EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998R0703

Rådets forordning (EF) nr. 703/98 af 17. marts 1998 om suspension af visse indrømmelser, der er fastsat i forordning (EF) nr. 3066/95 om visse indrømmelser i form af EF-toldkontingenter for en række landbrugsprodukter og om autonom og midlertidig tilpasning af visse landbrugsindrømmelser i Europaaftalerne for at tage hensyn til den landbrugsaftale, som er indgået under de multilaterale handelsforhandlinger i Uruguay-rundens regi

OJ L 98, 31.3.1998, p. 1–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/12/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/703/oj

31998R0703

Rådets forordning (EF) nr. 703/98 af 17. marts 1998 om suspension af visse indrømmelser, der er fastsat i forordning (EF) nr. 3066/95 om visse indrømmelser i form af EF-toldkontingenter for en række landbrugsprodukter og om autonom og midlertidig tilpasning af visse landbrugsindrømmelser i Europaaftalerne for at tage hensyn til den landbrugsaftale, som er indgået under de multilaterale handelsforhandlinger i Uruguay-rundens regi

EF-Tidende nr. L 098 af 31/03/1998 s. 0001 - 0003


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 703/98 af 17. marts 1998 om suspension af visse indrømmelser, der er fastsat i forordning (EF) nr. 3066/95 om visse indrømmelser i form af EF-toldkontingenter for en række landbrugsprodukter og om autonom og midlertidig tilpasning af visse landbrugsindrømmelser i Europaaftalerne for at tage hensyn til den landbrugsaftale, som er indgået under de multilaterale handelsforhandlinger i Uruguay-rundens regi

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 113,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

I afventning af godkendelsen af tillægsprotokollerne til Europaaftalerne om tilpasning af visse landbrugsindrømmelser i Europaaftalerne for at tage hensyn til den landbrugsaftale, som er indgået under de multilaterale handelsforhandlinger i Uruguay-rundens regi, ydede Fællesskabet ved forordning (EF) nr. 3066/95 (1) autonome og midlertidige indrømmelser, svarende til de i tillægsprotokollerne fastsatte indrømmelser, for de lande, der var villige til at yde Fællesskabet en gensidig behandling, dvs. bl.a. Den Tjekkiske Republik;

siden den 29. januar 1998 har Den Tjekkiske Republik på trods af Fællesskabets bestræbelser på at opnå en forhandlingsløsning på problemet ensidigt forhøjet importtolden på en række landbrugsprodukter med oprindelse i Fællesskabet; denne foranstaltning er ikke forenelig med ovennævnte betingelse for gensidig behandling; som følge af denne foranstaltning vil udførslen af de pågældende produkter til Den Tjekkiske Republik sandsynligvis blive alvorligt begrænset;

ifølge Europaaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Tjekkiske Republik på den anden side (2) indebærer denne situation, at aftalens artikel 117, stk. 2, skal anvendes; artikel 117 gælder dog ikke for indrømmelser, der er ydet autonomt ved forordning (EF) nr. 3066/95;

indtil godkendelsen af tillægsprotokollen til Europaaftalen, der fastsætter indrømmelser svarende til de i forordning (EF) nr. 3066/95 fastsatte, er det berettiget at beskytte Fællesskabets handelsinteresser ved autonomt at suspendere visse indrømmelser i nævnte forordning -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1. Nedennævnte indrømmelser i bilag IV til forordning (EF) nr. 3066/95 suspenderes, idet allerede udstedte importlicenser ikke berøres heraf:

>TABELPOSITION>

2. Efter proceduren i artikel 8 i forordning (EF) nr. 3066/95 kan Kommissionen i lyset af udviklingen af samhandelen med Den Tjekkiske Republik udvide den i stk. 1 fastsatte foranstaltning til følgende produkter:

>TABELPOSITION>

Artikel 2

Når gensidighed er genoprettet, ophæver Kommissionen de i artikel 1 fastsatte foranstaltninger efter proceduren i artikel 8 i forordning (EF) nr. 3066/95.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. marts 1998.

På Rådets vegne

G. STRANG

Formand

(1) EFT L 328 af 30. 12. 1995, s. 31. Forordningen er senest ændret ved forordning (EF) nr. 1595/97 (EFT L 216 af 8. 8. 1997, s. 1).

(2) EFT L 360 af 31. 12. 1994, s. 1.

Top