EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999F0130(04)

Rådets retsakt af 3. november 1998 om fastsættelse af regler for Europols modtagelse af oplysninger fra tredjepart

OJ C 26, 30.1.1999, p. 17–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009; ophævet ved 32009D0371

31999F0130(04)

Rådets retsakt af 3. november 1998 om fastsættelse af regler for Europols modtagelse af oplysninger fra tredjepart

EF-Tidende nr. C 026 af 30/01/1999 s. 0017 - 0018


RÅDETS RETSAKT af 3. november 1998 om fastsættelse af regler for Europols modtagelse af oplysninger fra tredjepart (1999/C 26/03)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til konventionen, udarbejdet på grundlag af artikel K.3 i traktaten om Den Europæiske Union, om oprettelse af en europæisk politienhed (Europol-konventionen) (1), særlig artikel 10, stk. 4,

efter høring af styrelsesrådet, og

ud fra følgende betragtning:

Det tilkommer Rådet med enstemmighed at fastsætte regler for Europols modtagelse af oplysninger som supplement til konventionens bestemmelser om Europols modtagelse af oplysninger fra tredjelande og eksterne organisationer -

VEDTAGET FØLGENDE REGLER:

Artikel 1 Definitioner

I disse regler forstås ved:

a) »tredjelande«: stater, som ikke er medlem af Den Europæiske Union, jf. Europol-konventionens artikel 10, stk. 4, nr. 4

b) »eksterne organisationer«: de organisationer, der er omhandlet i Europol-konventionens artikel 10, stk. 4, nr. 1-3 og 5-7

c) »organisationer, der er tilknyttet EU«: de organisationer, der er omhandlet i Europol-konventionens artikel 10, stk. 4, nr. 1, 2 og 3

d) »organisationer, der ikke er tilknyttet EU«: de organisationer, der er omhandlet i Europol-konventionens artikel 10, stk. 4, nr. 5-7

e) »aftale«: en aftale, der er indgået med henblik på at opfylde målsætningerne i Europol-konventionens artikel 2

f) »oplysninger«: personoplysninger og andre oplysninger

g) »personoplysninger«: alle oplysninger om en identificeret eller identificerbar fysisk person; ved en identificerbar person forstås en person, der kan identificeres direkte eller indirekte, bl.a. ved et identifikationsnummer eller et eller flere specifikke kendetegn med hensyn til den pågældendes fysiske, fysiologiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet

h) »behandling af oplysninger«: enhver operation eller række af operationer - med eller uden brug af elektronisk databehandling - som personoplysninger gøres til genstand for, såsom indsamling, registrering, organisering, lagring, bearbejdning eller ændring, fremfinding, søgning, anvendelse, videregivelse, formidling eller enhver anden form for tilrådighedsstillelse af oplysninger, matching eller samkøring, samt blokering, sletning eller tilintetgørelse.

Artikel 2 Aftaler

1. Europol kan indgå aftaler med tredjelande og eksterne organisationer om Europols modtagelse af oplysninger.

2. Rådet bestemmer, med hvilke tredjelande og organisationer, der ikke er tilknyttet EU, der må forhandles aftaler. En sådan beslutning træffes med enstemmighed.

3. Styrelsesrådet kan bestemme, med hvilke organisationer, der er tilknyttet EU, der må forhandles aftaler.

4. Europols direktør indleder forhandlinger om aftaler med tredjelande eller organisationer, der ikke er tilknyttet EU, efter høring af styrelsesrådet og efter enstemmig tilladelse fra Rådet. Aftaler kan først indgås, når Rådet enstemmigt har godkendt dem efter via styrelsesrådet at have indhentet udtalelse fra Den Fælles Kontrolinstans, for så vidt den pågældende aftale vedrører modtagelse af personoplysninger.

5. Europols direktør indleder forhandlinger om aftaler med organisationer, der er tilknyttet EU, efter tilladelse fra styrelsesrådet. Aftaler kan først indgås, når styrelsesrådet har godkendt dem efter at have indhentet udtalelse fra Den Fælles Kontrolinstans, for så vidt den pågældende aftale vedrører modtagelse af personoplysninger.

Artikel 3 Vurdering af kilden og af oplysningerne

1. For at Europol kan bestemme pålideligheden af oplysningerne og deres kilde, skal tredjelandet anmode den eller den eksterne organisation om så vidt muligt at vurdere oplysningerne og deres kilde i overensstemmelse med kriterierne i artikel 11 i gennemførelsesbestemmelserne for analysedatabaser.

2. Hvis der ikke gives en sådan vurdering, forsøger Europol så vidt muligt at vurdere pålideligheden af kilden eller af oplysningerne på grundlag af oplysningerne som den allerede er i besiddelse af, i overensstemmelse med kriterierne i artikel 11 i gennemførelsesbestemmelserne for analysedatabaser.

3. I en aftale kan Europol og et tredjeland eller en ekstern organisation fastsætte generelle regler om vurdering af bestemte typer oplysninger og bestemte kilder i overensstemmelse med kriterierne i artikel 11 i gennemførelsesbestemmelserne for analysedatabaser.

Artikel 4 Rettelse og sletning af oplysninger

1. Aftaler skal indeholde en bestemmelse om, at et tredjeland eller en ekstern organisation skal underrette Europol, når de oplysninger, der er videregivet til Europol, rettes eller slettes.

2. Europol skal, når et tredjeland eller en ekstern organisation underretter Europol om, at oplysninger, der er blevet videregivet til Europol, er blevet rettet eller slettet, tilsvarende rette eller slette disse. Europol skal ikke slette oplysninger, hvis den fortsat har behov for at behandle oplysningerne med henblik på analysedatabasen, eller hvis den, såfremt oplysningerne er lagret i en anden Europol-database, fortsat har interesse i dem på grundlag af efterretninger, som er mere omfattende end dem, som det videregivende tredjeland eller den videregivende eksterne organisation er i besiddelse af. Europol skal underrette tredjelandet eller den eksterne organisation om den fortsatte lagring af sådanne oplysninger.

3. Hvis Europol har grund til at formode, at de modtagne oplysninger er unøjagtige eller ikke længere er aktuelle, skal den underrette det tredjeland eller den eksterne organisation, som har videregivet oplysningerne, og anmode tredjelandet eller den eksterne organisation om at underrette den om sin holdning. Hvis Europol retter eller sletter oplysninger i overensstemmelse med Europol-konventionens artikel 20, stk. 1, og artikel 22, underretter Europol det videregivende tredjeland eller den videregivende eksterne organisation om rettelsen eller sletningen.

4. Oplysninger, som et tredjeland tydeligvis har indsamlet i klar modstrid med menneskerettighederne, lagres ikke i Europols informationssystem eller analysedatabaser, jf. dog Europol-konventionens artikel 20.

5. Aftaler skal indeholde en bestemmelse om, at tredjelandet eller den eksterne organisation så vidt muligt skal underrette Europol, når det eller den har grund til at formode, at de videregivne oplysninger er unøjagtige eller ikke længere er aktuelle.

Artikel 5 Ikrafttræden

Disse regler træder i kraft 1. januar 1999.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. november 1998.

På Rådets vegne

B. PRAMMER

Formand

(1) EFT C 316 af 27.11.1995, s. 1.

Top