EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999D0528

1999/528/EF: Kommissionens beslutning af 14. juli 1999 om særlige betingelser for import af fiskerivarer og akvakulturprodukter med oprindelse i Yemen (meddelt under nummer K(1999) 2060) (EØS-relevant tekst)

OJ L 203, 3.8.1999, p. 68–72 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 026 P. 240 - 244
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 026 P. 240 - 244
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 026 P. 240 - 244
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 026 P. 240 - 244
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 026 P. 240 - 244
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 026 P. 240 - 244
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 026 P. 240 - 244
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 026 P. 240 - 244
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 026 P. 240 - 244
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 029 P. 89 - 93
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 029 P. 89 - 93

No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2007; ophævet ved 32006R1664

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/528/oj

31999D0528

1999/528/EF: Kommissionens beslutning af 14. juli 1999 om særlige betingelser for import af fiskerivarer og akvakulturprodukter med oprindelse i Yemen (meddelt under nummer K(1999) 2060) (EØS-relevant tekst)

EF-Tidende nr. L 203 af 03/08/1999 s. 0068 - 0072


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 14. juli 1999

om særlige betingelser for import af fiskerivarer og akvakulturprodukter med oprindelse i Yemen

(meddelt under nummer K(1999) 2060)

(EØS-relevant tekst)

(1999/528/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 91/493/EØF af 22. juli 1991 om sundhedsmæssige betingelser for produktion og afsætning af fiskerivarer(1), senest ændret ved direktiv 97/79/EF(2), særlig artikel 11, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) En gruppe eksperter fra Kommissionen har været i Yemen for at undersøge betingelserne for produktion, oplagring og forsendelse af fiskerivarer til Fællesskabet;

(2) bestemmelserne i Yemen lovgivning om sundhedsinspektion og -kontrol af fiskerivarer kan betragtes som ligestillet med bestemmelserne i direktiv 91/493/EØF;

(3) i Yemen er "Technical Department of Quality Control (TDQC) of the Ministry of Fish Wealth" i stand til effektivt at føre kontrol med, om den gældende lovgivning overholdes;

(4) med henblik på udstedelsen af sundhedscertifikater, jf. artikel 11, stk. 4, litra a), i direktiv 91/493/EØF, skal der fastlægges en model for certifikatet og mindst ét obligatorisk sprog for affattelsen heraf, og det skal på certifikatet anføres, hvilken stilling underskriveren har;

(5) der skal ifølge artikel 11, stk. 4, libra b), i direktiv 91/493/EØF på fiskerivarernes emballage anbringes et mærke med angivelse af tredjelandets navn og oprindelsesvirksomhedens, -fabriksfartøjets, -kølehusets eller -frysefartøjets autorisations-/registreringsnummer;

(6) der skal ifølge artikel 11, stk. 4, litra c), i direktiv 91/493/EØF opstilles en liste over godkendte/registrerede virksomheder, fabriksfartøjer og kølehuse; der skal opstilles en liste over frysefartøjer, som er registreret i henhold til Rådets direktiv 92/48/EØF(3); disse lister bør opstilles på basis af en meddelelse fra TDQC til Kommissionen; TDQC skal derfor sørge for, at de bestemmelser, som er fastsat i artikel 11, stk. 4, i direktiv 91/493/EØF med henblik herpå, overholdes;

(7) TDQC har givet officielle garantier for, at kravene i kapitel V i bilaget til direktiv 91/493/EØF og krav svarende til dem, der ved nævnte direktiv er fastsat for godkendelse eller registrering af oprindelsesvirksomheder, -fabriksfartøjer, -kølehuse og -frysefartøjer, vil blive opfyldt;

(8) de i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Veterinærkomité -

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

"Technical Department of Quality Control (TDQC) of the Ministry of Fish Wealth" er den myndighed i Yemen, der er ansvarlig for at kontrollere og attestere, at fiskerivarer og akvakulturprodukter opfylder kravene i direktiv 91/493/EØF.

Artikel 2

Fiskerivarer og akvakulturprodukter med oprindelse i Yemen skal opfylde følgende krav;

1) Hver sending skal ledsages af et sundhedscertifikat i originaleksemplar, der er nummereret, behørigt udfyldt, dateret og underskrevet, og som kun består af ét blad, jf. modellen i bilag A.

2) Varerne skal komme fra godkendte virksomheder, fabriksfartøjer eller kølehuse eller registrerede frysefartøjer, der er opført på listen i bilag B.

3) Medmindre der er tale om frosne fiskerivarer i bulk til konservesfremstilling, skal alle pakninger med uudslettelig skrift være forsynet med angivelsen "Yemen" og oprindelsesvirkomhedens, -fabriksfartøjets, -kølehusets eller -frysefartøjets godkendelses-/registreringsnummer.

Artikel 3

1. Det i artikel 2, stk. 1, omhandlede certifikat skal udfærdiges på mindst ét af de officielle sprog i den medlemsstat, hvor kontrollen udføres.

2. Certifikatet skal indeholde TDQC-repræsentantens navn, stilling og underskrift samt TDQC's officielle stempel, idet alle disse elementer skal fremtræde i en anden farve end de øvrige angivelser i certifikatet.

Artikel 4

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. juli 1999.

På Kommissionens vegne

Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 268 af 24.9.1991, s. 15.

(2) EFT L 24 af 30.1.1998, s. 31.

(3) EFT L 187 af 7.7.1992, s. 41.

BILAG A

>PIC FILE= "L_1999203DA.007002.EPS">

>PIC FILE= "L_1999203DA.007101.EPS">

BILAG B

I. LISTE OVER GODKENDTE VIRKSOMHEDER

>TABELPOSITION>

II. LISTE OVER REGISTREREDE FRYSEFARTØJER

>TABELPOSITION>

Top