EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999O0011

Den Europæiske centralbanks retningslinje af 22. april 1999 om bemyndigelse til at udstede nationale pengesedler i overgangsperioden (ECB/1999/NP11)

OJ L 55, 24.2.2001, p. 71–71 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/1999/11/oj

31999O0011

Den Europæiske centralbanks retningslinje af 22. april 1999 om bemyndigelse til at udstede nationale pengesedler i overgangsperioden (ECB/1999/NP11)

EF-Tidende nr. L 055 af 24/02/2001 s. 0071 - 0071


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE

af 22. april 1999

om bemyndigelse til at udstede nationale pengesedler i overgangsperioden

(ECB/1999/NP11)

STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab (i det følgende benævnt "traktaten"), særlig artikel 105 A, stk. 1, og statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank (i det følgende benævnt "statutten"), særlig artikel 16, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Den Europæiske Centralbank (ECB) har fra den 1. januar 1999 eneret til at bemyndige udstedelse af pengesedler i Fællesskabet; på baggrund af artikel 2, 3 og 6 i Rådets forordning (EF) nr. 974/98 af 3. maj 1998 om indførelse af euro(1) er pengesedler lydende på nationale valutaenheder underopdelinger af euroen; ovennævnte bestemmelser indebærer, at ECB fra den 1. januar 1999 har retten til at bemyndige udstedelse af nationale pengesedler i overgangsperioden som defineret i artikel 1, sjette led, i forordning (EF) nr. 974/98.

(2) Udstedelse af pengesedler er en efterspørgselsstyret proces; for så vidt angår nationale pengesedler, er de nationale centralbanker i overgangsperioden i stand til at vurdere, hvor stor en mængde det er nødvendigt at udstede; ECB's Styrelsesråd træffer i begyndelsen af 2001 afgørelse vedrørende bemyndigelse til at udstede europengesedler.

(3) I overensstemmelse med artikel 12.1 og 14.3 i statutten udgør retningslinjer fastsat af ECB en integrerende del af fællesskabsretten -

VEDTAGET FØLGENDE RETNINGSLINJE:

Artikel 1

Bemyndigelse til at udstede nationale pengesedler

1. De nationale centralbanker bemyndiges hermed til at vedblive at udstede nationale pengesedler i overgangsperioden i overensstemmelse med national praksis.

2. De nationale centralbanker informerer hvert år ved udgangen af februar ECB om mængden af nationale pengesedler, der er udstedt i det forudgående år.

Artikel 2

Afsluttende bestemmelser

Denne retningslinje er rettet til de deltagende medlemsstaters nationale centralbanker.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 22. april 1999.

På vegne af Styrelsesrådet for ECB

Willem F. Duisenberg

(1) EFT L 139 af 11.5.1998, s. 1.

Top