Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998D0684

98/684/EF: Kommissionens beslutning af 17. november 1998 om fritagelse af importen af visse dele til cykler med oprindelse i Folkerepublikken Kina for den ved Rådets forordning (EF) nr. 71/97 fastsatte udvidelse af den antidumpingtold, der indførtes ved forordning (EØF) nr. 2474/93 (meddelt under nummer K(1998) 3529)

OJ L 320, 28.11.1998, p. 60–62 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 19/01/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/684/oj

31998D0684

98/684/EF: Kommissionens beslutning af 17. november 1998 om fritagelse af importen af visse dele til cykler med oprindelse i Folkerepublikken Kina for den ved Rådets forordning (EF) nr. 71/97 fastsatte udvidelse af den antidumpingtold, der indførtes ved forordning (EØF) nr. 2474/93 (meddelt under nummer K(1998) 3529)

EF-Tidende nr. L 320 af 28/11/1998 s. 0060 - 0062


KOMMISSIONENS BESLUTNING af 17. november 1998 om fritagelse af importen af visse dele til cykler med oprindelse i Folkerepublikken Kina for den ved Rådets forordning (EF) nr. 71/97 fastsatte udvidelse af den antidumpingtold, der indførtes ved forordning (EØF) nr. 2474/93 (meddelt under nummer K(1998) 3529) (98/684/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 384/96 af 22. december 1995 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab (1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 905/98 (2),

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 71/97 af 10. januar 1997 om udvidelse af den endelige antidumpingtold på importen af cykler med oprindelse i Folkerepublikken Kina, der indførtes ved Rådets forordning (EØF) nr. 2474/93, til også at omfatte visse dele til cykler fra Folkerepublikken Kina og om opkrævning af denne told på import registreret i henhold til forordning (EF) nr. 703/96 (3),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 88/97 af 20. januar 1997 om bevilling til fritagelse af importen af visse dele til cykler med oprindelse i Folkerepublikken Kina for den ved Rådets forordning (EF) nr. 71/97 fastsatte udvidelse af den antidumpingtold, der indførtes ved forordning (EØF) nr. 2474/93 (4), særlig artikel 7,

efter høring af Det Rådgivende Udvalg, og

ud fra følgende betragtninger:

A. ANMODNINGER I HENHOLD TIL ARTIKEL 3 I FORORDNING (EF) Nr. 88/97

(1) Efter at forordning (EF) nr. 88/97 var trådt i kraft, indgav flere samlevirksomheder anmodning i henhold til artikel 3 i nævnte forordning om fritagelse for den udvidelse, der indførtes ved forordning (EF) nr. 71/97 (i det følgende benævnt »forordningen om udvidelse af antidumpingtold«), af den ved forordning (EØF) nr. 2474/93 indførte endelige antidumpingtold på importen af cykler med oprindelse i Folkerepublikken Kina, til også at omfatte til importen af visse dele af cykler med oprindelse i Folkerepublikken Kina. Kommissionen offentliggjorde i De Europæiske Fællesskabers Tidende en liste over de ansøgere (5), hvis betaling af den udvidede antidumpingtold for så vidt angår deres import af væsentlige dele til cykler, der er angivet til fri omsætning, suspenderedes i henhold til artikel 5, stk. 1, i nævnte forordning.

(2) Kommissionen anmodede om og modtog de nødvendige oplysninger fra de parter, der er anført i bilaget til denne beslutning, og konstaterede, at deres anmodninger kunne antages til behandling i henhold til artikel 4, stk. 1, i forordning (EF) nr. 88/97. Oplysningerne blev gennemgået og om fornødent efterprøvet ved kontrolbesøg hos de berørte parter.

(3) Det fremgår af de faktiske kendsgerninger, som Kommissionen endeligt konstaterede, at de pågældende ansøgeres samlevirksomhed ikke hører ind under anvendelsesområdet for artikel 13, stk. 2, i forordning (EF) nr. 384/96. Det konstateredes, at for så vidt angår alle ansøgernes samlevirksomhed vedrørende cykler, var værdien af de dele med oprindelse i Folkerepublikken Kina, der anvendtes i denne virksomhed, lavere end 60 % af den samlede værdi af alle dele, der indgik i disse samlinger. Desuden gjaldt det for nogle af dem, at værditilvæksten til de anvendte dele oversteg 25 % af omkostningerne til fremstilling af de færdige cykler.

(4) Af ovennævnte grunde bør de parter, der er opført i bilaget til denne beslutning, fritages for den udvidede antidumpingtold i overensstemmelse med artikel 7, stk. 1, i forordning (EF) nr. 88/97. De berørte parter er blevet underrettet herom og har fået lejlighed til at fremsætte bemærkninger.

(5) I overensstemmelse med artikel 7, stk. 2, i forordning (EF) nr. 88/97 bør de parter, der er opført i bilaget til denne beslutning, fritages for den udvidede antidumpingtold fra datoen for modtagelsen af deres anmodning, og den toldskyld, de har pådraget sig med hensyn til den udvidede antidumpingtold, bør anses for at være ophørt fra den pågældende dato.

B. UNDERRETNING AF INTERESSEREDE PARTER

(6) Efter vedtagelsen af denne beslutning vil i overensstemmelse med artikel 16, stk. 2, i forordning (EF) nr. 88/97 en ajourført liste blive offentliggjort i De Europæiske Fællesskabers Tidende, C-udgaven, over parter, der er fritaget i henhold til artikel 7 i nævnte forordning, og over parter, hvis anmodninger er til undersøgelse i henhold til artikel 3 i nævnte forordning -

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

De parter, der er opført i bilaget til denne beslutning, fritages for den udvidelse, der indførtes ved forordning (EF) nr. 71/97, af den ved forordning (EF) nr. 2474/93 indførte endelige antidumpingtold på importen af cykler med oprindelse i Folkerepublikken Kina, til også at omfatte importen af visse dele til cykler med oprindelse i Folkerepublikken Kina.

Fritagelserne får virkning for hver enkelt part på de relevante datoer som angivet i kolonnen »valørdato«.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne og til de parter, der er opført i bilaget til denne beslutning.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. november 1998.

På Kommissionens vegne

Leon BRITTAN

Næstformand

(1) EFT L 56 af 6. 3. 1996, s. 1.

(2) EFT L 128 af 30. 4. 1998, s. 18.

(3) EFT L 16 af 18. 1. 1997, s. 55.

(4) EFT L 17 af 21. 1. 1997, s. 17.

(5) EFT C 45 af 13. 2. 1997, s. 3,

EFT C 112 af 10. 4. 1997, s. 9,

EFT C 378 af 13. 12. 1997, s. 2, og

EFT C 217 af 11. 7. 1998, s. 9.

BILAG

>TABELPOSITION>

Top