Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R2799

Kommissionens forordning (EF) nr. 2799/1999 af 17. december 1999 om gennemførelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt angår ydelse af støtte til skummetmælk og skummetmælkspulver bestemt til foderbrug og salg af sådant skummetmælkspulver

OJ L 340, 31.12.1999, p. 3–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 028 P. 110 - 134
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 028 P. 110 - 134
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 028 P. 110 - 134
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 028 P. 110 - 134
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 028 P. 110 - 134
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 028 P. 110 - 134
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 028 P. 110 - 134
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 028 P. 110 - 134
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 028 P. 110 - 134
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 030 P. 184 - 208
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 030 P. 184 - 208
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 008 P. 165 - 189

No longer in force, Date of end of validity: 21/11/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/2799/oj

31999R2799

Kommissionens forordning (EF) nr. 2799/1999 af 17. december 1999 om gennemførelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt angår ydelse af støtte til skummetmælk og skummetmælkspulver bestemt til foderbrug og salg af sådant skummetmælkspulver

EF-Tidende nr. L 340 af 31/12/1999 s. 0003 - 0027


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2799/1999

af 17. december 1999

om gennemførelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt angår ydelse af støtte til skummetmælk og skummetmælkspulver bestemt til foderbrug og salg af sådant skummetmælkspulver

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter(1), særlig artikel 10 og 15, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Forordning (EF) nr. 1255/1999 har afløst Rådets forordning (EØF) nr. 804/68(2), senest ændret ved forordning (EØF) nr. 1587/96(3), og blandt andet Rådets forordning (EØF) nr. 986/68 af 15. juli 1968(4), senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1802/95(5), som regulerede ydelsen af støtte til skummetmælk og skummetmælkspulver til foderbrug. Under hensyntagen til den nye ordning og de opnåede erfaringer bør der foretages ændringer og i visse tilfælde forenklinger af bestemmelserne i Kommissionens forordning (EØF) nr. 1725/79 af 26. juli 1979 om nærmere regler for støtte til skummetmælk, der forarbejdes til foderblandinger, og til skummetmælkspulver, især til kalvefoder(6), senest ændret ved forordning (EF) nr. 83/96(7). I forbindelse med disse ændringer bør der af hensyn til klarheden foretages en omarbejdning af nævnte forordning, så den også kommer til at omfatte bestemmelserne i Kommissionens forordning (EØF) nr. 3398/91 af 20. november 1991 om salg ved licitation af skummetmælkspulver til fremstilling af foderblandinger og om ændring af forordning (EØF) nr. 569/88(8), senest ændret ved forordning (EF) nr. 124/1999(9), og i Kommissionens forordning (EØF) nr. 1634/85 af 17. juni 1985 om fastsættelse af den støtte, der skal ydes for skummetmælk og skummetmælkspulver, som anvendes til foder(10), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1802/95;

(2) formålet med den støtteforanstaltning, der er fastsat i artikel 11 i forordning (EF) nr. 1255/1999, er at støtte udnyttelsen af mælkeprotein. Det vil derfor være hensigtsmæssigt at lade støtten afhænge af indholdet af mælkeprotein i den skummetmælk eller det skummetmælkspulver, der anvendes;

(3) det bør sikres, at skummetmælk og skummetmælkspulver, hvortil der ydes støtte, faktisk anvendes til foder. Det er med henblik herpå nødvendigt at fastsætte, at støtten begrænses til skummetmælk og skummetmælkspulver, der forarbejdes til foderblandinger eller denatureres under iagttagelse af bestemte krav. Der bør endvidere fastsættes bestemmelser med henblik på at undgå, at støtte udbetales flere gange for samme produkt;

(4) Kommissionens forordning (EF) nr. 1043/97(11) fastsætter en undtagelse fra visse kontrolbestemmelser i forordning (EØF) nr. 1725/79. Denne undtagelse bør tages i betragtning i forbindelse med den kontrol, der foreskrives ved nærværende forordning, og forordning (EF) nr. 1043/97 bør ophæves;

(5) der bør kun ydes støtte, hvis foderblandingernes sammensætning opfylder visse normer, som er sædvanlige i branchen, og hvis sidste trin i den industrielle fremstilling er nået. Af hensyn til kontrollen må det endvidere foreskrives, at produkterne emballeres således, at de kan identificeres. Medlemsstaterne bør have mulighed for at fastsætte nærmere regler for opfyldelsen af ovennævnte krav;

(6) der er ikke behov for en særlig emballage, når foderblandingerne indeholder lucernemel. Dette krav er heller ikke rimeligt ved transport i tankvogne eller containere, som nogle brugere benytter, og der bør derfor fastsættes særlige kontrolregler for disse transportformer, ligesom det bør bestemmes, at støtten først udbetales, når den foreskrevne kontrol er foretaget;

(7) en effektiv kontrol med anvendelsen af skummetmælk og skummetmælkspulver til nedsat pris er kun mulig, hvis de virksomheder, hvortil støtten ydes, giver tilstrækkelige garantier. Det bør i den forbindelse kræves, at forarbejdningsvirksomheden er godkendt af den pågældende medlemsstats kompetente organ, og den fører regnskaber, som er tilpasset støtteordningens særlige krav;

(8) med hensyn til de referencemetoder, der skal anvendes ved de i støtteordningen foreskrevne analyser, bør der henvises til den liste, der hvert år offentliggøres i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 2721/95 af 24. november 1995 om opstilling af regler for anvendelsen af reference- og rutinemetoder til analyse og kvalitetsvurdering af mælk og mejeriprodukter henhørende under den fælles markedsordning(12). Da der imidlertid ikke findes referencemetoder til bestemmelse af mængden af skummetmælkspulver i foderblandinger, til bestemmelse af løbevalle i skummetmælkspulver eller til kvalitativ bestemmelse af stivelse i skummetmælkspulver, bør der fastsættes egnede metoder i nærværende forordning;

(9) salg af skummetmælkspulver fra offentlige lagre bør foregå ved løbende licitation, så det sikres, at alle købere får lige adgang, at der fastsættes en salgspris, som afspejler markedsforholdene, og at der føres nøje regnskab med de mængder, der skal anvendes til fremstilling af foderblandinger. Udbudspriserne kan variere betydeligt, bl.a. som følge af det udbudte skummetmælkspulvers alder og opbevaringssted. Der bør derfor åbnes mulighed for at fastsætte differentierede minimumspriser;

(10) den frist, inden hvilken skummetmælkspulver, der sælges, skal være indlagret, bør fastsættes ved denne forordning. Kommissionens forordning (EØF) nr. 3536/91 af 2. december 1991 om fastsættelse af fristen for indlagring af skummetmælkspulver, der sælges i henhold til forordning (EØF) nr. 3398/91(13), senest ændret ved forordning (EF) nr. 2508/1999(14), bør derfor ophæves;

(11) erfaringen har vist, at den støtteordning, der er fastsat ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 1105/68 af 27. juli 1968 om gennemførelsesbestemmelser ved ydelse af støtte for skummetmælk til foderbrug(15), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1802/95, giver anledning til mange problemer vedrørende anvendelsen og kontrollen med støttemodtagerne. Desuden er de mængder skummetmælk, der omfattes af nævnte foranstaltning, aftaget kraftigt i de senere år, således at denne støtteordnings indvirkning på ligevægten på mælkemarkedet er blevet ubetydelig. Endvidere sikres der fortsat støtte til markedet for skummetmælk gennem den støtte, der ydes til forarbejdning af skummetmælk til foderblandinger. Det vil derfor være hensigtsmæssigt at afskaffe den støtteordning, der er fastsat ved forordning (EØF) nr. 1105/68, og at ophæve nævnte forordning;

(12) Forvaltningskomitéen for Mælk og Mejeriprodukter har ikke afgivet udtalelse inden for den af formanden fastsatte frist -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

KAPITEL I

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 1

Denne forordning fastlægger gennemførelsesbestemmelserne til forordning (EF) nr. 1255/1999, for så vidt angår:

a) ydelse i henhold til artikel 11 i nævnte forordning af støtte til skummetmælk, skummetmælkspulver, kærnemælk og kærnemælkspulver, som anvendes til foder

b) salg i henhold til artikel 7, stk. 4, i nævnte forordning af skummetmælkspulver til foder.

Artikel 2

I denne forordning forstås ved:

a) "mælk": produktet fra malkning af en eller flere køer, til hvilket intet er tilsat, og som højst har været genstand for en delvis skumning

b) "skummetmælk": mælk med et fedtindhold på højst 1 % og et proteinindhold i det fedtfri tørstof på mindst 31,4 %

c) "skummetmælkspulver": det produkt, der fremkommer ved fjernelse af mælkens vandindhold, med et fedtindhold på højst 11 %, et vandindhold på højst 5 % og et proteinindhold i det fedtfri tørstof på mindst 31,4 %

d) "kærnemælk": det biprodukt, der fremkommer ved smørfremstilling efter kærning eller smørdannelse af fløden og udskillelse af den faste fedtfase, med et fedtindhold på højst 1 % og et proteinindhold i det fedtfri tørstof på mindst 31,4 %

e) "kærnemælkspulver": det produkt, der fremkommer ved fjernelse af kærnemælkens vandindhold, med et fedtindhold på højst 11 %, et vandindhold på højst 5 % og et proteinindhold i det fedtfri tørstof på mindst 31,4 %.

Artikel 3

I forbindelse med denne forordning sidestilles kærnemælk og kærnemælkspulver med henholdsvis skummetmælk og skummetmælkspulver.

Artikel 4

Som blandinger til fremstilling af foderblandinger anses produkter med følgende sammensætning (i det følgende benævnt "blandinger"):

a) skummetmælkspulver

b) fedtstoffer

c) vitaminer

d) mineralsalte

e) saccharose

f) højst 0,3 % antiklumpningsmidler og/eller letflydningsmidler

g) andre fedtopløselige stoffer, bl.a. iltningshæmmende midler og emulgatorer.

Artikel 5

1. Som foderblandinger (i det følgende benævnt "foderblandinger") anses produkter:

a) der pr. 100 kg færdigvare indeholder:

i) mindst 50 kg og højst 80 kg skummetmælkspulver

og

ii) mindst 5 kg andet fedtstof end smørfedt og mindst 2 kg stivelse eller kvældet stivelse

eller

iii) mindst 2,5 kg andet fedtstof end smørfedt og mindst 2 kg stivelse eller kvældet stivelse i de tilfælde, hvor der pr. 100 kg skummetmælkspulver er tilsat 5 kg lucernemel eller græsmel, som indeholder mindst 50 vægtprocent partikler, der ikke overstiger 300 mikron; de partikler, der ikke overstiger 300 mikron, skal være ligeligt fordelt i blandingen

b) som umiddelbart kan anvendes som foder, og som hverken forarbejdes eller blandes, inden det leveres til den endelige bruger.

2. Hvis det konstateres, at det fremstillede produkt indeholder en større mængde skummetmælkspulver end det maksimale indhold på 80 kg, der er nævnt i stk. 1, litra a), nr. i), men at indholdet ikke overstiger 81 kg, kan støtten alligevel udbetales på grundlag af et indhold af skummetmælkspulver på 80 kg.

Hvis det fremstillede produkt ikke indeholder den minimumsmængde på 50 kg skummetmælkspulver, der er nævnt i stk. 1, litra a), nr. i), ydes der en med 15 % nedsat støtte for det faktisk iblandede skummetmælkspulver, forudsat at indholdet af skummetmælkspulver er på mindst 45 kg pr. 100 kg færdigvare.

Artikel 6

1. Som denatureret skummetmælkspulver (i det følgende benævnt "denatureret skummetmælkspulver") anses produkter, hvis sammensætning svarer til en af følgende formler:

a) Formel A: pr. 100 kg skummetmælkspulver tilsættes:

i) mindst 9 kg lucernemel eller græsmel med mindst 50 vægtprocent partikler, der ikke overstiger 300 mikron

og

ii) mindst 2 kg stivelse eller kvældet stivelse (prægelatineret).

b) Formel B: pr. 100 kg skummetmælkspulver tilsættes:

i) mindst 5 kg lucernemel eller græsmel med mindst 50 vægtprocent partikler, der ikke overstiger 300 mikron

og

ii) mindst 12 kg fiskemel, der ikke er desodoriseret eller har en udpræget lugt, med mindst 30 vægtprocent partikler, der ikke overstiger 300 mikron

og

iii) mindst 2 kg stivelse eller kvældet stivelse (prægelatineret).

De partikler, der ifølge BS 410-1976-normen ligger tættest på de maksimale størrelser for partikler i det pågældende produkt, uden at de dog er mindre, anses for have den maksimale størrelse.

2. De til skummetmælkspulveret tilsatte stoffer skal være ligeligt fordelt i blandingen.

Det er ikke tilladt at underkaste uforarbejdet eller denatureret skummetmælkspulver nogen form for behandling, som kan svække eller neutralisere virkningerne af denatureringen, f.eks. desodoriserende stoffer, eller som ændrer smag eller lugt ved fjernelse af nogle af de bestanddele, der giver smagen og/eller lugten, eller ved tilsætning af ingredienser, som giver en smag eller lugt, der er mere gennemtrængende end fiskemelets.

KAPITEL II

STØTTE TIL SKUMMETMÆLKSPULVER

Afsnit 1

Støttebeløb og støttebetingelser

Artikel 7

1. Støtten fastsættes til:

a) 5,80 EUR/100 kg skummetmælk med et proteinindhold i det fedtfri tørstof på mindst 35,6 %

b) 5,12 EUR/100 kg skummetmælk med et proteinindhold i det fedtfri tørstof på mindst 31,4 %, men under 35,6 %

c) 71,51 EUR/100 kg skummetmælkspulver med et proteinindhold i det fedtfri tørstof på mindst 35,6 %

d) 63,07 EUR/100 kg skummetmælkspulver med et proteinindhold i det fedtfri tørstof på mindst 31,4 %, men under 35,6 %.

2. For de mængder skummetmælkspulver, der har et vandindhold på over 5 %, nedsættes støttebeløbet med 1 % for hver yderligere 0,2 % vandindhold.

Artikel 8

Støtten er betinget af, at skummetmælken og skummetmælkspulveret opfylder følgende betingelser:

a) Produktet skal i en virksomhed, der er godkendt i overensstemmelse med artikel 9,

i) i uforarbejdet stand eller efter forudgående tilsætning til en blanding anvendes til fremstilling af foderblandinger

eller

ii) i uforarbejdet stand anvendes til fremstilling af denatureret skummetmælkspulver.

b) Produktet må ikke være omfattet af en støtte eller en prisnedsættelse under andre EF-foranstaltninger.

Artikel 9

1. En virksomhed, som fremstiller blandinger, foderblandinger eller denatureret skummetmælkspulver, skal være godkendt hertil af den kompetente myndighed i den medlemsstat, på hvis område fremstillingen finder sted.

2. Godkendelse gives til virksomheder,

a) der råder over de fornødne tekniske anlæg og den administrative og regnskabsmæssige kapacitet, der er nødvendig for at efterkomme denne forordning og for at opfylde de yderligere betingelser, der fastsættes af medlemsstaten

b) der underkaster sig en kontrol, som foretages af den kompetente myndighed.

3. Hvis det konstateres, at en virksomhed ikke længere opfylder de forpligtelser, der er nævnt i stk. 2, eller en anden betingelse, som følger af denne forordning, og der ikke foreligger force majeure, suspenderes godkendelsen for en periode, der kan vare fra en til tolv måneder og afhænger af, hvor alvorlig den pågældende uregelmæssighed er.

Ved udløbet af denne periode tilbagekaldes godkendelsen, hvis de i stk. 2 nævnte betingelser ikke er opfyldt. På anmodning af den pågældende virksomhed kan godkendelse igen gives efter en minimumsperiode på seks måneder og efter en grundig kontrol.

En sådan suspension foretages ikke, hvis medlemsstaten fastslår, at uregelmæssigheden ikke er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og at den er af minimal betydning.

Artikel 10

1. På blandingernes emballage skal der mindst være anført følgende oplysninger:

a) en eller flere af de angivelser, der er nævnt i bilag II, punkt A

b) angivelse af indholdet af skummetmælkspulver, indholdet af tilsatte mineralsalte og saccharose og indholdet af fedtstoffer, herunder fedtopløselige stoffer

c) en angivelse, der gør det muligt at identificere virksomheden ved hjælp af dennes godkendelsesnummer.

2. Uden at dette i øvrigt indskrænker anvendelsen af artikel 11 og bestemmelserne i Rådets direktiv 79/373/EØF(16), skal foderblandingerne emballeres i sække eller andre lukkede beholdere med et indhold på højst 50 kg, som forsynes med følgende angivelser:

a) en eller flere af de angivelser, der er nævnt i bilag II, punkt B

b) en angivelse, der gør det muligt at identificere virksomheden ved hjælp af dennes godkendelsesnummer

c) indholdet af skummetmælkspulver

d) partiets produktionsnummer

e) fremstillingsdatoen, såfremt partiets produktionsnummer ikke gør det muligt at fastslå fremstillingsdatoen.

Disse angivelser skal være letlæselige og uudslettelige og anføres på emballagen, beholderen eller på en derpå fastgjort etiket.

3. Medlemsstaterne kan fastsætte nærmere regler om den i stk. 2 omhandlede mærkning af emballagen samt om yderligere angivelser, som kan anføres på emballagen, beholderen eller etiketten. De meddeler Kommissionen, hvilke foranstaltninger de træffer i så henseende.

Artikel 11

Artikel 10, stk. 2, finder ikke anvendelse på foderblandinger,

a) der indeholder lucernemel eller græsmel på de betingelser, der er fastsat i artikel 5, stk. 1, litra a), nr. iii)

b) der på de i artikel 12 og 13 fastsatte betingelser leveres i tankvogne eller containere til en landbrugsbedrift, en opdrætnings- eller en opfedningsvirksomhed, som anvender sådanne foderblandinger.

Artikel 12

Den støttemodtagende virksomhed meddeles på anmodning tilladelse til at levere foderblandinger i tankvogne eller containere. En sådan tilladelse gives af den kompetente myndighed i den medlemsstat, på hvis område virksomheden er etableret.

Leveringen foregår under administrativ kontrol. Kontrollen skal navnlig sikre, at leveringen finder sted til en landbrugsbedrift, en opdrætnings- eller en opfedningsvirksomhed, som bruger foderblandingerne.

Artikel 13

1. Hvis levering i tankvogn eller container finder sted i en anden medlemsstat end produktionsmedlemsstaten, dokumenteres det, at leveringen er foregået under administrativ kontrol i henhold til artikel 12, ved fremlæggelse af det kontroleksemplar, der er omhandlet i artikel 471-495 i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93(17).

2. Kontroleksemplarets rubrik 104 skal indeholde en eller flere af de angivelser, der er nævnt i bilag II, punkt C.

3. Bestemmelsesmedlemsstaten kontrollerer, om modtageren opfylder betingelserne i artikel 12, stk. 2.

Afsnit 2

Kontrolforanstaltninger

Artikel 14

1. Den virksomhed, der producerer foderblandingerne, kan kun opnå støtte, hvis den fører fortegnelser med regnskabsoplysninger svarende til den betalingsrytme, der er foreskrevet af medlemsstaten; fortegnelserne skal mindst indeholde følgende oplysninger:

a) de indkøbte eller producerede mængder mejeriprodukter med angivelse af leverings- eller produktionsdato

b) leveringsdato og mængde for skummetmælk og skummetmælkspulver, der er produceret eller leveret i uforarbejdet stand eller i form af blandinger, og som er anvendt til fremstilling af foderblandinger, med angivelse af leverandørens navn og adresse og produkternes indhold af mælkeprotein

c) de indkøbte og fremstillede foderblandingers fremstillingsdato og mængde med angivelse af produkternes sammensætning og indholdet af de enkelte bestanddele i procent, herunder de mængder kasein og/eller kaseinater, der er tilsat i uforarbejdet stand eller i form af en blanding

d) salgsdato og mængde for skummetmælk, skummetmælkspulver og foderblandinger samt køberens navn og adresse

e) svind, prøver, returnerede og ombyttede mængder af skummetmælk, skummetmælkspulver og foderblandinger.

2. De i stk. 1 nævnte angivelser dokumenteres fortrinsvis ved følgesedler og fakturaer.

3. Medlemsstaterne kan kræve, at virksomheden fører et særskilt vareregnskab med de supplerende oplysninger, som skønnes nødvendige for at lette anvendelsen af denne forordning.

Artikel 15

For at sikre, at bestemmelserne i dette kapitel overholdes, træffer medlemsstaterne bl.a. de kontrolforanstaltninger, der er omhandlet i artikel 16, 17 og 18.

Resultaterne af denne kontrol registreres af det for kontrollen ansvarlige organ i skemaer, som bl.a. indeholder de oplysninger, der er foreskrevet i bilag I til denne forordning.

Artikel 16

1. Med hensyn til overholdelsen af indholdet af proteiner, vand og fedtstoffer i den skummetmælk og det skummetmælkspulver, der iblandes, foretages kontrollen inden eller senest under den proces, ved hvilken skummetmælken eller skummetmælkspulveret i uforarbejdet stand eller i form af en blanding anvendes til fremstilling af foderblandinger, eller i uforarbejdet stand anvendes til fremstilling af denatureret skummetmælkspulver, jf. dog stk. 2.

2. Såfremt det skummetmælkspulver, der anvendes i uforarbejdet stand eller i form af en blanding, imidlertid kommer direkte fra den virksomhed, hvor det er fremstillet, kan den i stk. 1 nævnte kontrol foretages, inden skummetmælkspulveret forlader den pågældende fremstillingsvirksomhed. I så fald gælder følgende betingelser:

a) den kompetente myndighed træffer de fornødne foranstaltninger til at sikre, at den kontrollerede mængde skummetmælkspulver anvendes til fremstilling af foderblandinger eller af denatureret skummetmælkspulver

b) de sække, emballager eller beholdere, hvori skummetmælkspulveret pakkes, mærkes, så det er muligt at fastslå skummetmælkspulverets samt fremstillingsvirksomhedens identitet, og med angivelse af fremstillingsdatoen og skummetmælkspulverets nettovægt og dets indhold af proteiner, vand og fedtstoffer

c) de kontroldokumenter, der udstedes af kontrolorganet, skal:

i) indeholde angivelse af skummetmælkspulverets mængde, dets indhold af proteiner, vand og fedtstoffer, samt identifikation og fremstillingsdato

ii) ledsage skummetmælkspulveret, indtil det iblandes i foderblandinger

iii) indgå som bilag til de i artikel 14, stk. 1, omhandlede fortegnelser.

Artikel 17

1. For så vidt angår anvendelsen af uforarbejdet eller iblandet skummetmælk og skummetmælkspulver til fremstilling af foderblandinger, skal de kontrolforanstaltninger, som fastsættes af den pågældende medlemsstat, mindst opfylde de betingelser, der er fastsat i stk. 2-5.

2. Kontrollen af de pågældende virksomheder skal navnlig vedrøre:

a) sammensætningen af den uforarbejdede skummetmælk eller det uforarbejdede skummetmælkspulver, der anvendes

b) sammensætningen af de anvendte blandinger

c) sammensætningen af de fremstillede foderblandinger.

3. Kontrollen af de pågældende virksomheder foretages på selve virksomheden og den skal navnlig vedrøre fremstillingsforholdene og omfatte:

a) kontrol af de råvarer, der anvendes

b) kontrol af tilgåede og fragåede produkter

c) udtagning af prøver

d) efterprøvelse af de fortegnelser, der er omhandlet i artikel 14, stk. 1.

4. Kontrollen foretages uanmeldt og mindst en gang for hver 14 fremstillingsdage. Hyppigheden fastlægges bl.a. under hensyntagen til, hvor store mængder skummetmælkspulver den pågældende virksomhed anvender, og til, hvor hyppigt der er foretaget grundig kontrol af virksomhedens regnskaber i overensstemmelse med stk. 5.

Virksomheder, der ikke løbende anvender skummetmælk eller skummetmælkspulver, meddeler deres fremstillingsprogram til kontrolorganet i den pågældende medlemsstat, således at dette kan planlægge sine kontrolbesøg under hensyntagen hertil.

Hyppigheden af denne kontrol vedrører ikke de tilfælde, hvor fremstillingen af foderblandinger er underkastet en permanent kontrol på stedet.

5. Den i stk. 4 omhandlede kontrol suppleres med en grundig og uanmeldt kontrol af forretningsdokumenter og fortegnelser som omhandlet i artikel 14, stk. 1.

Denne supplerende kontrol foretages mindst hver tolvte måned. Hvis denne kontrol foretages mindst hver tredje måned, kan hyppigheden af den i stk. 3 omhandlede kontrol ændres fra mindst én gang hver 14 fremstillingsdage til mindst én gang hver 28 fremstillingsdage.

Artikel 18

1. Fremstillingen af denatureret skummetmælkspulver kontrolleres på stedet mindst én gang om dagen, så længe denatureringen foregår.

2. Virksomheder, som fremstiller denatureret skummetmælkspulver, giver inden fremstillingen skriftligt eller ved skriftlig telekommunikation kontrolorganet meddelelse om:

a) det godkendelsesnummer, der identificerer fabrikken

b) den mængde skummetmælkspulver, der skal denatureres

c) det sted, hvor denatureringen foregår

d) de planlagte datoer for denatureringen.

Det kompetente organ fastsætter fristen for meddelelsen af fremstillingsdatoer og kan kræve yderligere oplysninger.

Artikel 19

Medmindre andet er fastsat i artikel 20, er de referencemetoder, der skal anvendes ved analyser, som er foreskrevet i denne forordning, dem, der er anført i den liste, der er opstillet i henhold til artikel 2 i Kommissionens forordning (EF) nr. 2721/95.

Artikel 20

1. Blandingers og foderblandingers indhold af skummetmælkspulver kontrolleres ved hjælp af en analyse, der mindst foretages to gange i overensstemmelse med den i bilag III anførte metode, og som suppleres med de kontrolforanstaltninger, der er nævnt i artikel 17, stk. 3. Hvis resultaterne af sådanne kontroller ikke stemmer overens, er resultatet af den på stedet udførte kontrol afgørende.

2. Kontrol af, at der ikke forekommer løbevalle, foretages efter den i bilag IV beskrevne metode.

3. Foderblandingernes indhold af stivelse konstateres ved de kontrolforanstaltninger, der er nævnt i artikel 17, stk. 3, og disse suppleres med den kvalitative analysemetode, der er beskrevet i bilag V.

4. Vandindholdet i syrnet kærnemælkspulver konstateres ved den i bilag VI beskrevne metode.

5. Indholdet af græsmel eller lucernemel, af stivelse og af fiskemel i denatureret skummetmælkspulver konstateres enten ved laboratorieanalyse eller ved den kontrol på stedet, der er omhandlet i artikel 18, stk. 1.

Artikel 21

I forbindelse med den analysekontrol, der er foreskrevet i dette kapitel, kan medlemsstaterne med Kommissionens samtykke fastsætte, at der under deres tilsyn etableres en ordning med egenkontrol for visse godkendte virksomheder.

Afsnit 3

Udbetaling af støtte

Artikel 22

1. Støttebeløbet er det beløb, der er gældende den dag, hvor skummetmælken eller skummetmælkspulveret forarbejdes til foderblandinger, eller den dag, hvor skummetmælkspulveret denatureres.

2. Støtten udbetales af det kompetente organ, der er udpeget af den medlemsstat, på hvis område den virksomhed, der har anvendt skummetmælken eller skummetmælkspulveret til fremstilling af foderblandinger eller til denaturering, er beliggende.

3. Støtten udbetales på grundlag af en ansøgning, som fabrikanten af foderblandingerne eller det denaturerede skummetmælkspulver (i det følgende benævnt "støttemodtageren") indgiver til det kompetente organ med følgende oplysninger:

a) støttemodtagerens navn og adresse

b) den mængde skummetmælk eller skummetmælkspulver, der ansøges om støtte for, med angivelse af proteinindholdet

c) i givet fald den mængde foderblandinger, som den skummetmælk eller det skummetmælkspulver, der er omhandlet i litra b), er iblandet, med eventuel henvisning til produktionsnumrene på de pågældende partier.

4. Betalingsrytmen for støtten fastsættes af medlemsstaten, men den periode, som betalingsanmodningen vedrører, må ikke være på over en måned.

Artikel 23

1. Udbetalingen af støtten er undergivet betingelserne i stk. 2, 3 og 4.

2. Resultaterne af de analyser, der er foreskrevet i dette kapitel, og af den i artikel 15 omhandlede kontrol skal for betalingsperioden forud for den periode, der ansøges om støtte for, vise, at betingelserne i dette kapitel er blevet overholdt.

3. Støttemodtageren skal over for den kompetente myndighed fremlægge fyldestgørende bevis for, at den pågældende mængde skummetmælk eller skummetmælkspulver er blevet forarbejdet til foderblandinger eller denatureret i den måned, for hvilken der ansøges om støtte.

4. I det i artikel 12 omhandlede tilfælde skal støttemodtageren over for den kompetente myndighed fremlægge fyldestgørende bevis for, at leveringen i tankvogne eller containere af foderblandingerne til en landbrugsbedrift, en opdrætnings- eller en opfedningsvirksomhed har fundet sted.

Artikel 24

1. Hvis resultaterne af de analyser, der er foreskrevet i dette kapitel, eller af den i artikel 15 omhandlede kontrol viser, at støttemodtageren i den foregående betalingsperiode ikke har overholdt betingelserne i dette kapitel, suspenderes betalingen af støtten for den periode, ansøgningen vedrører, indtil resultaterne af kontrollen for denne periode foreligger, idet dette dog ikke indskrænker anvendelsen af artikel 25. Desuden geninddrives den uretmæssigt udbetalte støtte for den foregående periode.

2. Det uretmæssigt udbetalte beløb vedrører hele den mængde skummetmælk eller skummetmælkspulver, som vedkommende har anvendt i perioden fra datoen for den forudgående kontrol, der ikke har givet anledning til bemærkninger, til datoen for den kontrol, hvor det konstateres, at vedkommende igen overholder betingelserne i denne forordning.

Hvis støttemodtageren fremsætter en anmodning herom, foretager kontrolorganet dog hurtigst muligt en særlig undersøgelse for støttemodtagerens regning. Hvis der føres bevis for, at mængden er mindre end den, der er nævnt i første afsnit, nedsættes det beløb, der skal tilbagebetales, tilsvarende.

Artikel 25

Forudsat at betingelsen i artikel 23, stk. 3, er opfyldt, bemyndiges medlemsstaterne til at udbetale et forskud, jf. artikel 18 i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2220/85(18), af samme størrelse som det støttebeløb, der er ansøgt om, når der er stillet en sikkerhed svarende til 110 % af forskudsbeløbet.

I så fald skal dokumentationen for støtteberettigelsen forelægges inden for en frist på seks måneder fra udbetalingen af forskuddet.

KAPITEL III

SALG AF SKUMMETMÆLKSPULVER FRA OFFENTLIGE LAGRE

Afsnit 1

Afholdelse af og deltagelse i licitationer

Artikel 26

1. Skummetmælkspulveret sælges ved løbende licitation, der afholdes af de enkelte interventionsorganer.

2. Salget vedrører skummetmælkspulver, der er indlagret inden den 31. december 1997.

3. Der offentliggøres en bekendtgørelse om løbende licitation i De Europæiske Fællesskabers Tidende mindst otte dage inden udløbet af den første frist for indgivelse af bud.

4. Interventionsorganet udarbejder en licitationsbekendtgørelse, der bl.a. indeholder oplysning om fristen og stedet for indgivelse af bud.

Endvidere giver interventionsorganet følgende oplysninger om de mængder skummetmælkspulver, det ligger inde med:

a) beliggenheden af de lagre, hvor det til salg udbudte skummetmælkspulver er oplagret

b) de mængder skummetmælkspulver, der udbydes til salg fra hvert lager.

5. Interventionsorganet sørger for ajourføring af en liste over de i stk. 4 omhandlede oplysninger og stiller på anmodning denne til rådighed for interesserede. Endvidere offentliggør interventionsorganet regelmæssigt den ajourførte liste på en hensigtsmæssig måde, hvorom der oplyses i licitationsbekendtgørelsen.

6. Interventionsorganet træffer de fornødne foranstaltninger for at give interesserede mulighed for:

a) for egen regning at undersøge prøver af det til salg udbudte skummetmælkspulver, inden de afgiver bud

b) at kontrollere de analyseresultater, der er omhandlet i artikel 3 i Kommissionens forordning (EF) nr. 322/96(19).

Artikel 27

1. Interventionsorganet gennemfører særlige licitationer inden for den løbende licitations gyldighedsperiode.

2. Fristerne for indgivelse af bud vedrørende de enkelte særlige licitationer udløber kl. 12 (belgisk tid) den anden og fjerde tirsdag i måneden, bortset fra den anden tirsdag i august og den fjerde tirsdag i december. Hvis tirsdagen er en helligdag, udløber fristen kl. 12 (belgisk tid) den seneste forudgående arbejdsdag.

Artikel 28

1. For skummetmælkspulver, der sælges i henhold til dette kapitel, kan der ydes støtte som omhandlet i artikel 1, litra a).

2. Deltagelse i de særlige licitationer sker ved anbefalet brev eller ved indgivelse af skriftligt bud mod kvittering til interventionsorganet eller ved skriftlig telekommunikation.

Buddet indgives til det interventionsorgan, der ligger inde med skummetmælkspulveret.

3. Buddet skal indeholde følgende oplysninger:

a) den bydendes navn og adresse

b) den ønskede mængde

c) budprisen pr. 100 kg skummetmælkspulver, eksklusive interne afgifter, ab lager, udtrykt i euro

d) den medlemsstat, på hvis område forarbejdningen til foderblandinger eller denatureringen finder sted

e) i givet fald det lager, hvor skummetmælkspulveret er oplagret, og eventuelt et alternativt lager.

4. Et bud er kun gyldigt, såfremt:

a) det vedrører en mængde på mindst 10 tons; er den mængde, der er til rådighed på et lager, på mindre end 10 tons, udgør den pågældende mængde dog mindstemængden for buddet

b) det ledsages af et skriftligt tilsagn fra den bydende om:

i) at forarbejde eller at lade det købte skummetmælkspulver forarbejde til foderblandinger eller til denatureret skummetmælkspulver senest 60 dage efter den dato, der i henhold til artikel 27, stk. 2, er sidste frist for indgivelse af bud vedrørende den særlige licitation

ii) at overholde eller at sørge for overholdelse af denne forordning

c) der forelægges bevis for, at den bydende i den medlemsstat, hvor buddet indgives, inden udløbet af fristen for indgivelse af bud har stillet en licitationssikkerhed på 36 EUR/t for den pågældende særlige licitation.

5. Buddet kan ikke tilbagekaldes efter udløbet af den i artikel 27, stk. 2, nævnte frist.

Artikel 29

I forbindelse med den licitationssikkerhed, der er omhandlet i artikel 28, stk. 4, litra c), anses buddets opretholdelse efter udløbet af fristen for indgivelse af bud, stillelsen af den i artikel 30, stk. 3, nævnte forarbejdningssikkerhed og betalingen af prisen for at være primære krav, jf. artikel 20 i forordning (EØF) nr. 2220/85.

Afsnit 2

Licitationens gennemførelse

Artikel 30

1. Medlemsstaterne giver på datoen for udløbet af den i artikel 27, stk. 2, omhandlede frist Kommissionen meddelelse om de mængder og priser, de modtagne bud vedrører, samt om den mængde skummetmælkspulver, der er udbudt til salg.

2. På grundlag af de bud, der modtages for hver særlig licitation, fastsætter Kommissionen en minimumssalgspris for skummetmælkspulveret efter proceduren i artikel 42 i forordning (EF) nr. 1255/1999. Denne pris kan differentieres efter det til salg udbudte skummetmælkspulvers alder og opbevaringssted.

Det kan besluttes, at licitationen skal være uden virkning.

3. Samtidig med fastsættelsen af minimumssalgsprisen fastsætter Kommissionen efter samme procedure forarbejdningssikkerheden pr. 100 kg skummetmælkspulver.

Forarbejdningssikkerheden skal garantere opfyldelsen af det primære krav jf. artikel 20 i forordning (EØF) nr. 2220/85 vedrørende anvendelsen af skummetmælkspulveret i overensstemmelse med det tilsagn, der er omhandlet i artikel 28, stk. 4, litra b). Denne sikkerhed stilles i den medlemsstat, på hvis område forarbejdningen til foderblandinger eller denatureringen skal finde sted, over for det af den pågældende medlemsstat udpegede organ.

Artikel 31

Buddet antages ikke, hvis budprisen ligger under minimumsprisen.

Artikel 32

1. Interventionsorganet giver tilslag under iagttagelse af reglerne i stk. 2-5.

2. Skummetmælkspulveret tildeles på grundlag af indlagringsdatoen begyndende med det ældste produkt af den samlede disponible mængde i det eller de lagre, den erhvervsdrivende har angivet.

3. Som tilslagsmodtager udpeges den, der har afgivet det højeste bud, jf. dog artikel 31. Hvis hele den disponible mængde ikke omfattes af tilslaget, gives der tilslag for den resterende mængde til andre bydende på grundlag af de budte priser begyndende med den højeste.

4. Hvis antagelsen af et bud vil føre til, at den endnu disponible mængde skummetmælkspulver på det pågældende lager overskrides, antages buddet kun med hensyn til denne mængde.

Interventionsorganet kan dog i samråd med den bydende udpege andre lagre for at nå op på den i buddet anførte mængde.

5. Hvis antagelsen af flere bud med samme budpris for samme lager medfører en overskridelse af den disponible mængde, gives der tilslag ved fordeling af den disponible mængde i forhold til mængderne i de pågældende bud.

Hvis en sådan fordeling medfører, at der tildeles mængder på under fem tons, foretages tildelingen dog ved lodtrækning.

Artikel 33

Rettigheder og forpligtelser i forbindelse med licitationen kan ikke overdrages.

Artikel 34

1. Interventionsorganet underretter straks de bydende om resultatet af deres deltagelse i den særlige licitation.

Den sikkerhed, der er omhandlet i artikel 29, frigives straks for bud, der ikke antages.

2. Tilslagsmodtageren betaler inden afhentningen af skummetmælkspulveret og inden udløbet af den i artikel 35, stk. 2, nævnte frist interventionsorganet det beløb, der er budt, for hver mængde, han agter at afhente, ligesom han stiller den forarbejdningssikkerhed, der er omhandlet i artikel 30, stk. 3.

Artikel 35

1. Når det i artikel 34, stk. 2, nævnte beløb er betalt, og den i artikel 30, stk. 3, nævnte sikkerhed er stillet, frigiver interventionsorganet licitationssikkerheden jf. artikel 29, ligesom det udsteder en udlagringsanvisning med følgende oplysninger:

a) den mængde, for hvilken de i indledningen nævnte betingelser er opfyldt

b) det lager, hvor produktet er oplagret

c) den frist, inden for hvilken skummetmælkspulveret skal afhentes

d) den frist, inden for hvilken forarbejdningen til foderblandinger eller denatureringen skal være foretaget.

2. Senest 30 dage efter den dato, hvor fristen for indgivelse af bud er udløbet, afhenter tilslagsmodtageren det skummetmælkspulver, han har fået tildelt. Afhentningen kan ske ad flere gange.

Hvis skummetmælkspulveret ikke afhentes inden for den i første afsnit omhandlede frist, oplagres det for tilslagsmodtagerens regning og risiko fra den første dag efter fristens udløb, bortset fra tilfælde af force majeure.

3. Skummetmælkspulveret udleveres af interventionsorganet i emballager, der er forsynet med en klart synlig og letlæselig henvisning til denne forordning.

På den pågældendes anmodning udleverer interventionsorganet en kopi af det certifikat vedrørende de købte produkters sammensætning, der er omhandlet i artikel 3 i forordning (EF) nr. 322/96.

4. Ud over de angivelser, der er foreskrevet i Kommissionens forordning (EØF) nr. 3002/92(20), skal kontroleksemplar T5 i rubrik 104 indeholde en eller flere af de angivelser, der er anført i bilag II, punkt D. Rubrik 106 skal indeholde angivelse af fristen for forarbejdning til foderblandinger eller denaturering.

KAPITEL IV

OVERGANGSBESTEMMELSER OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 36

Forordning (EØF) nr. 1105/68, (EØF) nr. 1725/79, (EØF) nr. 1634/85, (EØF) nr. 3398/91, (EØF) nr. 3536/91 og (EF) nr. 1043/97 ophæves.

Henvisninger til forordning (EØF) nr. 1725/79 og (EØF) nr. 3398/91 læses som henvisninger til denne forordning.

Artikel 37

Fortrykte emballager som omhandlet i artikel 4, stk. 2 og 4, i forordning (EØF) nr. 1725/79 kan anvendes indtil den 30. juni 2000.

Godkendelser, der er meddelt i henhold til artikel 4, stk. 5, og artikel 8, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 1725/79, er fortsat gyldige i forbindelse med nærværende forordning.

Bestemmelserne i forordning (EØF) nr. 1725/79 gælder fortsat for de mængder skummetmælkspulver, der sælges ved licitation i henhold til forordning (EØF) nr. 3398/91.

Artikel 38

Denne forordning træder i kraft den 1. januar 2000.

Den anvendes kun for de mængder skummetmælk og skummetmælkspulver, der forarbejdes til foderblandinger eller til denatureret skummetmælkspulver fra nævnte dato.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. december 1999.

På Kommissionens vegne

Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 160 af 26.6.1999, s. 48.

(2) EFT L 148 af 28.6.1968, s. 13.

(3) EFT L 206 af 16.8.1996, s. 21.

(4) EFT L 169 af 18.7.1968, s. 4.

(5) EFT L 174 af 26.7.1995, s. 27.

(6) EFT L 199 af 7.8.1979, s. 1.

(7) EFT L 17 af 23.1.1996, s. 3.

(8) EFT L 320 af 22.11.1991, s. 16.

(9) EFT L 16 af 21.1.1999, s. 19.

(10) EFT L 158 af 18.6.1985, s. 7.

(11) EFT L 152 af 11.6.1997, s. 6.

(12) EFT L 283 af 25.11.1995, s. 7.

(13) EFT L 335 af 6.12.1991, s. 8.

(14) EFT L 304 af 27.11.1999, s. 21.

(15) EFT L 184 af 29.6.1968, s. 24.

(16) EFT L 86 af 6.4.1979, s. 30.

(17) EFT L 253 af 11.10.1993, s. 1.

(18) EFT L 205 af 3.8.1985, s. 5.

(19) EFT L 45 af 23.2.1996, s. 5.

(20) EFT L 301 af 17.10.1992, s. 17.

BILAG I

KONTROLANALYSER

Med hensyn til prøveudtagning gælder de bestemmelser, der er vedtaget i henhold til Rådets direktiv 70/373/EØF af 20. juli 1970 om indførelse af fællesskabsprøveudtagningsmåder og analysemetoder for så vidt angår den officielle kontrol med foderstoffer (EFT L 170 af 3.8.1970, s. 21).

A. Uforarbejdet skummetmælkspulver

1. Bestemmelse af:

a) vandindhold

b) proteinindhold

c) fedtindhold.

2. Påvisning af fremmede stoffer efter de nærmere regler, der fastsættes af de nationale myndigheder:

a) stivelse og kvældet stivelse

b) græsmel eller lucernemel

c) løbevalle

d) fiskemel

e) andet, herunder især sur valle, såfremt det kræves af de nationale myndigheder.

B. Skummetmælkspulver tilsat en blanding

Supplerende prøver ud over de under punkt A anførte.

Bestemmelse af:

a) indholdet af skummetmælkspulver

b) indholdet af fedtstoffer, herunder fedtopløselige stoffer.

C. Denatureret skummetmælkspulver

Supplerende prøver ud over de under punkt A anførte.

1. Ved denaturering efter formel A:

Bestemmelse af:

a) indholdet af græsmel eller lucernemel

b) indholdet af stivelse.

Kornstørrelser for græsmel eller lucernemel.

2. Ved denaturering efter formel B:

Bestemmelse af:

a) indholdet af græsmel eller lucernemel

b) indholdet af stivelse

c) indholdet af fiskemel

Kornstørrelser:

a) for græsmel eller lucernemel

b) for fiskemel

Lugt: Kontrollen ved tilsætning af et inert pulver kan foretages inden denatureringen (fortynding 1:20) eller efter denatureringen (fortynding 1:2). Der skal stadig være en karakteristisk og udpræget lugt.

D. Foderblandinger

Bestemmelse af:

a) indholdet af skummetmælkspulver

b) indholdet af græsmel eller lucernemel

c) indholdet af fedtstoffer.

Påvisning af stivelse.

Kornstørrelser for græsmel eller lucernemel (kontrolleres inden iblandingen).

BILAG II

A. Angivelser, der skal være anført på blandingernes emballage

- Mezcla destinada a la fabricación de piensos compuestos - Reglamento (CE) n° 2799/1999

- Blanding bestemt til fremstilling af foderblandinger - Forordning (EF) nr. 2799/1999

- Mischung zur Herstellung von Mischfutter - Verordnung (EG) Nr. 2799/1999

- Μείγμα που προορίζεται για την παρασκευή συνθέτων ζωοτροφών - Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2799/1999

- Mixture intended for the manufacture of compound feedingstuffs - Regulation (EC) No 2799/1999

- Mélange destiné à la fabrication d'aliments composés - Règlement (CE) n° 2799/1999

- Miscela destinata alla fabbricazione di alimenti composti - Regolamento (CE) n. 2799/1999

- Voor de vervaardiging van mengvoeders bestemd mengsel - Verordening (EG) nr. 2799/1999

- Mistura destinada ao fabrico de alimentos compostos - Regulamento (CE) n.o 2799/1999

- Rehuseosten valmistukseen tarkoitettu esiseos - asetus (EY) N:o 2799/1999

- Blandning avsedd för framställning av foderblandningar - Förordning (EG) nr 2799/1999

B. Angivelser, der skal være anført på foderblandingernes emballage

- Pienso compuesto que contiene leche desnatada en polvo - Reglamento (CE) n° 2799/1999

- Foderblanding med indhold af skummetmælkspulver - Forordning (EF) nr. 2799/1999

- Magermilchpulver enthaltendes Mischfutter - Verordnung (EG) Nr. 2799/1999

- Σύνθετη ζωοτροφή που περιέχει αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη - Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2799/1999

- Compound feedingstuff containing skimmed-milk powder - Regulation (EC) No 2799/1999

- Aliment composé pour animaux contenant du lait écrémé en poudre - Règlement (CE) n° 2799/1999

- Alimento composto per animali contenente latte scremato in polvere - Regolamento (CE) n. 2799/1999

- Mageremelkpoeder bevattend mengvoeder - Verordening (EG) nr. 2799/1999

- Alimento composto para animais com leite em pó desnatado - Regulamento (CE) n.o 2799/1999

- Rasvatonta maitojauhetta sisältävä rehuseos - asetus (EY) N:o 2799/1999

- Foderblandning innehöllande skummjölkspulver - Förordning (EG) nr 2799/1999

C. Særlige angivelser, der skal anføres i rubrik 104 i kontroleksemplar T5, hvis der er tale om levering i tankvogne eller containere

- Piensos compuestos destinados a una explotación agraria o una explotación pecuaria o de engorde que utilice los piensos compuestos - Reglamento (CE) n° 2799/1999

- Foderblanding til brug på en landbrugsbedrift, en opdrætnings- eller en opfedningsvirksomhed - Forordning (EF) nr. 2799/1999

- Für landwirtschaftliche Betriebe bzw. Aufzucht- oder Mastbetriebe bestimmtes Mischfutter - Verordnung (EG) Nr. 2799/1999

- Σύνθετες ζωοτροφές που θα χρησιμοποιηθούν από γεωργική εκμετάλλευση ή κτηνοτροφική εκμετάλλευση ή εκμετάλλευση παχύνσεως - Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2799/1999

- Compound feedingstuffs bound for a farm or breeding or fattening concern which uses feedingstuffs - Regulation (EC) No 2799/1999

- Aliments composés pour animaux destinés à une exploitation agricole ou à une exploitation d'élevage ou d'engraissement utilisatrice - Règlement (CE) n° 2799/1999

- Alimenti composti per animali destinati ad un'azienda agricola o ad un'azienda dedita all'allevamento o all'ingrasso che utilizzano gli alimenti composti - Regolamento (CE) n. 2799/1999

- Mengvoeder, bestemd voor een dit voeder gebruikend landbouwbedrijf of veeteelt- of veemesterijbedrijf - Verordening (EG) nr. 2799/1999

- Alimentos compostos para animais destinados a uma exploração agrícola, pecuária ou de engorda utilizadora - Regulamento (CE) n.o 2799/1999

- Maatilalle, jalostuskarjatilalle tai lihakarjatilalle tarkoitettu rehuseos - asetus (EY) N:o 2799/1999

- Foderblandningar avsedda att användas i ett jordbruksföretag, eller för uppfödning eller gödning - Förordning (EG) nr 2799/1999

D. Særlige angivelser, der skal anføres i rubrik 104 i kontroleksemplar T5, hvis der er tale om skummetmælkspulver solgt fra offentlige lagre

- Debe transformarse en piensos compuestos o desnaturalizarse - Reglamento (CE) n° 2799/1999

- Skal forarbejdes til foderblandinger eller denatureres - Forordning (EF) nr. 2799/1999

- Zur Verarbeitung zu Mischfutter oder zur Denaturierung - Verordnung (EG) Nr. 2799/1999

- Να μεταποιηθεί σε σύνθετες ζωοτροφές ή να μετουσιωθεί - Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2799/1999

- To be processed into compound feedingstuffs or denatured - Regulation (EC) No 2799/1999

- À transformer en aliments composés pour animaux ou à dénaturer Règlement (CE) n° 2799/1999

- Da trasformare in alimenti composti per animali o da denaturare - Regolamento (CE) n. 2799/1999

- Moet tot mengvoeder worden verwerkt of worden gedenatureerd - Verordening (EG) nr. 2799/1999

- Para transformação em alimentos compostos para animais ou desnaturação - Regulamento (CE) n.o 2799/1999

- Rehuseoksiksi jalostettavaksi tai denaturoitavaksi - asetus (EY) N:o 2799/1999

- För bearbetning till foderblandningar eller denaturering - Förordning (EG) nr 2799/1999

BILAG III

KVANTITATIV BESTEMMELSE AF SKUMMETMÆLKSPULVER I FODERBLANDINGER VED ENZYMATISK KOAGULATION AF PARA-KASEIN

1. Formål

Kvantitativ bedømmelse af skummetmælkspulver i foderblandinger ved koagulering af para-kaseinet ved hjælp af løbe-enzymer.

2. Anvendelsesområde

Denne metode anvendes ved analyse af foderblandinger, som indeholder mindst 10 % skummetmælkspulver. Tilstedeværelsen af store mængder kærnemælkspulver og/eller visse ikke-mælkeproteiner kan forårsage interferens.

3. Princip

3.1. Kaseinet i foderblandingen opløses ved ekstraktion med en natriumcitratopløsning.

3.2. Kalciumionkoncentrationen justeres til det niveau, der er nødvendigt for udfældningen af para-kasein; ved tilsætning af løbe omdannes kaseinet til para-kasein.

3.3. Kvælstofindholdet i det udfældede para-kasein bestemmes ved hjælp af Kjeldahl-metoden, som er beskrevet i IDF 20A 1986, og resultatet beregnes på basis af et mindsteinhold på 27,5 % kasein i skummetmælkspulver.

4. Reagenser

Der anvendes reagenser af analysekvalitet. Vandet skal enten være destilleret eller af tilsvarende renhed. Alle anvendte reagenser og opløsninger skal være fri for kvælstof, med undtagelse af løbe-enzymet (4.5).

4.1. Trinatriumcitrat 2-hydrat (1 % vægt/vol.-opløsning).

4.2. Kalciumklorid (2M-opløsning). 20,018 g CaCO3 (analysekvalitet) afvejes i en porcelænsskål af passende størrelse (150 til 200 ml) eller et bægerglas. Der tilsættes destilleret vand, indtil pulveret er dækket, og der opvarmes på kogende vandbad. Der tilsættes langsomt 50 til 60 ml HCl-opløsning (koncentreret saltsyre: vand = 1:1), indtil karbonatet er fuldstændigt opløst. Opløsningen henstår på det kogende vandbad, indtil udfældningen af CaCl2 har fundet sted, hvorved det overskydende HCl fjernes. Opløsningen overføres til en 100 ml målekolbe med destilleret vand, og der fyldes op til mærket. pH kontrolleres og må ikke være under 4,0. Opløsningen opbevares i køleskab.

4.3. 0,1 N natriumhydroxid.

4.4. 0,1 N saltsyre.

4.5. Opløsning af kalve-løbe 1:10000. Opbevares i køleskab ved 4-6 °C.

4.6. Reagenser til bestemmelse af kvælstofindholdet som anført for Kjedahl-metoden i IDF 20A 1986.

5. Apparatur

Sædvanligt laboratorieudstyr og især:

5.1. Morter eller mølle

5.2. Analysevægt

5.3. Bordcentrifuge (2000 til 3000 omdr./min.), udstyret med centrifugererør på 50 ml.

5.4. Magnetomrører med magnetpinde på 10 til 15 mm

5.5. 150-200 ml bægerglas

5.6. 250 ml til 500 ml-erlenmeyerkolber

5.7. Glastragte med en diameter på 60 til 80 mm

5.8. Hurtigfiltrerende askefri rundfiltre med en diameter på 150 mm (S.S. 5892 S.S. 595 1/2)

5.9. Pipetter af forskellig størrelse

5.10. Termostatreguleret vandbad indstillet på 37 °C.

5.11. pH-meter

5.12. Kjeldahl-apparatur

5.13. 25 ml burette

5.14. Plastiksprøjteflaske til destilleret vand

5.15. Rustfri stålspatel.

5.16. Termometer

5.17. Varmeskab med temperaturregulering.

6. Udførelse

6.1. Tilberedning af prøven 10 til 20 g af prøven formales i morter eller mølle for at opnå en homogen blanding.

6.2. Opløsning af mælkepulveret og udskillelse af det uopløselige bundfald.

6.2.1. 1,000 +- 0,002 g af den homogeniserede foderblanding (6.1.) afvejes direkte i et 50 ml-centrifugerør. Der tilsættes 30 ml trinatriumcitratopløsning (4.1.), som i forvejen er opvarmet til 45 °C og omrøres i mindst 5 min. på magnetomrører

6.2.2. Der centrifugereres 500 g ved 2000 til 3000 omdr./min i 10 min, hvorefter den klare, vandige opløsning dekanteres over i et 150 til 200 ml bægerglas. Undgå at overføre uopløselige partikler fra bunden af centrifugerøret.

6.2.3. Det foretages yderligere to ekstraktioner på bundfaldet samme fremgangsmåde, og hver gang dekanteres der oven i den første opløsning.

6.2.4. Dersom der viser sig et lag af fedtstof på overfladen af den opsamlede dekanterede opløsning, anbringes opløsningen i køleskab, indtil fedtet er størknet, fjernes derefter ved hjælp af en spatel.

6.3. Koagulering af kaseinet ved hjælp af løbe-enzymer.

6.3.1. 3,4 ml mættet (kalciumchlorid (4.2) tilsættes justeres dråbevis under omrøring til den samlede opløsning (ca. 100 ml). pH-værdien justeres til til 6,4-6,5 ved tilsætning af fortyndede opløsninger af natriumhydroxid (4,3) eller saltsyre (4.4). Opløsningen sættes i et termostatreguleret vandbad ved 37 °C i 15 til 20 min. for at opnå saltbalance. Dette viser sig ved, at opløsningen bliver mælkehvid.

6.3.2. Væsken overføres til et (eller to) centrifugeglas, og bundfaldet fjernes ved centrifugering ved 2000 g i 10 minutter. Centrifugatet overføres til et (eller to) centrifugeglas, uden at bundfaldet vaskes.

6.3.3. Centrifugatet opvarmes atter til 37 °C. Under omrøring tilsættes der dråbevis 0,5 ml kalveløbeopløsning (4.5) til ekstraktet. Koaguleringen indtræder i løbet af 1 til 2 minutter.

6.3.4. Prøven anbringes igen på vandbadet og henstår ved 37 °C i 15 minutter. Prøven fjernes fra vandbadet, og koaglet skilles ved omrøring. Der centrifugeres ved 2000 g i 10 minutter. Centrifugatet filtreres gennem et passende papirfilter(1), Whatman nr. 541 eller tilsvarende, som gemmes. Bundfaldet i centrifugeglasset vaskes med 50 ml ca. 35 °C varmt vand under omrøring.

Der centrifugeres igen ved 2000 g i 10 minutter. Centrifugatet filtreres igennem det samme filter, som er benyttet ovenfor.

6.4. Bestemmelse af kvælstof.

6.4.1. Efter vaskning overføres bundfladet kvantitativt til det i punkt 6.3.4 omhandlede filter med destilleret vand. Filteret anbringes i en Kjeldahl-kolbe. Kvælstofindholdet bestemmes ved Kjeldahl-metoden, som beskrevet i IDF 20A 1986.

7. Blindbestemmelse

7.1. Der foretages regelmæssig en blindbestemmelse på et askefrit filter (5.8), der er fugtet med en blanding af 90 ml natriumcitratopløsning (4.1), 1 ml mættet kalciumkloridopløsning (4.2), 0,5 ml flydende løbe (4.5) og derefter vaskes med 3 x 15 ml vand, inden det destrueres ifølge Kjeldahl-metoden som anført i IDF 20A 1986.

7.2. Forbruget af syre ved titreringen af blindprøven fratrækkes den mængde (4.4), der er anvendt ved titrering af prøven.

8. Kontrolforsøg

8.1 Til kontrol af analyse og reagenser foretages en bestemmelse på basis af en standard-forderblanding, hvis indhold af skummetmælkspulver er bestemt ved en collaborativ analyse. Gennemsnitsresultatet ved en dobbeltbestemmelse på standardfoderblandingen må ikke afvige mere end 1 % fra det resultat, der er fundet ved den collaborative analyse.

9. Beregning af resultaterne

9.1. Procenten af skummetmælkspulver i foderblandinger beregnes ved hjælp af følgende formel:

>REFERENCE TIL EN GRAFIK>

hvor N er det fundne indhold af para-kasein kvælstof i blandingen udtrykt i procent, medens 27,5 er en faktor til omregning af den fundne kaseinmængde til skummetmælkspulver, og 2,81 og 0,908 er korrektionsfaktorer fundet ved regressionsanalyse.

10. Metodens nøjagtighed

10.1. Repeterbarhed

I mindst 95 % af de undersøgte tilfælde har den samme prøve analyseret af samme analytiker i samme laboratorium ved to bestemmelser ikke givet en større afvigelse end 2,3 g skummetmælkspulver pr. 100 g foderblanding.

10.2. Reproducerbarhed

I mindst 95 % af de undersøgte tilfælde har den samme prøve analyseret af to forskellige laboratorier ikke givet en større afvigelse end 6,5 g skummetmælkspulver pr. 100 g foderblanding.

11. Tolerance

CrD95-værdien (kritisk difference; 95 % konfidensinterval) beregnes efter følgende formel (ISO 5725):

>REFERENCE TIL EN GRAFIK>

(R: reproducerbarhed; r: repeterbarhed)

Dobbeltbestemmelse: CrD95 = 4,5 g

Hvis resultatet af den kemiske analyse ikke afviger med mere end 4,5 g (dobbeltbestemmelse) fra det angivne indhold af skummetmælkspulver, anses partiet af foderblandingen at være i overensstemmelse med denne forordning.

12. Bemærkninger

12.1. Tilstedeværelse af en stor procentdel af visse ikke-mælkeproteiner og specielt sojaprotein kan, for så vidt de er blevet opvarmet med mælkepulveret, medføre for høje resultater, fordi de udfældes sammen med para-kasein.

12.2. Tilstedeværelse af kærnemælkspulver kan undertiden medføre for lave resultater, da bestemmelsen kun omfatter den fedtfrie del af prøven. Tilstedeværelse af sur kærnemælk kan give meget lave resultater på grund af en ufuldstændig opløsning i citrat-koncentrationen.

12.3. Tilstedeværelse af mere end 0,5 % lecithin kan ligeledes medføre for lave resultater.

12.4. Foderblandinger med indhold af skummetmælkspulver, der har været opvarmet til høje temperaturer (high heat), kan give for høje resultater på grund af, at visse mælkeserumproteiner udfældes sammen med para-kaseinet.

(1) Der skal anvendes hurtigfiltrerende askefrit papir.

BILAG IV

BESTEMMELSE AF LØBEVALLETØRSTOF I SKUMMETMÆLKSPULVER OG BLANDINGER I HENHOLD TIL FORORDNING (EØF) nr. 1725/79

1. Formål: Påvisning af tilsætning af løbevalletørstof til:

a) skummetmælkspulver som defineret i artikel 1 i forordning (EØF) nr. 986/68, og

b) blandinger som defineret i artikel 1, stk. 3, i forordning (EØF) nr. 1725/79.

2. Referencer: International standard ISO 707.

Mælk og mejeriprodukter: Prøveudtagningsmetoder i overensstemmelse med retningslinjerne i bilag I, nr. 2, litra c), til forordning (EØF) nr. 625/78.

3. Definition

Indholdet af løbevalletørstof defineres som indholdet udtrykt i vægtprocent som bestemt ved den beskrevne fremgangsmåde.

4. Princip

Bestemmelse af mængden af glycomakropeptid A, jf. forordning (EØF) nr. 625/78, bilag V. Prøver, der giver et positivt resultat, analyseres for glycomakropeptid A ved højtryksvæskekromatografi med omvendt fase (HPLC-metoden). Vurdering af resultatet i forhold til standardprøver af skummetmælkspulver med og uden et kendt procentvist indhold af vallepulver. Resultater over 1 % (m/m) er tegn på, at der er løbevalletørstof til stede.

5. Reagenser

Alle reagenser skal være af analysekvalitet. Der anvendes destilleret vand eller vand af tilsvarende renhed. Acetonitril skal være af spektroskopisk kvalitet eller HPLC-kvalitet.

De reagenser, der er nødvendige til den i forordning (EØF) nr. 625/78 beskrevne metode, er beskrevet i bilag V til den pågældende forordning.

Reagenser til HPLC med omvendt fase.

5.1. Opløsning af trichloreddikesyre

240 g trichloreddikesyre (CCI3COOH) opløses i vand og fortyndes til 1000 ml.

5.2. Elueringsvæske A og B

Elueringsvæske A: 150 ml acetonitril (CH3CN), 20 ml isopropanol (CH3CHOHCH3) og 1,00 ml trifluoreddikesyre (TFA, CF3COOH) blandes med vand, og der fyldes op til 1000 ml. Elueringsvæske B: 550 ml acetonitril, 20 ml isopropanol og 1,00 ml TFA blandes med vand, og der fyldes op til 1000 ml. Før brugen filtreres elueringsvæsken gennem et membranfilter med porestørrelse 0,45 μm.

5.3. Opbevaring af kolonnen

Efter analyserne skylles kolonnen med elueringsvæske B (under anvendelse af en gradient), og derefter skylles den med acetonitril (under anvendelse af en gradient i 30 minutter). Kolonnen opbevares i acetonitril.

5.4. Standardprøver

5.4.1. Skummetmælkspulver, der opfylder kravene i forordning (EØF) nr. 625/78, benævnt [0].

5.4.2. Samme pulver tilsat 5 % (m/m) løbevallepulver med normal sammensætning benævnt [5].

5.4.3. Samme pulver tilsat 50 % (m/m) løbevallepulver med normal sammensætning benævnt [50](1).

6. Apparatur

Det apparatur, der er er nødvendigt til den i forordning (EØF) nr. 625/78 beskrevne metode, er beskrevet i bilag V til den pågældende forordning.

Apparatur til HPLC med omvendt fase:

6.1. Analysevægt.

6.2. Centrifuge, der kan præstere en centrifugalkraft på 2200 g, med tilhørende lukkede centrifugeglas på ca. 50 ml.

6.3. Mekanisk omrører, der er udrustet til omrøring ved 50 °C.

6.4. Magnetomrører.

6.5. Glastragte med diameter ca. 7 cm.

6.6. Filterpapir, middel filtrering, diameter på ca. 12,5 cm.

6.7. Filtreringsudstyr af glas med tilhørende membranfiltre med porestørrelse 0,45 μm.

6.8. Målepipette på 10 ml, som opfylder kravene i ISO 648, klasse A, eller ISO/R 835 eller et system, som muliggør gennemløb af 10,0 ml på 2 min.

6.9. Termostatstyret vandbad indstillet på 25 +- 0,5 °C.

6.10. HPLC-udstyr bestående af:

6.10.1. Binært gradientpumpesystem.

6.10.2. Manuel eller automatisk injektionsenhed på 100 μl.

6.10.3. En Dupont Protein Plus kolonne (25 x 0,46 cm indvendig diameter) eller en tilsvarende bredporet siliciumbaseret kolonne med omvendt fase.

6.10.4. Termostatstyret kolonneovn indstillet på 35 +- 1 °C.

6.10.5. UV-detektor med variabel bølgelængde, hvormed der ved 210 nm kan måles med en følsomhed på 0,02 Å (om nødvendigt kan en større bølgelængde på op til 220 nm benyttes).

6.10.6. Integrator, der kan måle højden af toppene.

Bemærkning

Der kan arbejdes med kolonnen ved stuetemperatur, forudsat at stuetemperaturen ikke svinger med mere end 1 °C. I modsat fald vil der være for stor variation i retentionstiden for GMPA.

7. Stikprøveudtagning

7.1. International standard ISO 707 - mælk og mejeriprodukter - prøveudtagningsmetoder i overensstemmelse med bestemmelserne i bilag I, nr. 2, litra c), i forordning (EØF) nr. 625/78.

7.2. Stikprøven opbevares under sådanne forhold, at der hverken kan ske ødelæggelse eller ændring af sammensætningen.

8. Fremgangsmåde

8.1. Forberedelse af analyseprøven

Pulveret overføres til en beholder, der er cirka dobbelt så stor som pulverets volumen, og som har et lufttæt låg. Beholderen lukkes straks. Mælkepulveret blandes omhyggeligt ved flere gange at vende rundt på beholderen.

8.2. Udtagning af analyseprøven

I et centrifugeglas (6.2) eller en tilbørligt tilproppet kolbe (50 ml) afvejes 2,000 +- 0,001 g.

8.3. Fjernelse af fedtstoffer og proteiner

8.3.1. Der sættes 20,0 g 50 °C varmt vand til analyseprøven. Pulveret opløses ved omrøring med omrøreren (6.3) i 5 minutter eller i 30 minutter, såfremt det drejer sig om kærnemælk fra syrnet fløde. Reagensglasset anbringes i vandbadet (6.9), og det afventes, at der indtræder en ligevægt ved 25 °C.

8.3.2. I løbet af 2 minutter tilsættes med konstant hastighed 10 ml trichloreddikesyreopløsning på 25 °C (5.1) under kraftig omrøring med magnetomrøreren (6.4). Glasset anbringes i vandbadet (6.9), hvori det henstår i 60 minutter.

8.3.3. Der centrifugeres (6.2) ved 2200 g i 10 minutter eller filtreres gennem papirfilter (6.6), idet de første 5 ml filtrat bortkastes.

8.4. Kromatografisk bestemmelse

8.4.1. HPLC-analysen gennemføres som beskrevet i forordning (EØF) nr. 625/78, bilag V. Hvis der opnås et negativt resultat, indeholder den analyserede prøve ikke løbevalletørstof i påviselige mængder. Hvis der opnås positive resultater, må den nedenfor beskrevne HPLC-metode med omvendt fase anvendes. Tilstedeværelse af kærnemælkspulveret fra syrnet fløde kan give anledning til falske positive resultater. HPLC-metoden med omvendt fase udelukker denne mulighed.

8.4.2. Før HPLC-analysen med omvendt fase gennemføres, må gradientbetingelserne optimeres. En retentionstid på 26 minutter +- 2 minutter for GMPΑ er optimal for gradientsystemer med et dødvolumen på ca. 6 ml (volumenet fra det punkt, hvor opløsningerne blandes, til det punkt, hvor injektionssløjfen slutter). For gradientsystemer med et mindre dødvolumen (f.eks. 2 ml) bruges 22 minutter som optimal retentionstid.

Der anvendes opløsninger af standardprøverne (5.4) uden og med 50 % løbevalle.

Af centrifugatet eller filtratet (8.3.3) indsprøjtes 100 μl i HPLC-apparatet under anvendelse af de kontrolgradientvilkår, der fremgår af tabel 1.

Tabel 1. Kontrolgradient vilkår for optimering af kromatografien

>TABELPOSITION>

Sammenligning af de to kromatogrammer vil vise beliggenheden af toppen af GMPA.

Ved anvendelse af nedenstående formel kan den oprindelige sammensætning af den opløsning, der skal bruges til den normale gradient (se 8.4.3), beregnes

>REFERENCE TIL EN GRAFIK>

>REFERENCE TIL EN GRAFIK>

hvor:

RTgmpA: retentionstiden for GMPA ved anvendelse af kontrolgradienten

10: den oprindelige % B af kontrolgradienten

2.5: % B midtvejs minus % B ved begyndelsen ved anvendelse af den

13.5: midtvejspunkt for kontrolgradienten

26: den krævede retentionstid for GMPA

6: hældningskoefficient for kontrolgradienten og den normale gradient

30: % B på begyndelsestidspunktet minus % B efter 27 minutter ved anvendelse af kontrolgradienten

27: varighed for kontrolgradienten.

8.4.3. Der udtages opløsninger af analyseprøverne.

Af centrifugatet eller filtratet (8.3.3) indsprøjtes en nøjagtigt afmålt mængde på 100 μl i HPLC-apparatet under en elueringshastighed på 1,0 ml pr. minut (5.2).

Sammensætningen af elueringsvæsken ved analysens begyndelse opnås fra 8.4.2. Den er normalt tæt på A:B = 76:24 (5.2). Umiddelbart efter indsprøjtningen startes en lineær gradient, således at B bliver 5 % højere efter 27 minutter. Derefter startes en lineær gradient, hvorved elueringsvæskens indhold af B kommer op på 90 % i løbet af 5 minutter. Denne sammensætning opretholdes i 5 minutter, hvorefter sammensætningen i løbet af 5 minutter ændres ved hjælp af en lineær gradient til den oprindelige sammensætning. Afhængigt af pumpesystemets indre volumen kan den næste indsprøjtning foretages 15 minutter efter de oprindelige betingelser.

Bemærkninger

1. Retentionstiden for glycomakropeptid bør være 26 minutter +- 2 minutter. Dette kan opnås ved at ændre begyndelses- og slutbetingelserne for den første gradient. Imidlertid skal forskellen i % B for begyndelses- og slutbetingelserne for den første gradient fortsat være 5 % B.

2. Elueringsvæskerne må afgasses tilstrækkeligt og skal forblive afgassede. Dette er vigtigt for gradientpumpesystemets tilfredsstillende virkning. Standardafvigelsen for retentionstiden for GMP-toppen skal være på under 0,1 min. (n = 10).

3. Efter hver femte prøve skal referenceprøven [5] indsprøjtes og benyttes til beregning af en ny kalibreringsfaktor R (9.1.1).

8.4.4. Resultaterne af kromatograferingen af analyseprøven [E] foreligger i form af et kromatogram, hvor GMP-toppen identificeres ved sin retentionstid på ca. 26 minutter.

Integratoren (6.10.6) måler automatisk GMP-toppens højde H. Basislinjens beliggenhed skal kontrolleres for hvert kromatogram. Analysen eller integrationen skal gentages, hvis basislinjens beliggenhed ikke er korrekt.

For at afsløre eventuelle afvigelser enten som følge af, at apparaturet eller kolonnen ikke har fungeret tilfredsstillende, eller på grund af den analyserede prøves oprindelse eller art, må alle kromatogrammer bedømmes visuelt før en kvantitativ tolkning påbegyndes. I tvivlstilfælde gentages analysen.

8.5. Kalibrering

8.5.1. Med standardprøverne (5.4.1 og 5.4.2) følges den i punkt 8.2 til 8.4.4 beskrevne fremgangsmåde nøje. Der benyttes frisk fremstillede opløsninger, da GMP nedbrydes i 8 % trichloreddikesyreopløsning ved stuetemperatur. Ved 4 °C forbliver opløsningen stabil i 24 timer. Skal der foretages en lang række analyser, er det ønskeligt at anvende en kølet prøvebakke i den automatiske injektor.

Bemærkning

8.4.2 kan udelades, hvis % B på begyndelsesbetingelserne er kendt fra tidligere analyser.

Kromatogrammet for referenceprøven [5] skal svare til figur 1. På denne figur er der inden GMPA-toppen to små toppe. Det er vigtigt at opnå en lignende separation.

8.5.2. Før den kromatografiske bestemmelse af prøverne indsprøjtes 100 μl af standardprøven uden løbevalle [0] (5.4.1).

Kromatogrammet må ikke indeholde nogen top ved retentionstiden for GMPA-toppen.

8.5.3. Kalibreringsfaktorerne R bestemmes ved at indsprøjte filtrat (8.5.1) i samme mængde som prøverne.

9. Angivelse af resultaterne

9.1. Formler og beregning

9.1.1. Beregning af kalibreringsfaktoren R:

>REFERENCE TIL EN GRAFIK>

hvor:

R= kalibreringsfaktoren for GMP-toppen

H= højden af GMP-toppen

W= mængden af valle i standardprøven [5].

9.2. Beregning af det procentvise indhold af løbevallepulver i prøven

>REFERENCE TIL EN GRAFIK>

Hvor:

W[E]= indholdet af løbevalle i prøven [E], i % m/m

R= kalibreringsfaktoren for GMP-toppen (9.1.1)

H[E]= højden af GMP-toppen af prøven [E].

Hvis W[E] er større end 1 % og forskellen mellem retentionstiden og retentionstiden for standardprøven [5] er mindre end 0,2 min., er der løbevalletørstof til stede.

9.3. Metodens nøjagtighed

9.3.1. Repeterbarhed

Forskellen mellem resultaterne af to bestemmelser, der er udført samtidig eller med kort tids mellemrum af samme person, med samme apparatur og på samme stikprøve, må ikke overstige 0,2 % m/m.

9.3.2. Reproducerbarhed

Endnu ikke fastlagt.

9.3.3. Linearitet

For mellem 0 og 16 % løbevalle skal der opnås en lineær sammenhæng med en korrelationskoefficient > 0,99.

9.4. Fortolkning

9.4.1. Prøven anses for at indeholde valle, hvis resultatet fra 9.2 ligger over 1 % m/m, og retentionstiden for GMP-toppen afviger mindre end 0,2 minutter fra retentionstiden for standardprøven [5]. Grænsen på 1 % er fastsat i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EØF) nr. 625/78, bilag V, punkt 9.2 og 9.4.1.

>PIC FILE= "L_1999340DA.002401.EPS">

(1) Løbevallepulver med normal sammensætning og skummetmælkspulver med tilsætning kan erhverves fra Nizo, Kernhemseweg 2, PO Box 20, 6710 BA Ede, Nederlandene.

Pulver, der giver samme resultater som Nizo-pulveret, kan dog også bruges.

BILAG V

KVALITATIV BESTEMMELSE AF STIVELSE I SKUMMETMÆLKSPULVER, DENATURERET MÆLKEPULVER OG FODERBLANDINGER

1. Anvendelsesområde

Denne metode anvendes til påvisning af stivelse, der bruges som røbestof i denatureret mælkepulver.

Metodens påvisningsgrænse er ca. 0,05 g stivelse pr. 100 g prøve.

2. Princip

Der benyttes samme reaktion som ved jodometri:

- kollidernes binding af fri jod i vandig opløsning

- stivelsesmicellernes absorption og farvedannelse.

3. Reagenser

3.1. Jodopløsning

>TABELPOSITION>

4. Apparatur

4.1. Analysevægt

4.2. Vandbad

4.3. Reagensglas, 25 mm x 200 mm.

5. Udførelse

1 g af prøven afvejes og hældes på reagensglas (punkt 4.3).

Der tilsættes 20 ml destilleret vand, og glasset rystes, så vandet fordeler sig i prøven.

Glasset anbringes i kogende vandbad (punkt 4.2) og henstår i fem minutter.

Glasset tages op af vandbadet og afkøles ved rumtemperatur.

Der tilsættes 0,5 ml jodopløsning (punkt 3.1), glasset rystes, og farven iagttages.

6. Angivelse af resultaterne

Hvis indholdet farves blåt, viser det, at prøven indeholder naturlig stivelse.

Hvis prøven indeholder modificeret stivelse, må den ikke farves blå.

7. Bemærkninger

Farven, farvestyrken og stivelsens udseende under mikroskop varierer afhængigt af den naturlige stivelses oprindelse (f.eks. majs eller kartoffel), og hvilken type modificeret stivelse der findes i prøven.

Indeholder prøven modificeret stivelse, farves den violet, rød eller brun, alt efter i hvilken grad den naturlige stivelses krystallinske struktur er modificeret.

BILAG VI

BESTEMMELSE AF VANDINDHOLDET I SYRNET KÆRNEMÆLKSPULVER

1. Anvendelsesområde

Bestemmelse af vandindholdet i syrnet kærnemælkspulver til foder.

2. Princip

Prøven tørres under vakuum. Massetabet bestemmes ved vejning.

3. Apparatur

3.1. Analysevægt

3.2. Tørre vejekar af korrosionsbestandigt metal eller glas med tætsluttende låg; nyttearealet skal være stort nok til, at prøven kan fordeles med ca. 0,6 g/cm2.

3.3. Elektrisk opvarmet justerbart vakuumtørreskab med oliepumpe, som enten er forsynet med en anordning til tilførsel af tørret varmluft eller med et tørremiddel (f.eks. calciumoxid).

3.4. Ekssikkator med et effektivt tørremiddel.

3.5. Ventileret tørreskab med termostatregulering (ved 102 +- 2 °C).

4. Fremgangsmåde

Et vejekar (punkt 3.2) med låg opvarmes i tørreskabet (punkt 3.5) i mindst 1 time. Låget lægges på karret, som straks flyttes over i en ekssikkator (punkt 3.4), afkøles til rumtemperatur og vejes med 0,5 mg nøjagtighed.

Et vejekar (punkt 3.2) med låg vejes med 0,5 mg nøjagtighed. Ca. 5 g af prøven afvejes med 1 mg nøjagtighed i det tarerede kar og fordeles jævnt. Karret stilles uden låg ind i vakuumtørreskabet (punkt 3.3), som på forhånd er opvarmet til 83 °C. For at undgå at temperaturen i tørreskabet falder for meget, stilles karret ind så hurtigt som muligt.

Trykket indstilles til 100 torr (13,3 kPa), og prøven tørres i 4 timer ved dette tryk enten under tilførsel af varm, tør luft eller ved hjælp af et tørremiddel (ca. 300 g til 20 prøver). I sidstnævnte tilfælde afbrydes forbindelsen til vakuumpumpen, så snart det foreskrevne tryk er nået. Tørringstiden regnes fra det tidspunkt, hvor temperaturen i tørreskabet atter er nået op på 83 °C. Efter tørringstiden er udløbet, bringes vakuumtørreskabet forsigtigt op på atmosfærisk tryk. Efter åbning af vakuumtørreskabet lukkes karret straks med låget, tages ud af skabet, henstilles til afkøling i 30 til 45 minutter i ekssikkatoren (punkt 3.4) og vejes derefter med 1 mg nøjagtighed. Der tørres i yderligere 30 minutter i vakuumtørreskabet (punkt 3.3) ved 83 °C, og derefter vejes på ny. Forskellen mellem de to vejeresultater må ikke overstige 0,1 % vandindhold.

5. Beregning

>REFERENCE TIL EN GRAFIK>

hvor:

E= prøvens begyndelsesmasse i gram

m= den tørre prøves masse i gram.

6. Nøjagtighed

6.1. Repeterbarhed

Forskellen mellem resultaterne af to bestemmelser udført inden for det kortest mulige tidsrum af den samme person med det samme apparatur på identisk prøvemateriale må ikke overstige 0,4 g vand/100 g syrnet kærnemælkspulver.

6.2. Reproducerbarhed

Forskellen mellem resultaterne af to bestemmelser udført af forskellige personer i forskellige laboratorier med forskelligt apparatur på identisk prøvemateriale må ikke overstige 0,6 g vand/100 g syrnet kærnemælkspulver.

6.3. Kilde

Nøjagtighedsdataene blev bestemt ud fra et forsøg, der blev udført i 1995, og som omfattede otte laboratorier og to prøver (seks blinde dobbeltanalyser).

Top