EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997R1427

Kommissionens forordning (EF) nr. 1427/97 af 23. juli 1997 om ændring af forordning (EØF) nr. 2454/93 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF toldkodeks

OJ L 196, 24.7.1997, p. 31–38 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 008 P. 316 - 324
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 008 P. 316 - 324
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 008 P. 316 - 324
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 008 P. 316 - 324
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 008 P. 316 - 324
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 008 P. 316 - 324
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 008 P. 316 - 324
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 008 P. 316 - 324
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 008 P. 316 - 324
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 010 P. 101 - 109
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 010 P. 101 - 109
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 017 P. 88 - 95

No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2016; stiltiende ophævelse ved 32016R0481

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/1427/oj

31997R1427

Kommissionens forordning (EF) nr. 1427/97 af 23. juli 1997 om ændring af forordning (EØF) nr. 2454/93 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF toldkodeks

EF-Tidende nr. L 196 af 24/07/1997 s. 0031 - 0038


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1427/97 af 23. juli 1997 om ændring af forordning (EØF) nr. 2454/93 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF toldkodeks

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks (1), senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 82/97 (2), særlig artikel 249, og

ud fra følgende betragtninger:

Anvendelsen af de i artikel 20, stk. 3, litra d), e) og f), i forordning (EØF) nr. 2913/92, i det følgende benævnt »kodeksen«, omhandlede foranstaltninger kan begrænses til en vis importmængde som følge af toldkontingenter eller toldlofter;

Rådet har siden 1988 systematisk overdraget Kommissionen ansvaret for forvaltning af toldkontingenter på en »først-til-møllen« basis og tilsyn med indførsel inden for rammerne af præferentielle toldforanstaltninger; de generelle principper og regler for denne forvaltning af toldkontingenter og for tilsyn bør kodificeres for at opnå stabilitet og gennemsigtighed og med henblik på en mere effektiv anvendelse af dem; disse toldkontingenter er begrænset til varer, der angives til overgang til fri omsætning mellem datoen for åbning og datoen for lukning af det pågældende toldkontingent;

forvaltningsreglerne for disse toldkontingenter skal sikre ensartet og retfærdig behandling af alle importører i hele Fællesskabet; de bør derfor sikres ligelig og permanent adgang til disse toldkontingenter, indtil de er opbrugt, og der bør foretages tildelinger en gang om dagen hver arbejdsdag, medmindre dette er umuligt af tekniske grunde;

i tilfælde, hvor der ikke er grund til at formode, at toldkontingentet umiddelbart vil blive opbrugt, indebærer det en unødvendig byrde på de erhvervsdrivende, hvis der kræves sikkerhedsstillelse for importafgifter, som i givet fald ikke skal betales som resultat af en trækning på et toldkontingent; for at opnå en ensartet behandling kan medlemsstaterne undlade at kræve sikkerhedsstillelse for importafgifter i tilfælde, hvor det er fastslået, at et bestemt toldkontingent ikke umiddelbart vil være opbrugt;

de nærmere oplysninger om individuelle handelstransaktioner bør være beskyttet af reglerne om fortrolighed;

forvaltningen af toldkontingenter og præferencetilsyn kræver et nært administrativt samarbejde mellem Kommissionen og medlemsstaternes toldmyndigheder;

der bør åbnes mulighed for, at angivelser om varers overgang til fri omsætning kan erklæres ugyldige i tilfælde, hvor en kunde som led i et postordresalg returnerer en vare til et tredjeland;

det bør tillades, at det piktogram, der anvendes til identifikation af varer, der transporteres ad jernbane under proceduren for fællesskabsforsendelser, kan påføres ved stempling;

det indre marked indebærer, at de særlige faciliteter, der kræves til lastning og losning af store containere, bør anvendes på den mest formålstjenlige måde;

for at muliggøre en mere hensigtsmæssig offentliggørelse af listen over bestående frizoner i Fællesskabet, der fortsat er i funktion, bør offentliggørelsen finde sted i De Europæiske Fællesskabers Tidende, serie C;

artikel 859 i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 (3), senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 82/97 (4) indeholder en udtømmende liste over tilfælde uden reelle følger, hvor der ikke opstår toldskyld, selv om der foreligger en af de situationer, der er omhandlet i kodeksens artikel 204, stk. 1, litra a) og b); denne liste bør suppleres med det tilfælde, at en vare er genindført efter passiv forædling og henført under proceduren for midlertidig opbevaring eller en suspensiv toldordning, inden den overgår til fri omsætning, samt det tilfælde at en vare har undergået aktiv forædling, uden at der i tide er blevet anmodet om fornyelse af bevillingen;

for at lette samhandelen bør det i visse begrænsede tilfælde ikke kræves, at varer, for hvilke der er bevilget godtgørelse af eller fritagelse for importafgifter, genudføres, og det bør tillades, at varerne henføres under toldoplagsproceduren eller anbringes i frizone eller frilager;

listen over de faste udbyttesatser, der finder anvendelse ved aktiv forædling af olivenolie, bør ændres for at lette en ensartet anvendelse inden for Fællesskabet og forenkle afslutningen af proceduren;

de betingelser, hvorunder ækvivalensordningen kan anvendes for aktive forædlingsprocesser inden for majssektoren bør præciseres for at undgå forstyrrelser inden for sektoren;

listen i bilag 78 i forordning (EØF) nr. 2454/93 bør suppleres for at præcisere, i hvilke tilfælde og på hvilke betingelser ækvivalensordningen kan anvendes i forbindelse med aktiv forædling inden for olivenoliesektoren;

listen over de forædlingsprodukter, der kan pålægges afgifter på grundlag af de elementer, der gælder for dem, bør udvides;

økonomiske grunde gør det ønskeligt at udvide listen i bilag 87 i forordning (EØF) nr. 2454/93;

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Toldkodeksudvalget -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EØF) nr. 2454/93 foretages følgende ændringer:

1) I artikel 248 indsættes som stk. 4:

»4. Uanset bestemmelserne i stk. 1 kan toldmyndighederne undlade at kræve sikkerhedsstillelse for varer, der er genstand for en ansøgning om trækning på et toldkontingent, når de fastslår, at situationen med hensyn til det pågældende toldkontingent ikke er kritisk på det tidspunkt, hvor angivelse til overgang til fri omsætning accepteres, som omhandlet i artikel 308 C.«

2) I artikel 251 indsættes som nr. 1b):

»1 b) For så vidt angår varer, der returneres som led i postordresalg, erklærer toldmyndighederne angivelsen om varens overgang til fri omsætning for ugyldig, hvis der ansøges herom senest tre måneder regnet efter den dato, hvor angivelsen er blevet antaget, forudsat at varen er blevet udført til den oprindelige leverandørs adresse eller en anden af leverandøren angivet adresse.«

3) Artikel 256, stk. 2, affattes således:

»2. Såfremt en nedsat importafgift eller nultoldsats gælder for varer, der er bragt i fri omsætning inden for toldkontingenter, eller forudsat der ikke er genindført opkrævning af normale importafgifter, inden for rammerne af toldlofter eller andre præferencielle toldforanstaltninger, kan det først tillades, at toldkontingentet eller præferencetoldforanstaltningen udnyttes, når toldmyndighederne har fået forelagt det dokument, som anvendelsen af denne nedsatte afgift eller nultoldsats er betinget af. Dokumentet skal under alle omstændigheder forelægges:

- inden toldkontingentet er opbrugt eller

- i andre tilfælde inden den dato, hvor de normale importafgifter genindføres ved en fællesskabsforanstaltning.«

4) I del II, afsnit I, indsættes som kapitel 3:

»KAPITEL 3

Forvaltning af toldforanstaltninger

Afdeling 1

Forvaltning af toldkontingenter bestemt til anvendelse i kronologisk rækkefølge efter datoerne på toldangivelserne

Artikel 308a

1. Såfremt der åbnes toldkontingenter på grundlag af en fællesskabsbestemmelse, forvaltes kontingenterne i kronologisk rækkefølge efter datoerne for antagelse af angivelserne til fri mærkning, medmindre andet er bestemt.

2. Antages en angivelse til overgang til fri omsætning, der omfatter en gyldig ansøgning om udnyttelse af et toldkontingent, indgivet af klarereren, trækker den pågældende medlemsstat via Kommissionen en mængde på toldkontingentet svarende til behovet.

3. Medlemsstaterne forelægger først deres ansøgning om trækning, når de i artikel 256, stk. 2 og 3, fastsatte betingelser er opfyldt.

4. Kommissionen foretager tildelingerne efter datoen for antagelsen af den pågældende angivelse til overgang til fri omsætning og i det omfang opgørelsen for det pågældende toldkontingent tillader det, jf. dog stk. 8. Prioriteringen fastlægges efter disse datoer om trækning i kronologisk rækkefølge.

5. Medlemsstaterne giver straks Kommissionen meddelelse om alle gyldige ansøgninger om trækning. Disse meddelelser skal omfatte den i stk. 4 omhandlede dato og den nøjagtige mængde, hvorom der ansøges i den pågældende toldangivelse.

6. Med henblik på anvendelsen af stk. 4 og 5 fastsætter Kommissionen nummerordenen i de tilfælde, hvor der ikke er fastsat en sådan ved fællesskabsbestemmelsen om åbning af toldkontingentet.

7. Hvis der ansøges om trækning på et toldkontingent af større mængder end den mængde, der er til rådighed på opgørelsen, tildeles mængderne forholdsmæssigt på grundlag af de ønskede mængder.

8. Med henblik på anvendelsen af denne artikel anses toldmyndighedernes antagelse af en erklæring den 1. 2. eller 3. januar som antagelse den 3. januar. Såfremt en af disse datoer falder på en lørdag eller en søndag, anses antagelsen for at have fundet sted den 4. januar.

9. Såfremt der åbnes et nyt toldkontingent, bevilger Kommissionen ikke trækning før den ellevte arbejdsdag efter datoen for offentliggørelsen af den foranstaltning, hvorved det pågældende toldkontingent blev indført.

10. Medlemsstaterne sender straks den trukne mængde, de ikke anvender, tilbage til Kommissionen. Såfremt en fejlagtig trækning, der repræsenterer en toldskyld på 10 ECU eller derunder, opdages efter den første måned efter udløbet af det pågældende toldkontingents gyldighedsperiode, behøver medlemsstaterne ikke at foretage nogen tilbageførsel.

11. Hvis toldmyndighederne erklærer en angivelse til overgang til fri omsætning ugyldig med hensyn til varer, som er genstand for en ansøgning om udnyttelse af et toldkontingent, annulleres hele ansøgningen med hensyn til disse varer. De pågældende medlemsstater sender straks alle mængder, der er trukket med hensyn til de pågældende varer på toldkontingentet, tilbage til Kommissionen.

12. Alle oplysninger om trækninger, som en medlemsstat anmoder om, behandles som fortrolige oplysninger af Kommissionen og de øvrige medlemsstater.

Artikel 308b

1. Kommissionen foretager en tildeling alle arbejdsdage undtagen:

- de dage som er fridage for Fællesskabets institutioner i Bruxelles, eller

- under særlige omstændigheder en hvilken som helst anden dag, forudsat at de kompetente myndigheder i medlemsstaterne på forhånd har fået meddelelse herom.

2. Ved en tildeling skal der tages hensyn til alle ubehandlede ansøgninger, som vedrører angivelser til overgang til fri omsætning, der er antaget til og med to dage før tildelingen og er meddelt Kommissionen, jf. dog artikel 308a, stk. 8.

Artikel 308c

1. Situationen med hensyn til et toldkontingent anses, efter den første tildeling, for ikke at være kritisk, hvis:

- et toldkontingent for samme varer og oprindelser, der er åbnet i hvert af de sidste to år for en periode på mindst seks måneder, ikke er blevet opbrugt før den sidste arbejdsdag i den syvende måned i det pågældende kontingents kontingentperiode inden for de hvert af disse to år, og

- den oprindelige mængde på det nye toldkontingent ikke er mindre end hver af mængderne de sidste to år.

2. Så snart 75 % af den oprindelige mængde er opbrugt på et toldkontingent, med hensyn til hvilket situationen ikke er kritisk eller efter de kompetente myndigheders skøn, anses situationen med hensyn til det pågældende toldkontingent for at være kritisk.

Afdeling 2

Tilsyn med præferenceindførsel

Artikel 308d

1. Hvis det er nødvendigt at indføre fællesskabstilsyn med præferenceindførsel skal medlemsstaterne en gang hver måned eller hyppigere, hvis Kommissionen anmoder herom, sende Kommissionen nærmere oplysninger om de varemængder, der er bragt i fri omsætning ved anvendelse af præferencetoldordninger i de foregående måneder.

2. I medlemsstaternes tilsynsrapporter angives de samlede mængder, der er bragt i fri omsætning siden den første dag i den pågældende periode ved anvendelse af præferencetoldordninger.

3. Medlemsstaterne sender deres månedlige tilsynsrapporter til Kommissionen senest de 15. dag i den måned, der følger efter udløbet af den periode, rapporten vedrører.

4. Alle oplysninger, som hver enkelt medlemsstat indsender, behandles som fortrolige.«

5) I artikel 417 indsættes som sidste stykke:

»Et grønt stempelaftryk af det i bilag 58 viste piktogram kan træde i stedet for den i stk. 1 omhandlede klæbeseddel.«

6) Artikel 426 affattes således:

»Artikel 426

Når proceduren for fællesskabsforsendelse skal anvendes, forenkles formaliteterne for denne procedure i henhold til artikel 427 til 442 for vareforsendelser i store containere, som jernbaneselskaberne lader udføre af transportvirksomheder ledsaget af overleveringsbeviser, i det følgende afsnit benævnt »TR-overleveringsbeviser«. Nævnte forsendelser omfatter i givet fald forsendelse ved transportvirksomhederne på anden måde end med jernbane, til nærmeste formålstjenlige jernbanestation i forhold til lastestedet, og fra nærmeste formålstjenlige jernbanestation i forhold til lossestedet, samt eventuel søtransport mellem nævnte to stationer.«

7) I artikel 427 indsættes som nr. 5:

»5) nærmeste formålstjenlige jernbanestation: den jernbanestation eller -terminal, der ligger tættest på laste-/lossestedet, og som har det fornødne udstyr til at håndtere store containere som defineret i nr. 2).«

8) I artikel 432 indsættes som sidste stykke:

»Et grønt stempelaftryk af det i bilag 58 viste piktogram kan træde i stedet for den i stk. 1 omhandlede klæbeseddel.«

9) Artikel 801, stk. 2, ophæves.

10) Artikel 840, stk. 1, litra a), affattes således:

»a) hvilke bestående frizoner i Fællesskabet, der fortsat er i funktion«.

11) I artikel 859 indsættes som nr. 8 og 9:

»8) en af de situationer, der er omhandlet i kodeksens artikel 204, stk. 1, litra a) og b) under varens henførsel under midlertidig oplagring eller en anden toldordning, inden varen angives til overgang til fri omsætning, når der er tale om en vare, som er berettiget til fuldstændig eller delvis fritagelse for importtold som omhandlet i kodeksens artikel 145 i tilfælde af overgang til fri omsætning;

9) undladelse af at anmode om fornyelse af den nødvendige bevilling, mens betingelserne for bevillingens udstedelse var opfyldt, i forbindelse med løbende aktiv forædling.«

12) I artikel 900 foretages følgende ændringer:

a) I stk. 2 indsættes mellem andet og tredje afsnit:

»I de i stk. 1, litra g) i) og l), nævnte tilfælde kan den besluttende myndighed efter anmodning dog tillade, at varerne i stedet for at blive genudført henføres under toldoplagsproceduren eller anbringes i frizone eller frilager.«

b) I stk. 3 udgår »og i)«.

13) Bilag 77 ændres som angivet i bilag I til nærværende forordning.

14) Bilag 78 ændres som angivet i bilag II til nærværende forordning.

15) Bilag 79 ændres som angivet i bilag III til nærværende forordning.

16) Bilag 87 ændres som angivet i bilag IV til nærværende forordning.

17) Bilag 108 ophæves.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Artikel 1, nr. 1 og 4, finder anvendelse fra den 1. januar 1998.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. juli 1997.

På Kommissionens vegne

Mario MONTI

Medlem af Kommissionen

(1) EFT nr. L 302 af 19. 10. 1992, s. 1.

(2) EFT nr. L 17 af 21. 1. 1997, s. 1.

(3) EFT nr. L 253 af 11. 10. 1993, s. 1.

(4) EFT nr. L 17 af 21. 1. 1997, s. 28.

BILAG I

I bilag 77 affattes kodenumrene 131 og 132 således:

>TABELPOSITION>

BILAG II

I bilag 78 foretages følgende ændringer:

Følgende punkter tilføjes:

»5. Majs

Anvendelsen af ækvivalensordningen for majs fra Fællesskabet og majs fra tredjelande kan kun finde sted i følgende tilfælde og på følgende betingelser:

1. For majs, der skal anvendes til fremstilling af dyrefoder, er ækvivalens mulig, hvis der iværksættes et toldkontrolsystem for at sikre, at majs fra tredjelande reelt er anvendt til fremstilling af dyrefoder.

2. For majs, der skal anvendes til fremstilling af stivelse og stivelsesprodukter, er ækvivalens mulig mellem alle sorter bortset fra amylopectinrige sorter (vokslignende majs eller »Waxy« majs), der kun er indbyrdes ækvivalente.

3. For majs, der skal anvendes til fremstilling af produkter af groft mel, er ækvivalens mulig mellem alle sorter bortset fra majs af den glasagtige art sorter »(Platamajs af typen »Duro«; »flint« majs)«, der kun er indbyrdes ækvivalente.

6. Olivenolie

A. Anvendelse af ækvivalensordningen er ikke tilladt i følgende tilfælde:

1. Hvad angår jomfruolie:

a) mellem ekstra jomfruolie af fællesskabsoprindelse, som henhører under KN-kode 1509 10 90, og som svarer til beskrivelsen i punkt 1 a) i bilaget til Rådets forordning nr. 136/66/EØF (*), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1581/96 (**), og ekstra jomfruolie af ikke-fællesskabsoprindelse, som henhører under samme KN-kode, for så vidt forædlingsprocessen fører til fremstilling af ekstra jomfruolie, som henhører under KN-kode 1509 10 90, inden for de respektive grænser i ovennævnte kategori 1 a)

b) mellem jomfruolie af fællesskabsoprindelse, som henhører under KN-kode 1509 10 90, og som svarer til beskrivelsen i punkt 1 b) i bilaget til ovennævnte forordning nr. 136/66/EØF, og jomfruolie af ikke-fællesskabsoprindelse, som henhører under samme KN-kode, for så vidt forædlingsprocessen fører til fremstilling af fin jomfruolie, som henhører under KN-kode 1509 10 90, inden for de respektive grænser i ovennævnte kategori 1 b)

c) mellem almindelig jomfruolie af fællesskabsoprindelse, som henhører under KN-kode 1509 10 90, og som svarer til beskrivelsen i punkt 1 c) i bilaget til ovennævnte forordning nr. 136/66/EØF, og almindelig jomfruolie af ikke-fællesskabsoprindelse, som henhører under samme KN-kode, for så vidt forædlingsproduktet er:

- raffineret olivenolie, som henhører under KN-kode 1509 90 00, og som svarer til beskrivelsen i punkt 2 i ovennævnte bilag;

- olivenolie henhørende under KN-kode 1509 90 00, og svarende til beskrivelsen i punkt 3 i ovennævnte bilag samt fremstillet ved en sammenstikning med jomfruolie af fællesskabsoprindelse henhørende under KN-kode 1509 10 90

d) mellem bomolie af fællesskabsoprindelse, som henhører under KN-kode 1509 10 10, og som svarer til beskrivelsen i punkt 1 d) i bilaget til ovennævnte forordning nr. 136/66/EØF, og bomolie af ikke-fællesskabsoprindelse, som henhører under samme KN-kode, for så vidt forædlingsproduktet er:

- raffineret olivenolie, som henhører under KN-kode 1509 90 00, og som svarer til beskrivelsen i punkt 2 i ovennævnte bilag;

- olivenolie henhørende under KN-kode 1509 90 00, og svarende til beskrivelsen i punkt 3 i ovennævnte bilag samt fremstillet ved en sammenstikning med jomfruolie af fællesskabsoprindelse henhørende under KN-kode 1509 10 90.

2. Hvad angår olie af presserester:

mellem råolie af presserester af fællesskabsoprindelse, som henhører under KN-kode 1510 00 10, og som svarer til beskrivelsen i punkt 4 i bilaget til ovennævnte forordning nr. 136/66/EØF, og råolie af presserester af ikke-fællesskabsoprindelse, som henhører under samme KN-kode 1510 00 10, forudsat at forædlingsproduktet olivenolie af presserester, som henhører under KN-kode 1510 00 90, og som svarer til beskrivelsen i punkt 6 i ovennævnte bilag, er fremstillet ved en sammenstikning med jomfruolie af fællesskabsoprindelse henhørende under KN-kode 1509 10 90.

B. Den i afsnit A, punkt 1, litra c), andet led og litra d), andet led og punkt 2, omhandlede sammenstikning med jomfruolie af ikke-fællesskabsoprindelse, anvendt under identitet, tillades dog kun, hvor kontrollen med proceduren er tilrettelagt således, at det kan konstateres, hvilken andel jomfruolien af ikke-fællesskabsoprindelse udgør af den samlede udførte blanding.

C. Forædlingsprodukterne skal være emballeret i pakninger til detailsalg med indhold af 220 liter eller derunder. Når det drejer sig om godkendte beholdere på maksimum 20 tons kan toldmyndighederne dog tillade udførslen af de i de ovennævnte punkter omhandlede olier på betingelse af systematisk kontrol af det udførte produkts kvalitet og kvantitet.

D. Kontrollen med ækvivalensen sker ved en kontrol af handelsbøgerne, hvad angår de i blandingerne anvendte mængder olie, og de pågældende kvaliteter, ved at sammenholde de tekniske kendetegn ved de prøver af ikke-fællesskabsolie, der er udtaget ved stikprøve på tidspunktet for henførslen under proceduren, med de tekniske kendetegn ved prøver af den anvendte fællesskabsolie, der er udtaget på tidspunktet for bearbejdningen af det pågældende forædlingsprodukt samt med de tekniske kendetegn ved de prøver, der er udtaget på tidspunktet for den faktiske udførsel af forædlingsprodukterne ved udgangsstedet.

Prøveudtagningen sker efter de internationale standarder EN ISO 5555 (om prøveudtagning) og EN ISO 661 (for forsendelse af prøver til laboratoriet og forberedelse af prøverne til forsøg). Analysen sker efter de parametre, der er omhandlet i bilag 1 til Kommissionens forordning (EØF) nr. 2568/91 (***), senest ændret ved forordning (EØF) nr. 2527/95 (****).

(*) EFT nr. L 172 af 30. 9. 1996, s. 3025/66.

(**) EFT nr. L 206 af 16. 8. 1996, s. 11.

(***) EFT nr. L 248 af 5. 9. 1991, s. 1.

(****) EFT nr. L 258 af 28. 10. 1995, s. 49.«

BILAG III

I bilag 79 indsættes som løbenummer 69a:

>TABELPOSITION>

BILAG IV

I bilag 87 indsættes som punkt 17:

>TABELPOSITION>

Top