EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999D0503

1999/503/EF: Kommissionens beslutning af 1. juli 1999 om fastsættelse af befolkningslofter for de enkelte medlemsstater under strukturfondsmål nr. 2 for perioden 2000 til 2006 (meddelt under nummer K(1999) 1771)

OJ L 194, 27.7.1999, p. 58–59 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 14 Volume 001 P. 95 - 96
Special edition in Estonian: Chapter 14 Volume 001 P. 95 - 96
Special edition in Latvian: Chapter 14 Volume 001 P. 95 - 96
Special edition in Lithuanian: Chapter 14 Volume 001 P. 95 - 96
Special edition in Hungarian Chapter 14 Volume 001 P. 95 - 96
Special edition in Maltese: Chapter 14 Volume 001 P. 95 - 96
Special edition in Polish: Chapter 14 Volume 001 P. 95 - 96
Special edition in Slovak: Chapter 14 Volume 001 P. 95 - 96
Special edition in Slovene: Chapter 14 Volume 001 P. 95 - 96

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006: This act has been changed. Current consolidated version: 01/05/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/503/oj

31999D0503

1999/503/EF: Kommissionens beslutning af 1. juli 1999 om fastsættelse af befolkningslofter for de enkelte medlemsstater under strukturfondsmål nr. 2 for perioden 2000 til 2006 (meddelt under nummer K(1999) 1771)

EF-Tidende nr. L 194 af 27/07/1999 s. 0058 - 0059


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 1. juli 1999

om fastsættelse af befolkningslofter for de enkelte medlemsstater under strukturfondsmål nr. 2 for perioden 2000 til 2006

(meddelt under nummer K(1999) 1771)

(1999/503/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1260/1999 af 21. juni 1999 om vedtagelse af generelle bestemmelser for strukturfondene(1), særlig artikel 4, stk. 2 og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Det er i artikel 1, stk. 1, nr. 2), i forordning (EF) nr. 1260/1999 fastsat, at der under strukturfondsmål nr. 2 skal ydes støtte til økonomisk og social omstilling i områder med strukturproblemer;

(2) i henhold til artikel 4, stk. 2 i forordning (EF) nr. 1260/1999 må befolkningen i de områder, der er omfattet af mål nr. 2, højst udgøre 18 % af EF's samlede befolkning, og Kommissionen fastsætter på grundlag heraf et befolkningsloft for hver medlemsstat afhængigt af det samlede befolkningstal i de NUTS III-områder i den enkelte medlemsstat, som opfylder de specifikke kriterier for de områder, hvis industri undergår socioøkonomiske ændringer, og de landdistrikter, der er omhandlet i samme artikels stk. 5 og 6, af alvoren af den enkelte medlemsstats strukturproblemer på nationalt plan sammenlignet med de øvrige berørte medlemsstater og endelig afhængigt af behovet for at sikre, at hver medlemsstat yder et rimeligt bidrag til den fælles satsning på koncentration;

(3) i henhold til artikel 4, stk. 2, litra b), i forordning (EF) nr. 1260/1999 skal alvoren af den enkelte medlemsstats strukturproblemer vurderes ud fra det samlede arbejdsløshedstal og tallet for langtidsledige uden for mål nr. 1-regionerne;

(4) i henhold til artikel 4, stk. 2, litra c), i forordning (EF) nr. 1260/1999 må den maksimale reduktion af befolkningen under mål nr. 2 ikke overstige en tredjedel i forhold til den befolkning, der er omfattet af mål nr. 2 og 5b i 1999, som omhandlet i Rådets forordning (EØF) nr. 2052/88 af 24. juni 1988 om strukturfondenes opgaver og effektivitet samt om samordningen af deres interventioner indbyrdes såvel som med interventionerne fra Den Europæiske Investeringsbank og de øvrige eksisterende finansielle instrumenter(2), senest ændret ved forordning (EF) nr. 3193/94(3);

(5) med henblik på fastsættelse af befolkningsloftet for de enkelte medlemsstater bør der tages hensyn til de EF-data, der forelå i forbindelse med Det Europæiske Råd i Berlin den 24. og 25. marts 1999 -

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Befolkningslofterne for de enkelte medlemsstater under mål nr. 2 for perioden 2000 til 2006 er angivet i bilaget.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. juli 1999.

På Kommissionens vegne

Monika WULF-MATHIES

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 161 af 26.6.1999, s. 1.

(2) EFT L 185 af 15.7.1988, s. 9.

(3) EFT L 337 af 24.12.1994, s. 11.

BILAG

Befolkningslofter for de enkelte medlemsstater under strukturfondsmål nr. 2 for perioden 2000 til 2006

>TABELPOSITION>

Top