EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998H0376

98/376/EF: Rådets henstilling af 4. juni 1998 om parkeringskort for mennesker med handicap

OJ L 167, 12.6.1998, p. 25–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/1998/376/oj

31998H0376

98/376/EF: Rådets henstilling af 4. juni 1998 om parkeringskort for mennesker med handicap

EF-Tidende nr. L 167 af 12/06/1998 s. 0025 - 0028


RÅDETS HENSTILLING af 4. juni 1998 om parkeringskort for mennesker med handicap (98/376/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION -

som henviser til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 75, stk. 1,

som henviser til udkast til henstilling forelagt af Kommissionen,

som henviser til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

som henviser til udtalelse fra Regionsudvalget (2),

i henhold til fremgangsmåden i traktatens artikel 189 C (3), og

som tager følgende i betragtning:

(1) Kommissionen har i sin meddelelse om et socialt handlingsprogram på mellemlang sigt 1995-1997, der blev forelagt for Europa-Parlamentet, Rådet samt Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget den 12. april 1995, samt i sin rapport til Rådet om aktioner, der sigter på at forbedre bevægelseshæmmedes adgang til transport, af 26. november 1993 anbefalet gensidig anerkendelse af et parkeringskort for mennesker med handicap udformet efter en standardiseret fællesskabsmodel;

(2) efter ånden i resolution af 20. december 1996 vedtaget af Rådet og repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet, om lige muligheder for mennesker med handicap skal alle mennesker med handicap være omfattet af konkrete supplerende foranstaltninger med det formål at fremme deres erhvervsmæssige og sociale integration;

(3) anvendelsen af et andet transportmiddel end offentlige transportmidler er for mange mennesker med handicap det eneste middel til selvstændigt at kunne bevæge sig med henblik på erhvervsmæssig og social integration; under visse omstændigheder og under skyldig hensyntagen til trafiksikkerheden bør indehavere af et parkeringskort for mennesker med handicap få mulighed for at parkere deres motorkøretøj, således at de ikke efter at have forladt motorkøretøjet skal tilbagelægge større afstande; mennesker med handicap bør overalt i Det Europæiske Fællesskab kunne gøre brug af de muligheder, som er knyttet til parkeringskortet i henhold til de nationale regler, der gælder i den pågældende medlemsstat, hvor den handicappede befinder sig;

(4) parkeringskort for mennesker med handicap kan henhøre under regionale og lokale myndigheder, og derfor bør Regionsudvalget høres;

(5) i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet vil det være hensigtsmæssigt med en fællesskabsforanstaltning for at fremme den gensidige forståelse og anerkendelse af parkeringskort for mennesker med handicap og for at fremme bevægelsesfriheden for mennesker med handicap;

(6) det er ønskværdigt, at der indføres et parkeringskort for mennesker med handicap udformet efter en fællesskabsmodel, der anerkendes gensidigt af medlemsstaterne;

(7) definitionen af handicap og de nærmere regler for tildeling af parkeringskort til mennesker med handicap henhører under medlemsstaternes kompetence;

(8) det er ønskeligt, at medlemsstaterne fastsætter sikkerhedselementer for at forhindre forfalskning og efterligning af ovennævnte parkeringskort;

(9) Den Europæiske Transportministerkonference (CEMT) har allerede vedtaget en resolution om tilskyndelse til indførelse og gensidig anerkendelse af parkeringskort til mennesker med handicap (resolution fra CEMT af 22. april 1997);

(10) indehaverne af disse kort bør have alle relevante oplysninger om betingelserne for brug af dem i medlemsstaterne -

HENSTILLER til medlemsstaterne:

1. at de indfører parkeringskort for mennesker med handicap, som får kortene udstedt i overensstemmelse med de gældende nationale bestemmelser, og at dette kort er udformet i overensstemmelse med den ensartede fællesskabsmodel som beskrevet i bilaget, idet det pågældende kort kan bruges samtidig med de kort, der udstedes i medlemsstaterne, på de vilkår, der er fastsat i stk. 5;

2. at de fra den 1. januar 1999 anerkender parkeringskort for mennesker med handicap udformet i overensstemmelse med den standardiserede fællesskabsmodel af den enkelte medlemsstat, således at indehaveren af et sådant kort kan benytte de forbedrede parkeringsmuligheder, der er forbundet med dette kort, og som gælder i den medlemsstat, hvor den pågældende opholder sig;

3. at de udsteder parkeringskortet til personer, hvis handicap indebærer nedsat bevægelsesfrihed;

4. at de på grundlag af et af Kommissionen udarbejdet teknisk datablad og på anmodning af de pågældende udleverer en oversigt over betingelserne for anvendelse i de forskellige medlemsstater i Den Europæiske Union, når de udsteder parkeringskort til mennesker med handicap;

5. at de træffer de nødvendige foranstaltninger til, at parkeringskort efter den standardiserede fællesskabsmodel stilles til rådighed for mennesker med handicap senest den 1. januar 2000.

Denne henstilling er ikke til hinder for, at den kortmodel, der gælder i en medlemsstat inden den 1. januar 2000, fortsat anvendes på samme medlemsstats område efter denne dato, indtil modellen bliver udskiftet;

6. at de inden den 1. juli 2000 meddeler Kommissionen, hvordan denne henstilling er fulgt op.

Udfærdiget i Luxembourg, den 4. juni 1998.

På Rådets vegne

D. BLUNKETT

Formand

(1) EFT C 174 af 17. 6. 1996, s. 27.

(2) EFT C 42 af 10. 2. 1997, s. 27.

(3) Europa-Parlamentets udtalelse af 13. december 1996 (EFT C 20 af 20. 1. 1997, s. 386), Rådets fælles holdning af 19. december 1997 (EFT C 62 af 26. 2. 1998, s. 4) og Europa-Parlamentets afgørelse af 30. marts 1998 (EFT C 138 af 4. 5. 1998).

BILAG

Bestemmelser om fællesskabsmodellen for parkeringskortet for mennesker med handicap

A. Parkeringskortet for mennesker med handicap efter fællesskabsmodellen har følgende format:

- længde: 106 mm

- bredde: 148 mm.

B. Parkeringskortet er lyseblåt med undtagelse af det hvide symbol for kørestolsbrugeren på mørkeblå baggrund.

C. Parkeringskortet for mennesker med handicap er overtrukket med kunststoffolie med undtagelse af den linje, der er placeret på venstre halvdel af kortets bageste side, der skal underskrives af kortets indehaver.

D. Parkeringskortet for mennesker med handicap består af en forside og den bageste side, begge sider er vertikalt opdelt i to halvdele.

På forsidens venstre halvdel er anført:

- symbolet for kørestolsbrugeren i hvidt på mørkeblå baggrund

- parkeringskortets udløbsdato

- parkeringskortets serienummer

- den udstedende myndigheds/organisations navn og stempel.

På forsidens højre halvdel er anført:

- i blokbogstaver påtegningen »Parkeringskort for mennesker med handicap« på den medlemsstats sprog, som udsteder parkeringskortet. I passende afstand fra denne påtegning følger påtegning »Parkeringskort« skrevet med småt på Den Europæiske Unions øvrige sprog

- påtegningen »De Europæiske Fællesskabers model« på den medlemsstats sprog, som udsteder parkeringskortet

- som baggrund er anført nationalkendetegnet for den medlemsstat, der udsteder parkeringskortet:

>TABELPOSITION>

omgivet af symbolet for Den Europæiske Union - 12 stjerner i ring.

På den bageste sides venstre halvdel er anført:

1. indehaverens navn

2. indehaverens fornavn

3. indehaverens underskrift eller en anden autoriseret anmærkning, hvis det er fastsat i den nationale lovgivning

4. indehaverens foto.

På den bageste sides højre halvdel er anført:

1. påtegningen:

»Dette parkeringskort berettiger indehaveren til at benytte de forbedrede parkeringsmuligheder, som gælder i den medlemsstat, hvor kortets indehaver opholder sig.«

2. påtegningen:

»Såfremt kortet anvendes, skal det være anbragt på køretøjets frontparti på en sådan måde, at kortets forside er klart synlig for kontrol«.

E. Med undtagelse af påtegningerne på forsidens højre halvdel affattes påtegningerne på den medlemsstats sprog, som udsteder parkeringskortet.

Såfremt en medlemsstat ønsker at affatte disse påtegninger på et andet nationalsprog end et af de følgende: dansk, tysk, engelsk, finsk, fransk, græsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, svensk, spansk, udformer den pågældende medlemsstat, med forbehold af de ovenfor stående bestemmelser i dette bilag, under anvendelse af et af de elleve ovenfor nævnte sprog en tosproget udgave af parkeringskortet.

Top