Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998L0090

Kommissionens direktiv 98/90/EF af 30. november 1998 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 70/387/EØF vedrørende døre i motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil (EØS-relevant tekst)

OJ L 337, 12.12.1998, p. 29–39 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 021 P. 419 - 429
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 021 P. 419 - 429
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 021 P. 419 - 429
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 021 P. 419 - 429
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 021 P. 419 - 429
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 021 P. 419 - 429
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 021 P. 419 - 429
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 021 P. 419 - 429
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 021 P. 419 - 429
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 025 P. 105 - 115
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 025 P. 105 - 115
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 010 P. 81 - 91

No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2014; stiltiende ophævelse ved 32009R0661

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/90/oj

31998L0090

Kommissionens direktiv 98/90/EF af 30. november 1998 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 70/387/EØF vedrørende døre i motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil (EØS-relevant tekst)

EF-Tidende nr. L 337 af 12/12/1998 s. 0029 - 0039


KOMMISSIONENS DIREKTIV 98/90/EF af 30. november 1998 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 70/387/EØF vedrørende døre i motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil (EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 70/156/EØF af 6. februar 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om godkendelse af motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil (1), senest ændret ved Kommissionens direktiv 98/14/EF (2), særlig artikel 13, stk. 2,

under henvisning til Rådets direktiv 70/387/EØF af 27. juli 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om døre i motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil (3), ændret ved akten vedrørende Danmarks, Irlands og Det Forenede Kongeriges tiltrædelse, særlig artikel 3, og

ud fra følgende betragtninger:

Direktiv 70/387/EØF er et af særdirektiverne under den EF-typegodkendelsesprocedure, der er fastlagt ved Rådets direktiv 70/156/EØF; følgelig finder bestemmelserne i direktiv 70/156/EØF om køretøjssystemer, komponenter og separate tekniske enheder også anvendelse på nærværende direktiv;

direktiv 70/387/EØF kan tilpasses yderligere til den tekniske udvikling, idet passagerernes sikkerhed i nogle lastbiler i forbindelse med indstigning i og udstigning fra førerhuset kan forbedres;

ifølge artikel 3, stk. 4, og artikel 4, stk. 3, i direktiv 70/156/EØF skal der til hvert særdirektiv være knyttet et oplysningsskema, der indeholder de relevante punkter i bilag I til nævnte direktiv, og en typegodkendelsesattest, der er baseret på bilag VI til samme direktiv, således at typegodkendelser kan edb-registreres;

med henblik på den praktiske anvendelse af direktiv 70/387/EØF bør det sikres, at forskrifterne er ens i alle medlemsstaterne;

de i dette direktiv fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra det Udvalg for Tilpasning til Den Tekniske Udvikling, som er nedsat ved direktiv 70/156/EØF -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

I direktiv 70/387/EØF foretages følgende ændringer:

1) I artikel 1, stk. 1, ændres: »med undtagelse af omnibusser, skinnekøretøjer, landbrugstraktorer og -arbejdsredskaber samt andre arbejdsredskaber« til »med undtagelse af skinnekøretøjer, landbrugs- og skovbrugstraktorer samt alle mobile maskiner.«

2) Bilagene ændres som angivet i bilaget til nærværende direktiv.

Artikel 2

1. Fra 1. januar 1999 kan medlemsstaterne ikke:

- nægte EF-typegodkendelse eller national typegodkendelse af en type køretøj

- forbyde registrering, salg og ibrugtagning af et køretøj

med begrundelse i køretøjets døre, hvis køretøjet opfylder forskrifterne i direktiv 70/387/EØF, som ændret ved nærværende direktiv.

2. Fra 1. oktober 2000 har medlemsstaterne:

- ikke ret til at meddele EF-typegodkendelse

- mulighed for at nægte national typegodkendelse

af en ny type køretøj med begrundelse i køretøjets døre, hvis forskrifterne i direktiv 70/387/EØF som ændret ved nærværende direktiv ikke er opfyldt.

Artikel 3

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme nærværende direktiv senest den 31. december 1998. De underretter straks Kommissionen herom.

Når medlemsstaterne vedtager ovennævnte love og administrative bestemmelser, skal de indeholde en henvisning til nærværende direktiv, eller de skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for denne henvisning fastsættes af medlemsstaterne.

2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af nærværende direktiv.

Artikel 4

Dette direktiv træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Artikel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. november 1998.

På Kommissionens vegne

Martin BANGEMANN

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 42 af 23. 2. 1970, s. 1.

(2) EFT L 91 af 25. 3. 1998, s. 1.

(3) EFT L 176 af 10. 8. 1970, s. 5.

BILAG

1. Mellem den dispositive del og bilag I indsættes følgende bilagsfortegnelse:

>TABELPOSITION>

.2. Bilag I affattes således:

»BILAG I

ANVENDELSESOMRÅDE, DEFINITIONER, ALMINDELIGE FORSKRIFTER, ANSØGNING OM EF-TYPEGODKENDELSE, MEDDELELSE AF EF-TYPEGODKENDELSE, ÆNDRING AF TYPE OG TYPEGODKENDELSE, PRODUKTIONENS OVERENSSTEMMELSE

1. ANVENDELSESOMRÅDE

1.1. Dette direktiv finder anvendelse på døre i køretøjer i klasse M1 og N (1).

2. DEFINITIONER

I dette direktiv gælder følgende definitioner:

2.1. Ved »typegodkendelse af et køretøj« forstås godkendelse af en køretøjstype for så vidt angår dets døre og deres egenskaber.

2.2. Ved »køretøjstype« forstås køretøjer, der indbyrdes ikke er væsentligt forskellige med hensyn til følgende:

- låse og hængslers konstruktion og styrke for så vidt angår køretøjerne i bilag II

- trinbrætters og trins konstruktion og montering for så vidt angår køretøjer, der ikke er omfattet af bilag III

- placering og udformning af indstigningstrin og håndgreb for så vidt angår køretøjer, der er omhandlet i bilag III

i det omfang disse egenskaber har betydning for forskrifterne i dette direktiv.

3. ALMINDELIGE FORSKRIFTER

3.1. Konstruktion

3.1.1. Køretøjernes konstruktion skal muliggøre sikker ind- og udstigning.

3.1.2. Køretøjer i klasse N2 med totalmasse over 7,5 tons og køretøjer i klasse N3 anses for at opfylde ovennævnte krav, hvis de opfylder forskrifterne i bilag III.

3.2. Døre samt ind- og udgange

3.2.1. Døre samt ind- og udgange skal kunne benyttes bekvemt og uden risiko.

3.3. Døre og låse

3.3.1. Døre og låse skal være således konstrueret, at generende lyde kan undgås ved lukningen.

3.3.2. Dørlåsene skal være således konstrueret, at utilsigtet åbning af dørene forhindres.

3.4. Låse og hængsler (konstruktions- og monteringsforskrifter)

3.4.1. Hængslerne på drejedøre - undtagen foldedøre - anbragt på siden af køretøjet skal være påsat dørenes forreste kant, set i kørselsretningen. Dette gælder i forbindelse med dobbeltdøre for den dør, der åbnes først; den anden dør skal kunne forblive uåbnet.

3.4.2. Låse og hængsler på sidedøre på køretøjer i klasse M1 skal opfylde forskrifterne i bilag II.

3.5. Trinbrætter og trin (konstruktions- og monteringsforskrifter)

3.5.1. Hjulnav, fælge og andre dele af hjulene anses ikke som trinbrætter eller trin i dette direktivs forstand, medmindre køretøjets konstruktion eller brug forhindrer montering af trinbrætter eller trin andre steder på køretøjet.

3.5.2. For køretøjer i klasse M1, N1 og N2 med en totalmasse på op til 7,5 tons gælder, at der skal være et eller flere trinbrætter eller trin, hvis gulvet ved indstigningsstedet til passagerkabinen er mere end 600 mm over vejbanen.

3.5.2.1. For terrængående køretøjer som defineret i bilag II A til direktiv 70/156/EØF kan denne afstand dog øges til 700 mm.

3.5.2.2. Trinbrætter og trin skal være udført skridsikkert.

4. ANSØGNING OM EF-TYPEGODKENDELSE

4.1. Ansøgning om EF-typegodkendelse af en køretøjstype for så vidt angår dørene indgives af køretøjsfabrikanten.

4.2. Oplysningsskemaet udformes som vist i tillæg 1.

4.3. Et prøveeksemplar af den køretøjstype, der søges godkendt, indleveres til den tekniske tjeneste, der forestår prøvningen.

5. MEDDELELSE AF EF-TYPEGODKENDELSE

5.1. Er de pågældende bestemmelser opfyldt, meddeles EF-typegodkendelse i medfør af artikel 4, stk. 3, i direktiv 70/156/EØF.

5.2. EF-typegodkendelsesattesten udformes som vist i tillæg 2.

5.3. Hver godkendt køretøjstype tildeles et godkendelsesnummer i overensstemmelse med direktiv 70/156/EØF, bilag VII. En medlemsstat må ikke tildele samme nummer til en anden køretøjstype.

6. ÆNDRING AF TYPE OG TYPEGODKENDELSE

6.1. For ændring af en køretøjstype, der er godkendt i henhold til dette direktiv, finder bestemmelserne i artikel 5 i direktiv 70/156/EØF anvendelse.

7. PRODUKTIONENS OVERENSSTEMMELSE

7.1. Produktionens overensstemmelse sikres som hovedregel ved de foranstaltninger, der er fastlagt i artikel 10 i direktiv 70/156/EØF.

Tillæg 1

OPLYSNINGSSKEMA Nr. . . . i henhold til bilag I til Rådets direktiv 70/156/EØF (*) vedrørende EF-typegodkendelse af en køretøjstype for så vidt angår døre (direktiv 70/387/EØF, som ændret ved direktiv . . ./. . ./EF)

>START GRAFIK>

Følgende oplysninger skal i de relevante tilfælde indsendes i tre eksemplarer og omfatte en indholdsfortegnelse.

Eventuelle tegninger skal forelægges i passende målestok i A4-format eller foldet til denne størrelse og være tilstrækkeligt detaljerede.

Eventuelle fotos skal være tilstrækkeligt detaljerede.

Hvis systemer, komponenter eller separate tekniske enheder omfatter elektronisk styrede funktioner, anføres relevante funktionsspecifikationer.

0.

ALMINDELIGE OPLYSNINGER

0.1.

Fabriksmærke (firmabetegnelse):

0.2.

Type og almindelig(e) handelsbetegnelse(r):

0.3.

Typeidentifikationsmærker som markeret på køretøjet (b):

0.3.1.

Mærkets anbringelsessted:

0.4.

Køretøjets klasse (c):

0.5.

Fabrikantens navn og adresse:

0.8.

Adresse på samlefabrik(ker):

1.

KØRETØJETS ALMINDELIGE SPECIFIKATIONER

1.1.

Fotografier og/eller tegninger af et repræsentativt køretøj:

9.

KARROSSERI

9.2.

Materialer og konstruktion:

9.3.

Døre, låse og hængsler:

9.3.1.

Dørudformning og antal døre:

9.3.1.1.

Dimensioner, åbningsretning og største åbningsvinkel:

9.3.2.

Tegning af låse og hængsler og deres placering på dørene:

9.3.3.

Teknisk beskrivelse af låse og hængsler:

9.3.4.

Eventuelt nærmere oplysninger (herunder dimensioner) om indgange, trin og nødvendige håndtag:

(*) Numre og noter i dette oplysningsskema svarer til dem, der er anvendt i bilag I til direktiv 70/156/EØF. Numre, som er uden betydning for dette direktiv, er udeladt.

Supplerende oplysninger for terrængående køretøjer

1.3.

Antal aksler og hjul:

1.3.3.

Drivaksler (antal, anbringelse, indbyrdes forbindelse):

2.4.1.

For chassis uden karrosseri

2.4.1.4.1.

Frigangsvinkel fortil (na):

2.4.1.5.1.

Frigangsvinkel bagtil (nb):

2.4.1.6.

Frihøjde (som defineret i punkt 4.5 i bilag II, del A, til direktiv 70/156/EØF):

2.4.1.6.1.

Mellem akslerne:

2.4.1.6.2.

Under forakslen(-akslerne):

2.4.1.6.3.

Under bagakslen(-akslerne):

2.4.1.7.

Rampevinkel (nc):

2.4.2.

For chassis med karrosseri

2.4.2.4.1.

Frigangsvinkel fortil (na):

2.4.2.5.1.

Frigangsvinkel bagtil (nb):

2.4.2.6.

Frihøjde (som defineret i punkt 4.5 i bilag II, del A, til direktiv 70/156/EØF):

2.4.2.6.1.

Mellem akslerne:

2.4.2.6.2.

Under forakslen(-akslerne):

2.4.2.6.3.

Under bagakslen(-akslerne):

2.4.2.7.

Rampevinkel (nc):

2.15.

Største stigning ved igangsætning (køretøj alene):

4.9.

Differentialespærre: ja/nej/ekstraudstyr (1)

(1) Det ikke gældende overstreges.

>SLUT GRAFIK>

Tillæg 2

MODEL

(største format: A4 (210 × 297 mm2))

EF-TYPEGODKENDELSESATTEST

>START GRAFIK>

Myndighedens stempelMeddelelse om:

- typegodkendelse (1),

- udvidelse af typegodkendelse (1),

- nægtelse af typegodkendelse (1),

- inddragelse af typegodkendelse (1),

af en type køretøj/komponent/separat teknisk enhed (1) i henhold til direktiv 70/387/EØF, senest ændret ved direktiv . . . / . . . /EF

Typegodkendelse nr.:

Begrundelse for udvidelse:

DEL I

0.1.

Fabrikat (firmabetegnelse):

0.2.

Type og almindelig(e) handelsbetegnelse(r):

0.3.

Typeidentifikationsmærker som markeret på køretøj/komponent/separat teknisk enhed (1) (2):

0.3.1.

Mærkets anbringelsessted:

0.4.

Køretøjes klasse (1) (3):

0.5.

Fabrikantens navn og adresse:

0.7.

For komponenter og separate tekniske enheder EF-typegodkendelsesmærkets anbringelsessted og -måde:

0.8.

Adresse på samlefabrik(ker):

(1) Det ikke gældende overstreges.

(2) Indeholder typeidentifikationen tegn, som ikke indgår i beskrivelsen af den type køretøj, komponent eller separate tekniske enhed, som omfattes af denne typegodkendelsesattest, erstattes de pågældende tegn i dokumentationen med symbolet »?«, (f.eks. ABC??123??).

(3) Som defineret i bilag II A til direktiv 70/156/EØF.

DEL II

1.

Eventuelle supplerende oplysninger: Se tillæg

2.

Teknisk tjeneste, der forestår prøvningen:

3.

Prøvningsrapportens dato:

4.

Prøvningsrapportens nummer:

5.

Eventuelle bemærkninger: Se tillæg

6.

Sted:

7.

Dato:

8.

Underskrift:

9.

Indholdsfortegnelsen til den informationspakke, der er indgivet til den godkendende myndighed, og som kan fås ved henvendelse dertil, er vedlagt.

Tillæg til EF-typegodkendelse nr. . . .

vedrørende typegodkendelse af en køretøjstype i henhold til direktiv 70/387/EØF, senest ændret ved direktiv . . . / . . . /EF

1.

Supplerende oplysninger

1.1.

Udformning af døre

1.2.

Åbningsmåde

1.3.

Låsemetode

5.

Bemærkninger «

>SLUT GRAFIK>

(1) Som defineret i bilag II, del A, i direktiv 70/156/EØF.3. I bilag II foretages følgende ændringer:

a) I overskriften erstattes udtrykket »PERSONMOTORVOGNE« med udtrykket »KØRETØJER I KLASSE M1«.

b) I punkt 1.1 erstattes ordet »direktiv« med ordet »bilag«.

4. Der tilføjes følgende nye bilag III:

»BILAG III

FORSKRIFTER FOR IND- OG UDSTIGNING GENNEM DØRE I FØRERHUSET PÅ KØRETØJER I KLASSE N2 MED EN TOTALMASSE PÅ OVER 7,5 TONS OG KØRETØJER I KLASSE N3

1. Indstigningstrin til førerhus (jf. figur 1)

1.1. Afstanden (A) mellem vejbanen og det nederste trins overside, målt med køretøjet i køreklar stand holdende på en vandret plan flade, må højst være 600 mm.

1.1.1. For terrængående køretøjer som defineret i bilag II A til direktiv 70/156/EØF kan denne afstand (A) dog øges til 700 mm.

1.2. Afstanden (B) mellem trinnene(s oversider) må højst være 400 mm. Den lodrette afstand mellem to efter hinanden følgende trin må højst variere med 50 mm.

1.2.1. For terrængående køretøjer (jf. punkt 1.1.1) kan sidstnævnte mål dog øges til 100 mm.

1.3. Desuden skal følgende dimensioner være overholdt:

>TABELPOSITION>

1.3.1. For terrængående køretøjer (jf. punkt 1.1.1) kan værdien af F dog nedsættes til 200 mm.

1.4. Det nederste trin kan udføres som et stigetrin, hvis dette er påkrævet af hensyn til køretøjets konstruktion eller brug, og for terrængående køretøjer (jf. punkt 1.1.1). I så fald skal tringrunden (R) være mindst 20 mm.

1.4.1. Stigetrin med rundt tværsnit er ikke tilladt.

1.5. Ved udstigning fra førerhuset, skal man let kunne finde det øverste trin.

1.6. Trinnenes overside skal være skridsikker. Desuden skal trin, der udsættes for vejrliget og tilsmudsning under kørslen, være forsynet med passende afløb.

2. Adgang til håndgreb i førerhuset (jf. figur 1)

2.1. Der skal være et eller flere passende håndlister, håndgreb eller tilsvarende for at lette indstigning i førerhuset.

2.1.1. Håndlister, håndgreb mv. skal være således placeret, at de er lette at få fat i og ikke spærrer ind- og udstigning.

2.1.2. Der tillades en afbrydelse på højst 100 mm af den del af en håndliste eller et håndgreb, som der gribes om (f.eks. støttebeslag).

2.1.3. Ved ind- og udstigning via mere end 2 trin, skal håndlister, håndgreb mv. være således anbragt, at en person kan få støtte i 3 punkter samtidig (2 hænder og 1 fod eller 2 fødder og 1 hånd).

2.1.4. Håndlister, håndgreb mv. skal være således konstrueret og placeret, at brugeren tilskyndes til at stige ned med front mod førerhuset, undtagen hvor der er tale om en trappe.

2.1.5. Rattet kan anses for at være et håndgreb.

2.2. Den nedre ende af mindst én håndliste, håndgreb eller tilsvarende, må ikke befinde sig i en højde (N) af mere end 1 850 mm over vejbanen, målt med køretøjet i køreklar stand holdende på en vandret plan flade.

2.2.1. For terrængående køretøjer (jf. punkt 1.1.1), kan dette mål dog øges til 1 950 mm.

2.2.2. Hvis gulvet i førerhuset befinder sig i en højde over vejbanen, der er større end »N«, skal »N« sættes til denne højde.

2.2.3. Desuden skal afstanden »P« fra den øverste ende af håndlister, håndgreb eller tilsvarende til det øverste trin (gulvet i førerhuset) være mindst

- 650 mm for håndlister, håndgreb og tilsvarende (U)

- 550 mm for håndlister, håndgreb og tilsvarende (V)

2.3. Følgende mål skal overholdes:

>TABELPOSITION>

>REFERENCE TIL EN FILM>

3. Hvis gulvet i førerhuset skråner, gælder målene fra et vandret plan gennem et punkt, der er beliggende, hvor den forreste kant af gulvet skærer et lodret plan, der går gennem midten af trinnet umiddelbart under gulvet og er vinkelret på køretøjets midterplan i længderetningen.«

Top