EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999D0396

1999/396/EF, EKSF, Euratom: Kommissionens afgørelse af 2. juni 1999 om betingelser og regler for interne undersøgelser i forbindelse med bekæmpelse af svig, korruption og alle andre ulovlige aktiviteter til skade for Fællesskabernes interesser (meddelt under nummer SEK(1999) 802)

EFT L 149 af 16.6.1999, p. 57–59 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Dokumentet er offentliggjort i en specialudgave (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/396/oj

31999D0396

1999/396/EF, EKSF, Euratom: Kommissionens afgørelse af 2. juni 1999 om betingelser og regler for interne undersøgelser i forbindelse med bekæmpelse af svig, korruption og alle andre ulovlige aktiviteter til skade for Fællesskabernes interesser (meddelt under nummer SEK(1999) 802)

EF-Tidende nr. L 149 af 16/06/1999 s. 0057 - 0059


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 2. juni 1999

om betingelser og regler for interne undersøgelser i forbindelse med bekæmpelse af svig, korruption og alle andre ulovlige aktiviteter til skade for Fællesskabernes interesser

(meddelt under nummer SEK(1999) 802)

(1999/396/EF, EKSF, Euratom)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 218,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab, særlig artikel 16,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 131, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Det fastsættes i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999(1) og Rådets forordning (Euratom) nr. 1074/1999(2) om de undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (herefter benævnt "Kontoret"), at Kontoret indleder og gennemfører administrative undersøgelser i institutioner, organer, kontorer og agenturer, der er oprettet ved EF-traktaten og Euratom-traktaten eller på grundlag heraf;

(2) det ansvar, som tillægges Kontoret, sådan som det er oprettet af Kommissionen, og som ud over beskyttelse af finansielle interesser vedrører alle aktiviteter, skal sikre Fællesskabernes interesser mod uregelmæssig adfærd, der bør forfølges administrativt eller strafferetligt;

(3) det er vigtigt at forbedre rækkevidden og effektiviteten af bekæmpelsen af svig ved at udnytte den eksisterende ekspertise med hensyn til administrative undersøgelser;

(4) derfor bør Kommissionen som selvstændig administrativ enhed overlade det til Kontoret at foretage interne administrative undersøgelser, der har til formål at undersøge alvorlige forhold i forbindelse med udøvelsen af arbejdsmæssige aktiviteter, der kan indebære manglende opfyldelse af Fællesskabernes tjenestemænds og ansattes forpligtelser som omhandlet i artikel 11, artikel 12, andet og tredje afsnit artikel 13, artikel 14, artikel 16 og artikel 17, første afsnit, i vedtægten for tjenestemænd og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber (i det følgende benævnt "vedtægten"), der skader Fællesskabernes nævnte interesser og bør forfølges administrativt og eventuelt strafferetligt, eller en grov personlig fejl, som omhandlet i vedtægtens artikel 22, eller manglende opfyldelse af de analoge forpligtelser, der påhviler medlemmer, ledere eller ansatte i Fællesskabets organer, kontorer og agenturer, som ikke er omfattet af vedtægten;

(5) disse undersøgelser bør gennemføres under nøje overholdelse af de relevante bestemmelser i traktaterne om oprettelse af De Europæiske Fællesskaber, særlig protokollen vedrørende De Europæiske Fællesskabers privilegier og immuniteter, gennemførelsesbestemmelserne hertil og vedtægten;

(6) disse undersøgelser bør gennemføres på ensartede betingelser i alle Fællesskabernes institutioner, organer, kontorer og agenturer, uden at overdragelsen af denne opgave til Kontoret fratager institutionerne, organerne, kontorerne og agenturerne deres ansvar eller på nogen måde mindsker de berørte personers retsbeskyttelse;

(7) indtil vedtægten er ændret, er det nødvendigt at fastsætte de nærmere vilkår, som i praksis skal gælde for medlemmerne af institutioner og organer, ledere af kontorer og agenturer og tjenestemænd og øvrige ansatte i disse kontorer og agenturer i forbindelse med deres medvirken til en hensigtsmæssig afvikling af de interne undersøgelser;

(8) Kommissionens afgørelse af 14. juli 1998 om de undersøgelser, der gennemføres af taskforcen for koordinering af svigbekæmpelse som gennemførelsesbestemmelserne hertil af 9. december 1998 bør ophæves -

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Pligt til at samarbejde med Kontoret

Generalsekretæren, tjenestegrenene og alle tjenestemænd og øvrige ansatte i Kommissionen har pligt til i fuld udstrækning at samarbejde med Kontorets medarbejdere og yde den nødvendige bistand til undersøgelsen. Med henblik herpå giver de Kontorets medarbejdere alle oplysninger og alle nyttige forklaringer.

Med forbehold af de relevante bestemmelser i traktaterne om oprettelse af De Europæiske Fællesskaber, særlig protokollen vedrørende De Europæiske Fællesskabers privilegier og immuniteter og gennemførelsesbestemmelserne hertil, samarbejder Kommissionens medlemmer i fuld udstrækning med Kontoret.

Artikel 2

Oplysningspligt

Enhver tjenestemand eller anden ansat i Kommissionen, som får kendskab til forhold, der lader formode, at der kunne foreligge tilfælde af svig, korruption eller enhver anden form for ulovlig aktivitet, der skader Fællesskabernes interesser, eller alvorlige forhold i forbindelse med udøvelsen af arbejdsmæssige aktiviteter, der kan indebære manglende opfyldelse af Fællesskabernes tjenestemænds og ansattes forpligtelser, som bør forfølges administrativt og eventuelt strafferetligt, eller manglende opfyldelse af analoge forpligtelser, der påhviler medlemmer, ledere eller ansatte, der ikke er omfattet af vedtægten, underretter omgående sin kontorchef eller generaldirektør eller, såfremt han finder det hensigtsmæssigt, sin generalsekretær eller Kontoret direkte.

Kommissionens generalsekretær, generaldirektører, kontorchefer eller andre ledere sender omgående alle oplysninger i deres besiddelse, som lader formode, at der foreligger uregelmæssigheder som omhandlet i første afsnit, til Kontoret.

Tjenestemænd og øvrige ansatte i Kommissionen må i intet tilfælde udsættes for en urimelig eller diskriminerende behandling som følge af, at de har videregivet oplysninger som omhandlet i første og andet afsnit.

Medlemmer af Kommissionen, som får kendskab til de i stk. 1 omhandlede forhold, underretter Kommissionens formand eller, såfremt de finder det hensigtsmæssigt, Kontoret direkte.

Artikel 3

Bistand fra Sikkerhedskontoret

Efter anmodning fra Kontorets direktør bistår Kommissionens sikkerhedskontor Kontorets ansatte ved den praktiske gennemførelse af undersøgelserne.

Artikel 4

Underretning af den berørte person

Såfremt det afsløres, at et medlem af, en tjenestemand eller anden ansat i Kommissionen kunne være personligt involveret, skal den pågældende hurtigt underrettes, såfremt der ikke er risiko for, at dette skader undersøgelsen. Under alle omstændigheder kan der ikke drages konklusioner, som med navns nævnelse berører et medlem, en tjenestemand eller en anden ansat i Kommissionen, efter undersøgelsens afslutning, uden at den pågældende har fået mulighed for at udtale sig om de faktiske omstændigheder, som berører ham.

I tilfælde, der nødvendiggør absolut hemmeligholdelse af hensyn til undersøgelsen og anvendelse af undersøgelsesmetoder, der henhører under en national retsmyndighed, kan forpligtelsen til at give medlemmet af, tjenestemanden eller den ansatte i Kommissionen lejlighed til at udtale sig i forståelse med henholdsvis Kommissionens formand og generalsekretær udsættes til senere.

Artikel 5

Underretning om indstilling af undersøgelsen

Såfremt der efter en intern undersøgelses afslutning ikke kan opretholdes nogen beskyldning mod et medlem af, en tjenestemand eller anden ansat i Kommissionen, mod hvem der har været rettet mistanke, indstilles den interne undersøgelse mod ham efter beslutning truffet af Kontorets direktør, som skriftligt underretter den pågældende herom.

Artikel 6

Ophævelse af immunitet

Enhver anmodning fra en national politimyndighed eller retsmyndighed om ophævelse af immunitet mod retsforfølgning, for så vidt angår en tjenestemand eller anden ansat i Kommissionen i forbindelse med et eventuelt tilfælde af svig, korruption eller enhver anden ulovlig aktivitet, forelægges direktøren for Kontoret til udtalelse. Såfremt en anmodning om ophævelse af immunitet vedrører et medlem af Kommissionen, underrettes Kontoret.

Artikel 7

Ophævelse

Kommissionens afgørelse af 14. juli 1998 om de undersøgelser, der gennemføres af taskforcen for koordinering af svigbekæmpelse samt gennemførelsesbestemmelserne hertil af 9. december 1998 ophæves.

Artikel 8

Ikrafttrædelse

Denne afgørelse får virkning fra den 1. juni 1999.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. juni 1999.

På Kommissionens vegne

Jacques SANTER

Formand

(1) EFT L 136 af 31.5.1999, s. 1.

(2) EFT L 136 af 31.5.1999, s. 8.

Top