EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999L0092

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/92/EF af 16. december 1999 om minimumsforskrifter vedrørende forbedring af sikkerhed og sundhedsbeskyttelse for arbejdstagere, der kan blive udsat for fare hidrørende fra eksplosiv atmosfære (femtende særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF)

EFT L 23 af 28.1.2000, p. 57–64 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Dokumentet er offentliggjort i en specialudgave (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 27/06/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1999/92/oj

31999L0092

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/92/EF af 16. december 1999 om minimumsforskrifter vedrørende forbedring af sikkerhed og sundhedsbeskyttelse for arbejdstagere, der kan blive udsat for fare hidrørende fra eksplosiv atmosfære (femtende særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF)

EF-Tidende nr. L 023 af 28/01/2000 s. 0057 - 0064


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 1999/92/EF

af 16. december 1999

om minimumsforskrifter vedrørende forbedring af sikkerhed og sundhedsbeskyttelse for arbejdstagere, der kan blive udsat for fare hidrørende fra eksplosiv atmosfære (femtende særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 137,

under henvisning til forslag fra Kommissionen(1), fremsat efter høring af Det Rådgivende Udvalg for Sikkerhed, Hygiejne og Sundhedsbeskyttelse på Arbejdspladsen samt af Det Stående Udvalg for Bedriftssikkerhed og Sundhedsforhold i Kulminer og i Anden Udvindingsindustri,

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg(2),

efter høring af Regionsudvalget,

i henhold til fremgangsmåden i traktatens artikel 251 og på baggrund af det fælles udkast godkendt af Forligsudvalget den 21. oktober 1999(3), og

ud fra følgende betragtninger:

(1) I henhold til traktatens artikel 137 kan Rådet ved udstedelse af direktiver vedtage minimumsforskrifter med henblik på at forbedre navnlig arbejdsmiljøet for at sikre et højere niveau for beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed;

(2) i henhold til nævnte artikel skal det i disse direktiver undgås, at der pålægges administrative, finansielle og retlige byrder af en sådan art, at de hæmmer oprettelse og udvikling af små og mellemstore virksomheder;

(3) forbedring af arbejdstagernes sikkerhed, hygiejne og sundhed under arbejdet er et mål, der ikke bør underordnes rent økonomiske hensyn;

(4) overholdelse af minimumsforskrifter til forbedring af sikkerhed og sundhedsbeskyttelsen for arbejdstagere, der kan blive udsat for fare hidrørende fra eksplosiv atmosfære, er nødvendig til sikring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed;

(5) dette direktiv er et særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet(4); bestemmelserne i nævnte direktiv, især bestemmelserne om underretning af arbejdstagerne, høring af arbejdstagerne og arbejdstagerdeltagelse samt oplæring af arbejdstagerne, finder derfor også i fuldt omfang anvendelse i tilfælde, hvor arbejdstagere kan blive udsat for fare hidrørende fra eksplosiv atmosfære, dog kun for så vidt der ikke er fastsat strengere eller mere specifikke bestemmelser i nærværende direktiv;

(6) dette direktiv udgør et konkret bidrag til gennemførelsen af den sociale dimension inden for det indre marked;

(7) i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/9/EF af 23. marts 1994 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om materiel og sikringssystemer til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære(5) er det anført, at der skal udarbejdes et supplerende direktiv på grundlag af traktatens artikel 137, som især skal omfatte eksplosionsfare i forbindelse med brug og/eller installationsform eller -metode for udstyr;

(8) eksplosionssikring er særlig relevant for sikkerheden; i tilfælde af eksplosioner er arbejdstagernes liv og sundhed i fare på grund af ukontrollerede konsekvenser af flamme- og trykpåvirkninger, forekomst af skadelige reaktionsprodukter og forbrug af den til vejrtrækningen nødvendige ilt i den omgivende luft;

(9) organisatoriske foranstaltninger, der supplerer de tekniske foranstaltninger, som træffes på arbejdsstedet, er nødvendige for at udvikle en sammenhængende strategi til forebyggelse af eksplosioner; i henhold til direktiv 89/391/EØF skal arbejdsgiveren være i besiddelse af en vurdering af de risici for arbejdstagernes sikkerhed og sundhed, der findes på arbejdsstedet; arbejdsgiverens forpligtelse efter nærværende direktiv til at udarbejde et eksplosionssikringsdokument eller en række dokumenter, som opfylder dette direktivs minimumsforskrifter, og til løbende at ajourføre disse, skal således ses som en præcisering af arbejdsgiverens forpligtelse i henhold til ovennævnte direktiv; eksplosionssikringsdokumentet skal omfatte identifikation af de foreliggende farer, vurdere risici og fastlægge de særlige foranstaltninger, der skal træffes for at beskytte sundhed og sikkerhed for de arbejdstagere, der er udsat for fare hidrørende fra eksplosiv atmosfære i henhold til artikel 9 i direktiv 89/391/EØF; disse eksplosionssikringsdokumenter kan indgå i vurderingen af risici for sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen i henhold til artikel 9 i direktiv 89/391/EØF;

(10) det kan i henhold til andre fællesskabsretsakter kræves, at der foretages en vurdering af eksplosionsrisici; for at undgå unødvendigt dobbeltarbejde bør arbejdsgiveren i overensstemmelse med national praksis kunne kombinere dokumenter, dele af dokumenter eller andre tilsvarende rapporter, som er udarbejdet i henhold til andre fællesskabsretsakter, med henblik på udarbejdelsen af en samlet "sikkerhedsrapport";

(11) forebyggelse af forekomsten af eksplosive atmosfærer indebærer også anvendelse af substitutionsprincippet;

(12) der bør sikres koordinering, når arbejdstagere fra flere virksomheder befinder sig på samme arbejdssted;

(13) forebyggende foranstaltninger skal om nødvendigt suppleres med yderligere foranstaltninger, der træder i funktion i tilfælde af antændelse; den største grad af sikkerhed kan opnås ved, at kombinere forebyggende foranstaltninger med supplerende foranstaltninger, der begrænser de skadelige virkninger af en eksplosion for arbejdstagerne;

(14) Rådets direktiv 92/58/EØF af 24. juni 1992 om minimumsforskrifter for signalgivning i forbindelse med sikkerhed og sundhed under arbejdet (niende særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF(6) finder fuldt ud anvendelse på områder, der støder umiddelbart op til eksplosionsfarlige områder, og hvor rygning, skæring, svejsning og andre aktiviteter, der fremkalder flammer eller gnister, kan få indvirkning på det eksplosionsfarlige område;

(15) i direktiv 94/9/EF opdeles det materiel og de sikringssystemer, det omfatter, i materielgrupper og kategorier; nærværende direktiv indeholder bestemmelser om, at arbejdsgiveren skal klassificere de områder, hvor eksplosiv atmosfære kan forekomme, i zoner og fastlægge, hvilke grupper og kategorier af materiel og sikringssystemer der skal anvendes i de enkelte zoner -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

AFDELING 1

GENERELLE BESTEMMELSER

Artikel 1

Formål og anvendelsesområde

1. Ved dette direktiv, som er det femtende særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF, fastsættes minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed for arbejdstagere, der kan blive udsat for fare hidrørende fra eksplosiv atmosfære som defineret i artikel 2.

2. Dette direktiv gælder ikke for:

a) områder, der anvendes direkte i forbindelse med samt under medicinsk patientbehandling

b) anvendelse af gasapparater i overensstemmelse med direktiv 90/396/EØF(7)

c) fremstilling, håndtering, brug, oplagring og transport af sprængstoffer eller ustabile kemiske stoffer

d) udvindingsindustri, som falder ind under direktiv 92/91/EØF(8) eller 92/104/EØF(9)

e) benyttelse af land-, sø- og lufttransportmidler, for hvilke de relevante bestemmelser i internationale aftaler (f.eks. ADNR, ADR, ICAO, IMO OG RID) samt EF-direktiverne om iværksættelse af disse aftaler finder anvendelse. Transportmidler til brug i potentiel eksplosiv atmosfære er ikke undtaget.

3. Direktiv 89/391/EØF samt relevante særdirektiver finder i fuld udstrækning anvendelse på hele det i stk. 1 nævnte område, dog med forbehold af strengere og/eller mere specifikke bestemmelser i nærværende direktiv.

Artikel 2

Definition

I dette direktiv forstås ved eksplosiv atmosfære en blanding af luft og brændbare gasser, dampe, tåger eller brændbart støv under atmosfæriske betingelser, hvor forbrændingsprocessen efter antændelsen breder sig til hele den del af blandingen, der endnu ikke er forbrændt.

AFDELING 2

ARBEJDSGIVERENS FORPLIGTELSER

Artikel 3

Forebyggelse af og beskyttelse mod eksplosioner

For som angivet i artikel 6, stk. 2, i direktiv 89/391/EØF at hindre og yde beskyttelse mod eksplosioner skal arbejdsgiveren træffe tekniske og/eller organisatoriske foranstaltninger, i tilstrækkeligt omfang i forhold til det arbejde, der er tale om, i prioriteret rækkefølge og på grundlag af følgende generelle principper:

- forhindre, at der dannes eksplosive atmosfærer, eller hvis det på grund af aktivitetens særlige art ikke er muligt

- undgå antændelse af eksplosive atmosfærer, og

- begrænse de skadelige virkninger af en eksplosion for at sikre arbejdstagernes sundhed og sikkerhed.

Disse foranstaltninger kombineres og/eller suppleres om nødvendigt med foranstaltninger, der hindrer, at eksplosioner breder sig, og de skal jævnligt tages op til revision og under alle omstændigheder, hvis der sker væsentlige ændringer.

Artikel 4

Vurdering af eksplosionsrisici

1. Under opfyldelsen af de forpligtelser, der er fastsat i artikel 6, stk. 3, og artikel 9, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF skal arbejdsgiveren vurdere de særlige risici, der hidrører fra eksplosiv atmosfære, i hvert fald under hensyntagen til:

- sandsynligheden for, at eksplosiv atmosfære vil forekomme, samt varigheden heraf

- sandsynligheden for, at antændelseskilder, herunder elektrostatiske udladninger, vil være til stede og vil kunne blive aktive og fungere som tændkilde

- anlæggene, de anvendte stoffer, processerne og deres mulige vekselvirkning

- de forventede konsekvensers omfang.

Eksplosionsrisici skal vurderes som en helhed.

2. Områder, som gennem åbninger er eller kan komme i forbindelse med andre områder, hvor eksplosive atmosfærer kan forekomme, skal også inddrages ved vurderingen af eksplosionsrisici.

Artikel 5

Almindelige forpligtelser

For at sikre arbejdstagernes sikkerhed og sundhed og i overensstemmelse med de grundlæggende principper om risikovurdering og de i artikel 3 fastlagte principper træffer arbejdsgiveren de fornødne foranstaltninger, således at:

- arbejdsområder, hvor der kan forekomme eksplosiv atmosfære i sådanne mængder, at det kan udgøre en risiko for arbejdstagernes eller andres sundhed og sikkerhed, indrettes på en sådan måde, at arbejdet kan udføres uden risiko

- der, når arbejdstagerne opholder sig i arbejdsområder, hvor der kan forekomme eksplosiv atmosfære i sådanne mængder, at det kan udgøre en risiko for arbejdstagernes sikkerhed og sundhed, sikres passende tilsyn i overensstemmelse med risikovurderingen ved anvendelse af passende teknisk udstyr.

Artikel 6

Koordineringspligt

Når arbejdstagere fra flere virksomheder er til stede på samme arbejdssted, er hver arbejdsgiver ansvarlig for alle forhold, der er undergivet hans kontrol.

Uden at dette berører den enkelte arbejdsgivers individuelle ansvar, jf. direktiv 89/391/EØF, koordinerer den arbejdsgiver, der i overensstemmelse med national lovgivning og/eller praksis har ansvaret for arbejdsstedet, iværksættelsen af alle foranstaltninger vedrørende arbejdstagernes sikkerhed og sundhed og angiver nøjagtigt i det i artikel 8 nævnte eksplosionssikringsdokument målene for denne koordination samt de nærmere foranstaltninger og regler for iværksættelsen heraf.

Artikel 7

Områder, hvor eksplosiv atmosfære kan forekomme

1. Arbejdsgiveren klassificerer de områder, hvor der kan forekomme eksplosiv atmosfære, i zoner i overensstemmelse med bilag I.

2. Arbejdsgiveren sikrer, at de i bilag II anførte minimumsforskrifter finder anvendelse for de under stk. 1 omhandlede områder.

3. Om fornødent skal områder, hvor der kan forekomme eksplosiv atmosfære i sådanne mængder, at det kan udgøre en risiko for arbejdstagernes sikkerhed og sundhed, mærkes med skilte ved deres indgange i overensstemmelse med bilag III.

Artikel 8

Eksplosionssikringsdokument

I forbindelse med opfyldelsen af de forpligtelser, der er fastsat i artikel 4, skal arbejdsgiveren sikre, at der udarbejdes et dokument, i det følgende benævnt "eksplosionssikringsdokumentet", og at dette løbende ajourføres.

Af eksplosionssikringsdokumentet skal det navnlig fremgå:

- at eksplosionsrisiciene er blevet kortlagt og vurderet

- at der træffes tilstrækkelige foranstaltninger til opfyldelse af formålene med nærværende direktiv

- hvilke områder, der i overensstemmelse med bilag I er klassificeret som zoner

- på hvilke områder, minimumskravene i bilag II finder anvendelse

- at udformningen, anvendelsen og vedligeholdelsen af arbejdssteder og arbejdsudstyr, herunder advarselsanordninger, er sikkerhedsmæssigt forsvarlig

- at der i overensstemmelse med Rådets direktiv 89/655/EØF(10) er truffet foranstaltninger til sikker brug af arbejdsudstyr.

Eksplosionssikringsdokumentet skal være udarbejdet, inden arbejdet påbegyndes, og det skal revideres, når der foretages væsentlige ændringer, udvidelser eller ombygninger af arbejdsstedet, arbejdsudstyr eller arbejdets tilrettelæggelse.

Arbejdsgiveren kan kombinere eksisterende dokumenter om vurdering af eksplosionsrisici eller andre tilsvarende rapporter, som er udarbejdet i henhold til andre fællesskabsretsakter.

Artikel 9

Særlige forskrifter for arbejdsudstyr og arbejdssteder

1. Arbejdsudstyr, der anvendes i områder, hvor der kan forekomme eksplosiv atmosfære, og som allerede er i brug eller stilles til rådighed for første gang i virksomheden eller bedriften inden den 30. juni 2003, skal fra denne dato være i overensstemmelse med de minimumsforskrifter, der er anført i bilag II, del A, når der ikke gælder andre fællesskabsdirektiver eller disse kun gælder delvis.

2. Arbejdsudstyr, som anvendes i områder, hvor der kan forekomme eksplosiv atmosfære, og som udleveres for første gang i virksomheden eller bedriften efter den 30. juni 2003, skal opfylde minimumsforskrifterne i bilag II, del A og B.

3. Arbejdssteder med områder, hvor der kan forekomme eksplosiv atmosfære, og som tages i brug første gang efter den 30. juni 2003, skal være i overensstemmelse med minimumsforskrifterne i dette direktiv.

4. Arbejdssteder med områder, hvor der kan forekomme eksplosiv atmosfære, som allerede anvendes før den 30. juni 2003, skal senest tre år efter denne dato opfylde minimumsforskrifterne i dette direktiv.

5. Såfremt der efter den 30. juni 2003 foretages ændring, udvidelse eller ombygning af arbejdssteder med områder, hvor der kan forekomme eksplosiv atmosfære, skal arbejdsgiveren træffe de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at denne ændring, udvidelse eller ombygning opfylder minimumsforskrifterne i dette direktiv.

AFDELING 3

DIVERSE BESTEMMELSER

Artikel 10

Tilpasning af bilagene

Rent tekniske tilpasninger af bilagene som følge af:

- vedtagelse af direktiver om teknisk harmonisering og standardisering på eksplosionssikringsområdet, og/eller

- den tekniske udvikling, ændringer i internationale forskrifter eller specifikationer samt nye oplysninger om forebyggelse af og beskyttelse mod eksplosioner

vedtages efter proceduren i artikel 17 i direktiv 89/391/EØF.

Artikel 11

Vejledning for god praksis

Kommissionen udarbejder en vejledning for god praksis med ikke-bindende praktiske retningslinjer. Vejledningen skal vedrøre emnerne i artikel 3, 4, 5, 6, 7 og 8, bilag I og II, del A.

Kommissionen skal først høre Det Rådgivende Udvalg for Sikkerhed, Hygiejne og Sundhedsbeskyttelse på Arbejdspladsen i overensstemmelse med Rådets afgørelse 74/325/EØF(11).

I forbindelse med gennemførelsen af dette direktiv skal medlemsstaterne i videst muligt omfang tage hensyn til vejledningen, når de udformer deres nationale politikker for beskyttelse af arbejdstagernes sundhed og sikkerhed.

Artikel 12

Information til virksomheder

Medlemsstaterne bestræber sig på, efter anmodning, at stille relevante oplysninger til rådighed for arbejdsgivere, jf. artikel 11, navnlig ved at henvise til vejledningen for god praksis.

Artikel 13

Afsluttende bestemmelser

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 30. juni 2003. De underretter straks Kommissionen herom.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de nationale retsforskrifter, som de allerede har udstedt, eller som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

3. Medlemsstaterne forelægger hvert femte år Kommissionen en rapport om den praktiske gennemførelse af dette direktiv med anførelse af de af arbejdsmarkedets parter fremførte synspunkter. Kommissionen underretter Europa-Parlamentet, Rådet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Det Rådgivende Udvalg for Sikkerhed, Hygiejne og Sundhedsbeskyttelse på Arbejdspladsen herom.

Artikel 14

Dette direktiv træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Artikel 15

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. december 1999.

På Europa-Parlamentets vegne

N. FONTAINE

Formand

På Rådets vegne

K. HEMILÄ

Formand

(1) EFT C 332 af 9.12.1995, s. 10 og EFT C 184 af 17.6.1997, s. 1.

(2) EFT C 153 af 28.5.1996, s. 35.

(3) Europa-Parlamentets udtalelse af 20. juni 1996 (EFT C 198 af 8.7.1996, s. 160), bekræftet den 4. maj 1999 (EFT C 279 af 1.10.1999, s. 55), Rådets fælles holdning af 22. december 1998 (EFT C 55 af 25.2.1999, s. 45) og Europa-Parlamentets afgørelse af 6. maj 1999 (EFT C 279 af 1.10.1999, s. 386). Europa-Parlamentets afgørelse af 2. december 1999 og Rådets afgørelse af 6. december 1999.

(4) EFT L 183 af 29.6.1989, s. 1.

(5) EFT L 100 af 19.4.1994, s. 1.

(6) EFT L 245 af 26.8.1992, s. 23.

(7) EFT L 196 af 26.7.1990, s. 15. Direktivet er ændret ved direktiv 93/68/EØF (EFT L 220 af 30.8.1993, s. 1).

(8) EFT L 348 af 28.11.1992, s. 9.

(9) EFT L 404 af 31.12.1992, s. 10.

(10) EFT L 393 af 30.12.1989, s. 13. Direktivet er ændret ved direktiv 95/63/EF (EFT L 335 af 30.12.1995, s. 28).

(11) EFT L 185 af 9.7.1974, s. 15. Direktivet er senest ændret ved tiltrædelsesakten af 1994.

BILAG I

KLASSIFICERING AF OMRÅDER, HVOR DER FOREKOMME EXPLOSIV ATMOSFÆRE

Indledende bemærkning

Følgende klassificeringssystem finder anvendelse på områder, hvor der i henhold til artikel 3, 4, 7 og 8 skal træffes sikkerhedsforanstaltninger.

1. Områder, hvor der kan forekomme eksplosiv atmosfære

Et område, hvor der kan forekomme eksplosiv atmosfære i sådanne mængder, at det er nødvendigt at træffe særlige foranstaltninger til beskyttelse af de berørte arbejdstageres sikkerhed og sundhed, anses for at være et eksplosionsfarligt område i dette direktivs forstand.

Et område, hvor der ikke kan forventes at forekomme eksplosiv atmosfære i sådanne mængder, at det er nødvendigt at træffe særlige foranstaltninger, anses for at være et ikke-farligt område i dette direktivs forstand.

Antændelige og/eller brændbare stoffer anses for at kunne danne eksplosiv atmosfære, medmindre det gennem undersøgelser af deres egenskaber har vist sig, at de i blandinger med luft ikke er i stand til selvstændigt at frembringe en eksplosion.

2. Klassificering af eksplosionsfarlige områder

Eksplosionsfarlige områder klassificeres i zoner på grundlag af hyppigheden og varigheden af forekomsten af eksplosiv atmosfære.

Denne klassificering er bestemmende for omfanget af de foranstaltninger, der skal træffes i henhold til bilag II, del A.

Zone 0

Område, hvor der uafbrudt eller i lange perioder eller ofte forekommer eksplosiv atmosfære bestående af en blanding af brændbare stoffer i form af gas, dampe eller tåge med luft.

Zone 1

Område, hvor det kan forventes, at der ved normal drift lejlighedsvis forekommer eksplosiv atmosfære bestående af en blanding af brændbare stoffer i form af gas, dampe eller tåge med luft.

Zone 2

Område, hvor det ikke forventes, at der ved normal drift forekommer eksplosiv atmosfære bestående af en blanding af brændbare stoffer i form af gas, dampe eller tåge med luft, eller hvis dette sker, da kun i korte perioder.

Zone 20

Område, hvor der uafbrudt eller i lange perioder eller ofte forekommer eksplosiv atmosfære i form af en sky af brændbart støv i luft.

Zone 21

Område, hvor det kan forventes, at der ved normal drift lejlighedsvis forekommer eksplosiv atmosfære i form af en sky af brændbart støv i luft.

Zone 22

Område, hvor det ikke forventes, at der ved drift forekommer eksplosiv atmosfære i form af en sky af brændbart støv i luft, eller hvor forekomsten, hvis det sker, kun er af kort varighed.

Bemærkninger:

1. Aflejringer, ophobninger og bunker af brændbart støv behandles som enhver anden kilde, der kan skabe en eksplosiv atmosfære.

2. Normal drift betyder den tilstand, hvor et anlæg anvendes inden for dets beregnede anvendelsesområde.

BILAG II

A. MINIMUMSFORSKRIFTER FOR FORBEDRING AF SIKKERHED OG SUNDHED FOR ARBEJDSTAGERE, DER KAN BLIVE UDSAT FOR FARE HIDRØRENDE FRA EKSPLOSIV ATMOSFÆRE

Indledende bemærkning

Kravene i dette bilag gælder:

- for områder, der er klassificeret som farlige i henhold til bilag I, når det er påkrævet som følge af karakteren af arbejdssteder, arbejdspladser, det anvendte udstyr eller de anvendte stoffer eller af den fare, der skyldes den aktivitet, der er forbundet med risiciene fra eksplosiv atmosfære

- for udstyr, som befinder sig i et ikke-eksplosionsfarligt område, men som er nødvendigt for eller medvirker til sikker drift af udstyr, der er placeret i et eksplosionsfarligt område.

1. Organisatoriske foranstaltninger

1.1. Oplæring af arbejdstagere

Arbejdsgiveren skal sørge for, at arbejdstagere, der arbejder i områder, hvor der kan forekomme eksplosiv atmosfære, får tilstrækkelig og hensigtsmæssig oplæring med hensyn til eksplosionsbeskyttelse.

1.2. Skriftlige instrukser, arbejdstilladelser

Hvis det kræves i henhold til eksplosionssikringsdokumentet:

- skal arbejde i eksplosionsfarlige områder udføres på grundlag af skriftlige instrukser udarbejdet af arbejdsgiveren

- skal der anvendes et system med arbejdstilladelser for såvel arbejde, der medfører særlig fare eller arbejde, der kan få indvirkning på andet arbejde og medføre fare.

Arbejdstilladelsen udstedes af en person med særskilt ansvar herfor forud for påbegyndelsen af arbejdet.

2. Foranstaltninger til beskyttelse mod eksplosioner

2.1. Ethvert udslip og/eller enhver frigørelse af brændbare gasser, dampe, tåge eller brændbart støv, som sker forsætligt eller af anden årsag, og som kan medføre eksplosioner, skal afledes eller bortledes til et sikkert sted, eller, hvis dette ikke er muligt, indesluttes eller uskadeliggøres på anden passende måde.

2.2. Hvis en eksplosiv atmosfære indeholder flere typer antændelige og/eller brændbare gasser, dampe, tåger eller støv, skal beskyttelsesforanstaltningerne være tilpasset den største risiko.

2.3. Ved forebyggelse af faren for antændelse i henhold til artikel 3, skal der også tages hensyn til mulig antændelse hidrørende fra udladninger af statisk elektricitet, hvor arbejdstagere eller arbejdsstedet fungerer som ladningsbærere eller ladningsgeneratorer. Arbejdstagerne skal udstyres med passende arbejdstøj, der består af materialer, der ikke kan medføre elektrostatiske udladninger, som kan antænde eksplosive atmosfærer.

2.4. Anlæg, materiel, sikringssystemer og eventuelle tilhørende tilslutningsanordninger må kun tages i brug, hvis det fremgår af eksplosionsbeskyttelsesdokumentet, at de kan bruges på sikker måde i eksplosiv atmosfære. Dette gælder også for arbejdsudstyr og tilhørende tilslutningsanordninger, som ikke er materiel eller sikringssystemer i henhold til direktiv 94/9/EF, hvis dette udstyrs og disse anordningers driftstekniske tilslutning til et anlæg i sig selv kan medføre, at der opstår fare for antændelse. Der skal træffes de nødvendige foranstaltninger til at undgå forveksling af tilslutningsanordninger.

2.5. Der bør træffes alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at arbejdsstedet, arbejdsudstyret og enhver tilhørende tilslutningsanordning, som stilles til rådighed for arbejdstagerne, er udformet, konstrueret, samlet og installeret samt vedligeholdes og benyttes på en sådan måde, at risikoen for eksplosioner bliver så lille som mulig, og at en eksplosion, hvis en sådan forekommer, ikke breder sig eller breder sig mindst muligt på arbejdsstedet og/eller i arbejdsudstyret. For sådanne arbejdssteder skal der træffes passende foranstaltninger med henblik på at minimere risikoen for skader hidrørende fra en eksplosions fysiske konsekvenser.

2.6. Om nødvendigt skal arbejdstagerne i sådanne tilfælde advares optisk og/eller akustisk og forlade arbejdsstedet, inden betingelserne for en eksplosion er til stede.

2.7. Hvis det ifølge eksplosionssikringsdokumentet er påkrævet, skal der forefindes vedligeholdte flugtfaciliteter, så det sikres, at arbejdstagerne i tilfælde af fare hurtigt og sikkert kan forlade det farlige område.

2.8. Før arbejdssteder med områder, hvor der kan forekomme eksplosiv atmosfære, tages i brug første gang, skal anlæggets eksplosionssikkerhed som helhed kontrolleres. Alle forhold, der er nødvendige for at sikre eksplosionsbeskyttelsen skal opretholdes.

En sådan kontrol skal udføres af personer med fornøden kompetence på eksplosionssikringsområdet hidrørende fra erfaring og/eller faglig uddannelse.

2.9. Når risikovurderingen viser, at det er nødvendigt:

- og når afbrydelse af energitilførslen kan medføre, at der opstår nye farer, skal materiel og sikringssystemer kunne holdes i sikker drift uafhængigt af det øvrige driftssystem i tilfælde af afbrydelse af energitilførslen

- skal materiel og sikringssystemer med automatisk drift kunne standses manuelt, hvis der opstår afvigelser fra den normale drift, forudsat at det ikke mindsker sikkerheden. Sådanne indgreb må kun udføres af sagkyndige arbejdstagere

- og når nødstopsystemet aktiveres, skal akkumuleret energi ledes bort så hurtigt og sikkert som muligt eller isoleres, således at det ikke længere udgør nogen fare.

B. KRITERIER FOR VALG AF UDSTYR OG SIKRINGSSYSTEMER

Hvis ikke andet fremgår af eksplosionssikringsdokumentet, baseret på en risikovurdering, skal udstyr og sikringssystemer i alle områder, hvor eksplosiv atmosfære kan forekomme, vælges på basis af kategorierne i direktiv 94/9/EF.

Navnlig skal følgende kategorier af udstyr anvendes i de angivne zoner, forudsat at de er egnede for gasser, dampe eller tåge og/eller støv afhængigt af forholdene:

- i zone 0 eller zone 20, udstyr fra kategori 1

- i zone 1 eller zone 21, udstyr fra kategori 1 eller 2

- i zone 2 eller zone 22, udstyr fra kategori 1, 2 eller 3.

BILAG III

Advarselsskilt til områder, hvor der kan forekomme eksplosiv atmosfære, jf. artikel 7, stk. 3.

Område, hvor der kan forekomme eksplosiv atmosfære.

>PIC FILE= "L_2000023DA.006402.EPS">

Særlige kendetegn:

- trekantet form

- sorte bogstaver på gul bund, sort kant (den gule farve skal dække mindst 50 % af skiltets overflade).

Medlemsstaterne kan tilføje yderlige forklarende elementer, hvis de ønsker det.

Top