EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R1639

Kommissionens forordning (EF) nr. 1639/1999 af 26. juli 1999 om fastsættelse af maksimumsbeløbet for den udligningsstøtte, der ydes som følge af kurserne for euroens omregning til nationale valutaenheder og de vekselkurser, der var gældende pr. 1. juli 1999

OJ L 194, 27.7.1999, p. 33–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1639/oj

31999R1639

Kommissionens forordning (EF) nr. 1639/1999 af 26. juli 1999 om fastsættelse af maksimumsbeløbet for den udligningsstøtte, der ydes som følge af kurserne for euroens omregning til nationale valutaenheder og de vekselkurser, der var gældende pr. 1. juli 1999

EF-Tidende nr. L 194 af 27/07/1999 s. 0033 - 0034


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1639/1999

af 26. juli 1999

om fastsættelse af maksimumsbeløbet for den udligningsstøtte, der ydes som følge af kurserne for euroens omregning til nationale valutaenheder og de vekselkurser, der var gældende pr. 1. juli 1999

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2799/98 af 15. december 1998 om den agromonetære ordning for euroen(1), særlig artikel 5,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2800/98 af 15. december 1998 om overgangsforanstaltninger for euroens indførelse i den fælles landbrugspolitik(2), særlig artikel 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Ifølge artikel 3, stk. 1, forordning (EF) nr. 2800/98 ydes der en udligningsstøtte, hvis kursen for euroens omregning til nationale valutaenheder eller den vekselkurs, der gælder på dagen for den udløsende begivenhed, er lavere end den, der gjaldt forinden; nævnte bestemmelse finder dog ikke anvendelse på beløb, for hvilke en lavere kurs end den nye har været gældende inden for de seneste 24 måneder forud for det tidspunkt, hvor den nye kurs har fået virkning;

(2) den kurs for euroens omregning til nationale valutaenheder, der gælder fra 1. januar 1999, er for Belgien, Luxembourg, Frankrig, Finland, Irland og Italien lavere end den, der gjaldt forinden; vekselkurserne for den danske og den svenske krone samt for pund sterling på datoen for den udløsende begivenhed den 1. juli 1999 var lavere end dem, der gjaldt forinden;

(3) udligningsstøtte skal ydes på de betingelser, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2799/98, i Kommissionens forordning (EF) nr. 2808/98 af 22. december 1998 om gennemførelsesbestemmelser for den agromonetære ordning for euroen i landbrugssektoren(3), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1410/1999(4), og i Kommissionens forordning (EF) nr. 2813/98 af 22. december 1998 om gennemførelsesbestemmelser for overgangsforanstaltningerne for euroens indførelse i den fælles landbrugspolitik(5);

(4) størrelsen af de beløb, der ydes som udligningsstøtte, bestemmes i henhold til artikel 5 og 9 i forordning (EF) nr. 2799/98, artikel 10 i forordning (EF) nr. 2808/98 og artikel 4 i forordning (EF) nr. 2813/98;

(5) de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra de berørte forvaltningskomitéer -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Maksimumsbeløbene for første rate af den udligningsstøtte, der ydes som følge af den nedgang, der på datoen for den udløsende begivenhed den 1. juli 1999 kunne konstateres for den omregningskurs for euroen, der fra den 1. januar 1999 gælder i Belgien, Luxembourg, Frankrig, Finland, Irland og Italien, og for vekselkursen for den danske og svenske krone samt for pund sterling pr. 1. juli 1999 i forhold til den forud gældende landbrugsomregningskurs, er anført i bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. juli 1999.

På Kommissionens vegne

Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 349 af 24.12.1998, s. 1.

(2) EFT L 349 af 24.12.1998, s. 8.

(3) EFT L 349 af 24.12.1998, s. 36.

(4) EFT L 164 af 30.6.1999, s. 53.

(5) EFT L 349 af 24.12.1998, s. 48.

BILAG

Maksimumsbeløb for første rate af udligningsstøtten i mio. EUR

>TABELPOSITION>

Top