EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998L0006

Europa-parlamentets og Rådets direktiv 98/6/EF af 16. februar 1998 om forbrugerbeskyttelse i forbindelse med angivelse af priser på forbrugsvarer

OJ L 80, 18.3.1998, p. 27–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 004 P. 32 - 35
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 004 P. 32 - 35
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 004 P. 32 - 35
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 004 P. 32 - 35
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 004 P. 32 - 35
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 004 P. 32 - 35
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 004 P. 32 - 35
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 004 P. 32 - 35
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 004 P. 32 - 35
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 004 P. 206 - 209
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 004 P. 206 - 209
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 012 P. 39 - 42

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/6/oj

31998L0006

Europa-parlamentets og Rådets direktiv 98/6/EF af 16. februar 1998 om forbrugerbeskyttelse i forbindelse med angivelse af priser på forbrugsvarer

EF-Tidende nr. L 080 af 18/03/1998 s. 0027 - 0031


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/6/EF af 16. februar 1998 om forbrugerbeskyttelse i forbindelse med angivelse af priser på forbrugsvarer

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 129 A, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg (2),

i henhold til fremgangsmåden i traktatens artikel 189 B (3), på grundlag af Forligsudvalgets fælles udkast af 9. december 1997, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Et gennemskueligt marked og korrekte oplysninger gavner forbrugerbeskyttelsen og den sunde konkurrence mellem virksomheder og produkter;

(2) det er vigtigt at sikre et højt forbrugerbeskyttelsesniveau; Fællesskabet bør bidrage hertil gennem en særlig aktion, der støtter og supplerer medlemsstaternes politik vedrørende præcis, gennemskuelig og utvetydig forbrugeroplysning om priserne på forbrugsvarer;

(3) i henhold til Rådets resolution af 14. april 1975 om Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs første program for en politik vedrørende forbrugerbeskyttelse og -oplysning (4) og Rådets resolution af 19. maj 1981 om Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs andet handlingsprogram for en politik vedrørende forbrugerbeskyttelse og -oplysning (5), skal der udarbejdes fælles principper for prisangivelser;

(4) disse principper er fastsat i direktiv 79/581/EØF om angivelse af prisen på visse levnedsmidler (6) samt i direktiv 88/314/EØF om angivelse af priser på ikke-levnedsmidler (7);

(5) forbindelsen mellem angivelse af prisen pr. måleenhed og varernes færdigpakning i standardmål eller -rummængder, der svarer til mængdeserier fastsat på fællesskabsplan, har vist sig at være alt for kompliceret at anvende; man bør derfor afskaffe denne forbindelse til fordel for en ny, forenklet ordning i forbrugerens interesse, uden at dette berører ordningen vedrørende standardisering af emballager;

(6) pligten til at angive salgsprisen og prisen pr. måleenhed bidrager i betydelig grad til at forbedre forbrugeroplysningen, da dette er den enkleste metode til at give forbrugerne de bedste muligheder for at vurdere og sammenligne varernes pris og således foretage et informeret valg baseret på enkle sammenligninger;

(7) der bør derfor være et generelt krav om angivelse af både salgsprisen og prisen pr. måleenhed på alle varer med undtagelse af varer, der sælges i løs vægt, når det ikke er muligt at fastsætte salgsprisen, før forbrugeren har angivet, hvor meget af varen der ønskes;

(8) det er nødvendigt at tage hensyn til, at visse varer sædvanligvis sælges i mængder, der afviger fra et kilo, en liter, en meter, en kvadratmeter eller en kubikmeter; det er derfor hensigtsmæssigt, at medlems-staterne kan tillade, at prisen pr. måleenhed henviser til en anden enkelt mængdeenhed, under hensyn til varens art og den sædvanligvis solgte mængde i den pågældende medlemsstat;

(9) pligten til at angive prisen pr. måleenhed kan under visse omstændigheder medføre en uforholdsmæssig stor byrde for visse mindre detailforretninger, og medlemsstaterne bør derfor i en rimelig overgangsperiode kunne undlade at stille et sådant krav;

(10) medlemsstaterne bør ligeledes fortsat have mulighed for at fravige kravet om angivelse af prisen pr. måleenhed for en vare, hvis en sådan angivelse ikke er nyttig eller vil kunne skabe forvirring, f.eks. når mængdeangivelsen er irrelevant for prissammenligningen, eller når forskellige varer markedsføres i en og samme emballage;

(11) for så vidt angår ikke-levnedsmidler kan medlemsstaterne, for at lette anvendelsen af den indførte ordning, opstille en fortegnelse over de varer eller varegrupper, der fortsat er omfattet af kravet om angivelse af prisen pr. måleenhed;

(12) ved hjælp af et regelsæt på fællesskabsplan er det muligt at sikre en ensartet og gennemskuelig information til gavn for samtlige forbrugere i det indre marked; den nye forenklede ordning er både tilstrækkelig til og nødvendig for, at dette mål kan nås;

(13) medlemsstaterne skal påse, at systemet fungerer effektivt; systemet bør også være gennemskueligt, når euroen indføres; med henblik herpå bør der sættes en maksimal grænse for, hvor mange priser der skal angives;

(14) mindre detailforretninger bør gøres til genstand for særlig opmærksomhed; Kommissionen bør derfor i den beretning om dette direktivs gennemførelse, som den skal forelægge senest tre år efter den i artikel 11, stk. 1, anførte dato, tage særligt hensyn til de erfaringer, som mindre detailforretninger har gjort med direktivets anvendelse bl.a. med hensyn til den teknologiske udvikling og indførelsen af den fælles valuta; i betragtning af den i artikel 6 nævnte overgangsperiode bør beretningen indeholde et forslag -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Formålet med dette direktiv er at fastsætte krav om angivelse af salgsprisen og prisen pr. måleenhed for varer, som udbydes af forhandlere til forbrugere, for at forbedre forbrugeroplysningen og lette en prissammenligning.

Artikel 2

I dette direktiv forstås ved:

a) »salgspris«: den endelige pris for en måleenhed af varen eller en given mængde af varen, inklusive moms og alle øvrige afgifter

b) »pris pr. måleenhed«: den endelige pris, inklusive moms og alle øvrige afgifter, for et kilogram, en liter, en meter, en kvadratmeter eller en kubikmeter af varen eller for en anden enkelt mængdeenhed, der er almindeligt og udbredt anvendt i den pågældende medlemsstat i forbindelse med salg af bestemte varer

c) »varer, der sælges i løs vægt«: varer, der ikke er færdigpakket, og som afmåles i forbrugerens nærvær

d) »forhandler«: fysisk eller juridisk person, der sælger eller tilbyder salg af varer, der hører ind under den pågældende erhvervsmæssige virksomhed

e) »forbruger«: fysisk person, der køber en vare med et formål, som ikke hører ind under den pågældendes erhvervsmæssige virksomhed.

Artikel 3

1. Salgsprisen og prisen pr. måleenhed skal angives for alle de varer, der er nævnt i artikel 1, idet angivelsen af prisen pr. måleenhed dog er omfattet af bestemmelserne i artikel 5. Prisen pr. måleenhed skal ikke angives, når den er identisk med salgsprisen.

2. Medlemsstaterne kan beslutte, at stk. 1 ikke skal finde anvendelse på:

- varer, der leveres i forbindelse med en tjenesteydelse

- salg ved auktion samt salg af kunstgenstande og antikviteter.

3. For varer, der sælges i løs vægt, skal kun prisen pr. måleenhed angives.

4. Reklamer, hvori salgsprisen for de i artikel 1 omhandlede varer nævnes, skal ligeledes angive prisen pr. måleenhed, jf. dog artikel 5.

Artikel 4

1. Salgsprisen og prisen pr. måleenhed skal angives på en sådan måde, at de ikke kan misforstås, er umiddelbart synlige og let læselige. Medlemsstaterne kan fastsætte en maksimal grænse for, hvor mange priser der skal angives.

2. Prisen pr. måleenhed skal henvise til en mængde, der er angivet i overensstemmelse med nationale forskrifter og fællesskabsforskrifter.

Hvis både nettovægt og drænet nettovægt ifølge fællesskabsforskrifter eller nationale forskrifter skal være angivet på visse færdigpakkede varer, er det tilstrækkeligt at angive prisen pr. måleenhed af den drænede nettovægt.

Artikel 5

1. Medlemsstaterne kan fravige kravet om angivelse af prisen pr. måleenhed for en vare, hvis en sådan angivelse som følge af varens art eller anvendelse ikke er nyttig eller vil kunne skabe forvirring.

2. Med henblik på gennemførelsen af bestemmelserne i stk. 1 i denne artikel kan medlemsstaterne, for så vidt angår ikke-levnedsmidler, opstille en fortegnelse over de varer eller varegrupper, der fortsat er omfattet af kravet om angivelse af prisen pr. måleenhed.

Artikel 6

Hvis pligten til at angive prisen pr. måleenhed ville medføre en uforholdsmæssig stor byrde for visse mindre detailforretninger som følge af antallet af udbudte varer, salgsarealets størrelse, salgsstedets art, særlige salgsforhold, hvor produktet ikke er direkte tilgængeligt for forbrugeren, eller visse forretningsformer, som f.eks. bestemte typer salg uden fast forretningssted, kan medlemsstaterne i en overgangsperiode efter den i artikel 11, stk. 1, anførte dato fastsætte, at kravet om angivelse af prisen pr. måleenhed for varer, bortset fra varer i løs vægt, der sælges i disse forretninger, ikke gælder, jf. dog artikel 12.

Artikel 7

Medlemsstaterne træffer egnede foranstaltninger med henblik på at orientere alle berørte parter om den nationale lovgivning til gennemførelse af dette direktiv.

Artikel 8

Medlemsstaterne fastsætter, hvilke sanktioner der skal anvendes ved overtrædelse af de nationale bestemmelser til gennemførelse af dette direktiv, og de træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at de håndhæves. Disse sanktioner skal være effektive, stå i et rimeligt forhold til overtrædelsen og have en afskrækkende virkning.

Artikel 9

1. Den overgangsperiode på ni år, der er nævnt i artikel 1 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/58/EF af 29. november 1995 om ændring af direktiv 79/581/EØF om forbrugerbeskyttelse i forbindelse med angivelse af priser på levnedsmidler og direktiv 88/314/EØF om forbrugerbeskyttelse i forbindelse med angivelse af priser på ikke-levnedsmidler (8), forlænges indtil den i artikel 11, stk. 1, i dette direktiv anførte dato.

2. Rådets direktiv 79/581/EØF og 88/314/EØF ophæves med virkning fra den i artikel 11, stk. 1, anførte dato.

Artikel 10

Dette direktiv forhindrer ikke medlemsstaterne i at vedtage eller opretholde forskrifter, der er mere gunstige for så vidt angår forbrugeroplysning og sammenligning af priser, med forbehold af forpligtelserne i henhold til traktaten.

Artikel 11

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 18. marts 2000. De underretter straks Kommissionen herom. De vedtagne bestemmelser gælder fra denne dato.

Når medlemsstaterne vedtager de i stk. 1 nævnte love og administrative bestemmelser, skal de indeholde en henvisning til dette direktiv, eller de skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for denne henvisning fastsættes af medlemsstaterne.

2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

3. Medlemsstaterne meddeler de bestemmelser, der vedrører de i artikel 8 omhandlede sanktioner, og alle senere ændringer heraf.

Artikel 12

Kommissionen forelægger senest tre år efter den i artikel 11, stk. 1, anførte dato Europa-Parlamentet og Rådet en samlet beretning om anvendelsen af dette direktiv, herunder navnlig artikel 6, ledsaget af et forslag.

Europa-parlamentet og Rådet tager på grundlag heraf bestemmelserne i artikel 6 op til fornyet overvejelse og træffer afgørelse i overensstemmelse med traktaten senest tre år fra Kommissionens forelæggelse af det i første afsnit omhandlede forslag.

Artikel 13

Dette direktiv træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Artikel 14

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. februar 1998.

På Europa-Parlamentets vegne

J. M. GIL-ROBLES

Formand

På Rådets vegne

J. CUNNINGHAM

Formand

(1) EFT C 260 af 5. 10. 1995, s. 5, og

EFT C 249 af 27. 8. 1996, s. 2.

(2) EFT C 82 af 19. 3. 1996, s. 32.

(3) Europa-Parlamentets udtalelse af 18. april 1996 (EFT C 141 af 13. 5. 1996, s. 191), Rådets fælles holdning af 27. september 1996 (EFT C 333 af 7. 11. 1996, s. 7) og Europa-Parlamentets afgørelse af 18. februar 1997 (EFT C 85 af 17. 3. 1997, s. 26). Europa-Parlamentets afgørelse af 16. december 1997 og Rådets afgørelse af 18. december 1997.

(4) EFT C 92 af 25. 4. 1975, s. 1.

(5) EFT C 133 af 3. 6. 1981, s. 1.

(6) EFT L 158 af 26. 6. 1979, s. 19. Direktivet er senest ændret ved direktiv 95/58/EF (EFT L 299 af 12. 12. 1995, s. 11).

(7) EFT L 142 af 9. 6. 1988, s. 19. Direktivet er senest ændret ved direktiv 95/58/EF (EFT L 299 af 12. 12. 1995, s. 11).

(8) EFT L 299 af 12. 12. 1995, s. 11.

Erklæring fra Kommissionen

Til artikel 2, litra b)

Kommissionen finder, at udtrykket i artikel 2, litra b), »for et kilogram, en liter, en meter, en kvadratmeter eller en kubikmeter af varen eller for en anden enkelt mængdeenhed« også finder anvendelse på varer, der sælges enkeltvis eller stykvis.

Erklæring fra Kommissionen

Til artikel 12, stk. 1

Kommissionen er af den opfattelse, at artikel 12, stk. 1, i direktivet ikke kan fortolkes sådan, at det anfægter dens initiativret.

Top