EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998D0393

98/393/EF: Kommissionens beslutning af 19. maj 1998 om økonomisk støtte fra Fællesskabet til oplagring i Frankrig, Italien og Det Forenede Kongerige af antigen til fremstilling af mund- og klovesygevacciner (meddelt under nummer K(1998) 1365) (Kun de engelske, franske og italienske udgaver er autentiske) (EØS-relevant tekst)

OJ L 176, 20.6.1998, p. 25–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/393/oj

31998D0393

98/393/EF: Kommissionens beslutning af 19. maj 1998 om økonomisk støtte fra Fællesskabet til oplagring i Frankrig, Italien og Det Forenede Kongerige af antigen til fremstilling af mund- og klovesygevacciner (meddelt under nummer K(1998) 1365) (Kun de engelske, franske og italienske udgaver er autentiske) (EØS-relevant tekst)

EF-Tidende nr. L 176 af 20/06/1998 s. 0025 - 0027


KOMMISSIONENS BESLUTNING af 19. maj 1998 om økonomisk støtte fra Fællesskabet til oplagring i Frankrig, Italien og Det Forenede Kongerige af antigen til fremstilling af mund- og klovesygevacciner (meddelt under nummer K(1998) 1365) (Kun de engelske, franske og italienske udgaver er autentiske) (EØS-relevant tekst) (98/393/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets beslutning 90/424/EØF af 26. juni 1990 om visse udgifter på veterinærområdet (1), senest ændret ved beslutning 94/370/EF (2), særlig artikel 14, og

ud fra følgende betragtninger:

I henhold til Rådets beslutning 91/666/EØF af 11. december 1991 om oprettelse af EF-beredskabslagre af mund- og klovesygevacciner (3) er oprettelse af antigenbanker en del af Fællesskabets arbejde med oprettelse af EF-beredskabslagre af mund- og klovesygevacciner;

i henhold til artikel 3 i nævnte beslutning er »Laboratoire de pathologie bovine du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires« i Lyon i Frankrig, »Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Brescia« i Italien og »Institute for Animal Health« i Pirbright i Det Forenede Kongerige udpeget til antigenbanker for EF-beredskabslagrene;

disse antigenbankers funktioner og opgaver er anført i artikel 4 i nævnte beslutning; det er en betingelse for ydelsen af fællesskabsstøtte, at antigenbankerne udfører disse funktioner og opgaver;

Fællesskabet bør yde økonomisk støtte til disse banker for at sætte dem i stand til at udføre de nævnte funktioner og opgaver i 1998;

af budgetmæssige årsager bør fællesskabsstøtten ydes for ét år ad gangen;

i tilsynsøjemed finder artikel 8 og 9 i Rådets forordning (EØF) nr. 729/70 af 21. april 1970 om finansiering af den fælles landbrugspolitik (4), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1287/95 (5), anvendelse;

de i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse afgivet af Den Stående Veterinærkomité -

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

1. Fællesskabet yder økonomisk støtte til Frankrig til oplagring af antigen til fremstilling af mund- og klovesygevacciner.

2. »Laboratoire de pathologie bovine du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires« i Lyon i Frankrig opbevarer det beredskabslager af antigen, der er omhandlet i stk. 1. Bestemmelserne i artikel 4 i beslutning 91/666/EØF finder anvendelse.

3. Fællesskabets økonomiske støtte andrager højst 40 000 ECU for tidsrummet fra 1. januar til 31. december 1998.

Artikel 2

1. Fællesskabet yder økonomisk støtte til Italien til oplagring af antigen til fremstilling af mund- og klovesygevacciner.

2. »Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Brescia« i Italien opbevarer det beredskabslager af antigen, der er omhandlet i stk. 1. Bestemmelserne i artikel 4 i beslutning 91/666/EØF finder anvendelse.

3. Fællesskabets økonomiske støtte andrager højst 40 000 ECU for tidsrummet fra 1. januar til 31. december 1998.

Artikel 3

1. Fællesskabet yder økonomisk støtte til Det Forenede Kongerige til oplagring af antigen til fremstilling af mund- og klovesygevacciner.

2. »Institute for Animal Health« i Pirbright i Det Forenede Kongerige opbevarer det beredskabslager af antigen, der er omhandlet i stk. 1. Bestemmelserne i artikel 4 i beslutning 91/666/EØF finder anvendelse.

3. Fællesskabets økonomiske støtte andrager højst 40 000 ECU for tidsrummet fra 1. januar til 31. december 1998.

Artikel 4

1. Den i artikel 1, stk. 3, artikel 2, stk. 3, og artikel 3, stk. 3, omhandlede økonomiske fællesskabsstøtte betales som følger:

- 70 % som forskud på den pågældende medlemsstats begæring

- restbeløbet efter den pågældende medlemsstats fremlæggelse af dokumentation for, at opgaverne rent faktisk er udført.

2. Den i stk. 1 omhandlede dokumentation skal forelægges Kommissionen inden den 1. marts 1999 og omfatte følgende:

a) tekniske oplysninger om:

- det oplagrede antigens mængde og type (lagerlister)

- det benyttede oplagringsudstyr (beholdernes type, antal og kapacitet)

- eksisterende sikkerhedssystemer (temperaturkontrol, tyverisikring)

- forsikringsordninger (brand, ulykke)

b) økonomiske oplysninger (udfyldelse af det i bilaget viste skema).

Artikel 5

Artikel 8 og 9 i forordning (EØF) nr. 729/70 finder anvendelse med de fornødne ændringer.

Artikel 6

Denne beslutning er rettet til Den Franske Republik, Den Italienske Republik og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. maj 1998.

På Kommissionens vegne

Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 224 af 18. 8. 1990, s. 19.

(2) EFT L 168 af 2. 7. 1994, s. 31.

(3) EFT L 368 af 31. 12. 1991, s. 21.

(4) EFT L 94 af 28. 4. 1970, s. 13.

(5) EFT L 125 af 8. 6. 1995, s. 1.

BILAG

Økonomiske oplysninger om oplagringen af antigen til fremstilling af mund- og klovesygevacciner

OPGØRELSE AF UDGIFTER

>START GRAFIK>

Perioden fratil

Referencenummer for Kommissionens beslutning om ydelse af økonomisk støtte:

Modtagerens navn og adresse:Udgiftskategori Beløb for perioden (National valuta) (1)

1. Personale2. Udstyr3. Hjælpematerialer4. Forsikring5. HuslejeI alt(1) Alle udgifter skal være udtrykt i national valuta.

Modtagerens bekræftelse

Vi bekræfter, at

- de nævnte udgifter er påløbet i forbindelse med de i beslutningen fastsatte opgaver og er vigtige for den rette udførelse af disse opgaver

- der er tale om reelt afholdte udgifter, der er omfattet af definitionen af godtgørelsesberettigede udgifter

- enhver dokumentation for udgifterne står til rådighed til revisionsformål.

Dato:

Den tekniske direktørs navn:

Underskrift:

Dato:

Den økonomisk ansvarliges navn:

Underskrift:

>SLUT GRAFIK>

Top