Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997R1331

Kommissionens forordning (EG) nr. 1331/97 af 10. juli 1997 om undtagelse fra forordning (EF) nr. 1223/94 om de særlige gennemførelsesbestemmelser for ordningen med forudfastsættelsesattester for visse landbrugsprodukter, som ikke omfattes af traktatens bilag II, og om undtagelse fra forordning (EØF) nr. 3665/87 om fælles gennemførelsesbestemmelser for eksportrestitutioner for landbrugsprodukter

OJ L 183, 11.7.1997, p. 4–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/09/1997

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/1331/oj

31997R1331

Kommissionens forordning (EG) nr. 1331/97 af 10. juli 1997 om undtagelse fra forordning (EF) nr. 1223/94 om de særlige gennemførelsesbestemmelser for ordningen med forudfastsættelsesattester for visse landbrugsprodukter, som ikke omfattes af traktatens bilag II, og om undtagelse fra forordning (EØF) nr. 3665/87 om fælles gennemførelsesbestemmelser for eksportrestitutioner for landbrugsprodukter

EF-Tidende nr. L 183 af 11/07/1997 s. 0004 - 0005


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1331/97 af 10. juli 1997 om undtagelse fra forordning (EF) nr. 1223/94 om de særlige gennemførelsesbestemmelser for ordningen med forudfastsættelsesattester for visse landbrugsprodukter, som ikke omfattes af traktatens bilag II, og om undtagelse fra forordning (EØF) nr. 3665/87 om fælles gennemførelsesbestemmelser for eksportrestitutioner for landbrugsprodukter

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 af 30. juni 1992 om den fælles markedsordning for korn (1), senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 923/96 (2), særlig artikel 13, stk. 1, stk. 8, tredje afsnit, og artikel 23, og

ud fra følgende betragtninger:

Gyldighedsperioden for forudfastsættelsesattester er fastsat i artikel 4 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1223/94 af 30. maj 1994 om de særlige gennemførelsesbestemmelser for ordningen med forudfastsættelsesattester for visse landbrugsprodukter, som ikke omfattes af traktatens bilag II (3), senest ændret ved forordning (EF) nr. 2340/96 (4);

situationen på markedet for blød hvede og majs kræver tilpasning af gyldighedsperioden for forudfastsættelsesattester for majs, der udføres i form af varer uden for traktatens bilag II, for at undgå ansøgninger om forudfastsættelsesattester i spekulativt øjemed;

det skal fastsættes, at forudfinansiering af eksportrestitutionen for majs, der udføres i form af varer uden for traktatens bilag II i henhold til Kommissionens forordning (EØF) nr. 3665/87 (5), senest ændret ved forordning (EF) nr. 815/97 (6), om fælles gennemførelsesbestemmelser for eksportrestitutioner for landbrugsprodukter, i betragtning af den nuværende situation for majs og blød hvede ikke må føre til en forlængelse af gyldighedsperioden for forudfastsættelsesattester for majs, der udføres i form af varer uden for traktatens bilag II;

det skal fastsættes, at forudfinansiering i betragtning af den nuværende situation for majs og blød hvede ikke må føre til, at gyldigheden for den sats, der gælder på dagen for antagelse af betalingsangivelsen for udførsel af majs i form af varer uden for traktatens bilag II, forlænges;

Forvaltningskomitéen for Korn har ikke afgivet udtalelse inden for den af formanden fastsatte frist -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1. Uanset artikel 4, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1223/94 begrænses gyldighedsperioden for forudfastsættelsesattester for majs i form af glucose, glucosesirup, maltodextrin og maltodextrinsirup under KN-kode 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79 og 2106 90 55, der udføres i form af varer uden for traktatens bilag II, og som udstedes mellem nærværende forordnings ikrafttrædelsesdato og den 30. september 1997, til udgangen af udstedelsesmåneden.

2. Artikel 27, stk. 5, sidste afsnit, i forordning (EØF) nr. 3665/87 anvendes ikke på de i stk. 1 omhandlede attester.

3. Hvis den forudfinansierings- og forarbejdningsordning, der er omhandlet i artikel 27 i forordning (EØF) nr. 3665/87, anvendes, skal udførselsangivelsen under alle omstændigheder antages senest den sidste dag i den måned, hvor betalingsangivelsen antages.

Artikel 2

Uanset artikel 27, stk. 5, i forordning (EØF) nr. 3665/87 kan udførselsangivelsen for majs i form af glucose, glucosesirup, maltodextrin og maltodextrinsirup under KN-kode 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 33 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79 og 2106 90 55 for fremstilling af varer uden for traktatens bilag II, i de tilfælde, hvor der ikke forelægges en forudfastsættelsesattest, antages senest den sidste dag i den måned, hvor betalingsangivelsen antages.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Den anvendes indtil den 30. september 1997.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. juli 1997.

På Kommissionens vegne

Martin BANGEMANN

Medlem af Kommissionen

(1) EFT nr. L 181 af 1. 7. 1992, s. 2.

(2) EFT nr. L 126 af 24. 5. 1996, s. 37.

(3) EFT nr. L 136 af 31. 5. 1994, s. 33.

(4) EFT nr. L 318 af 7. 12. 1996, s. 9.

(5) EFT nr. L 351 af 14. 12. 1987, s. 1.

(6) EFT nr. L 116 af 6. 5. 1997, s. 22.

Top