EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998R1660

Rådets forordning (EF) nr. 1660/98 af 20. juli 1998 om indgåelse af aftalen i form af brevveksling om midlertidig anvendelse af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og regeringen for Den Revolutionære Folkerepublik Guinea om fiskeri ud for Guineas kyst, for perioden 1. januar 1998 til 31. december 1999

EFT L 211 af 29.7.1998, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/1660/oj

31998R1660

Rådets forordning (EF) nr. 1660/98 af 20. juli 1998 om indgåelse af aftalen i form af brevveksling om midlertidig anvendelse af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og regeringen for Den Revolutionære Folkerepublik Guinea om fiskeri ud for Guineas kyst, for perioden 1. januar 1998 til 31. december 1999

EF-Tidende nr. L 211 af 29/07/1998 s. 0001 - 0002


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1660/98 af 20. juli 1998 om indgåelse af aftalen i form af brevveksling om midlertidig anvendelse af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og regeringen for Den Revolutionære Folkerepublik Guinea om fiskeri ud for Guineas kyst, for perioden 1. januar 1998 til 31. december 1999

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 43, sammenholdt med artikel 228, stk. 2, første punktum, og stk. 3, første afsnit,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1), og

ud fra følgende betragtninger:

I overensstemmelse med aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og regeringen for Den Revolutionære Folkerepublik Guinea om fiskeri ud for Guineas kyst (2) har de to parter ført forhandlinger for at fastlægge de ændringer eller supplerende bestemmelser, der skal indføjes i denne aftale ved udløbet af gyldighedsperioden for den protokol, der er knyttet til aftalen;

på baggrund af disse forhandlinger blev der den 11. december 1997 paraferet en ny protokol om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i nævnte aftale, for perioden 1. januar 1998 til 31. december 1999;

det er i Fællesskabets interesse af godkende den nye protokol;

nøglen for fiskerimulighedernes fordeling mellem medlemsstaterne bør fastlægges på grundlag af den traditionelle fordeling af fiskerimulighederne i forbindelse med fiskeriaftalen -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og regeringen for Den Revolutionære Folkerepublik Guinea om fiskeri ud for Guineas kyst, for perioden 1. januar 1998 til 31. december 1999 godkendes herved på Fællesskabets vegne.

Teksten til protokollen er knyttet til denne forordning (3).

Artikel 2

De i protokollen fastsatte fiskerimuligheder fordeles i bruttoregistertons (BRT) eller antal fartøjer mellem medlemsstaterne efter følgende nøgle:

>TABELPOSITION>

Hvis de i protokollen fastsatte fiskerimuligheder ikke er udtømt efter behandlingen af licensansøgningerne fra disse medlemsstater, kan Kommissionen tage licensansøgninger fra enhver anden medlemsstat i betragtning.

Artikel 3

Formanden for Rådet bemyndiges til at udpege de personer, der er beføjet til at undertegne aftalen i form af brevveksling med bindende virkning for Fællesskabet.

Artikel 4

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. juli 1998.

På Rådets vegne

W. MOLTERER

Formand

(1) EFT C 210 af 6. 7. 1998.

(2) EFT L 111 af 27. 4. 1983, s. 1.

(3) For protokollens tekst, se EFT L 196 af 14. 7. 1998, s. 28.

Top