EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R1266

Rådets forordning (EF) nr. 1266/1999 af 21. juni 1999 om samordning af støtten til ansøgerlandene som led i førtiltrædelsesstrategien og om ændring af forordning (EØF) nr. 3906/89

OJ L 161, 26.6.1999, p. 68–72 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 031 P. 249 - 253
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 031 P. 249 - 253
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 031 P. 249 - 253
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 031 P. 249 - 253
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 031 P. 249 - 253
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 031 P. 249 - 253
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 031 P. 249 - 253
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 031 P. 249 - 253
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 031 P. 249 - 253

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; ophævet ved 32006R1085

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1266/oj

31999R1266

Rådets forordning (EF) nr. 1266/1999 af 21. juni 1999 om samordning af støtten til ansøgerlandene som led i førtiltrædelsesstrategien og om ændring af forordning (EØF) nr. 3906/89

EF-Tidende nr. L 161 af 26/06/1999 s. 0068 - 0072


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1266/1999

af 21. juni 1999

om samordning af støtten til ansøgerlandene som led i førtiltrædelsesstrategien og om ændring af forordning (EØF) nr. 3906/89

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 308,

under henvisning til forslag fra Kommissionen(1),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet(2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Det Europæiske Råd gik på sit møde i Luxembourg den 12. og 13. december 1997 ind for en kraftig forhøjelse af førtiltrædelsesstøtten, idet der ud over Phare-støtten også skal ydes landbrugs- og strukturstøtte;

(2) i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 622/98 af 16. marts 1998 om bistand som led i førtiltrædelsesstrategien til de stater, der har ansøgt om tiltrædelse af Den Europæiske Union, og navnlig om etablering af tiltrædelsespartnerskaber(3), skal disse partnerskaber omfatte én enkelt ramme for de prioriterede områder og alle disponible midler til førtiltrædelsesstøtten;

(3) ved forordning (EF) nr. 1268/1999(4) er der oprettet et landbrugsinstrument, der først og fremmest tager sigte på aktiviteter som modernisering af landbrugsbedrifternes struktur, forbedring af forarbejdnings- og distributionsstrukturerne samt bedre kontrol og udvikling af landdistrikterne;

(4) sigtet med det strukturinstrument, der er etableret ved forordning (EF) nr. 1267/1999(5), er at finansiere infrastrukturer inden for transport og miljø;

(5) Phare-programmet, der blev iværksat ved forordning (EØF) nr. 3906/89(6), vil i fremtiden først og fremmest tage sigte på de vigtigste prioriteter i forbindelse med overtagelsen af gældende fællesskabsret, dvs. styrkelse af ansøgerlandenes administrations- og institutionskapacitet samt finansiering af investeringer, der skal hjælpe disse lande til hurtigst muligt at anvende gældende fællesskabsret;

(6) det er vigtigt at sikre, at de foranstaltninger, som Fællesskabet iværksætter som led i de tre førtiltrædelsesinstrumenter, får de størst mulige virkninger i økonomisk henseende;

(7) i henhold til punkt 17 i konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde i Luxembourg den 12. og 13. december 1997 vil den finansielle støtte til de lande, der er med i udvidelsesprocessen, ved fordelingen af bistanden blive ydet efter ligebehandlingsprincippet uafhængigt af tiltrædelsestidspunktet og under særlig hensyntagen til de lande, hvor behovet er størst;

(8) ovennævnte instrumenter skal fortsat være adskilte, men de foranstaltninger, der gennemføres på grundlag af dem, skal samordnes både indbyrdes og med de foranstaltninger, der finansieres af Den Europæiske Investeringsbank, Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling, Fællesskabets andre finansielle instrumenter og andre internationale finansielle institutioner;

(9) for at sikre, at de finansielle interesser beskyttes effektivt, og at bedrageri og andre uregelmæssigheder bekæmpes, er det nødvendigt at fastlægge, at Kommissionen og ansøgerlandene skal samarbejde og informere hinanden om kontrollen på stedet;

(10) for at inddrage ansøgerlandene mest muligt i administrationen af førtiltrædelsesstøtten bør forvaltningen af den decentraliseres ved, at den efterhånden overdrages til de pågældende lande selv, under hensyntagen til deres kapacitet til at varetage forvaltning og finanskontrol;

(11) Kommissionen skal med regelmæssige mellemrum forelægge rapporter om førtiltrædelsesstøtten til ansøgerlandene -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Den støtte, der ydes som led i førtiltrædelsesstrategien via landbrugs- og landdistriktsudviklingsinstrumentet (i det følgende benævnt "landbrugsinstrumentet"), via strukturinstrumentet og via Phare-programmet, samordnes indbyrdes som fastlagt i denne forordning.

Artikel 2

Foranstaltninger til støtte for landbruget og udviklingen af landdistrikterne, som fastsat i artikel 2 i landbrugsinstrumentet, der er indført ved forordningen (EF) nr. 1268/1999, finansieres efter bestemmelserne i nævnte forordning.

Artikel 3

Investeringsprojekter på følgende områder finansieres via det strukturpolitiske førtiltrædelsesinstrument, der er oprettet ved forordning (EF) nr. 1267/1999, og i overensstemmelse med bestemmelserne deri:

- miljøforanstaltninger, der sætter modtagerlandene i stand til at opfylde kravene i Fællesskabets miljøforskrifter og målene i tiltrædelsespartnerskaberne

- transportinfrastrukturforanstaltninger, der fremmer bæredygtig mobilitet, navnlig foranstaltninger, der udgør projekter af fælles interesse baseret på kriterierne i beslutning nr. 1692/96/EF(7), og foranstaltninger, der sætter modtagerlandene i stand til at opfylde målene i tiltrædelsespartnerskaberne; heri indgår nationale nets sammenkobling og interoperabilitet indbyrdes og med det transeuropæiske net samt adgange til disse net.

Artikel 4

1. Den støtte, der ydes under Phare-programmet, gennemføres efter forordning (EØF) nr. 3906/89.

2. Forordning (EØF) nr. 3906/89 ændres herved, idet der i artikel 3 indsættes et nyt stk. 3 med følgende ordlyd: "3. For så vidt angår ansøgerlande med tiltrædelsespartnerskaber med Den Europæiske Union tager den støtte, der ydes under Phare-programmet, sigte på de vigtigste prioriteter for overtagelsen af gældende fællesskabsret, dvs. styrkelse af ansøgerlandenes administrations- og institutionskapacitet samt investeringer, undtagen den type investeringer, der finansieres i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1267/1999(8) og (EF) nr. 1268/1999(9). Foranstaltninger på miljø-, transport- og landbrugsområdet samt inden for landdistriktudvikling, der udgør en accessorisk, men uundværlig del af integrerede programmer til omstrukturering af industrien eller regionaludvikling, kan også finansieres via Phare-programmet."

Artikel 5

Programmer eller foranstaltninger, der finansieres som led i førtiltrædelsesstøtten, kan kun modtage støtte via ét af de i denne forordning omhandlede instrumenter.

Artikel 6

For finansieringen af de i denne forordning omhandlede programmer eller foranstaltninger gælder de forpligtelser, der er indholdt i Europaaftalerne som anført i forordning (EF) nr. 622/98, og de vilkår, der er opstillet i tiltrædelsespartnerskaberne, samt de relevante bestemmelser i forordning (EØF) nr. 3906/89, (EF) nr. 1267/1999, (EF) nr. 1268/1999 og nærværende forordning.

Artikel 7

Modtagerlandene bidrager til finansieringen af investeringerne.

Artikel 8

De træffes beslutning om, hvilke programmer eller foranstaltninger der finansieres via de tre instrumenter, der er omhandlet i artikel 2, 3 og 4, i henhold til bestemmelserne i den forordning, der vedrører det pågældende instrument.

Artikel 9

1. Kommissionen er ansvarlig for samordningen af foranstaltningerne under de nævnte tre instrumenter og især for udarbejdelsen af retningslinjerne for førtiltrædelsesstøtten for hvert enkelt land. Den bistås i denne opgave af det udvalg, der er nedsat ved artikel 9 i forordning (EØF) nr. 3906/89.

2. Kommissionen underretter det i stk. 1 nævnte udvalg om de vejledende finansielle tildelinger til hvert land og pr. førtiltrædelsesinstrument, om de foranstaltninger, den har truffet i henhold til artikel 10, og om de beslutninger, den har truffet i henhold til artikel 12. Revisionsretten skal underrettes om sådanne beslutninger.

Artikel 10

Kommissionen sørger for samordningen af de foranstaltninger, der gennemføres i medfør af denne forordning og finansieres via De Europæiske Fællesskabers almindelige budget, foranstaltninger, der finansieres af Den Europæiske Investeringsbank eller Fællesskabets andre finansielle instrumenter, og foranstaltninger, der finansieres af internationale finansielle institutioner.

Artikel 11

1. Kommissionen forvalter fællesskabsstøtten i overensstemmelse med reglerne om gennemsigtighed og finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindeligt budget, navnlig dens artikel 114.

2. Udgifter til overvågning, kontrol og evaluering af foranstaltningerne dækkes også af førtiltrædelsesstøtten.

3. Det skal udtrykkeligt fremgå af alle finansieringsbeslutninger og eventuelle heraf følgende kontrakter eller gennemførelsesinstrumenter, at Kommissionen og Revisionsretten om nødvendigt kan foretage kontrol på stedet.

Artikel 12

1. Ansøgerlandenes udvælgelse af projekter, udbud og indgåelse af kontrakter skal godkendes på forhånd af Kommissionen.

2. Kommissionen kan imidlertid på grundlag af en analyse i hvert enkelt tilfælde af den nationale og sektorspecifikke kapacitet til at varetage program- eller projektforvaltning, finanskontrolprocedurer og strukturer vedrørende offentlige finanser beslutte at fravige det krav om forudgående godkendelse, der er nævnt i stk. 1, og lade implementerende organer i ansøgerlandene forvalte støtten decentralt. En sådan fravigelse er betinget af opfyldelse af:

- de minimumskriterier for vurdering af, om de implementerende organer i ansøgerlandene er i stand til at forvalte støtten, og de minimumsbetingelser for sådanne implementerende organer, der er fastlagt i bilaget til denne forordning, og

- de specifikke bestemmelser, bl.a. vedrørende udbud, vurdering af bud, tildeling af kontrakter og gennemførelse af Fællesskabets direktiver om offentlige indkøb, der fastsættes i finansieringsaftaler med hvert enkelt modtagerland.

3. Kommissionen vedtager bestemmelser for kontrol og evaluering.

Artikel 13

Kommissionen forelægger hvert år Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om den samlede førtiltrædelsesstøtte for hvert land.

Artikel 14

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Luxembourg, den 21. juni 1999.

På Rådets vegne

G. VERHEUGEN

Formand

(1) EFT C 140 af 5.5.1998, s. 26, og

EFT C 329 af 27.10.1998, s. 13.

(2) Udtalelse afgivet den 6. maj 1999 (endnu ikke offentliggjort i EFT).

(3) EFT L 85 af 20.3.1998, s. 1.

(4) Se side 87 i denne Tidende.

(5) Se side 73 i denne Tidende.

(6) EFT L. 375 af 23.12.1989, s. 11. Forordningen er senest ændret ved forordning (EF) nr. 753/96 (EFT L 103 af 26.4.1996, s. 5).

(7) EFT L 228 af 9.9.1996, s. 1.

(8) EFT L 160 af 26.6.999, s. 73.

(9) EFT L 160 af 26.6.1999, s. 87.

BILAG

MINIMUMSKRITERIER OG -BETINGELSER FOR AT LADE ANSØGERLANDENES IMPLEMENTERENDE ORGANER FORVALTE STØTTEN DECENTRALT (ARTIKEL 12)

1. Minimumskriterier for vurdering af, om de implementerende organer i ansøgerlandene er i stand til at forvalte støtten

Kommissionen skal anvende følgende kriterier til vurdering af, hvilke implementerende organer i ansøgerlandene er i stand til at forvalte støtten decentralt:

i) der skal findes en veldefineret ordning for forvaltning af midlerne med en fuldstændig intern forretningsorden og en klar definition af det institutionelle og personlige ansvar

ii) magtadskillelsesprincippet skal overholdes for at undgå enhver risiko for interessekonflikt for så vidt angår indkøb og betaling

iii) det personale, der får tildelt opgaven, skal være fyldestgørende. De pågældende personer skal have passende revisionsfærdigheder og -erfaring samt sproglige færdigheder og skal være fuldt uddannet i gennemførelsen af fællesskabsprogrammer.

2. Minimumsbetingelser for at lade ansøgerlandenes implementerende organer forvalte støtten decentralt

Det kan overvejes at give et implementerende organ i et ansøgerland tilladelse til decentral forvaltning med efterfølgende kommissionskontrol, hvis følgende betingelser er opfyldt:

i) bevis for effektiv intern kontrol, herunder en uafhængig revisionsfunktion og en effektiv ordning for regnskabsføring og finansberetning, der opfylder internationalt accepterede revisionsnormer

ii) en nylig finansrevision og operationel revision, der viser en effektiv og rettidig forvaltning af fællesskabsstøtte eller nationale foranstaltninger af lignende art

iii) en troværdig national finanskontrolordning for de implementerende organer

iv) indkøbsbestemmelser, der er godkendt af Kommissionen, idet de opfylder kravene i afsnit IX i finansordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget

v) tilsagn fra den nationale anvisningsberettigede om at bære det fulde finansielle ansvar for midlerne.

Denne fremgangsmåde berører ikke Kommissionens og Revisionsrettens ret til at kontrollere udgifterne.

Top