Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998D0362

98/362/EF: Kommissionens beslutning af 19. maj 1998 om en anden ændring af beslutning 93/42/EØF om supplerende garantier vedrørende IBR for kvæg bestemt til medlemsstater eller regioner i medlemsstater, der er fri for sygdommen, så den kommer til at gælde for Sverige, og om ændring af beslutning 95/109/EF (meddelt under nummer K(1998) 1355) (EØS-relevant tekst)

OJ L 163, 6.6.1998, p. 48–49 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 07/03/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/362/oj

31998D0362

98/362/EF: Kommissionens beslutning af 19. maj 1998 om en anden ændring af beslutning 93/42/EØF om supplerende garantier vedrørende IBR for kvæg bestemt til medlemsstater eller regioner i medlemsstater, der er fri for sygdommen, så den kommer til at gælde for Sverige, og om ændring af beslutning 95/109/EF (meddelt under nummer K(1998) 1355) (EØS-relevant tekst)

EF-Tidende nr. L 163 af 06/06/1998 s. 0048 - 0049


KOMMISSIONENS BESLUTNING af 19. maj 1998 om en anden ændring af beslutning 93/42/EØF om supplerende garantier vedrørende IBR for kvæg bestemt til medlemsstater eller regioner i medlemsstater, der er fri for sygdommen, så den kommer til at gælde for Sverige, og om ændring af beslutning 95/109/EF (meddelt under nummer K(1998) 1355) (EØS-relevant tekst) (98/362/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 64/432/EØF af 26. juni 1964 om veterinærpolitimæssige problemer ved handel inden for Fællesskabet med kvæg og svin (1), senest ændret ved direktiv 97/12/EF (2), særlig artikel 9, stk. 3, og artikel 10, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

Ved Kommissionens beslutning 95/71/EF (3) blev der godkendt et program for udryddelse af IBR i Sverige; programmet anses for at have udryddet sygdommen i Sverige;

for at sikre de fremskridt, der er gjort, og for at afslutte IBR-programmet med godt resultat fik Sverige visse supplerende garantier ved Kommissionens beslutning 95/109/EF (4);

Sverige betragter sit område som fri for IBR og har sendt Kommissionen dokumentation herfor;

de svenske myndigheder anvender regler for flytning af kvæg inden for landets grænser, som mindst svarer til dem, der er fastsat i denne beslutning;

ved Kommissionens beslutning 93/42/EØF (5), ændret ved beslutning 94/962/EF (6), fastsættes der supplerende garantier vedrørende IBR for kvæg bestemt for Danmark og Finland;

der bør foreslås supplerende garantier for at værne om de fremskridt, der er sket i Sverige; derfor bør nævnte beslutning ændres, så Sverige bliver omfattet af de samme garantier;

de i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Veterinærkomité -

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Bilaget til beslutning 93/42/EØF affattes som anført i bilaget til denne beslutning.

Artikel 2

Anden linje i bilaget til beslutning 95/109/EF udgår.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. maj 1998.

På Kommissionens vegne

Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT 121 af 29. 7. 1964, s. 1977/64.

(2) EFT L 109 af 25. 4. 1997, s. 1.

(3) EFT L 59 af 17. 3. 1997, s. 33.

(4) EFT L 79 af 7. 4. 1995, s. 32.

(5) EFT L 16 af 25. 1. 1993, s. 50.

(6) EFT L 371 af 31. 12. 1994, s. 27.

BILAG

>TABELPOSITION>

Top