EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999L0080

Kommissionens direktiv 1999/80/EF af 28. juli 1999 om indsættelse af et aktivt stof (azimsulfuron) i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (EØS-relevant tekst)

OJ L 210, 10.8.1999, p. 13–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 28/12/2000; ophævet ved 31900L0080

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1999/80/oj

31999L0080

Kommissionens direktiv 1999/80/EF af 28. juli 1999 om indsættelse af et aktivt stof (azimsulfuron) i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (EØS-relevant tekst)

EF-Tidende nr. L 210 af 10/08/1999 s. 0013 - 0015


KOMMISSIONENS DIREKTIV 1999/80/EF

af 28. juli 1999

om indsættelse af et aktivt stof (azimsulfuron) i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler(1), senest ændret ved Kommissionens direktiv 1999/1/EF(2), i det følgende benævnt "direktivet", særlig artikel 6, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) I henhold til artikel 6, stk. 2, i direktiv 91/414/EØF modtog Italien den 4. marts 1996 en ansøgning fra DuPont de Nemours Italiana SpA, i det følgende benævnt "ansøgeren", om optagelse af det aktive stof azimsulfuron i direktivets bilag I;

(2) i henhold til direktivets artikel 6, stk. 3, bekræftede Kommissionen i beslutning 97/164/EF(3), at det forelagte dossier for azimsulfuron principielt kunne anses for at opfylde data- og informationskravene i direktivets bilag II, og for et plantebeskyttelsesmiddel, der indeholder dette aktive stof, i bilag III;

(3) i henhold til direktivets artikel 5, stk. 1, bør et aktivt stof optages i bilag I for en periode på højst ti år, hvis det kan forventes, at det ikke har nogen skadelige virkninger på menneskers eller dyrs sundhed eller på grundvandet eller nogen uacceptabel indvirkning på miljøet;

(4) azimsulfurons virkninger på menneskers sundhed og miljøet er blevet vurderet i henhold til direktivets artikel 6, stk. 2 og 4, for de anvendelsesformål, som ansøgeren har foreslået; Italien, der fungerer som rapporterende medlemsstat, forelagde den 22. maj 1997 Kommissionen den pågældende vurderingsrapport;

(5) rapporten er blevet behandlet af medlemsstaterne og Kommissionen i Den Stående Komité for Plantesundhed; behandlingen blev afsluttet den 2. juli 1999 med Kommissionens revisionsrapport om azimsulfuron; det kan være nødvendigt at ajourføre denne rapport for at tage hensyn til den tekniske og videnskabelige udvikling; i så fald skal betingelserne for optagelsen af azimsulfuron i bilag I til direktiv 91/414/EØF også ændres, jf. direktivets artikel 6, stk. 1;

(6) dossieret og oplysningerne fra behandlingen er også blevet forelagt Den Videnskabelige Komité for Planter til udtalelse; komitéen afgav udtalelse den 4. februar 1999; komitéen identificerede potentielle risici for vandorganismer og for landplanter uden for målgruppen, og der bør derfor træffes relevante risikoreducerende foranstaltninger(4);

(7) det fremgår af de forskellige undersøgelser, at plantebeskyttelsesmidler, der indeholder det pågældende aktive stof, kan forventes generelt at opfylde kravene i direktivets artikel 5, stk. 1, litra a) og b), og stk. 3, især med hensyn til de anvendelsesformål, der er undersøgt; derfor bør det aktive stof indsættes i bilag I, for at plantebeskyttelsesmidler, der indeholder det pågældende aktive stof, kan blive godkendt i overensstemmelse med direktivet i alle medlemsstaterne;

(8) efter optagelsen bør medlemsstaterne have en rimelig frist til at anvende bestemmelserne i direktiv 91/414/EØF på plantebeskyttelsesmidler, der indeholder azimsulfuron, og inden udløbet af denne frist især ændre gældende foreløbige godkendelser eller meddele nye godkendelser i overensstemmelse med direktivet; der kan også kræves en længere frist for plantebeskyttelsesmidler, der indeholder azimsulfuron og andre aktive stoffer, som står i bilag I;

(9) medlemsstaterne bør opbevare den endelige revisionsrapport, så den er tilgængelig for interesserede parter (bortset fra fortrolige oplysninger som omhandlet i direktivets artikel 14), eller stille den til rådighed for dem;

(10) revisionsrapporten er nødvendig, for at medlemsstaterne på rette måde kan gennemføre flere afsnit af de ensartede principper, som er fastlagt i direktivets bilag VI, hvor disse principper henviser til vurderingen af de bilag II-data, som er blevet forelagt med henblik på optagelse af det aktive stof i direktivets bilag I;

(11) de i dette direktiv fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Plantesundhed af 2. juli 1999 -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Azimsulfuron indsættes som aktivt stof i bilag I til direktiv 91/414/EØF som angivet i bilaget til nærværende direktiv.

Artikel 2

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 1. april 2000.

2. Når det gælder evaluering og beslutningstagning efter de ensartede principper, som er fastlagt i bilag VI tiI Rådets direktiv 91/414/EØF, på basis af et dossier, som opfylder kravene i direktivets bilag III, forlænges den frist, der er anført i stk. 1, til den 1. april 2001 for gældende foreløbige godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder azimsulfuron.

3. For plantebeskyttelsesmidler, der indeholder azimsulfuron tillige med et andet aktivt stof, som står i bilag I til direktiv 91/414/EØF, forlænges den frist, der er anført i stk. 1, hvis der er fastsat en længere gennemførelsesfrist i direktivet om indsættelse af dette andet aktive stof i bilag I til direktiv 91/414/EØF.

4. Medlemsstaterne opbevarer den endelige revisionsrapport, så den er tilgængelig for interesserede parter (bortset fra fortrolige oplysninger som omhandlet i direktivets artikel 14), eller stiller den til rådighed for dem efter udtrykkelig anmodning herom.

5. Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft den 1. oktober 1999.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. juli 1999.

På Kommissionens vegne

Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1.

(2) EFT L 21 af 28.1.1999, s. 21.

(3) EFT L 64 af 5.3.1997, s. 17.

(4) Udtalelse fra Den Videnskabelige Komité for Planter om optagelse af azimsulfuron i bilag I til direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (SCP/AZIM/002 - endelig udg., 24.2.1999).

BILAG

AZIMSULFURON

1. Identitet:

(IUPAC) 1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-[1-methyl-4-(2-methyl-2H-tetrazol-5-yl)-pyrazol-5-ylsulfonyl]-urea.

2. Særlige betingelser, der skal opfyldes:

2.1. Det aktive stof skal have en minimumsrenhed på 980 g/kg teknisk produkt.

2.2. Må kun tillades anvendt som herbicid.

2.3. Sprøjtning fra luften er ikke tilladt.

2.4. Medlemsstaterne skal lægge særlig vægt på indvirkningen på vandorganismer og på landplanter uden for målgruppen og sikre, at godkendelsesbetingelserne, når det er relevant, omfatter risikoreducerende foranstaltninger (f.eks. ved risdyrkning minimumsperioder for tilbageholdelse af vand inden udledning).

2.5. Med henblik på gennemførelsen af de ensartede principper i bilag VI bør der tages hensyn til konklusionerne i revisionsrapporten om azimsulfuron, særlig tillæg I og II, som afsluttet i Den Stående Komité for Plantesundhed den 2. juli 1999.

3. Optagelsen udløber: 1. oktober 2009.

Top