EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998F0700

98/700/RIA: Fælles aktion af 3. december 1998 vedtaget af Rådet på grundlag af artikel K.3 i traktaten om Den Europæiske Union, om oprettelse af et europæisk system for lagring og overførsel af billeder (FADO)

OJ L 333, 9.12.1998, p. 4–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 001 P. 100 - 103
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 001 P. 100 - 103
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 001 P. 100 - 103
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 001 P. 100 - 103
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 001 P. 100 - 103
Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 001 P. 100 - 103
Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 001 P. 100 - 103
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 001 P. 100 - 103
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 001 P. 100 - 103
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 001 P. 70 - 73
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 001 P. 70 - 73
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 004 P. 166 - 169

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/1998/700/oj

31998F0700

98/700/RIA: Fælles aktion af 3. december 1998 vedtaget af Rådet på grundlag af artikel K.3 i traktaten om Den Europæiske Union, om oprettelse af et europæisk system for lagring og overførsel af billeder (FADO)

EF-Tidende nr. L 333 af 09/12/1998 s. 0004 - 0007


FÆLLES AKTION af 3. december 1998 vedtaget af Rådet på grundlag af artikel K.3 i traktaten om Den Europæiske Union, om oprettelse af et europæisk system for lagring og overførsel af billeder (FADO) (98/700/RIA)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel K.3, stk. 2, litra b), og

ud fra følgende betragtninger:

Ifølge traktatens artikel K.1, nr. 3, er indvandringspolitikken og politikken over for tredjelandsstatsborgere et spørgsmål af fælles interesse;

bekæmpelsen af falske dokumenter er et område, som hører under indvandringspolitikken og politisamarbejdet; det hastigt stigende antal ægte og falske dokumenter kræver en hyppig ajourføring; de teknikker, der anvendes til at fremstille ægte dokumenter og efterligninger heraf, bliver stadig mere raffinerede, hvilket gør et datamedium af høj kvalitet påkrævet;

da Den Europæiske Forfalskningsbulletin og Håndbogen over Ægte Identitetspapirer ikke fuldt ud opfylder kravet om hurtighed og nøjagtig gengivelse, er indførelse af et elektronisk billedlagringssystem sammen med en passende uddannelse af de berørte medarbejdere et væsentligt element i en samlet strategi, der kan opfylde medlemsstaternes behov;

flere medlemsstater råder over elektroniske billedlagringssystemer, som de er i færd med at iværksætte;

for at sikre, at medlemsstaterne opretholder et højt kontrolniveau, bør der indføres et elektronisk billedlagringssystem, der giver grænsekontrolmyndighederne adgang til dokumenter i medlemsstaterne; et sådant system skal give brugerne mulighed for at få oplysninger om de seneste afsløringer af forfalskningsmetoder samt om de senest udstedte ægte dokumenter;

for at sikre sammenligneligheden og ensartetheden af oplysningerne i systemet skal der opstilles procedurer for, hvordan medlemsstaternes bidrag til systemet skal udarbejdes samt procedurer for kontrol af bidragene;

denne fælles aktion berører ikke medlemsstaternes kompetence med hensyn til kontrol af pas, rejselegitimation, visa eller andre identitetspapirer -

VEDTAGET FØLGENDE FÆLLES AKTION:

Artikel 1

1. Der oprettes et europæisk system for billedlagring med henblik på hurtig elektronisk udveksling af oplysninger i medlemsstaterne om ægte dokumenter og afslørede tilfælde af dokumentfalsk efter retningslinjerne i bilaget til denne fælles aktion.

2. Den sædvanlige udveksling på papir vil først blive afløst af dette system eller afskaffet, når alle medlemsstater kan anvende det elektroniske system.

Artikel 2

Systemets database skal bl.a. indeholde følgende oplysninger:

a) billeder af falske og forfalskede dokumenter

b) billeder af ægte dokumenter

c) korte oplysninger om forfalskningsteknikker

d) korte oplysninger om sikringsteknikker.

Artikel 3

Oprettelsen af det europæiske system forhindrer ikke de enkelte medlemsstater i at udvikle og anvende deres eget nationale system, når blot det opfylder behovene hos de nationale grænseovergangstjenester og de interne dokumentkontroltjenester.

Artikel 4

Rådet fastlægger omgående de tekniske specifikationer for kompatibilitet med de nuværende systemer, optagelse af oplysninger i systemet og procedurerne for kontrol af oplysningerne.

Artikel 5

Denne fælles aktion træder i kraft på dagen efter offentliggørelsen i EF-Tidende.

Medlemsstaterne anvender artikel 1 senest tolv måneder efter vedtagelsen af foranstaltningerne i artikel 4.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. december 1998.

På Rådets vegne

K. SCHLÖGL

Formand

BILAG

ET EUROPÆISK BILLEDLAGRINGSSYSTEM

Der oprettes et elektronisk system inden for Generalsekretariatet for Rådet, der skal indeholde ægte dokumenter samt falske og forfalskede dokumenter.

Det europæiske system benævnes FADO (False and Authentic Documents).

1. Beskrivelse af systemet

- Systemet vil kunne konsulteres fra en enkelt central tjeneste i hver medlemsstat.

- Systemet skal baseres på Internet-teknologi. Det er af den største vigtighed at sikre, at oplysningerne kan fremsendes hurtigt til de nationale centrale tjenester. Så snart Generalsekretariatet for Rådet har modtaget oplysningerne, optages de hurtigst muligt i FADO-systemet. Den enkelte medlemsstat er ansvarlig for at overføre disse data til sit eget nationale system eller sin kopi af FADO-systemet.

- Systemet skal være flersproget.

- Systemet skal være brugervenligt.

- Systemet skal baseres på en meget streng kodificering. Det er væsentligt at kunne garantere informationssikkerheden i det elektroniske system. Systemet vil anvende særlige datakredsløb mellem Generalsekretariatet for Rådet og de centrale databaser i medlemsstaterne.

- I den enkelte medlemsstat kan systemet konsulteres fra en central database gennem en sikker internetforbindelse. Medlemsstaten kan anvende samme system internt på sit område (dvs. tilkoble forskellige computere på forskellige grænsekontrolsteder eller hos andre kompetente myndigheder). Der vil ikke være nogen direkte forbindelse mellem en computer i en medlemsstat og den centrale enhed i generalsekretariatet, bortset fra i den nationale centrale tjeneste. En speciel metode vil muliggøre kopiering og ajourføring af systemet i medlemsstaterne fra FADO-systemet (bånd, udtagelig disk, cd-rom osv.).

- Den enkelte medlemsstat kan udvikle sit eget nationale sikkerhedssystem for intern fremsendelse af data.

- FADO-systemet kommer til at fungere i et net mellem den centrale enhed i generalsekretariatet og den centrale database i hvert land, hvilket vil give mulighed for hurtig udveksling af informationer.

- Da dokumenterne vil blive sendt elektronisk, således at de kan placeres i de eksisterende nationale systemer, skal der anvendes et standardformat for billederne (JPEG, TIFF, BMP . . .). Billedkvaliteten skal være så høj som mulig, men der skal samtidig findes en god balance mellem billedernes kvalitet, størrelse og kompression.

- Der vil også kunne hentes forstørrede billeder, men kun af de vigtige dele af billedet, og kun såfremt det er nødvendigt.

- Systemet vil give mulighed for at sammenligne det originale dokument og et falsk eller forfalsket dokument direkte på skærmen.

- Systemet skal redegøre for forfalsknings- og sikringsteknikker.

- Brugerne skal kunne benytte sig af krydshenvisninger, når de skal finde oplysninger frem meget hurtigt.

- Der skal først og fremmest lægges vægt på dokumenter fra medlemsstaterne og fra de tredjelande, som medlemsstaterne har regelmæssig indvandring fra. Systemets data vil da blive udbygget med alle andre dokumenter og løbende ajourført, således at systemet bliver så fuldstændigt som muligt.

- I systemet indføres et »flash-system«; hermed kan der via e-mail sendes en advarsel til alle medlemsstater om et bestemt falsk dokument.

- Systemet vil fra starten have mere end ét niveau. Muligheden for at udvikle et yderligere forespørgselsniveau og medtage flere detaljerede oplysninger for eksperter bør tages med i betragtning fra starten.

- Systemet skal indeholde et bestemt område, hvori dokumenter kan indsættes, som ikke anerkendes af en eller flere medlemsstater.

2. Udgifter i forbindelse med FADO-systemet

Udgifter i forbindelse med oprettelse og drift af FADO-systemet ville bestå i indkøb af teknisk udstyr samt personaleudgifter. Da FADO-systemet er udformet til udelukkende at være et elektronisk system for lagring og overførsel af billeder, hvilket i øjeblikket sker i papirform, er der tale om administrationsudgifter for Rådet i henhold til artikel K.8, stk. 2, første afsnit, i traktaten om Den Europæiske Union.

Top