Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999D0472

1999/472/EF: Kommissionens beslutning af 1. juli 1999 om proceduren for attestering af byggevarer i henhold til artikel 20, stk. 2, i Rådets direktiv 89/106/EØF for så vidt angår rør, tanke og tilbehør, som ikke er i kontakt med drikkevand (meddelt under nummer K(1999) 1482) (EØS- relevant tekst)

OJ L 184, 17.7.1999, p. 42–49 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 024 P. 79 - 87
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 024 P. 79 - 87
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 024 P. 79 - 87
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 024 P. 79 - 87
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 024 P. 79 - 87
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 024 P. 79 - 87
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 024 P. 79 - 87
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 024 P. 79 - 87
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 024 P. 79 - 87
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 026 P. 275 - 283
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 026 P. 275 - 283
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 057 P. 144 - 151

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/472/oj

31999D0472

1999/472/EF: Kommissionens beslutning af 1. juli 1999 om proceduren for attestering af byggevarer i henhold til artikel 20, stk. 2, i Rådets direktiv 89/106/EØF for så vidt angår rør, tanke og tilbehør, som ikke er i kontakt med drikkevand (meddelt under nummer K(1999) 1482) (EØS- relevant tekst)

EF-Tidende nr. L 184 af 17/07/1999 s. 0042 - 0049


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 1. juli 1999

om proceduren for attestering af byggevarer i henhold til artikel 20, stk. 2, i Rådets direktiv 89/106/EØF for så vidt angår rør, tanke og tilbehør, som ikke er i kontakt med drikkevand

(meddelt under nummer K(1999) 1482)

(EØS-relevant tekst)

(1999/472/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 89/106/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om byggevarer(1), ændret ved direktiv 93/68/EØF(2), særlig artikel 13, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Kommissionen skal i forbindelse med attestering af en byggevares overensstemmelse vælge mellem de to procedurer i artikel 13, stk. 3, i direktiv 89/106/EØF og i alle tilfælde vælge "den billigste procedure, der er forenelig med sikkerhedshensyn"; det skal således for en given vare eller varetype afgøres, om en produktionskontrolordning i fabrikken på fabrikantens ansvar er en nødvendig og tilstrækkelig betingelse for attestering af overensstemmelse, eller om det er nødvendigt at inddrage et autoriseret certificeringsorgan af grunde, der vedrører kriterierne i artikel 13, stk. 4;

(2) i henhold til artikel 13, stk. 4, skal den således fastlagte procedure anføres i mandaterne og i de tekniske specifikationer; begrebet varer eller varetyper bør derfor defineres på samme måde som i mandaterne og i de tekniske specifikationer;

(3) de to procedurer, der er fastlagt i artikel 13, stk. 3, er nærmere beskrevet i bilag III til direktiv 89/106/EØF; det må derfor for hver vare eller varetype gøres klart ved henvisning til bilag III, hvilke metoder der skal anvendes ved gennemførelsen af de to procedurer, idet visse ordninger ifølge bilag III skal anvendes fortrinsvis;

(4) den procedure, der er anført i artikel 13, stk. 3, litra a), svarer til ordningerne i bilag III, punkt 2 ii), første variant, uden løbende overvågning, samt anden og tredje variant, medens proceduren i artikel 13, stk. 3, litra b), svarer til ordningerne i bilag III, punkt 2 i), og bilag III, punkt 2 ii), første variant med løbende overvågning;

(5) de i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Byggeudvalg -

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

For byggevarer og byggevaregrupper, der er anført i bilag I, attesteres overensstemmelsen ved en procedure, hvorefter fabrikanten er eneansvarlig for en produktionskontrolordning i fabrikken, som sikrer, at varerne er i overensstemmelse med de relevante tekniske specifikationer.

Artikel 2

For byggevarer, der er anført i bilag II, attesteres overensstemmelsen ved en procedure, hvorefter der som supplement til produktionskontrolordningen i fabrikken, som gennemføres af fabrikanten, inddrages et autoriseret certificeringsorgan i bedømmelsen og overvågningen af produktionskontrollen eller af selve varen.

Artikel 3

I standardiseringsmandater anføres det, hvilken procedure der skal anvendes til attestering af overensstemmelse i henhold til bilag III.

Artikel 4

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. juli 1999.

På Kommissionens vegne

Karel VAN MIERT

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 40 af 11.2.1989, s. 12.

(2) EFT L 220 af 30.8.1993, s. 1.

BILAG I

Rørsystemer, rør, tanke, alarmsystemer til påvisning af lækage, anordninger til forebyggelse af overfyldning, fittings, lime, samlinger, samlingstætninger, pakninger, beskyttelsesrør og -kanaler, beslag til rør/kanaler, ventiler og haner, sikkerhedstilbehør

Til anvendelse i anlæg til transport/distribution/oplagring af gas/brændsel med henblik på forsyning af bygningers opvarmings-/kølesystemer fra eksternt beliggende reservoir eller sidste trykreduktionsenhed i nettet til tilførselsenheden i bygningens opvarmnings-/kølesystem, i anlæg til transport/bortledning/oplagring af vand undtagen drikkevand samt i opvarmningsanlæg-i det omfang disse anvendelser ikke er anført i bilag II.

BILAG II

Tanke, beskyttelsesrør og -kanaler

Til anvendelse - i områder, der er undergivet regler om brandmodstandsevne - i anlæg til transport/distribution/oplagring af gas/brændsel med henblik på forsyning af bygningers opvarmnings-/kølesystemer fra eksternt beliggende reservoir eller sidste trykreduktionsenhed i nettet til tilførselsenheden i bygningens opvarmnings-/kølesystem.

Rørsystemer, rør, tanke, alarmsystemer til påvisning af lækage, anordninger til forebyggelse af overfyldning, fittings, lime, samlinger, samlingstætninger, pakninger, beskyttelsesrør og -kanaler, beslag til rør/kanaler, ventiler og haner, sikkerhedstilbehør

Byggevarer i klasse A(1), B(2) eller C(3) med hensyn til reaktion ved brand til anvendelse - i områder, der er undergivet regler om reaktion ved brand - i anlæg til transport/distribution/oplagring af gas/brændsel med henblik på forsyning af bygningers opvarmnings-/kølesystemer fra eksternt beliggende reservoir eller sidste trykreduktionsenhed i nettet til tilførselsenheden i bygningens opvarmnings-/kølesystem samt i anlæg til transport/bortledning/oplagring af vand undtagen drikkevand.

(1) Materialer, hvis ydeevne med hensyn til reaktion ved brand kan undergå ændringer under fremstillingsprocessen (normalt materialer, som udsættes for kemiske forandringer, f.eks. brandhæmmende midler, eller materialer, for hvilke ændringer i sammensætningen kan medføre ændringer i ydeevnen med hensyn til reaktion ved brand).

(2) Materialer, hvis ydeevne med hensyn til reaktion ved brand kan undergå ændringer under fremstillingsprocessen (normalt materialer, som udsættes for kemiske forandringer, f.eks. brandhæmmende midler, eller materialer, for hvilke ændringer i sammensætningen kan medføre ændringer i ydeevnen med hensyn til reaktion ved brand).

(3) Materialer, hvis ydeevne med hensyn til reaktion ved brand kan undergå ændringer under fremstillingsprocessen (normalt materialer, som udsættes for kemiske forandringer, f.eks. brandhæmmende midler, eller materialer, for hvilke ændringer i sammensætningen kan medføre ændringer i ydeevnen med hensyn til reaktion ved brand).

BILAG III

Bemærk:

For byggevarer, der har mere end en af de forudsatte anvendelser, der er anført for de følgende byggevaregrupper, er det autoriserede organs opgaver, som de afledes af de relevante systemer for attestering af overensstemmelse, kumulative.

BYGGEVAREGRUPPE

RØR, TANKE OG TILBEHØR SOM IKKE ER I KONTAKT MED DRIKKEVAND (1/5)

Systemer for attestering af overensstemmelse

For den eller de nedenfor anførte byggevarer og forudsatte anvendelser, anmodes Den Europæiske Standardiseringsorganisation/Den Europæiske Komité for Elektroteknisk Standardisering (CEN/CENELEC) om at specificere følgende system eller systemer for attestering af overensstemmelse i den eller de relevante harmoniserede standarder:

>TABELPOSITION>

System 3: Se direktiv 89/106/EØF, bilag III, punkt 2 ii), anden variant.

Systemet bør specificeres således, at det ogå kan anvendes, når det ikke et nødvendigt at fastlægge ydeevnen for en bestemt egenskab, fordi der i mindst en medlemsstat ikke stilles lovbestemte krav for den pågældende egenskab (se direktiv 89/106/EØF, artikel 2, stk. 1 og - i givet fald - punkt 1.2.3 i basisdokumenterne). I sådanne tilfælde må fabrikanten ikke pålægges at kontrollere den pågældende egenskab, hvis han ikke ønsker at oplyse byggevarens ydeevne på det punkt.

BYGGEVAREGRUPPE

RØR, TANKE OG TILBEHØR SOM IKKE ER I KONTAKT MED DRIKKEVAND (2/5)

Systemer for attestering af overensstemmelse

For den eller de nedenfor anførte byggevarer og forudsatte anvendelser anmodes Den Europæiske Stadardiseringsorganisation/Den Europæiske Komité for Elektroteknisk Standardisering (CEN/CENELEC) om at specificere følgende system eller systemer for attestering af overensstemmelse i den eller de relevante harmoniserede standarder:

>TABELPOSITION>

System 4: Se direktiv 89/106/EØF, bilag III, punkt 2 ii), tredje variant.

Systemet bør specificeres således, at det også kan anvendes, når det ikke et nødvendigt at fastlægge ydeevnen for en bestemt egenskab, fordi der i mindst en medlemsstat ikke stilles lovbestemte krav for den pågældende egenskab (se direktiv 89/106/EØF, artikel 2, stk. 1 og - i givet fald - punkt 1.2.3 i basisdokumenterne). I sådanne tilfælde må fabrikanten ikke pålægges at kontrollere den pågældende egenskab, hvis han ikke ønsker at oplyse byggevarens ydeevne på det punkt.

BYGGEVAREGRUPPE

RØR, TANKE OG TILBEHØR SOM IKKE ER I KONTAKT MED DRIKKEVAND (3/5)

Systemer for attestering af overensstemmelse

For den eller de nedenfor anførte byggevarer og forudsatte anvendelser, anmodes Den Europæiske Standardiseringsorganisation/Den Europæiske Komité for Elektroteknisk Standardisering (CEN/CENELEC) om at specificere følgende system eller systemer for attestering af overensstemmelse i den eller de relevante harmoniserede standarder:

>TABELPOSITION>

System 1: Se direktiv 89/106/EØF, bilag III, punkt 2 i), uden auditprøvning af stikprøver.

Systemet bør specificeres således, at det ogå kan anvendes, når det ikke et nødvendigt at fastlægge ydeevnen for en bestemt egenskab, fordi der i mindst en medlemsstat ikke stilles lovbestemte krav for den pågældende egenskab (se direktiv 89/106/EØF, artikel 2, stk. 1 og - i givet fald - punkt 1.2.3 i basisdokumenterne). I sådanne tilfælde må fabrikanten ikke pålægges at kontrollere den pågældende egenskab, hvis han ikke ønsker at oplyse byggevarens ydeevne på det punkt.

BYGGEVAREGRUPPE

RØR, TANKE OG TILBEHØR SOM IKKE ER I KONTAKT MED DRIKKEVAND (4/5)

Systemer for attestering af overensstemmelse

For den eller de nedenfor anførte byggevarer og forudsatte anvendelser anmodes Den Europæiske Stadardiseringsorganisation/Den Europæiske Komité for Elektroteknisk Standardisering (CEN/CENELEC) om at specificere følgende system eller systemer for attestering af overensstemmelse i den eller de relevante harmoniserede standarder:

>TABELPOSITION>

System 1: Se direktiv 89/106/EØF, bilag III, punkt 2 i), uden auditprøvning af stikprøver.

System 3: Se direktiv 89/106/EØF, bilag III, punkt 2 ii), anden variant.

System 4: Se direktiv 89/106/EØF, bilag III, punkt 2 ii), tredje variant.

Systemet bør specificeres således, at det ogå kan anvendes, når det ikke et nødvendigt at fastlægge ydeevnen for en bestemt egenskab, fordi der i mindst en medlemsstat ikke stilles lovbestemte krav for den pågældende egenskab (se direktiv 89/106/EØF, artikel 2, stk. 1 og - i givet fald - punkt 1.2.3 i basisdokumenterne). I sådanne tilfælde må fabrikanten ikke pålægges at kontrollere den pågældende egenskab, hvis han ikke ønsker at oplyse byggevarens ydeevne på det punkt.

BYGGEVAREGRUPPE:

RØR, TANKE OG TILBEHØR SOM IKKE ER I KONTAKT MED DRIKKEVAND (5/5)

Systemer for attestering af overensstemmelse

For den eller de nedenfor anførte byggevarer og forudsatte anvendelser anmodes Den Europæiske Stadardiseringsorganisation/Den Europæiske Komité for Elektroteknisk Standardisering (CEN/CENELEC) om at specificere følgende system eller systemer for attestering af overensstemmelse i den eller de relevante harmoniserede standarder:

>TABELPOSITION>

System 3: Se direktiv 89/106/EØF, bilag III, punkt 2 ii), variant 2.

Systemet bør specificeres således, at det ogå kan anvendes, når det ikke et nødvendigt at fastlægge ydeevnen for en bestemt egenskab, fordi der i mindst en medlemsstat ikke stilles lovbestemte krav for den pågældende egenskab (se direktiv 89/106/EØF, artikel 2, stk. 1 og - i givet fald - punkt 1.2.3 i basisdokumenterne). I sådanne tilfælde må fabrikanten ikke pålægges at kontrollere den pågældende egenskab, hvis han ikke ønsker at oplyse byggevarens ydeevne på det punkt.

Top