EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999D0453

1999/453/EF: Kommissionens beslutning af 18. juni 1999 om ændring af beslutning 96/579/EF og 97/808/EF (om proceduren for attestering af byggevarer i henhold til artikel 20, stk. 2, i Rådets direktiv 89/106/EØF for så vidt angår henholdsvis fast vejudstyr og gulv- og terrænbelægninger) (meddelt under nummer K(1999) 1484) (EØS-relevant tekst)

OJ L 178, 14.7.1999, p. 50–51 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 024 P. 52 - 53
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 024 P. 52 - 53
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 024 P. 52 - 53
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 024 P. 52 - 53
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 024 P. 52 - 53
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 024 P. 52 - 53
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 024 P. 52 - 53
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 024 P. 52 - 53
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 024 P. 52 - 53
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 026 P. 248 - 249
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 026 P. 248 - 249
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 057 P. 125 - 126

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/453/oj

31999D0453

1999/453/EF: Kommissionens beslutning af 18. juni 1999 om ændring af beslutning 96/579/EF og 97/808/EF (om proceduren for attestering af byggevarer i henhold til artikel 20, stk. 2, i Rådets direktiv 89/106/EØF for så vidt angår henholdsvis fast vejudstyr og gulv- og terrænbelægninger) (meddelt under nummer K(1999) 1484) (EØS-relevant tekst)

EF-Tidende nr. L 178 af 14/07/1999 s. 0050 - 0051


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 18. juni 1999

om ændring af beslutning 96/579/EF og 97/808/EF (om proceduren for attestering af byggevarer i henhold til artikel 20, stk. 2, i Rådets direktiv 89/106/EØF for så vidt angår henholdsvis fast vejudstyr og gulv- og terrænbelægninger)

(meddelt under nummer K(1999) 1484)

(EØS-relevant tekst)

(1999/453/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 89/106/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om byggevarer(1), ændret ved direktiv 93/68/EØF(2), særlig artikel 13, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Kommissionen har tidligere vedtaget en række beslutninger om attestering af byggevarer i henhold til artikel 20, stk. 2, i direktiv 89/106/EØF; der kan være grund til at tilpasse nogle af disse beslutninger til den tekniske udvikling; dette er tilfældet for Kommissionens beslutning 96/579/EF(3) om fast vejudstyr og 97/808/EF(4) om gulv- og terrænbelægninger;

(2) de i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Byggeudvalg -

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Beslutning 96/579/EF ændres således:

1) Følgende indsættes i bilag II umiddelbart under overskriften "Byggevarer til kørebaneafmærkning": "- påstrøningsmaterialer (glasperler, friktionsmaterialer og kombinationer heraf)".

2) Følgende indsættes i bilag III, tabellen for byggevaregruppen "Fast vejudstyr (1/2)", kolonnen "Byggevare(r)" umiddelbart under overskriften "Byggevarer til kørebaneafmærkning": "- påstrøningsmaterialer (glasperler, friktionsmaterialer og kombinationer heraf)".

Artikel 2

Beslutning 97/808/EF ændres således:

1) Følgende indsættes som nyt afsnit sidst i bilag I: "Afretningsmaterialer til udendørs anvendelse

Afretningsmaterialer til indendørs anvendelse i klasse AFL, BFL og CFL med hensyn til reaktion ved brand, når ydeevnen på dette punkt kan ændre sig under fremstillingen i klasse DFL, EFL or FFL med hensyn til reaktion ved brand samt i klasse AFL når der i henhold til beslutning 96/603/EF ikke kræves prøvning for reaktion ved brand".

2) Følgende afsnit indsættes sidst i bilag II: "Afretningsmaterialer til indendørs anvendelse i klasse AFL, BFL og CFL med hensyn til reaktion ved brand, når ydeevnen på dette punkt kan ændre sig under fremstillingen (normalt byggevarer, som udsættes for kemiske forandringer, f.eks. brandhæmmende midler, eller byggevarer, for hvilke ændringer i sammensætningen kan medføre ændringer i ydeevnen med hensyn til reaktion ved brand)".

3) Følgende række indsættes sidst i tabellen for byggevaregruppen "Gulv- og terrænbelægninger (2/2)" i bilag III:

">TABELPOSITION>"

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. juni 1999.

På Kommissionens vegne

Martin BANGEMANN

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 40 af 11.2.1989, s. 12.

(2) EFT L 220 af 30.8.1993, s. 1.

(3) EFT L 254 af 8.10.1996, s. 52.

(4) EFT L 331 af 3.12.1997, s. 18.

Top