EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999L0097

Kommissionens direktiv 1999/97/EF af 13. december 1999 om ændring af Rådets direktiv 95/21/EF om håndhævelse over for skibe, der anløber Fællesskabets havne og sejler i farvande under medlemsstaternes jurisdiktion, af internationale standarder for skibes sikkerhed, for forureningsforebyggelse samt for leve- og arbejdsvilkår om bord (havnestatskontrol) (EØS-relevant tekst)

OJ L 331, 23.12.1999, p. 67–70 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 004 P. 384 - 387
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 004 P. 384 - 387
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 004 P. 384 - 387
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 004 P. 384 - 387
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 004 P. 384 - 387
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 004 P. 384 - 387
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 004 P. 384 - 387
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 004 P. 384 - 387
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 004 P. 384 - 387
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 007 P. 100 - 103
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 007 P. 100 - 103

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1999/97/oj

31999L0097

Kommissionens direktiv 1999/97/EF af 13. december 1999 om ændring af Rådets direktiv 95/21/EF om håndhævelse over for skibe, der anløber Fællesskabets havne og sejler i farvande under medlemsstaternes jurisdiktion, af internationale standarder for skibes sikkerhed, for forureningsforebyggelse samt for leve- og arbejdsvilkår om bord (havnestatskontrol) (EØS-relevant tekst)

EF-Tidende nr. L 331 af 23/12/1999 s. 0067 - 0070


KOMMISSIONENS DIREKTIV 1999/97/EF

af 13. december 1999

om ændring af Rådets direktiv 95/21/EF om håndhævelse over for skibe, der anløber Fællesskabets havne og sejler i farvande under medlemsstaternes jurisdiktion, af internationale standarder for skibes sikkerhed, for forureningsforebyggelse samt for leve- og arbejdsvilkår om bord (havnestatskontrol)

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 95/21/EF af 19. juni 1995 om håndhævelse over for skibe, der anløber Fællesskabets havne og sejler i farvande under medlemsstaternes jurisdiktion, af internationale standarder for skibes sikkerhed, for forureningsforebyggelse samt for leve- og arbejdsvilkår om bord (havnestatskontrol)(1), senest ændret ved direktiv 98/42/EF(2), navnlig artikel 19, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Der bør tages hensyn til de ændringer af Den Internationale Søfartsorganisations (IMO) konventioner, protokoller, kodekser og resolutioner, der er trådt i kraft, og til udviklingerne i forbindelse med Paris-memorandummet om havnestatskontrol (Paris MOU);

(2) offentliggørelse af oplysninger om skibe, der tilbageholdes i Fællesskabets havne, i henhold til direktiv 95/21/EF, kan tilskynde ejerne til at træffe korrigerende foranstaltninger uden at være tvunget dertil og øge skibsfartsindustriens bevidsthed om sikkerhed;

(3) listerne over de oplysninger, der offentliggøres, bør derfor udvides, navnlig med henblik på at inkludere mere detaljerede oplysninger om det pågældende skib, tilbageholdelsen, de trufne foranstaltninger, såvel som oplysninger om skibe, der er blevet nægtet adgang til EF's havne; det bør godtgøres med større klarhed, når mangler, som har medført tilbageholdelse af fartøjet, falder ind under klassifikationsselskabernes overvågningsansvar; effektiviteten af sådanne foranstaltninger bør øges ved hjælp af hyppigere, månedlig offentliggørelse af oplysninger;

(4) større gennemsigtighed om data vedrørende inspektion af skibe er et nødvendigt og vigtigt element til fremme af kvalitet inden for søfart både på fællesskabsniveau og på verdensniveau; metoderne til at gøre sådanne oplysninger mere tilgængelige, både hvad angår omfang og tid, bør defineres i samarbejde mellem medlemsstaterne og Kommissionen;

(5) medlemsstaterne bør træffe alle nødvendige foranstaltninger til at fjerne enhver retlig hindring for offentliggørelse af listen over skibe, der er blevet synet, tilbageholdt eller som nægtes adgang til en havn i Fællesskabet, navnlig i givet fald ved hjælp af ændring af den nationale lovgivning vedrørende databeskyttelse;

(6) den generelle målfaktor i bilag I, del II, til direktiv 95/21/EF må forbedres på baggrund af de erfaringer, der er indvundet i forbindelse med gennemførelse heraf; målfaktorværdien kan tilpasses hyppigt inden for rammerne af Paris MOU og derefter indarbejdes i Sirenac-systemet; det er således tilstrækkeligt at konsultere Sirenacs database for at finde et fartøjs målfaktorværdi; det forekommer derfor unødvendigt at indarbejde denne værdi i direktiv 95/21/EF;

(7) den liste over certifikater og dokumenter, der er indeholdt i bilag II til direktiv 95/21/EF, bør ændres for at tage hensyn til de ændringer af international ret, der er trådt i kraft;

(8) de i dette direktiv fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med det udvalg, der er nedsat i medfør af artikel 12 i Rådets direktiv 93/75/EØF(3) senest ændret ved Kommissionen direktiv 98/74/EF(4) -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

I direktiv 95/21/EF foretages følgende ændringer:

1) Artikel 2 ændres således:

a) i nr. 1 erstattes ordene "som er gældende den 1. juli 1998" med "som er gældende den 1. juli 1999"

b) i nr. 2 erstattes ordene "som affattet den 14. januar 1998" til "som affattet den 1. juli 1999".

2) Artikel 15 erstattes med følgende: "Artikel 15

Frigørelse af oplysninger:

1. De kompetente myndigheder i hver enkelt medlemsstat træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at de i bilag VIII, del 1, opførte oplysninger om skibe, som er blevet tilbageholdt i eller nægtes adgang til en havn i den pågældende medlemsstat i løbet af den foregående måned offentliggøres mindst månedlig.

2. De oplysninger, der foreligger i Sirenac-systemet om skibe, der er blevet synet i medlemsstaternes havne, som nævnt i bilag VIII, del I og II, skal offentliggøres ved hjælp af passende tekniske ordninger hurtigst muligt efter afslutning af inspektion eller ophævelse af tilbageholdelse.

3. Medlemsstaterne og Kommissionen samarbejder med henblik på at fastsætte de i stk. 2 nævnte passende tekniske ordninger.

4. Sirenac-informationssystemet ændres, hvis dette er hensigtsmæssigt, med henblik på at gennemføre ovennævnte krav."

3) Bilag I ændres i henhold til bilaget til nærværende direktiv.

4) Bilag II ændres således:

a) Punkt 2, syvende led, erstattes med følgende: "- undtagelsescertifikat, i givet fald inklusive lastfortegnelse".

b) Følgende indføjes efter punkt 28: "29) Plan for behandling af affald og affaldsjournal.

30) Beslutningsstøttesystem for skibsførere af passagerskibe.

31) Plan for SAR-samarbejde for passagerskibe i fast rutefart.

32) Liste over operationelle begrænsninger for passagerskibe.

33) Hæfte for bulkskibe.

34) Plan for lastning og losning af bulkskibe."

5) Et nyt bilag VIII tilføjes i bilaget til dette direktiv.

Artikel 2

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest 12 måneder efter vedtagelse af dette direktiv. De underretter straks Kommissionen herom.

Når medlemsstaterne vedtager disse bestemmelser, skal de indeholde en henvisning til dette direktiv, eller de skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for denne henvisning fastsættes af medlemsstaterne.

2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen de nationale retsforskrifter, de vedtager på det af dette direktiv omfattede område.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. december 1999.

På Kommissionens vegne

Loyola DE PALACIO

Næstformand

(1) EFT L 157 af 7.7.1995, s. 1.

(2) EFT L 184 af 27.6.1998, s. 40.

(3) EFT L 247 af 5.10.1993, s. 19.

(4) EFT L 276 af 13.10.1998, s. 7.

BILAG

1) Bilag 1 ændres således:

a) I del I, pkt. 6, udelades udtrykket "slette af klassen" og i stedet skrives "suspenderet eller trukket tilbage fra deres klasse".

b) Del II erstattes med følgende: "II. Prioriteringsfaktorer generelt

Følgende skibe skal først og fremmest synes:

1. Skibe, der anløber en havn i en medlemsstat for første gang eller efter et fravær på 12 måneder eller derover. Ved anvendelse af disse kriterier skal medlemsstaterne også tage hensyn til inspektioner, der er foretaget af parterne i MOU. Foreligger de nødvendige oplysninger i den forbindelse ikke, baserer medlemsstaterne sig på de data, der foreligger i Sirenac, og inspicerer de skibe, der ikke er blevet registreret i Sirenac siden ibrugtagningen af denne database den 1. januar 1993.

2. Skibe, der ikke er blevet synet af en medlemsstat i de seneste seks måneder.

3. Skibe, for hvilke de lovpligtige certifikater om skibets konstruktion og udstyr er udstedt i overensstemmelse med konventionerne, og hvor klassifikationscertifikaterne er udstedt af en organisation, der ikke er anerkendt i henhold til Rådets direktiv 94/57/EF af 22. november 1994 om fælles regler og standarder for organisationer, der udføres inspektion og syn af skibe, og for søfartsmyndighedernes aktiviteter i forbindelse hermed (EFT L 319 af 12.12.1994, s. 20).

4. Skibe, hvis flagstat er opført i den rullende treårsoversigt over gennemsnitlige tilbageholdelser og forsinkelser, som offentliggøres i årsrapporten for MOU.

5. Skibe, der har fået tilladelse til at forlade en havn i en medlemsstat på visse betingelser, f.eks.:

a) mangler, der skal være udbedret før afsejlingen

b) mangler, der skal udbedres i næste havn

c) mangler, der skal udbedres inden 14 dage

d) mangler, hvortil andre specifikke betingelser er knyttet.

Hvis foranstaltninger er blevet truffet i forbindelse med skibet, og alle mangler er blevet afhjulpet, tages dette i betragtning.

6. Skibe, om hvilke der er blevet konstateret mangler under den tidligere inspektion, alt efter antallet af mangler.

7. Skibe, som er blevet tilbageholdt i en tidligere havn.

8. Skibe fra en flagstat, som ikke har ratificeret alle relevante internationale konventioner i henhold til dette direktivs artikel 2.

9. Skibe fra en flagstat, hvis mangelniveau ligger over gennemsnittet.

10. Skibe i en klasse, hvis mangelniveau ligger over gennemsnittet.

11. Skibe i en kategori, som skal underkastes udvidet inspektion (i henhold til artikel 7 i nærværende direktiv).

12. Andre skibe, der er over 13 år gamle.

De kompetente myndigheder skal ved fastsættelse af ovennævnte skibes prioriteringsrækkefølge tage hensyn til rækkefølgen i den generelle målfaktor i Sirenac-informationssystemet i henhold til Paris MOU, bilag I, afsnit 1. Større målfaktor betyder højere prioritering. Målfaktoren er summen af de gældende faktorværdier som defineret inden for rammerne af MOU. Punkt 5, 6 og 7 gælder kun for inspektioner, der er foretaget i de seneste 12 måneder. Den generelle målfaktor omfatter mindst summen af værdierne i punkt 3, 4, 8, 9, 10, 11 og 12.

Hvis Kommissionen inden for tre måneder efter indførelse af nye målfaktorværdier inden for rammen af MOU er af den mening, at disse værdier ikke er hensigtsmæssige, kan den, i henhold til proceduren i artikel 19 i direktiv 95/21/EF, beslutte, at disse værdier ikke er gældende i henhold til dette direktiv."

2) Nyt bilag VIII tilføjes:

"BILAG VIII

OFFENTLIGGØRELSE AF OPLYSNINGER VEDRØRENDE TILBAGEHOLDELSE OG INSPEKTION I MEDLEMSSTATERNES HAVNE

(i henhold til artikel 15)

I. Oplysninger, der offentliggøres i henhold til artikel 15, stk. 1, skal indeholde følgende:

- skibets navn

- IMO-nummer

- skibets type

- tonnage (gt)

- bygningsår

- navn og adresse på skibets ejer eller operatør

- flagstat

- klassifikationsselskabet/klassifikationsselskaberne, hvor dette er relevant, som har udstedt eventuelt klassecertifikat til dette skib

- klassifikationsselskabet/klassifikationsselskaberne, og/eller enhver anden part, som har udstedt certifikater til dette skib i overensstemmelse med konventionerne på flagstatens vegne, inklusive angivelse af de udstedte certifikater

- antallet af tilbageholdelser i de seneste 24 måneder

- land og havn, hvor tilbageholdelsen har fundet sted

- dato, hvorpå tilbageholdelsen har fundet sted

- tilbageholdelsens varighed, angivet i dage

- antallet af konstaterede mangler og grundene til tilbageholdelse udtrykt på klar og utvetydig måde

- når skibet nægtes adgang til en havn i Fællesskabet, angives grundene hertil på klar og utvetydig måde

- angivelse af, om det klassifikationsselskab, eller andet privat organ, som udførte den relevante vurdering, havde noget ansvar forbundet med de mangler, som alene eller tilsammen førte til tilbageholdelse

- beskrivelse af de foranstaltninger, der er blevet truffet for et skib, der har fået tilladelse til at fortsætte til nærmeste passende reparationsværft, eller som er blevet nægtet adgang til en havn i Fællesskabet.

II. De oplysninger om inspicerede skibe, der offentliggøres i henhold til artikel 15, stk. 2, skal indeholde følgende:

- skibets navn

- IMO-nummer

- skibets type

- tonnage (gt)

- bygningsår

- navn og adresse på skibets ejer eller operatør

- flagstat

- klassifikationsselskabet/klassifikationsselskaberne, hvor det er relevant, som har udstedt eventuelle klassecertifikater til dette skib

- klassifikationsselskabet/klassifikationsselskaberne og/eller enhver anden part, som har udstedt certifikater til dette skib i overensstemmelse med konventionerne på flagstatens vegne, inklusive angivelse af de udstedte certifikater

- land, havn og dato, hvor inspektion blev foretaget

- antallet af mangler, pr. mangelkategori."

Top