EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998R0280

Kommissionens forordning (EF) nr. 280/98 af 3. februar 1998 om fravigelse fra visse bestemmelser i Rådets forordning (EF) nr. 2597/97 om generelle supplerende regler til den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter med hensyn til konsummælk produceret i Finland og Sverige

EFT L 28 af 4.2.1998, p. 3–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Dokumentet er offentliggjort i en specialudgave (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2009: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/280/oj

31998R0280

Kommissionens forordning (EF) nr. 280/98 af 3. februar 1998 om fravigelse fra visse bestemmelser i Rådets forordning (EF) nr. 2597/97 om generelle supplerende regler til den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter med hensyn til konsummælk produceret i Finland og Sverige

EF-Tidende nr. L 028 af 04/02/1998 s. 0003 - 0003


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 280/98 af 3. februar 1998 om fravigelse fra visse bestemmelser i Rådets forordning (EF) nr. 2597/97 om generelle supplerende regler til den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter med hensyn til konsummælk produceret i Finland og Sverige

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til akten vedrørende Østrigs, Finlands og Sveriges tiltrædelse, særlig artikel 149, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

Ved Rådets forordning (EF) nr. 2596/97 (1) forlængedes den periode, i hvilken der kan vedtages overgangsforanstaltninger for at lette overgangen fra de ordninger, der fandtes i Østrig, Finland og Sverige ved tiltrædelsen, til de ordninger, der følger af de fælles markedsordninger; med hensyn til kravene til fedtindholdet i konsummælk produceret i Finland og Sverige blev denne periode forlænget indtil den 31. december 1999;

Finland og Sverige er i medfør af tiltrædelsesakten omfattet af en undtagelse til kravene til konsummælks fedtindhold i Rådets forordning (EØF) nr. 1411/71 (2), som blev ophævet og erstattet fra den 1. januar 1998 af Rådets forordning (EØF) nr. 2597/97 (3); denne undtagelse udløb den 31. december 1997; i betragtning af disse medlemsstaters særlige situation og omfanget af de krævede tilpasninger bør denne undtagelse forlænges midlertidigt for at gøre det muligt for de pågældende medlemsstater at tilpasse sig den ordning, der gælder i resten af Fællesskabet;

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Mælk og Mejeriprodukter -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Uanset artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 2597/97 gælder kravene vedrørende fedtindholdet ikke for konsummælk produceret i Finland og Sverige i perioden fra den 1. januar 1998 til den 31. december 1999. Konsummælk produceret i disse to medlemsstater, der er omfattet af denne undtagelse, kan kun afsættes i produktionslandet eller eksporteres til et tredjeland.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 1998.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. februar 1998.

På Kommissionens vegne

Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 351 af 23. 12. 1997, s. 12.

(2) EFT L 148 af 3. 7. 1971, s. 4.

(3) EFT L 351 af 23. 12. 1997, s. 13.

Top