EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999D0352

1999/352/EF, EKSF, Euratom: Kommissionens afgørelse af 28. april 1999 om oprettelse af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLaf) (meddelt under nummer K(1999) 802)

EFT L 136 af 31.5.1999, p. 20–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Dokumentet er offentliggjort i en specialudgave (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/352/oj

31999D0352

1999/352/EF, EKSF, Euratom: Kommissionens afgørelse af 28. april 1999 om oprettelse af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLaf) (meddelt under nummer K(1999) 802)

EF-Tidende nr. L 136 af 31/05/1999 s. 0020 - 0022


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 28. april 1999

om oprettelse af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF)

(meddelt under nummer SEK(1999) 802)

(1999/352/EF, EKSF, Euratom)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 162,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab, særlig artikel 16,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 131, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Institutionerne og medlemsstaterne tillægger beskyttelsen af Fællesskabernes finansielle interesser og bekæmpelsen af svig og alle andre former for ulovlig virksomhed, der skader Fællesskabernes finansielle interesser, stor betydning; vigtigheden af denne indsats bekræftes af EF-traktatens artikel 209 A, EKSF-traktatens artikel 78i og Euratom-traktatens artikel 183 A, samt af EF-traktatens artikel 280 efter Amsterdam-traktatens ikrafttræden;

(2) det er nødvendigt at anvende alle til rådighed stående midler for at nå disse mål, bl.a. i forbindelse med de undersøgelser, som skal udføres på fællesskabsplan, samtidigt med at den nuværende ansvarsfordeling og ansvarsbalance mellem medlemsstaterne og Fællesskaberne bevares;

(3) opgaven med at foretage administrative undersøgelser med henblik på beskyttelse af Fællesskabernes finansielle interesser har hidtil været pålagt "Taskforcen for Koordinering af Svigbekæmpelse", som efterfulgte "Enheden for Koordinering af Bedrageribekæmpelse" (UCLAF);

(4) behovet for at gøre bekæmpelsen af svig og andre ulovlige aktiviteter, som skader Fællesskabernes finansielle interesser, mere effektiv, gør det nødvendigt at oprette et europæisk kontor for bekæmpelse af svig, i det følgende benævnt "Kontoret", som skal kunne udøve sine beføjelser i fuld uafhængighed;

(5) den uafhægighed, som denne afgørelse og Rådets forordninger (EF) og (Euratom) giver direktøren for Kontoret, og den rolle, som de nævnte retsakter tillægger overvågningsudvalget, skal sikre, at Kontorets undersøgelsesopgaver kan udføres korrekt, uden at det griber ind i Kontorets øvrige opgaver, såsom dem, der henhører under Kommissionens beføjelser, navnlig på lovgivningsområdet;

(6) det ansvarsområdet, der er tillagt Kontoret, omfatter ud over beskyttelsen af de finansielle interesser også alle aktiviteter i forbindelse med beskyttelsen af Fællesskabernes interesser mod uregelmæssigheder, som kan give anledning til, at der rejses administrative sager eller straffesager;

(7) definitionen af Kontorets opgaver omfatter alle de opgaver, som hidtil har været udført af "Taskforcen for Koordinering af Svigbekæmpelse", herunder de opgaver, der vedrører udarbejdelse af lovgivning og administrative bestemmelser inden for Kontorets arbejdsområder, også når der er tale om de instrumenter, der henhører under afsnit VI i traktaten om Den Europæiske Union -

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Oprettelse af Kontoret

Der oprettes et europæisk kontor for bekæmpelse af svig (OLAF), i det følgende benævnt "Kontoret". Kontoret erstatter "Taskforcen for Koordinering af Svigbekæmpelse".

Artikel 2

Kontorets opgaver

1. Kontoret udøver Kommissionens beføjelser angående eksterne administrative undersøgelser med henblik på at styrke bekæmpelsen af svig, korruption og alle andre former for ulovlig virksomhed, der skader Fællesskabernes finansielle interesser, og med henblik på at bekæmpe svig i forbindelse med andre forhold eller andre former for virksomhed udført i strid med fællesskabsretten.

Kontoret skal udføre interne administrative undersøgelser med henblik på at:

a) bekæmpe svig, korruption og alle andre former for ulovlig virksomhed, der skader Fællesskabernes finansielle interesser

b) efterspore alvorlige tjenstlige forseelser, der kan udgøre en tilsidesættelse af tjenestemændenes og de øvrige ansattes pligter, og som kan give anledning til disciplinærsager og i givet fald straffesager, eller som kan udgøre en tilsidesættelse af de tilsvarende pligter, der påhviler medlemmer af institutionerne og organerne, ledere af organerne eller medlemmer af personalet ved institutionerne og organerne, som ikke er underlagt Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne.

Kontoret udøvet Kommissionens beføjelser på dette område, sådan som de er fastlagt i de bestemmelse, der er fastlagt inden for de rammer og grænser og på de betingelser, som er fastsat i traktaterne.

Kommissionen og de øvrige institutioner og organer kan også pålægge Kontoret undersøgelsesopgaver inden for andre områder.

2. Kontoret har til opgave at stå for den bistand, som Kommissionen skal yde i forbindelse med samarbjdet med medlemsstaterne om bekæmpelse af svig.

3. Kontoret har til opgave at udvikle bekæmpelsen af svig, jf. stk. 1.

4. Kontoret har til opgave at forberede Kommissionens initiativer med hensyn til lovgivning og andre retsforskrifter med henblik på bekæmpelse af svig, jf. stk. 1.

5. Kontoret har til opgave at udføre alle Kommissionens øvrige operationelle aktiviteter med henblik på bekæmpelse af svig, jf. stk. 1, herunder at:

a) udvikle de nødvendige infrastrukturer

b) sørge for indsamling og udnyttelse af oplysninger

c) yde teknisk bistand til de øvrige institutioner og organer og til de kompetente myndigheder i medlemsstaterne, bl.a. med hensyn til uddannelse.

6. Kontoret samarbejder direkte med politi- og retsmyndighederne.

7. Kontoret repræsenterer Kommissionens tjenestegrene i de relevante fora på de områder, der er omhandlet i denne artikel.

Artikel 3

Uafhængighed i forbindelse med undersøgelsesarbejdet

Kontoret udøver de undersøgelsesbeføjelser, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1, i fuld uafhængighed. Ved udøvelsen af sine beføjelser må direktøren hverken søge eller modtage instrukser fra Kommissionen eller fra nogen regering eller institution eller noget andet organ.

Artikel 4

Overvågningsudvalg

Der nedsættes et overvågningsudvalg, hvis sammensætning og beføjelser fastslægges i fællesskabslovgivningen. Udvalget udøver regelmæssigt kontrol med udførelsen af Kontorets undersøgelsesarbejde.

Artikel 5

Direktøren

1. Kontoret ledes af en direktør, som efter samråd med Europa-Parlamentet og Rådet udnævnes af Kommissionen for en femårig periode, der kan forlæges én gang. Med henblik på udnævnelsen af direktøren opstiller Kommissionen efter positiv udtalelse fra overvågningsudvalget en liste over flere kandidater med de nødvendige kvalifikationer efter indkaldelse af ansøgninger, som i givet fald offentliggøres i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Direktøren er ansvarlig for gennemførelsen af undersøgelserne.

2. Kommissionen udøver de beføjelser, der er tillagt ansættelsesmyndigheden, i forhold til direktøren. En foranstaltning, der vedtages i henhold til artikel 87, 88 og 90 i Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, skal gøres til genstand for en begrundet beslutning, som træffes af Kommissionen efter høring af overvågningsudvalget. Denne beslutning meddeles Europa-Parlamentet og Rådet til orientering.

Artikel 6

Kontorets funktionsmåde

1. Direktøren udøver over for Kontorets personale de beføjelser, som af Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber er tillagt ansættelsesmyndigheden og af ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne er tillagt den myndighed, der er bemyndiget til at indgå ansættelsesaftaler. Han kan uddelegere sine beføjelser. Han fastsætter ansættelsesvilkårene, herunder vilkårene for kontrakternes varighed og fornyelsen heraf, i overensstemmelse med vedtægten og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte.

2. Direktøren forelægger i rette tid og efter høring af overvågningsudvalget generaldirektøren for budgetter et foreløbigt budgetforslag, som skal indgå i den særlige budgetpost vedrørende Kontoret i det almindelige budget.

3. Direktøren er anvisningsberettiget for så vidt angår gennemførelsen af den særlige budgetpost i budgettets del A vedrørende Kontoret og de specifikke budgetposter vedrørende bekæmpelse af svig i del B. Han kan uddelegere sine beføjelser.

4. Kommissionens beslutninger om sin interne organisation finder anvendelse på Kontoret, i det omfang de er forenelige med de bestemmelser, der er fastsat i fællesskabslovgivningen vedrørende Kontoret, med nærværende afgørelse og med gennemførelsesbestemmelserne til den.

Artikel 7

Virkningstidspunkt

Denne afgørelse får virkning fra ikrafttrædelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig. Indtil den første dag i den måned, der følger efter udnævnelsen af direktøren for Kontoret, videreføres Kontorets løbende forretninger af direktøren for "Taskforcen for Koordinering af Svigbekæmpelse".

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. april 1999.

På Kommissionens vegne

Jacques SANTER

Formand

Top