Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R1478

Kommissionens forordning (EF) nr. 1478/1999 af 6. juli 1999 om fastsættelse for produktionsåret 1998/99 af den endelige støtte for tørret foder

OJ L 171, 7.7.1999, p. 8–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1478/oj

31999R1478

Kommissionens forordning (EF) nr. 1478/1999 af 6. juli 1999 om fastsættelse for produktionsåret 1998/99 af den endelige støtte for tørret foder

EF-Tidende nr. L 171 af 07/07/1999 s. 0008 - 0008


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1478/1999

af 6. juli 1999

om fastsættelse for produktionsåret 1998/99 af den endelige støtte for tørret foder

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 603/95 af 21. februar 1995 om den fælles markedsordning for tørret foder(1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1347/95(2), særlig artikel 18, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) I artikel 3, stk. 2 og 3, i forordning (EF) nr. 603/95 fastsættes det, hvor stor en støtte der for produktionsåret 1998/99 skal udbetales til forarbejdningsvirksomhederne for henholdsvis kunsttørret foder og soltørret foder inden for de maksimale garantimængder, der er anført i artikel 4, stk. 1 og 3, i nævnte forordning;

(2) de meddelelser, som medlemsstaterne sender til Kommissionen efter artikel 15, litra a), andet led, i Kommissionens forordning (EF) nr. 785/95 af 6. april 1995 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 603/95 om den fælles markedsordning for tørret foder(3), senest ændret ved forordning (EF) nr. 676/1999(4), viser, at den maksimale garantimængde er overskredet for kunsttørret foder, mens den ikke er overskredet for soltørret foder;

(3) det bør derfor besluttes, at støtten som fastsat ved forordning (EF) nr. 603/95 skal nedsættes efter artikel 5 i samme forordning, for så vidt angår kunsttørret foder; for soltørret foder bør der udbetales fuld støtte;

(4) de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Tørret Foder -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Den støtte, der ydes efter Rådets forordning (EF) nr. 603/95 for tørret foder, og som for kunsttørret foder er anført i artikel 3, stk. 2, i nævnte forordning, og for soltørret foder i artikel 3, stk. 3:

a) nedsættes for kunsttørret foder til 65,88 EUR/t for produktionsåret 1998/99 i alle medlemsstaterne

b) udbetales fuldt ud for soltørret foder for produktionsåret 1998/99.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. juli 1999.

På Kommissionens vegne

Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 63 af 21.3.1995, s. 1.

(2) EFT L 131 af 15.6.1995, s. 1.

(3) EFT L 79 af 7.4.1995, s. 5.

(4) EFT L 83 af 27.3.1999, s. 40.

Top