EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998R2137

Kommissionens forordning (EF) nr. 2137/98 af 5. oktober 1998 om indstilling af fiskeri efter torsk fra fartøjer, som fører portugisisk flag

OJ L 270, 7.10.1998, p. 3–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1998

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/2137/oj

31998R2137

Kommissionens forordning (EF) nr. 2137/98 af 5. oktober 1998 om indstilling af fiskeri efter torsk fra fartøjer, som fører portugisisk flag

EF-Tidende nr. L 270 af 07/10/1998 s. 0003 - 0003


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2137/98 af 5. oktober 1998 om indstilling af fiskeri efter torsk fra fartøjer, som fører portugisisk flag

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2847/93 af 12. oktober 1993 om indførelse af en kontrolordning under den fælles fiskeripolitik (1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 2635/97 (2), særlig artikel 21, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

Rådets forordning (EF) nr. 62/98 af 19. december 1997 om fastsættelse for 1998 af foranstaltninger til bevarelse og forvaltning af fiskeressourcerne i det regulerede område, der er defineret i konventionen om det fremtidige multilaterale samarbejde vedrørende fiskeriet i det nordvestlige Atlanterhav (3), fastsætter kvoter for torsk i 1998;

for at overholde bestemmelserne om de kvantitative begrænsninger af fangsterne af kvoterede bestande er det nødvendigt, at Kommissionen ved en forordning fastsætter den dato, på hvilken de fangster, der er taget af fiskerfartøjer, som fører en medlemsstats flag, må antages at have opbrugt den tildelte kvote;

ifølge de oplysninger, der er meddelt til Kommissionen, har fangsterne af torsk i farvandene i NAFO-område 3M, taget af fartøjer, som fører portugisisk flag eller er registreret i Portugal, nået den for 1998 tildelte kvote; Portugal har forbudt fiskeri efter denne bestand med virkning fra den 4. september 1998; det er derfor nødvendigt at opretholde denne dato -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Fangsterne af torsk i farvandene i NAFO-område 3M fra fartøjer, der fører portugisisk flag, eller er registreret i Portugal, må antages at have opbrugt den kvote, der er tildelt Portugal for 1998.

Fiskeri efter torsk i farvandene i NAFO-område 3M fra fartøjer, der fører portugisisk flag eller er registreret i Portugal, er forbudt, ligesom opbevaring om bord, omladning og landing af den ovenfor nævnte bestand, fanget i disse farvande af de nævnte fartøjer efter denne forordnings anvendelsesdato.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Den anvendes fra den 4. september 1998.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. oktober 1998.

På Kommissionens vegne

Emma BONINO

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 261 af 20. 10. 1993, s. 1.

(2) EFT L 356 af 31. 12. 1997, s. 14.

(3) EFT L 12 af 19. 1. 1998, s. 121.

Top