EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998Y0114(01)

Meddelelse fra Kommissionen - Retningslinjer for beregningen af bøder i henhold til artikel 15, stk. 2, i forordning nr. 17 og artikel 65, stk. 5, i EKSF- traktaten

OJ C 9, 14.1.1998, p. 3–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 08 Volume 001 P. 171 - 173
Special edition in Estonian: Chapter 08 Volume 001 P. 171 - 173
Special edition in Latvian: Chapter 08 Volume 001 P. 171 - 173
Special edition in Lithuanian: Chapter 08 Volume 001 P. 171 - 173
Special edition in Hungarian Chapter 08 Volume 001 P. 171 - 173
Special edition in Maltese: Chapter 08 Volume 001 P. 171 - 173
Special edition in Polish: Chapter 08 Volume 001 P. 171 - 173
Special edition in Slovak: Chapter 08 Volume 001 P. 171 - 173
Special edition in Slovene: Chapter 08 Volume 001 P. 171 - 173
Special edition in Bulgarian: Chapter 08 Volume 003 P. 69 - 71
Special edition in Romanian: Chapter 08 Volume 003 P. 69 - 71
Special edition in Croatian: Chapter 08 Volume 004 P. 6 - 8

31998Y0114(01)

Meddelelse fra Kommissionen - Retningslinjer for beregningen af bøder i henhold til artikel 15, stk. 2, i forordning nr. 17 og artikel 65, stk. 5, i EKSF- traktaten

EF-Tidende nr. C 009 af 14/01/1998 s. 0003 - 0005


Retningslinjer for beregningen af bøder i henhold til artikel 15, stk. 2, i forordning nr. 17 og artikel 65, stk. 5, i EKSF-traktaten (98/C 9/03)

(EØS-relevant tekst)

Formålet med de principper, der fastlægges i disse retningslinjer, er at sikre gennemsigtighed og objektivitet i forbindelse med Kommissionens beslutninger, både i forhold til virksomhederne og i forhold til Domstolen, og samtidig fastholde den skønsbeføjelse, som de pågældende retsforskrifter giver Kommissionen til at fastsætte bøder på indtil 10 % af virksomhedernes samlede omsætning. Denne beføjelse bør imidlertid udøves som led i en sammenhængende og ikke-diskriminerende politik, der er tilpasset de mål, der forfølges ved bekæmpelsen af overtrædelser af konkurrencereglerne.

Den nye metode til beregning af en bødes størrelse vil fremover følge følgende model, der bygger på fastsættelsen af et grundbeløb, som kan forhøjes i tilfælde af skærpende omstændigheder og nedsættes i tilfælde af formildende omstændigheder.

1. Grundbeløb

Grundbeløbet fastsættes på grundlag af overtrædelsens grovhed og dens varighed, der er de eneste kriterier, der er anført i artikel 15, stk. 2, i forordning nr. 17.

A. Grovhed

Ved vurderingen af overtrædelsens grovhed skal der tages hensyn til overtrædelsens art, overtrædelsens konkrete indvirkning på markedet - når den kan måles - og det berørte markeds udstrækning.

Overtrædelserne klassificeres i tre kategorier, idet der skelnes mellem lidet alvorlige, alvorlige og meget alvorlige overtrædelser.

- Lidet alvorlige overtrædelser:

Som eksempel kan nævnes begrænsninger - oftest vertikale - der tilsigter at påvirke samhandelen, men som kun har mindre indflydelse på markedet, og som desuden kun vedrører en skønt væsentlig dog forholdsvis snæver del af fællesmarkedet.

Påregnelig beløbsramme: fra 1 000 til 1 mio. ECU.

- Alvorlige overtrædelser:

Det drejer sig som oftest om horisontale eller vertikale begrænsninger af samme art som ovennævnte, men som håndhæves mere strengt og har en større indflydelse på markedet, og hvis virkninger kan gøre sig gældende inden for store dele af fællesmarkedet. Der kan ligeledes være tale om misbrug af en dominerende stilling (afslag på salg, forskelsbehandling, eksklusion, loyalitetsrabatter ydet af en dominerende virksomhed for at udelukke konkurrenter fra markedet osv.).

Påregnelig beløbsramme: fra 1 mio. til 20 mio. ECU.

- Meget alvorlige overtrædelser:

Her drejer det sig hovedsagelig om horisontale begrænsninger såsom priskarteller og markedsopdelende karteller samt andre former for praksis, der er til skade for det indre marked, så som begrænsninger der tager sigte på at isolere nationale markeder eller klare tilfælde af misbrug af en dominerende stilling begået af virksomheder, der har en monopollignende stilling, jf. f.eks. beslutning 91/297/EØF, 91/298/EØF, 91/299/EØF, 91/300/EØF og 91/301/EØF (1) - Soda, 94/815/EF (2) - Cement, 94/601/EF (3) - Karton, 92/163/EF (4) - Tetra Pak og 94/215/EKSF (5) - Stålbjælker.

Påregnelig beløbsramme: 20 mio. ECU og derover.

Inden for hver af disse kategorier, og navnlig inden for de to sidste, gør bødeskalaen det muligt at variere behandlingen af virksomhederne alt efter overtrædelsens art.

Det vil desuden være nødvendigt at tage hensyn til de overtrædende virksomheders faktiske økonomiske muligheder for at påføre andre økonomiske beslutningstagere, herunder forbrugerne, alvorlig skade og at fastsætte bødens størrelse på et niveau, der har en tilstrækkelig afskrækkende virkning.

Generelt set vil der også kunne tages hensyn til den omstændighed, at store virksomheder for det meste råder over en juridisk-økonomisk ekspertise og infrastruktur, som sætter dem i stand til bedre at vurdere, om deres adfærd er ulovlig, og de konkurrenceretlige konsekvenser af adfærden.

I forbindelse med overtrædelser begået af flere virksomheder (karteller) kan det i visse tilfælde være nødvendigt at variere de bødebeløb, der fastlægges inden for hver af ovennævnte tre kategorier, for at tage højde for den specifikke vægt og dermed de faktiske konkurrencemæssige konsekvenser af den rolle, som hver enkelt virksomhed har spillet som led i overtrædelsen, navnlig når der er tale om betydelige størrelsesforskelle mellem virksomheder, der har begået en overtrædelse af samme art.

Princippet om lige straf for en og samme adfærd kan i påkommende tilfælde føre til en differentiering af bødebeløbet for de berørte virksomheder, uden at denne differentiering er resultatet af en aritmetisk beregning.

B. Varighed

Overtrædelsens varighed må tages med i betragtning for at skelne mellem:

- overtrædelser af kort varighed (almindeligvis under et år): intet tillæg

- overtrædelser af mellemlang varighed (almindeligvis mellem et og fem år): beløbet kan andrage op til 50 % af det beløb, der fastlægges for overtrædelsens grovhed

- overtrædelser af lang varighed (almindeligvis over fem år): beløbet kan for hvert år andrage 10 % af det beløb, der fastlægges for overtrædelsens grovhed.

Denne analyse kan således medføre et bødetillæg.

Generelt set vil tillægget for langvarige overtrædelser fremover blive sat betydeligt i vejret i forhold til den hidtidige praksis for virkelig at sanktionere begrænsninger, der har medført varige skadelige virkninger for forbrugerne. Denne nye fremgangsmåde falder i øvrigt helt i tråd med den forventede virkning af meddelelse af 18. juli 1996 om bødefritagelse eller bødenedsættelse (6). Risikoen for en kraftig forhøjelse af bøden afhængigt af overtrædelsens varighed vil uden tvivl udgøre et incitament til at anmelde en overtrædelse eller til at samarbejde med Kommissionen.

Grundbeløbet fremkommer ved at lægge ovennævnte to beløb sammen:

x grovhed + y varighed = grundbeløb

2. Skærpende omstændigheder

Grundbeløbet kan forhøjes i tilfælde af skærpende omstændigheder, f.eks.:

- hvis en eller flere virksomheder gentager overtrædelser af samme art

- hvis en virksomhed afviser enhver form for samarbejde eller endog forsøger at lægge hindringer i vejen for undersøgelsen

- hvis en virksomhed har spillet en førende rolle eller har tilskyndet til overtrædelsen

- hvis andre virksomheder har været udsat for gengældelsesforanstaltninger for at få dem til at »respektere« de ulovlige former for praksis

- hvis det er nødvendigt at forhøje bødebeløbet for at overskride en given virksomheds fortjeneste som følge af den ulovlige praksis, forudsat at det er objektivt muligt at anslå denne fortjeneste

- andre omstændigheder.

3. Formildende omstændigheder

Grundbeløbet kan nedsættes i tilfælde af formildende omstændigheder, f.eks.:

- hvis en virksomhed udelukkende har spillet en passiv rolle eller en rolle som medløber

- hvis en virksomhed ikke reelt har fulgt de ulovlige aftaler eller ulovlige former for praksis

- hvis en virksomhed har bragt overtrædelsen til ophør straks efter Kommissionens første indgreb (typisk en kontrolundersøgelse)

- hvis der hos en virksomhed har hersket rimelig tvivl med hensyn til ulovligheden af den konkurrencebegrænsende adfærd

- hvis overtrædelsen skyldes uagtsomhed og ikke er begået forsætligt

- hvis en virksomhed har samarbejdet effektivt i forbindelse med proceduren, uden for anvendelsesområdet for meddelelsen af 18. juli 1996 om bødefritagelse eller bødenedsættelse

- andre omstændigheder.

4. Anvendelse af meddelelsen af 18. juli 1996 om bødefritagelse eller bødenedsættelse (nævnt ovenfor)

5. Generelle bemærkninger

a) Det siger sig selv, at slutresultatet af beregningen af bøden efter denne model (grundbeløb med procentuelle tillæg eller fradrag i tilfælde af skærpende henholdsvis formildende omstændigheder) under ingen omstændigheder må overskride 10 % af en virksomheds verdensomspændende omsætning, jf. artikel 15, stk. 2, i forordning nr. 17. Med hensyn til aftaler, der er forbudt i henhold til EKSF-traktaten, er der i artikel 65, stk. 5, fastsat en øvre grænse på det dobbelte af omsætningen for de relevante produkter, dog således at dette maksimum kan sættes op til 10 % af den pågældende virksomheds EKSF-omsætning.

Den verdensomspændende omsætning skal så vidt muligt hentes fra regnskabsåret forud for det år, hvor beslutningen vedtages; er dette ikke muligt, hentes tallet fra det umiddelbart forudgående regnskabsår.

b) Efter at have foretaget de i det foregående beskrevne beregninger bør der tages hensyn til visse objektive forhold, så som den særlige økonomiske kontekst, virksomhedernes eventuelle økonomiske eller finansielle fordele af overtrædelsen (jf. 21. beretning om Konkurrencepolitikken, nr. 139), de pågældende virksomheders særlige kendetegn og deres reelle betalingsevne i en given social kontekst for sluttelig at tilpasse de påtænkte bødebeløb.

c) I sager, der involverer sammenslutninger af virksomheder, tilstræbes det så vidt muligt at rette beslutningerne til de enkelte medlemsvirksomheder og pålægge dem individuelle bøder.

Er denne fremgangsmåde ikke mulig (f.eks. fordi det drejer sig om flere tusinde medlemsvirksomheder, jf. sagen om SPO-Construction i Nederlandene), og med undtagelse af procedurerne i henhold til EKSF-traktaten, pålægges sammenslutningen en samlet bøde, der beregnes efter ovennævnte principper, men som svarer til summen af de individuelle bøder, som de enkelte medlemmer af sammenslutningen skulle have været pålagt.

d) Kommissionen bør ligeledes have mulighed for i visse sager at pålægge en symbolsk bøde på 1 000 ECU, som ikke giver anledning til nogen beregning for at tage hensyn til varighed og skærpende henholdsvis formildende omstændigheder. Begrundelsen for sådanne symbolske bøder bør anføres i beslutningen.

(1) EFT L 152 af 15.6.1991, s. 54.

(2) EFT L 343 af 30.12.1994, s. 1.

(3) EFT L 243 af 19.9.1994, s. 1.

(4) EFT L 72 af 18.3.1992, s. 1.

(5) EFT L 116 af 6.5.1994, s. 1.

(6) EFT C 207 af 18.7.1996, s. 4.

Top