EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998D0292

98/292/EF: Kommissionens beslutning af 22. april 1998 om markedsføring af genetisk modificeret majs (Zea mays L. linje Bt-11) i henhold til Rådets direktiv 90/220/EØF (EØS-relevant tekst)

OJ L 131, 5.5.1998, p. 28–29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 023 P. 73 - 74
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 023 P. 73 - 74
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 023 P. 73 - 74
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 023 P. 73 - 74
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 023 P. 73 - 74
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 023 P. 73 - 74
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 023 P. 73 - 74
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 023 P. 73 - 74
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 023 P. 73 - 74
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 024 P. 139 - 140
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 024 P. 139 - 140
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 025 P. 60 - 61

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/292/oj

31998D0292

98/292/EF: Kommissionens beslutning af 22. april 1998 om markedsføring af genetisk modificeret majs (Zea mays L. linje Bt-11) i henhold til Rådets direktiv 90/220/EØF (EØS-relevant tekst)

EF-Tidende nr. L 131 af 05/05/1998 s. 0028 - 0029


KOMMISSIONENS BESLUTNING af 22. april 1998 om markedsføring af genetisk modificeret majs (Zea mays L. linje Bt-11) i henhold til Rådets direktiv 90/220/EØF (EØS-relevant tekst) (98/292/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 90/220/EØF af 23. april 1990 om udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer (1), senest ændret ved Kommissionens direktiv 97/35/EF (2), særlig artikel 13, og

ud fra følgende betragtninger:

Der er ved artikel 10-18 i direktiv 90/220/EØF indført en fællesskabsprocedure, hvorefter den kompetente myndighed i en medlemsstat kan godkende markedsføring af produkter, som indeholder eller består af genetisk modificerede organismer;

en anmeldelse af markedsføring af et sådant produkt er indgivet til de kompetente myndigheder i Det Forenede Kongerige;

produktet er blev anmeldt med henblik på håndtering i miljøet under import og oplagring til anvendelse som foder og til fremstilling af industri- og levnedsmiddelprodukter, men ikke til dyrkning;

de kompetente myndigheder i Det Forenede Kongerige har derefter sendt dossieret til Kommissionen med en positiv udtalelse;

de kompetente myndigheder i andre medlemsstater har rejst indsigelse mod dette dossier;

da produktet vil blive indført på Fællesskabets marked blandet med andre majskorn, herunder ikke-genetisk modificeret majs, har anmelderen efterfølgende ændret den i det oprindelige dossier foreslåede mærkning, som følger:

- eksportører fra lande, hvor produktet dyrkes, importører til Fællesskabet og levnedsmiddel- og foderindustrien i Fællesskabet vil blive forsynet med produktdokumentation, hvoraf det fremgår, at produktet kan være til stede i bulkforsendelser af majs

- af produktdokumentationen vil det bl.a. fremgå, at produktet er fremstillet ved genetisk modifikation, og de mulige anvendelser af produktet vil være anført

- det vil endvidere fremgå af produktdokumentationen, at der inden for Fællesskabet kan gøre sig særlige mærkningskrav gældende for produkter afledt af majslinjen Bt-11;

anmelderen har efterfølgende suppleret det oprindelige dossier med yderligere oplysninger;

i overensstemmelse med artikel 13, stk. 3, i direktiv 90/220/EØF skal Kommissionen træffe en beslutning efter proceduren i samme direktivs artikel 21;

Kommissionen har anmodet om en udtalelse om dossieret fra de relevante videnskabelige komitéer, der er nedsat ved Kommissionens afgørelse 97/579/EF (3); Den Videnskabelige Komité for Planter afgav udtalelse den 10. februar 1998; heri konkluderedes det, at der ikke er grund til at tro, at import af dette produkt til anvendelse som enhver anden majssort vil have negative følger for menneskers sundhed eller miljøet;

efter at have undersøgt alle de fremsatte indsigelser på baggrund af direktiv 90/220/EØF, oplysningerne i dossieret og udtalelsen fra Den Videnskabelige Komité for Planter er Kommissionen nået til den konklusion, at der ikke er grund til at tro, at indsættelsen i majs af det syntetiske cryIA (b) gen der udtrykker resistens over for visse skadelige sommerfugle, og det syntetiske pat-gen, der udtrykker øget tolerance over for ammoniumglufosinat-herbicider, vil have negative følger for menneskers sundhed eller miljøet;

artikel 11, stk. 6, og artikel 16, stk. 1, i direktiv 90/220/EØF giver mulighed for yderligere sikkerhedsforanstaltninger, hvis der fremkommer nye oplysninger om risici ved produktet;

de i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra det i henhold til artikel 21 i direktiv 90/220/EØF nedsatte udvalg -

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

1. Med forbehold af anden fællesskabsret, særlig Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97 (4), og på de i stk. 2 og 3 anførte betingelser giver de kompetente myndigheder i Det Forenede Kongerige tilladelse til markedsføring af følgende produkt, som er anmeldt af Novartis Seeds Inc. (Ref. C/GB/96/M4/1):

Korn af den genetisk modificerede majslinje Bt-11, der indeholder:

a) en syntetisk udgave af cryIA (b) genet fra stamme HD1 af Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, reguleret af en 35S-promotor fra blomkålsmosaikvirus, en IVS 6 intron fra genet for majsalkohol-dehydrogenase og nopalin-synthetase-terminatorsekvensen fra Agrobacterium tumefaciens, og

b) en syntetisk udgave af pat-genet fra Streptomyces viridochromogenes, reguleret af en 35S-promotor fra blomkålsmosaikvirus, en IVS 2 intron fra genet for majsalkohol-dehydrogenase og nopalin-synthetase-terminator-sekvensen fra Agrobacterium tumefaciens.

2. Tilladelsen omfatter korn fra afkom af krydsninger af majslinjen Bt-11 med traditionelt dyrkede majssorter importeret til Det Europæiske Fællesskab.

3. Tilladelsen omfatter markedsføring af produktet til anvendelse som enhver anden majssort, men ikke til dyrkning.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. april 1998.

På Kommissionens vegne

Ritt BJERREGAARD

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 117 af 8. 5. 1990, s. 15.

(2) EFT L 169 af 27. 6. 1997, s. 72.

(3) EFT L 237 af 28. 8. 1997, s. 18.

(4) EFT L 43 af 14. 2. 1997, s. 1.

Top