EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997R0515

Rådets Forordning (EF) nr. 515/97 af 13. marts 1997 om gensidig bistand mellem medlemsstaternes administrative myndigheder og om samarbejde mellem disse og Kommissionen med henblik på at sikre den rette anvendelse af told- og landbrugsbestemmelserne

EFT L 82 af 22.3.1997, p. 1–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Dokumentet er offentliggjort i en specialudgave (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/515/oj

31997R0515

Rådets Forordning (EF) nr. 515/97 af 13. marts 1997 om gensidig bistand mellem medlemsstaternes administrative myndigheder og om samarbejde mellem disse og Kommissionen med henblik på at sikre den rette anvendelse af told- og landbrugsbestemmelserne

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/1997 s. 0001 - 0016


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 515/97 af 13. marts 1997 om gensidig bistand mellem medlemsstaternes administrative myndigheder og om samarbejde mellem disse og Kommissionen med henblik på at sikre den rette anvendelse af told- og landbrugsbestemmelserne

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 43 og 235,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 729/70 af 21. april 1970 om finansiering af den fælles landbrugspolitik (1), særlig artikel 8, stk. 3,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (2),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (3),

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg (4), og

ud fra følgende betragtninger:

Bekæmpelsen af svig inden for toldunionen og den fælles landbrugspolitik kræver et nært samarbejde mellem de administrative myndigheder, som i de enkelte medlemsstater skal gennemføre de bestemmelser, der er vedtaget på disse to områder; der kræves ligeledes et passende samarbejde mellem disse nationale myndigheder og Kommissionen, som skal drage omsorg for gennemførelsen af traktaten og af de bestemmelser, som er truffet i medfør af denne; et effektivt samarbejde på dette område vil bl.a. øge beskyttelsen af Fællesskabets økonomiske interesser;

der bør derfor fastsættes regler, efter hvilke medlemsstaternes administrative myndigheder skal bistå hinanden og samarbejde med Kommissionen med henblik på at sikre, at told- og landbrugsbestemmelserne samt den retlige beskyttelse af Fællesskabets økonomiske interesser anvendes korrekt, navnlig ved forebyggelse og efterforskning af overtrædelser af disse bestemmelser samt ved efterforskning af handlinger, der er eller forekommer at være i strid med disse bestemmelser;

ved Rådets forordning (EØF) nr. 1468/81 af 19. maj 1981 om gensidig bistand mellem medlemsstaternes administrative myndigheder og om samarbejde mellem disse og Kommissionen med henblik på at sikre den rette anvendelse af told- og landbrugsbestemmelserne (5) blev der i den forbindelse indført en ordning for tæt samarbejde mellem medlemsstaternes administrative myndigheder og mellem disse og Kommissionen; denne ordning har vist sig at være effektiv;

det er dog på baggrund af de indhøstede erfaringer nødvendigt at erstatte forordning (EØF) nr. 1468/81 helt for at styrke samarbejdet mellem de administrative myndigheder, som i de enkelte medlemsstater varetager gennemførelsen af de bestemmelser, der er vedtaget i forbindelse med toldunionen og den fælles landbrugspolitik, såvel som mellem disse myndigheder og Kommissionen; med henblik herpå bør der fastsættes nye EF-regler;

indførelsen af fællesskabsbestemmelser om gensidig bistand mellem medlemsstaternes administrative myndigheder og om disses samarbejde med Kommissionen med henblik på at sikre den rette anvendelse af told- og landbrugsbestemmelserne berører ikke anvendelsen af konventionen af 1967 om gensidig bistand mellem toldadministrationer på de områder, der fortsat udelukkende henhører under medlemsstaternes kompetence; disse fællesskabsbestemmelser berører i øvrigt ikke medlemsstaternes anvendelse af reglerne vedrørende gensidig retslig bistand i straffesager;

de generelle fællesskabsregler om indførelse af en ordning for gensidig bistand og samarbejde mellem medlemsstaternes administrative myndigheder og mellem disse og Kommissionen finder desuden ikke anvendelse i det omfang, de overlapper bestemmelserne i forskellige særforordninger, medmindre de generelle regler indebærer en forbedring eller styrkelse af det administrative samarbejde; især berører iværksættelsen af toldinformationssystemet på ingen måde medlemsstaternes oplysningspligt over for Kommissionen som omhandlet i bl.a. forordning (EØF, Euratom) nr. 1552/89 (6) og (EØF) nr. 595/91 (7) eller brugen af meddelelser om bedrageri, som anvendes til at udbrede oplysninger af fællesskabsinteresse;

en styrkelse af samarbejdet mellem medlemsstaterne kræver desuden, at undersøgelser og andre foranstaltninger koordineres mellem de kompetente myndigheder; det er derfor nødvendigt, at Kommissionen modtager mere komplette oplysninger fra medlemsstaterne;

Kommissionen bør overvåge, at de erhvervsdrivende behandles lige, ved at påse, at medlemsstaternes anvendelse af ordningen med gensidig administrativ bistand ikke giver anledning til forskelsbehandling af de erhvervsdrivende i de forskellige medlemsstater;

det bør fastlægges, hvilke forpligtelser medlemsstaterne har i forbindelse med den gensidige administrative bistand i de tilfælde, hvor repræsentanter for medlemsstaternes nationale myndigheder med tilladelse fra en retslig myndighed eller på dennes begæring foretager undersøgelser vedrørende gennemførelsen af told- og landbrugsbestemmelserne;

det bør fastlægges, hvilke beføjelser der er tillagt de nationale repræsentanter, som foretager undersøgelser i en anden medlemsstat; det er ligeledes hensigtsmæssigt at give Kommissionens repræsentanter mulighed for i det omfang, der er grund hertil, at deltage i en medlemsstats undersøgelse i forbindelse med den gensidige administrative bistand og at fastlægge deres beføjelser;

for at det administrative samarbejde kan fungere tilfredsstillende er det nødvendigt, at Kommissionen underrettes om oplysninger, der udveksles mellem medlemsstater og tredjelande i sager af særlig betydning for Fællesskabet;

for at opnå en hurtig og systematisk udveksling af de oplysninger, som fremsendes til Kommissionen, er det nødvendigt at oprette et elektronisk toldinformationssystem i Fællesskabet; i den forbindelse er det ligeledes vigtigt at registrere følsomme oplysninger vedrørende svig og uregelmæssigheder på told- eller landbrugsområdet i en central database, som medlemsstaterne har adgang til, idet der dog må drages omsorg for, at de udvekslede oplysningers, især personoplysningers, fortrolige karakter respekteres; på baggrund af dette spørgsmåls berettigede følsomhed bør der indføres klare og gennemsigtige regler for at sikre de individuelle frihedsrettigheder;

toldadministrationerne anvender hver dag såvel EF-bestemmelser som ikke EF-bestemmelser, og det vil derfor være hensigtsmæssigt med en enkelt infrastruktur med henblik på anvendelse af disse bestemmelser;

udvekslingen af informationer kan vedrøre fysiske personer, og denne forordning bør derfor på sit anvendelsesområde tage hensyn til principperne om beskyttelse af personer ved elektronisk eller anden bearbejdning af personoplysninger; de principper, som findes i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (8), skal under overholdelse af bestemmelserne og betingelserne i dette direktiv præciseres og udbygges i denne forordning; indtil de nationale bestemmelser til gennemførelse af dette direktiv er trådt i kraft, bør visse medlemsstater, der ikke har regler om beskyttelse af ikke-automatiserede data, fritages fra at anvende denne forordnings bestemmelser om udveksling af sådanne data;

medlemsstaterne og Kommissionen bør for at kunne deltage i toldinformationssystemet vedtage en lovgivning om personers rettigheder og frihedsrettigheder i forbindelse med behandling af personoplysninger; indtil de nationale bestemmelser til gennemførelse af direktiv 95/46/EF er trådt i kraft, er det vigtigt, at medlemsstaterne og Kommissionen sikrer et beskyttelsesniveau, der tager udgangspunkt i principperne i dette direktiv;

af hensyn til en passende beskyttelse af de berørte personers rettigheder, skal der sikres uafhængigt tilsyn med behandlingen af personoplysninger i toldinformationssystemet såvel i den enkelte medlemsstat som i forhold til Kommissionen;

det er hensigtsmæssigt, at Kommissionen i tæt samarbejde med medlemsstaterne bidrager til at installere og forvalte databehandlingssystemerne i sidstnævnte;

det er hensigtsmæssigt, at Kommissionen underrettes om retslige eller administrative procedurer, der anvendes ved overtrædelser af told- eller landbrugsbestemmelserne;

med henblik på at iværksætte visse bestemmelser i denne forordning, at gøre installation og operation af toldinformationssystemet mulig og at undersøge eventuelle problemer i forbindelse med udviklingen af det administrative samarbejde, som er fastsat i denne forordning, er det hensigtsmæssigt at nedsætte et udvalg;

denne forordnings bestemmelser omfatter anvendelsen af både reglerne i den fælles landbrugspolitik og toldreglerne; det system, der indføres ved denne forordning, udgør en fuldstændig EF-enhed; da traktatens specifikke toldbestemmelser ikke giver Fællesskabet beføjelse til at indføre et sådant system, er det nødvendigt at anvende artikel 235 -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1. Ved denne forordning fastsættes det, på hvilke betingelser de administrative myndigheder, der i medlemsstaterne har til opgave at gennemføre told- og landbrugsbestemmelserne, skal samarbejde indbyrdes og med Kommissionen med henblik på at sikre overholdelsen af disse bestemmelser i et EF-system.

2. Bestemmelserne i denne forordning finder ikke anvendelse, hvis de overlapper specifikke bestemmelser i andre regler om gensidig bistand og samarbejde mellem medlemsstaternes administrative myndigheder samt mellem disse myndigheder og Kommissionen med henblik på gennemførelse af told- og landbrugsbestemmelserne.

Artikel 2

1. I denne forordning forstås ved:

- toldbestemmelser: samtlige fællesskabsbestemmelser og bestemmelser, der er vedtaget til gennemførelse af fællesskabsbestemmelser vedrørende indførsel, udførsel, transit og henliggen af varer, der er genstand for samhandel mellem medlemsstaterne og tredjelande samt mellem medlemsstaterne indbyrdes for så vidt angår varer, der ikke har status som fællesskabsvarer efter traktatens artikel 9, stk. 2, eller for hvilke betingelserne for opnåelsen af status som fællesskabsvarer skal kontrolleres eller undersøges yderligere

- landbrugsbestemmelser: samtlige bestemmelser, der er vedtaget inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik, og særlige bestemmelser, der er truffet vedrørende varer, som er frembragt ved forarbejdning af landbrugsprodukter

- bistandssøgende myndighed: en medlemsstats kompetente myndighed, som fremsætter anmodning om bistand

- bistandssøgte myndighed: en medlemsstats kompetente myndighed, til hvilken der rettes anmodning om bistand

- administrativ undersøgelse: enhver kontrol, undersøgelse eller foranstaltning, der iværksættes af repræsentanter for de i artikel 1, stk. 1, nævnte myndigheder i embeds medfør med henblik på at sikre, at told- og landbrugsbestemmelserne anvendes korrekt, og eventuelt fastslå uregelmæssigheder i forbindelse med transaktioner, der synes at være i modstrid med disse bestemmelser, undtagen foranstaltninger, der iværksættes efter begæring fra en retslig myndighed eller under dennes direkte myndighed; udtrykket »administrativ undersøgelse« omfatter også de i artikel 20 nævnte tjenesterejser

- personoplysninger: alle oplysninger om en identificeret eller identificerbar fysisk person; ved en identificerbar person forstås en person, der kan identificeres direkte eller indirekte, især ved henvisning til et identifikationsnummer eller et eller flere specifikke kendetegn med hensyn til den pågældendes fysiske, fysiologiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet.

2. Hver medlemsstat fremsender til de øvrige medlemsstater og Kommissionen en fortegnelse over de kompetente myndigheder, der er udpeget til at varetage forbindelserne med henblik på gennemførelsen af denne forordning.

I denne forordning dækker udtrykket »kompetente myndigheder« de myndigheder, der udpeges i overensstemmelse med første afsnit.

Artikel 3

Hvis medlemsstaternes myndigheder på grundlag af en anmodning om administrativ bistand eller en meddelelse, der fremsendes i medfør af denne forordning, beslutter at iværksætte en foranstaltning, der omfatter visse elementer, der kun kan gennemføres med tilladelse fra den retslige myndighed eller på dennes begæring, skal der som led i det administrative samarbejde efter denne forordning gives meddelelse om:

- de oplysninger vedrørende anvendelsen af told- og landbrugsbestemmelserne, der fremkommer på denne måde, eller i det mindste

- de væsentlige elementer i sagen, der gør det muligt at standse en svigagtig adfærd.

En sådan meddelelse skal dog på forhånd godkendes af den retslige myndighed, hvis en sådan godkendelse er påkrævet efter den nationale lovgivning.

AFSNIT I

BISTAND EFTER ANMODNING

Artikel 4

1. På anmodning af den bistandssøgende myndighed meddeler den bistandssøgte myndighed denne alle sådanne oplysninger, som gør det muligt for den førstnævnte myndighed at sikre overholdelsen af told- og landbrugsbestemmelserne, navnlig bestemmelser vedrørende:

- anvendelsen af told og afgifter med tilsvarende virkning samt landbrugsafgifter og andre afgifter, der er fastsat inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik eller i de særlige ordninger, der anvendes på visse varer, som er frembragt ved forarbejdning af landbrugsprodukter

- transaktioner, der er omfattet af ordningen for finansiering gennem Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget.

2. Ved fremskaffelsen af de ønskede oplysninger forholder den bistandssøgte myndighed eller den administrative myndighed, som førstnævnte forelægger sagen for, sig på samme måde, som hvis den handlede på egne vegne eller efter anmodning fra en anden myndighed i dens eget land.

Artikel 5

På anmodning af den bistandssøgende myndighed giver den bistandssøgte myndighed førstnævnte enhver attestation og ethvert dokument eller bekræftet genpart heraf, som den råder over eller fremskaffer på betingelserne i artikel 4, stk. 2, og som vedrører transaktioner, som told- og landbrugsbestemmelserne finder anvendelse på.

Artikel 6

1. På anmodning af den bistandssøgende myndighed skal den bistandssøgte myndighed under iagttagelse af gældende regler i den medlemsstat, hvor den er hjemmehørende, forkynde eller lade forkynde for adressaten alle sådanne akter eller afgørelser fra de administrative myndigheder, som vedrører anvendelsen af told- og landbrugsbestemmelserne.

2. Anmodninger om forkyndelse med angivelse af emnet for den akt eller afgørelse, der ønskes forkyndt, skal ledsages af en oversættelse til det officielle eller et af de officielle sprog i den medlemsstat, i hvilken den bistandssøgte myndighed er hjemmehørende, idet denne dog har mulighed for at give afkald på en sådan oversættelse.

Artikel 7

På anmodning af den bistandssøgende myndighed skal den bistandssøgte myndighed inden for sit virkeområde i videst muligt omfang foretage eller lade foretage særlig overvågning af:

a) personer, om hvem der er rimelig grund til at antage, at de begår overtrædelser af told- og landbrugsbestemmelserne, og navnlig overvågning af disse personers færden

b) steder hvor varer oplagres på en måde, som giver rimelig grund til at antage, at de er bestemt til at indgå i transaktioner, der er i strid med told- og landbrugsbestemmelserne

c) varebevægelser, om hvilke det er oplyst, at de muligvis er et led i transaktioner, der er i strid med told- og landbrugsbestemmelserne

d) transportmidler, om hvilke der er rimelig grund til at antage, at de anvendes til gennemførelse af transaktioner, der er i strid med told- eller landbrugsbestemmelserne.

Artikel 8

På anmodning af den bistandssøgende myndighed meddeler den bistandssøgte myndighed denne alle sådanne oplysninger, navnlig i form af rapporter og andre dokumenter eller bekræftede genparter eller uddrag heraf, som den råder over eller fremskaffer på betingelserne i artikel 4, stk. 2, og som vedrører konstaterede eller planlagte transaktioner, der er eller forekommer den bistandssøgende myndighed at være i strid med told- eller landbrugsbestemmelserne, eller eventuelt resultaterne af en i henhold til artikel 7 foretaget overvågning.

Originaldokumenter og genstande fremsendes dog kun, for så vidt de gældende bestemmelser i den medlemsstat, hvor den bistandssøgte myndighed er hjemmehørende, ikke er til hinder herfor.

Artikel 9

1. På anmodning af den bistandssøgende myndighed skal den bistandssøgte myndighed foretage eller lade foretage relevante administrative undersøgelser vedrørende transaktioner, der er eller forekommer den bistandssøgende myndighed at være i strid med told- eller landbrugsbestemmelserne.

Ved gennemførelsen af disse administrative undersøgelser forholder den bistandssøgte myndighed eller den administrative myndighed, som førstnævnte har forelagt sagen for, sig på samme måde, som hvis den handlede på egne vegne eller efter anmodning fra en anden myndighed i dens eget land.

Den bistandssøgte myndighed meddeler den bistandssøgende myndighed resultaterne af disse administrative undersøgelser.

2. Efter aftale mellem den bistandssøgende og den bistandssøgte myndighed kan embedsmænd udpeget af den bistandssøgende myndighed være til stede under de administrative undersøgelser efter stk. 1.

Repræsentanterne for den bistandssøgte myndighed leder under hele forløbet de administrative undersøgelser. Repræsentanterne for den bistandssøgende myndighed må ikke på eget initiativ gøre brug af de kontrolbeføjelser, der er tillagt repræsentanterne for den bistandssøgte myndighed. De har derimod adgang til samme lokaler og samme dokumenter, som sidstnævnte har adgang til, ved deres mellemkomst og udelukkende til brug i forbindelse med den igangværende administrative undersøgelse.

Såfremt visse handlinger ifølge de nationale strafferetsplejeregler kun må udføres af embedsmænd, der er særligt udpeget hertil i den nationale lovgivning, deltager repræsentanterne for den bistandssøgende myndighed ikke i disse handlinger. De må bl.a. ikke deltage i ransagninger eller den formelle afhøring af personer inden for straffelovens rammer. De har dog adgang til de således opnåede oplysninger på betingelserne i artikel 3.

Artikel 10

Efter aftale mellem den bistandssøgende og den bistandssøgte myndighed og ifølge bestemmelser, som sidstnævnte har fastsat, kan embedsmænd, der er behørigt bemyndiget af den bistandssøgende myndighed, i de kontorer, hvor de administrative myndigheder i den medlemsstat, hvor den bistandssøgte myndighed er hjemmehørende, udøver deres virksomhed, indhente sådanne oplysninger vedrørende anvendelsen af told- og landbrugsbestemmelserne, som den bistandssøgende myndighed har brug for, og som er indeholdt i den dokumentation, hvortil de ansatte i de nævnte kontorer har adgang. De pågældende embedsmænd kan tage genpart af denne dokumentation.

Artikel 11

Repræsentanter for den bistandssøgende myndighed, som er til stede i en anden medlemsstat i medfør af artikel 9 og 10, skal til enhver tid kunne fremvise en skriftlig fuldmagt, hvori er angivet deres identitet og deres officielle adkomst til at medvirke i sagen.

Artikel 12

De påvisninger, attester, informationer, dokumenter, bekræftede genparter og alle de oplysninger, som repræsentanterne for den bistandssøgte myndighed fremskaffer og videregiver til den bistandssøgende myndighed i forbindelse med bistanden efter artikel 4-11, kan gøres gældende som bevisligheder af de kompetente instanser i den medlemsstat, hvor den bistandssøgende myndighed er hjemmehørende.

AFSNIT II

UANMODET BISTAND

Artikel 13

Den enkelte medlemsstats kompetente myndigheder yder på betingelserne i artikel 14 og 15 de øvrige medlemsstaters kompetente myndigheder bistand, uden at sidstnævnte på forhånd har anmodet herom.

Artikel 14

Den enkelte medlemsstats kompetente myndigheder skal, hvis de af hensyn til overholdelsen af told- og landbrugsbestemmelserne finder det hensigtsmæssigt,

a) i muligt omfang foretage eller lade foretage særlig overvågning, jf. artikel 7

b) meddele de øvrige berørte medlemsstaters kompetente myndigheder alle sådanne oplysninger, navnlig i form af rapporter og andre dokumenter eller bekræftede genparter eller uddrag heraf, som de råder over, og som vedrører transaktioner, der er eller forekommer dem at være i strid med told- eller landbrugsbestemmelserne.

Artikel 15

Den enkelte medlemsstats kompetente myndigheder meddeler straks de øvrige berørte medlemsstaters kompetente myndigheder alle oplysninger, der kan være dem til nytte, og som vedrører transaktioner, der er eller forekommer, dem at være i strid med told- og landbrugsbestemmelserne, herunder navnlig oplysninger om de deraf berørte varer og om nye midler og metoder, der benyttes ved gennemførelsen af disse transaktioner.

Artikel 16

Oplysninger, som indhentes af repræsentanterne for en medlemsstat og videregives til en anden medlemsstat i forbindelse med bistand efter artikel 13, 14 og 15, kan gøres gældende som bevisligheder af de kompetente instanser i den medlemsstat, som modtager de pågældende oplysninger.

AFSNIT III

FORBINDELSER MED KOMMISSIONEN

Artikel 17

1. Så snart en medlemsstats kompetente myndigheder er kommet i besiddelse deraf, meddeler de Kommissionen

a) alle oplysninger, som de finder nyttige, vedrørende:

- de varer, der har været eller formodes at have været genstand for transaktioner, der er i strid med told- eller landbrugsbestemmelserne

- de metoder og fremgangsmåder, der er anvendt eller formodes at være anvendt ved overtrædelser af told- eller landbrugsbestemmelserne

- anmodninger om bistand, iværksatte foranstaltninger og udvekslede oplysninger i medfør af artikel 4-16, ved hjælp af hvilke der eventuelt kan afsløres tendenser til svig på told- eller landbrugsområdet

b) alle oplysninger vedrørende utilstrækkelighed eller mangler ved told- og landbrugsbestemmelserne, som anvendelsen af disse bestemmelser har vist eller givet grund til formodning om.

2. Så snart Kommissionen er kommet i besiddelse af oplysninger, ved hjælp af hvilke myndighederne kan sikre overholdelsen af told- og landbrugsbestemmelserne, meddeler den disse til medlemsstaternes kompetente myndigheder.

Artikel 18

1. Konstaterer de kompetente myndigheder i en medlemsstat, at transaktioner er eller synes at være i strid med told- og landbrugsbestemmelserne, og transaktionerne er af særlig fællesskabsinteresse, navnlig:

- fordi de forgrener sig eller kunne forgrene sig til andre medlemsstater, eller

- fordi lignende transaktioner efter nævnte myndigheders opfattelse må formodes også at kunne være foretaget i andre medlemsstater

meddeler disse myndigheder snarest Kommissionen, enten på egen foranledning eller efter en begrundet anmodning fra denne, alle relevante oplysninger, eventuelt i form af dokumenter eller kopier eller uddrag af dokumenter, som er nødvendige for at skabe klarhed over omstændighederne, således at Kommissionen kan samordne medlemsstaternes aktioner.

Kommissionen fremsender disse oplysninger til de kompetente myndigheder i de øvrige medlemsstater.

2. Hvis de kompetente myndigheder i en medlemsstat gør brug af stk. 1, kan de undlade at afgive den i artikel 14, litra b), og i artikel 15 nævnte meddelelse til de kompetente myndigheder i de øvrige berørte medlemsstater.

3. På begrundet anmodning fra Kommissionen handler medlemsstaternes kompetente myndigheder i overensstemmelse med artikel 4-8.

4. Skønner Kommissionen, at der i en eller flere medlemsstater er forekommet uregelmæssigheder, underretter den den eller de berørte medlemsstater, og denne eller disse iværksætter hurtigst muligt en administrativ undersøgelse, hvorunder repræsentanter for Kommissionen kan være til stede på de betingelser, der er fastsat i artikel 9, stk. 2, og artikel 11.

Den eller de pågældende medlemsstater meddeler snarest Kommissionen undersøgelsens konklusioner.

5. Repræsentanter for Kommissionen kan indhente de i artikel 10 omhandlede oplysninger ifølge betingelser, der er fastsat i nævnte artikel efter fælles aftale.

6. Bestemmelserne i denne artikel berører ikke den ret til information og til at udøve kontrol, som er tillagt Kommissionen i medfør af andre gældende forskrifter.

AFSNIT IV

FORBINDELSER MED TREDJELANDE

Artikel 19

Såfremt det pågældende tredjeland retligt har forpligtet sig til at yde den nødvendige bistand med henblik på at samle alle beviserne for det ulovlige i transaktioner, der synes at være i strid med told- eller landbrugsbestemmelserne, eller med henblik på at fastslå omfanget af de transaktioner, som efter det konstaterede er i strid med disse bestemmelser, kan de oplysninger, der indhentes i medfør af denne forordning, meddeles dette land som led i en samordnet aktion og i forståelse med de kompetente myndigheder der har indgivet dem, under iagttagelse af de nationale bestemmelser om overførsel af personoplysninger til tredjelande.

Meddelelsen foretages enten af Kommissionen eller af medlemsstaterne som led i den samordnede aktion, jf. stk. 1; i alle tilfælde skal der i det pågældende tredjeland ved hjælp af egnede midler sikres en beskyttelse svarende til den, der er fastsat i artikel 45, stk. 1 og 2.

Artikel 20

1. For at gennemføre målsætningen for denne forordning kan Kommissionen på betingelserne i artikel 19 efter koordinering og i snævert samarbejde med medlemsstaternes kompetente myndigheder iværksætte tjenesterejser til tredjelande med henblik på administrativt samarbejde og administrative undersøgelser.

2. Tjenesterejser til tredjelande som omhandlet i stk. 1 gennemføres på følgende vilkår:

a) de finder sted på Kommissionens foranledning, eventuelt på grundlag af oplysninger fra Europa-Parlamentet, eller efter anmodning fra en eller flere medlemsstater

b) i tjenesterejserne deltager sådanne repræsentanter for Kommissionen, der udpeges hertil, samt repræsentanter, der udpeges hertil af den eller de berørte medlemsstat(er)

c) tjenesterejser kan ligeledes i forståelse med Kommissionen og de berørte medlemsstater gennemføres af repræsentanter for en medlemsstat med henblik på varetagelse af Fællesskabets interesser, navnlig i medfør af en bilateral bistandsaftale med et tredjeland; i så tilfælde underrettes Kommissionen om resultaterne af tjenesterejserne

d) udgifterne til tjenesterejserne afholdes af Kommissionen.

3. Kommissionen underretter medlemsstaterne og Europa-Parlamentet om resultaterne af tjenesterejser, der foretages i medfør af denne artikel.

Artikel 21

1. De påvisninger, der foretages, og de oplysninger, der opnås under tjenesterejserne efter artikel 20 bl.a. i form af dokumenter, der stilles til rådighed af de kompetente myndigheder i de pågældende tredjelande, behandles i overensstemmelse med artikel 45.

2. Artikel 12 finder tilsvarende anvendelse på de påvisninger og oplysninger, der er nævnt i stk. 1.

3. Med henblik på anvendelse heraf i henhold til artikel 12 udleverer Kommissionen de modtagne originale dokumenter eller bekræftede genparter heraf til medlemsstaternes kompetente myndigheder på disses anmodning.

Artikel 22

Medlemsstaterne underretter Kommissionen om oplysninger, der som led i gensidig administrativ bistand er udvekslet med tredjelande, i det omfang, det efter artikel 18, stk. 1, har en særlig betydning for en tilfredsstillende gennemførelse af told- og landbrugsbestemmelserne i henhold til denne forordning, og når disse oplysninger henhører under denne forordnings anvendelsesområde.

AFSNIT V

TOLDINFORMATIONSSYSTEM

Kapitel 1

Oprettelse af et toldinformationssystem

Artikel 23

1. Der oprettes et edb-baseret informationssystem, i det følgende benævnt »toldinformationssystemet«, som imødekommer dels behovet hos de administrative myndigheder, der er ansvarlige for anvendelsen af told- og landbrugsbestemmelserne, og dels Kommissionens behov.

2. Formålet med toldinformationssystemet er, i overensstemmelse med bestemmelserne i denne forordning, at bidrage til forebyggelse og efterforskning af og retsforfølgning ved transaktioner, der er i strid med told- eller landbrugsbestemmelserne, ved gennem en hurtig udbredelse af oplysninger at øge effektiviteten i samarbejds- og kontrolprocedurerne hos de kompetente myndigheder, der er omhandlet i forordningen.

3. Medlemsstaternes toldmyndigheder kan anvende toldinformationssystemets materielle infrastruktur i forbindelse med toldsamarbejdet i henhold til artikel K.1, nr. 8, i traktaten om Den Europæiske Union.

I så fald varetager Kommissionen den tekniske forvaltning af denne infrastruktur.

4. De transaktioner, der vedrører anvendelsen af landbrugsbestemmelserne, og for hvilke der skal registreres oplysninger i toldinformationssystemet, fastlægges af Kommissionen efter proceduren i artikel 43, stk. 2.

5. Bestemmelserne i dette afsnit gælder ikke for udveksling af oplysninger efter artikel 17 og 18.

6. Medlemsstaterne og Kommissionen i det følgende benævnt »partnerne i toldinformationssystemet«, deltager i toldinformationssystemet på de betingelser, der er fastlagt i dette afsnit.

Kapitel 2

Drift og brug af toldinformationssystemet

Artikel 24

Toldinformationssystemet består af en central database, hvortil der er adgang via terminaler i hver af medlemsstaterne og Kommissionen. Systemet skal udelukkende omfatte data, der er nødvendige for at opfylde dets formål, som fastlagt i artikel 23, stk. 2, herunder personoplysninger, af følgende kategorier:

a) varer

b) transportmidler

c) virksomheder

d) personer

e) udviklingen i bedragerisager

f) disponibel ekspertbistand.

Artikel 25

Det afgøres efter proceduren i artikel 43, stk. 2, hvilke elementer der skal indgå i toldinformationssystemet under hver af kategorierne a) - f) i artikel 24, i det omfang det er nødvendigt for at opfylde formålet med systemet. Kategori e) og f) i nævnte artikel må under ingen omstændigheder indeholde personoplysninger. Inden for kategori a) - d) i nævnte artikel må de personoplysninger, der medtages, ikke omfatte andet end:

a) efternavn, pigenavn, fornavn, påtaget navn

b) fødselsdato og fødested

c) nationalitet

d) køn

e) særlige fysiske kendetegn af objektiv og blivende karakter

f) årsagen til, at data er medtaget

g) anbefalet operation

h) en advarselskode, der henviser til ethvert tidligere tilfælde af våbenbesiddelse, voldelig adfærd eller flugt

i) transportmidlets registreringsnummer.

Databasen må under ingen omstændigheder indeholde personoplysninger om racemæssig eller etnisk baggrund, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning og fagforeningsmæssigt tilhørsforhold samt om helbredsforhold eller seksuelle forhold.

Artikel 26

Følgende principper skal overholdes i forbindelse med iværksættelse af toldinformationssystemet for så vidt angår personoplysninger:

a) indsamling og enhver anden behandling af personoplysninger skal foregå loyalt og lovligt

b) oplysningerne skal indsamles til de formål, der er fastlagt i artikel 23, stk. 2, og må ikke efterfølgende behandles på en måde, der er uforenelig med disse formål

c) oplysningerne skal være fyldestgørende, relevante og nødvendige i forhold til behandlingsformålet

d) oplysningerne skal være nøjagtige og om nødvendigt ajourførte

e) oplysningerne må ikke opbevares på en måde, der giver mulighed for at identificere de registrerede, i et længere tidsrum end det, der er nødvendigt af hensyn til anvendelsesformålet.

Artikel 27

1. Oplysninger i kategorierne a) - d) i artikel 24 registreres kun i toldinformationssystemet i forbindelse med observation og optagelse af rapport, diskret overvågning eller særlig kontrol.

2. I forbindelse med de operationer, der er omtalt i stk. 1, må personoplysninger inden for en af kategorierne a) - d) i artikel 24 kun registreres i toldinformationssystemet, hvis der er vægtige grunde - specielt tidligere ulovlig aktivitet - til at tro, at den pågældende person har foretaget, er i færd med at foretage eller har til hensigt at foretage transaktioner, der er i strid med told- eller landbrugsbestemmelserne, og som er af særlig fællesskabsinteresse.

Artikel 28

1. Hvis der foretages operationer af den art, der er omtalt i artikel 27, stk. 1, kan en eller flere af følgende oplysninger indsamles og sendes til den partner i toldinformationssystemet, der har iværksat disse operationer:

a) oplysning om, at den vare, det transportmiddel, den virksomhed eller den person, der er formidlet oplysninger om, er fundet

b) sted og tidspunkt for kontroloperationen samt årsagen hertil

c) rejserute og mål

d) hvilke personer der ledsager den pågældende person eller befinder sig i transportmidlet

e) hvilket transportmiddel der er benyttet

f) hvilke genstande der er transporteret

g) under hvilke omstændigheder varen, transportmidlet, virksomheden eller personen er fundet.

Når sådanne oplysninger indsamles i forbindelse med diskret overvågning, skal det påses, at overvågningens hemmelige karakter sikres.

2. I forbindelse med den særlige kontrol, der omtales i artikel 27, stk. 1, kan der foretages undersøgelse af personer, transportmidler og genstande, i det omfang det er tilladt efter de love, administrative bestemmelser og procedurer, der gælder i den medlemsstat, hvor undersøgelsen finder sted. Hvis den særlige kontrol ikke er tilladt ifølge en medlemsstats lovgivning, anvender vedkommende medlemsstat i stedet automatisk observation og optagelse af rapport eller diskret overvågning.

Artikel 29

1. Direkte adgang til oplysninger i toldinformationssystemet er forbeholdt de nationale myndigheder, der udpeges af hver medlemsstat, samt de tjenestegrene, Kommissionen har udpeget. Disse nationale myndigheder omfatter toldadministrationerne, men kan også omfatte andre myndigheder, der ifølge den pågældende medlemsstats love, administrative bestemmelser og procedurer ligeledes har beføjelse til at arbejde for virkeliggørelsen af målsætningen i artikel 23, stk. 2.

2. Hver medlemsstat tilsender Kommissionen en liste over de kompetente myndigheder, der er udpeget til at have direkte adgang til toldinformationssystemet. For hver myndighed skal det angives, hvilke data den må få adgang til og til hvilke formål.

Kommissionen giver de øvrige medlemsstater meddelelse herom. Den giver også alle medlemsstaterne tilsvarende oplysninger om, hvilke tjenestegrene i Kommissionen der er bemyndiget til at have adgang til toldinformationssystemet.

Listen over de således udpegede nationale myndigheder og tjenestegrene i Kommissionen offentliggøres af Kommissionen i De Europæiske Fællesskabers Tidende til orientering.

3. Uanset stk. 1 og 2 kan Rådet på forslag af Kommissionen træffe afgørelse om at give internationale eller regionale organisationer adgang til toldinformationssystemet, for så vidt der i de tilfælde, hvor det er relevant, samtidig indgås en protokol med disse organisationer i overensstemmelse med artikel 7, stk. 3, i konventionen mellem Den Europæiske Unions medlemsstater om brug af informationsteknologi på toldområdet. Når der træffes en sådan afgørelse, tages der navnlig hensyn til alle bestående bilaterale ordninger eller fællesskabsordninger og til, hvorvidt niveauet for databeskyttelsen er tilstrækkelig godt.

Artikel 30

1. Partnerne i toldinformationssystemet må kun benytte oplysninger fra toldinformationssystemet i forbindelse med de formål, der er anført i artikel 23, stk. 2. Dog kan dataene benyttes til administrative eller andre formål efter forudgående tilladelse fra den partner i toldinformationssystemet, der har ladet oplysningerne registrere i systemet, og på de betingelser, den har stillet herfor. En sådan anden anvendelse skal være i overensstemmelse med de love, administrative bestemmelser og procedurer, der gælder i den medlemsstat, som ønsker at benytte dataene, og i givet fald de tilsvarende bestemmelser, der gælder for Kommissionen på dette område, og ske under hensyn til principperne i bilaget.

2. Med forbehold af stk. 1 og 4 i denne artikel samt artikel 29, stk. 3, må data fra toldinformationssystemet kun benyttes af de myndigheder, der er udpeget af den enkelte medlemsstat eller de tjenestegrene, der er udpeget af Kommissionen, og som har beføjelse til at arbejde for virkeliggørelsen af målsætningen i artikel 23, stk. 2, ifølge de love, administrative bestemmelser og procedurer, der gælder for disse.

3. Hver medlemsstat sender Kommissionen en liste over de i stk. 2 omhandlede myndigheder.

Kommissionen underretter de øvrige medlemsstater herom. Den giver desuden alle medlemsstaterne de tilsvarende oplysninger vedrørende de tjenestegrene i Kommissionen, der er bemyndiget til at bruge toldinformationssystemet.

Listen over de således udpegede myndigheder og tjenestegrene offentliggøres af Kommissionen i De Europæiske Fællesskabers Tidende til orientering.

4. Oplysninger fra toldinformationssystemet kan efter forudgående tilladelse fra den medlemsstat, der har ladet dem registrere, og på de betingelser, som medlemsstaten måtte stille, udleveres til andre nationale myndigheder end dem, der er nævnt i stk. 2, til tredjelande samt til internationale og regionale organisationer der ønsker at gøre brug af dem. Hver af medlemsstaterne træffer særlige foranstaltninger for at garantere dataenes sikkerhed, når de sendes eller udleveres til instanser uden for medlemsstatens territorium.

Bestemmelserne i første afsnit finder tilsvarende anvendelse for Kommissionen, når det er den, der har registreret oplysningerne i systemet.

Artikel 31

1. For så vidt denne forordning ikke fastsætter strengere bestemmelser, gælder den formidlende medlemsstats love, administrative bestemmelser og procedurer og i givet fald de tilsvarende bestemmelser, der gælder for Kommissionen på dette område, for registrering af oplysninger i toldinformationssystemet.

2. For så vidt denne forordning ikke fastsætter strengere bestemmelser, gælder en medlemsstats love, administrative bestemmelser og procedurer for dens behandling eller anvendelse af data fra toldinformationssystemet, herunder anvendelse eller gennemførelse af en hvilken som helst operation, jf. artikel 27, på opfordring af den formidlende partner i toldinformationssystemet, og i givet fald de tilsvarende bestemmelser, der gælder for Kommissionen på dette område.

Kapitel 3

Ændring af data

Artikel 32

1. Kun den formidlende partner i toldinformationssystemet har ret til at ændre, supplere, rette eller slette oplysninger, som den har registreret i toldinformationssystemet.

2. Hvis en formidlende partner i toldinformationssystemet opdager eller bliver gjort opmærksom på, at de oplysninger, den har registreret, er ukorrekte, eller at de er blevet registreret eller bevares i strid med denne forordning, ændrer, supplerer, retter eller sletter den oplysningerne og underretter de andre partnere i toldinformationssystemet herom.

3. Hvis en partner i toldinformationssystemet har grund til at formode, at en oplysning i toldinformationssystemet er ukorrekt eller er blevet registreret eller bevares i strid med denne forordning, underretter den hurtigst muligt den formidlende partner i toldinformationssystemet herom. Denne kontrollerer den pågældende oplysning og retter eller sletter den omgående, hvis det er nødvendigt. Den formidlende partner i toldinformationssystemet underretter de øvrige partnere om enhver rettelse eller sletning.

4. Hvis en partner i toldinformationssystemet ved registreringen af oplysninger i toldinformationssystemet bliver opmærksom på, at dens rapport er i modstrid med en tidligere rapport, hvad angår indholdet eller den operation, der ønskes foretaget, skal den omgående underrette den partner, der har udarbejdet den tidligere rapport. De to partnere søger derefter at løse problemet. Hvis der ikke opnås enighed, står den første rapport ved magt, men de dele af den nye rapport, der ikke er i modstrid med den første, registreres i systemet.

5. Hvis en domstol eller en anden hertil beføjet myndighed i en medlemsstat træffer en endelig afgørelse om, at oplysninger i toldinformationssystemet skal ændres, suppleres, rettes eller slettes, foretager partnerne i toldinformationssystemet disse ændringer, dog med forbehold af de øvrige bestemmelser i denne forordning.

Hvis der er uoverensstemmelse mellem sådanne afgørelser truffet af domstole eller andre hertil beføjede myndigheder, herunder de afgørelser vedrørende rettelse eller sletning, der er nævnt i artikel 36, skal den medlemsstat, som har registreret de pågældende data, slette dem fra systemet.

Første afsnit finder tilsvarende anvendelse, når en afgørelse truffet af Kommissionen om oplysninger i toldinformationssystemet annulleres af Domstolen.

Kapitel 4

Bevarelse af data

Artikel 33

1. Oplysninger, der er registreret i toldinformationssystemet, bevares kun så længe, det er nødvendigt for at opfylde det formål, af hensyn til hvilket de blev registreret i systemet. Mindst en gang om året undersøger den formidlende partner i toldinformationssystemet, om det er nødvendigt at bevare oplysningerne.

2. Den formidlende partner i toldinformationssystemet kan i løbet af undersøgelsesperioden beslutte at bevare oplysningerne indtil næste undersøgelse, hvis det er nødvendigt for at opfylde de formål, af hensyn til hvilke de blev registreret. Hvis der ikke træffes nogen beslutning om at bevare oplysningerne, overføres de automatisk til den del af toldinformationssystemet, som der i henhold til stk. 4 er begrænset adgang til, jf. dog artikel 36.

3. Toldinformationssystemet skal automatisk med en måneds forudgående varsel underrette den formidlende partner i toldinformationssystemet om en planlagt overførsel af oplysninger fra systemet i henhold til stk. 2.

4. Oplysninger, der er overført i henhold til stk. 2, bevares fortsat i toldinformationssystemet i et år, men er med forbehold af artikel 36 kun tilgængelige for en repræsentant for det udvalg, der er nævnt i artikel 43, for så vidt angår anvendelsen af samme artikels stk. 4, syvende, ottende og niende led og stk. 5, eller for de tilsynsmyndigheder, der er nævnt i artikel 37. I løbet af denne periode må oplysninger kun hentes frem med det formål at kontrollere, om de er korrekte og i overensstemmelse med gældende bestemmelser. Herefter skal de slettes.

Kapitel 5

Beskyttelse af personoplysninger

Artikel 34

1. Hver partner i toldinformationssystemet, der har til hensigt at modtage personoplysninger fra toldinformationssystemet eller registrere personoplysninger i systemet, skal senest på denne forordnings anvendelsesdato have vedtaget national lovgivning respektive interne regler gældende for Kommissionen, der sikrer beskyttelse af personers rettigheder og frihedsrettigheder i forbindelse med behandling af personoplysninger.

2. En partner i toldinformationssystemet må først modtage personoplysninger fra toldinformationssystemet eller registrere personoplysninger i systemet, når foranstaltningerne til beskyttelse af sådanne oplysninger, jf. stk. 1, er trådt i kraft. Hver medlemsstat skal desuden forud have udpeget en eller flere nationale tilsynsmyndigheder, jf. artikel 37.

3. For at sikre korrekt anvendelse af denne forordnings bestemmelser om beskyttelse af personoplysninger anser hver medlemsstat og Kommissionen toldinformationssystemet for at være et system til behandling af personoplysninger, der er underlagt bestemmelserne i stk. 1 samt de strengere bestemmelser, der er fastsat i denne forordning.

De i stk. 1 omhandlede interne regler, der er gældende for Kommissionen, offentliggøres i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Artikel 35

1. Partnerne i toldinformationssystemet må ikke anvende personoplysninger fra toldinformationssystemet til andre formål end det i artikel 23, stk. 2, nævnte, jf. dog artikel 30, stk. 1.

2. Oplysningerne må kun kopieres til tekniske formål, hvis dette er nødvendigt for, at de i artikel 29 nævnte myndigheder kan foretage informationssøgning. Personoplysninger registreret af andre medlemsstater eller Kommissionen må ikke kopieres fra toldinformationssystemet til andre datafiler, som medlemsstaterne eller Kommissionen er ansvarlige for, jf. dog artikel 30, stk. 1.

Artikel 36

1. En persons rettigheder med hensyn til personoplysninger i toldinformationssystemet, herunder navnlig retten til adgang, skal gælde

- i overensstemmelse med de love, administrative bestemmelser og procedurer, der gælder i den medlemsstat, hvor vedkommende påberåber sig disse rettigheder

- i overensstemmelse med de interne regler, der gælder for Kommissionen, jf. artikel 34, stk. 1.

Hvis det er hjemlet i den berørte medlemsstats love, administrative bestemmelser eller procedurer, skal den i henhold til artikel 37 nedsatte nationale tilsynsmyndighed bestemme, om oplysninger kan udleveres og i givet fald proceduren herfor.

2. En partner i toldinformationssystemet, der modtager en anmodning om adgang til personoplysninger, kan nægte dette, hvis der er sandsynlighed for, at udleveringen af oplysningerne vil være til skade for forebyggelse eller efterforskning af eller retsforfølgning ved transaktioner, der er i strid med told- eller landbrugsbestemmelserne. En medlemsstat kan også nægte adgang på grundlag af sine love, administrative bestemmelser og procedurer i tilfælde, hvor det er påkrævet af hensyn til beskyttelsen af statens sikkerhed, forsvaret, den offentlige sikkerhed og individets rettigheder og frihedsrettigheder. Kommissionen kan nægte adgang i tilfælde, hvor det er påkrævet af hensyn til beskyttelsen af individets rettigheder og frihedsrettigheder.

Adgang skal altid nægtes i perioder, hvor der gennemføres aktioner med henblik på observation og optagelse af rapport eller diskret overvågning.

3. Hvis de personoplysninger, der anmodes om adgang til, er blevet formidlet af en anden partner i toldinformationssystemet, må der kun gives adgang til dem, hvis den formidlende partner har haft lejlighed til at tilkendegive sin holdning.

4. En person kan i henhold til den enkelte medlemsstats love, administrative bestemmelser og procedurer eller til de for Kommissionen gældende interne regler hos enhver partner i toldinformationssystemet få personoplysninger, der vedrører den pågældende selv, rettet eller slettet, hvis de er ukorrekte, eller hvis de er blevet registreret eller bevares i toldinformationssystemet i modstrid med det formål, der er anført i artikel 23, stk. 2, eller hvis principperne i artikel 26 ikke er overholdt.

5. På enhver medlemsstats område kan en person for så vidt angår personoplysninger i toldinformationssystemet, der vedrører den pågældende selv, i overensstemmelse med den pågældende medlemsstats love, administrative bestemmelser og procedurer, anlægge sag ved domstolene eller efter omstændighederne indbringe spørgsmålet for den myndighed, der er beføjet hertil i henhold til den pågældende medlemsstats love, administrative bestemmelser og procedurer, med det formål:

a) at få rettet eller slettet ukorrekte personoplysninger

b) at få rettet eller slettet personoplysninger, der er registreret eller som bevares i toldinformationssystemet i strid med denne forordning

c) at få adgang til personoplysninger

d) at få tilkendt erstatning i henhold til artikel 40, stk. 2.

For så vidt angår de af Kommissionen registrerede oplysninger kan der anlægges sag ved Domstolen i overensstemmelse med traktatens artikel 173.

Medlemsstaterne og Kommissionen forpligter sig gensidigt til at gennemføre de endelige afgørelser, der træffes af domstolene, De Europæiske Fællesskabers Domstol eller en anden hertil beføjet myndighed, og som vedrører litra a), b), og c) i første afsnit.

6. Henvisningen i denne artikel og i artikel 32, stk. 5, til en »endelig afgørelse« indebærer ikke nogen forpligtelse for medlemsstaten eller Kommissionen til at appellere en afgørelse truffet af en domstol eller af en anden hertil beføjet myndighed.

Kapitel 6

Tilsyn med beskyttelse af personoplysninger

Artikel 37

1. Hver af medlemsstaterne udpeger en eller flere nationale tilsynsmyndigheder med ansvar for beskyttelse af personoplysninger til at føre uafhængigt tilsyn med personoplysninger i toldinformationssystemet.

Tilsynsmyndighederne fører i overensstemmelse med deres respektive nationale lovgivninger uafhængigt tilsyn og kontrol for at sikre, at behandlingen og brugen af oplysningerne i toldinformationssystemet ikke krænker de berørte personers rettigheder. Til dette formål skal tilsynsmyndighederne have adgang til systemet.

2. Enhver person kan anmode en hvilken som helst national tilsynsmyndighed om at kontrollere personoplysninger i toldinformationssystemet, der vedrører den pågældende selv, samt om at kontrollere, hvilken brug der er gjort eller bliver gjort af disse oplysninger. Denne ret skal udøves i overensstemmelse med love, administrative bestemmelser og procedurer i den medlemsstat, hvor anmodningen indgives. Hvis oplysningerne er blevet registreret af en anden medlemsstat eller Kommissionen, skal kontrollen udføres i tæt samarbejde med denne medlemsstats nationale tilsynsmyndighed eller med den i stk. 4 nævnte myndighed.

3. Kommissionen træffer inden for sine tjenestegrene alle foranstaltninger til at sikre, at der føres tilsyn med beskyttelsen af personoplysninger, som giver garantier på et niveau svarende til det, der følger af stk. 1.

4. Indtil der måtte blive udpeget en eller flere af de myndigheder, der oprettes for EF-institutionerne og -organerne, er Kommissionens aktiviteter vedrørende de regler for databeskyttelse, som er omhandlet i artikel 34, stk. 1, artikel 36, stk. 1, og artikel 37, stk. 3, underlagt tilsyn fra den i artikel 138 E i traktaten omhandlede ombudsmand inden for rammerne af det hverv, som denne tildeler ham.

Kapitel 7

Sikkerhed i forbindelse med toldinformationssystemet

Artikel 38

1. Alle de relevante tekniske og organisatoriske forholdsregler, som er nødvendige for at garantere sikkerheden, træffes af:

a) henholdsvis medlemsstaterne og Kommissionen for så vidt angår toldinformationssystemets terminaler på deres respektive områder og i Kommissionens lokaler

b) det i artikel 43 nævnte udvalg for så vidt angår toldinformationssystemet og de terminaler, der er placeret i de samme lokaler som toldinformationssystemet, og som anvendes til tekniske formål og til kontrolundersøgelserne efter stk. 3.

2. Medlemsstaterne og Kommissionen samt det i artikel 43 nævnte udvalg skal navnlig træffe forholdsregler til

a) at forhindre, at uautoriserede personer får adgang til installationer, der benyttes til databehandlingen

b) at forhindre, at oplysninger og databærere læses, kopieres, ændres eller fjernes af uautoriserede personer

c) at forhindre uautoriseret registrering af oplysninger samt uautoriseret konsultation, ændring eller sletning af oplysninger

d) at forhindre, at uautoriserede personer får adgang til oplysninger i toldinformationssystemet ved hjælp af datatransmissionsudstyr

e) at sikre, at autoriserede personer, hvad angår brugen af toldinformationssystemet, kun får adgang til de oplysninger, de er bemyndiget til at kende

f) at sikre, at det er muligt at undersøge og fastslå, til hvilke myndigheder, der kan sendes data via transmissionsudstyr

g) at sikre at det er muligt efterfølgende at undersøge og fastslå, hvilke oplysninger der er registreret i toldinformationssystemet, hvornår og af hvem, og at føre tilsyn med informationssøgningen

h) at forhindre uautoriseret læsning, kopiering, ændring eller sletning af oplysninger under datatransmission eller transport af databærere.

3. I overensstemmelse med artikel 43, kontrollerer udvalget, om der var givet tilladelse til de søgninger, der blev foretaget, samt om de blev foretaget af autoriserede brugere. Mindst 1 % af alle søgninger skal kontrolleres. Disse søgninger og denne kontrol skal registreres i systemet og skal udelukkende anvendes til de nævnte kontrolundersøgelser. De skal slettes efter seks måneder.

Artikel 39

1. Hver af medlemsstaterne udpeger en tjenestegren, der er ansvarlig for sikkerhedsforanstaltningerne i artikel 38 vedrørende de terminaler, der befinder sig på vedkommende stats område, for undersøgelsen i artikel 33, stk. 1 og 2, og i øvrigt for den korrekte gennemførelse af denne forordning, såfremt det er nødvendigt i henhold til nævnte stats love, administrative bestemmelser og procedurer.

2. Kommissionen udpeger for sit vedkommende de tjenestegrene, der har til opgave at træffe de i stk. 1 nævnte foranstaltninger.

Kapitel 8

Ansvar og offentliggørelse

Artikel 40

1. Den partner i toldinformationssystemet, der har registreret oplysninger i dette, er ansvarlig for, at de er korrekte, løbende ajourførte og opfylder gældende bestemmelser. Medlemsstaterne eller i givet fald Kommissionen er desuden forpligtede til at overholde artikel 26.

2. Enhver partner i toldinformationssystemet er ansvarlig i henhold til sine nationale love, administrative bestemmelser og procedurer eller tilsvarende EF-bestemmelser for enhver skade, der tilføjes personer i forbindelse med brugen af toldinformationssystemet i den pågældende medlemsstat eller Kommissionen.

Dette gælder også, hvis skaden tilføjes af den formidlende partner i toldinformationssystemet ved, at denne registrerer ukorrekte oplysninger eller registrerer oplysninger i strid med denne forordning.

3. Hvis den partner i toldinformationssystemet, mod hvilken der rejses sag for registrering af ukorrekte oplysninger, ikke er den samme som den partner, der formidlede oplysningerne, søger de berørte partnere i fællesskab at afgøre, om, i givet fald i hvilket omfang, den udbetalte erstatning skal tilbagebetales af den formidlende partner til den anden partner. De beløb, man enes om, skal tilbagebetales efter anmodning herom.

Artikel 41

Kommissionen offentliggør i De Europæiske Fællesskabers Tidende en meddelelse om toldinformationssystemets indførelse.

AFSNIT VI

DATABESKYTTELSE I FORBINDELSE MED IKKE-AUTOMATISERET DATAUDVEKSLING

Artikel 42

De bestemmelser, der gælder for automatiseret udveksling og behandling af oplysninger, finder tilsvarende anvendelse på ikke-automatiseret udveksling og behandling af oplysninger.

AFSNIT VII

Afsluttende bestemmelser

Artikel 43

1. Kommissionen bistås af et udvalg, der består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand.

2. Kommissionens repræsentant forelægger udvalget et udkast til de foranstaltninger, der skal træffes. Udvalget afgiver en udtalelse om dette udkast inden for en frist, som formanden kan fastsætte under hensyntagen til det pågældende spørgsmåls hastende karakter. Det udtaler sig med det flertal, som er fastsat i traktatens artikel 148, stk. 2, for vedtagelse af de afgørelser, som Rådet skal træffe på forslag af Kommissionen. Under afstemninger i udvalget tillægges de stemmer, der afgives af repræsentanterne for medlemsstaterne, den vægt, der er fastlagt i nævnte artikel. Formanden deltager ikke i afstemningen.

Kommissionen vedtager de påtænkte foranstaltninger, når de er i overensstemmelse med udvalgets udtalelse.

Er de påtænkte foranstaltninger ikke i overensstemmelse med udvalgets udtalelse, eller hvis der ikke er afgivet nogen udtalelse, forelægger Kommissionen straks Rådet et forslag til de foranstaltninger, der skal vedtages. Rådet træffer afgørelse med kvalificeret flertal.

Har Rådet efter udløbet af en frist på tre måneder regnet fra forslagets forelæggelse for Rådet ikke truffet nogen afgørelse, vedtages de foreslåede foranstaltninger af Kommissionen, medmindre Rådet med simpelt flertal har afvist dem.

3. Proceduren i stk. 2 finder navnlig anvendelse på

a) afgørelser om, hvilke elementer der skal indgå i toldinformationssystemet, jf. artikel 25

b) fastlæggelsen af de transaktioner, der vedrører anvendelsen af landbrugsbestemmelserne, og for hvilke oplysninger skal registreres i toldinformationssystemet, jf. artikel 23, stk. 4.

4. Udvalget behandler ethvert spørgsmål vedrørende anvendelsen af denne forordning, som dets formand måtte rejse enten på eget initiativ eller på anmodning af en repræsentant for en medlemsstat, herunder navnlig spørgsmål vedrørende:

- den praktiske gennemførelse generelt af den ved denne forordning fastlagte gensidige bistand

- fastlæggelse af de praktiske enkeltheder for meddelelsen af de i artikel 16 og 17 omhandlede oplysninger

- de oplysninger, der meddeles Kommissionen i medfør af artikel 17 og 18 med henblik på at uddrage konklusioner heraf, fastlægge de nødvendige foranstaltninger til at bringe konstaterede transaktioner, der er i strid med told- eller landbrugsbestemmelserne, til ophør og eventuelt foreslå ændringer af bestående fællesskabsbestemmelser eller udarbejdelse af supplerende bestemmelser

- forberedelser til de undersøgelser, der udføres af medlemsstaterne og koordineres af Kommissionen, samt de i artikel 20 nævnte tjenesterejser

- de foranstaltninger, der træffes for at beskytte de i medfør af denne forordning udvekslede oplysningers, især personoplysningers, fortrolige karakter, med undtagelse af oplysningerne i afsnit V

- iværksættelsen af toldinformationssystemet og dettes tilfredsstillende funktion samt alle tekniske og praktiske foranstaltninger med henblik på at garantere systemets sikkerhed

- behovet for at bevare oplysningerne i toldinformationssystemet

- de foranstaltninger, der træffes for at beskytte den fortrolige karakter af de oplysninger, der i medfør af denne forordning registreres i toldinformationssystemet, herunder navnlig personoplysninger, og for at sikre, at de forpligtelser, der påhviler de ansvarlige for behandlingen, opfyldes

- de foranstaltninger, der træffes i medfør af artikel 38, stk. 2.

5. Udvalget behandler ethvert problem i forbindelse med toldinformationssystemets funktion, som de i artikel 37 omhandlede tilsynsmyndigheder støder på. I så fald holder udvalget møde i en ad hoc-sammensætning bestående af repræsentanter, der er udpeget af hver medlemsstat fra dens egen eller dens egne nationale tilsynsmyndigheder. Den i artikel 37, stk. 4, nævnte ombudsmand eller dennes repræsentant kan ligeledes, på eget initiativ og i det omfang han finder det foreneligt med sit hverv, deltage i udvalgets møder i en sådan ad hoc-sammensætning. Udvalget holder mindst ét møde om året i ad hoc-sammensætningen.

6. Udvalget har i henhold til denne artikel direkte adgang til de oplysninger, der er registreret i toldinformationssystemet, og kan uden videre anvende dem.

Artikel 44

I stedet for den fremsendelse af dokumenter, der er foreskrevet i denne forordning, kan oplysninger, der under en hvilken som helst form og til samme formål er tilvejebragt ved databehandling, meddeles, jf. dog bestemmelserne i afsnit V vedrørende toldinformationssystemet.

Artikel 45

1. De oplysninger, der under en hvilken som helst form meddeles i medfør af denne forordning, herunder også oplysningerne i toldinformationssystemet, er fortrolige. De er omfattet af den tjenstlige tavshedspligt og beskyttes af den nationale lovgivning, der i den medlemsstat, som modtager dem, gælder for oplysninger af samme art, samt af de tilsvarende bestemmelser, der gælder for Fællesskabets institutioner.

De i første afsnit nævnte oplysninger må navnlig ikke meddeles andre personer end dem, der i medlemsstaterne eller i fællesskabsinstitutionerne i kraft af deres stilling er bemyndiget til at kende eller bruge dem. De må heller ikke anvendes til andre end de i denne forordning fastsatte formål, medmindre den medlemsstat eller Kommissionen, som har afgivet dem eller registreret dem i toldinformationssystemet, udtrykkeligt har indvilliget heri og det sker på de af denne medlemsstat eller af Kommissionen fastsatte betingelser, og såfremt en sådan meddelelse eller anvendelse ikke er i strid med gældende bestemmelser i den medlemsstat, hvor den myndighed, som har modtaget dem, er hjemmehørende.

2. Oplysninger om fysiske og juridiske personer må kun indgå i de i denne forordning nævnte meddelelser, hvis det er strengt nødvendigt for at forebygge, efterforske eller forfølge transaktioner, der er i strid med told- eller landbrugsbestemmelserne, jf. dog bestemmelserne i afsnit V vedrørende toldinformationssystemet.

3. Stk. 1 og stk. 2 er ikke til hinder for, at oplysninger, der er indhentet i medfør af denne forordning, anvendes i forbindelse med senere retslige foranstaltninger eller retsforfølgning for overtrædelse af told- eller landbrugsbestemmelserne.

Den kompetente myndighed, der har meddelt de pågældende oplysninger, underrettes straks om en sådan anvendelse.

4. Såfremt en medlemsstat meddeler Kommissionen, at en fysisk eller en juridisk person, hvis navn i medfør af denne forordning er meddelt Kommissionen, efter nærmere undersøgelser viser sig ikke at være impliceret i ulovligheder, skal Kommissionen straks viderebringe denne oplysning til dem, der i medfør af denne forordning har modtaget disse personoplysninger. Den pågældende person vil ikke længere blive behandlet som en person, der er impliceret i en ulovlighed, således som det var anført i den første meddelelse.

Hvis toldinformationssystemet indeholder personoplysningerne om den pågældende person, skal disse fjernes.

Artikel 46

Med henblik på anvendelsen af denne forordning træffer medlemsstaterne alle nødvendige foranstaltninger til:

a) på internt plan at sikre en hensigtsmæssig samordning mellem de i artikel 1, stk. 1, nævnte administrative myndigheder

b) i deres indbyrdes forbindelser og i den udstrækning, der er behov herfor, at etablere et direkte samarbejde mellem de myndigheder, som de specielt giver beføjelser med henblik herpå.

Artikel 47

Medlemsstaterne kan efter fælles aftale og i nødvendigt omfang beslutte at fastsætte nærmere bestemmelser, der kan sikre, at den gensidige bistand, der er fastlagt ved denne forordning, kan fungere bedst muligt, navnlig for at undgå enhver afbrydelse af tilsynet med personer eller varer, der kunne hindre påvisning af transaktioner, der er i strid med personer eller varer, der kunne hindre påvisning af transaktioner, der er i strid med told- og landbrugsbestemmelserne.

Artikel 48

1. Denne forordning pålægger ikke medlemsstaternes administrative myndigheder at bistå hinanden, såfremt denne bistand ville stride mod grundlæggende retsprincipper eller andre væsentlige interesser, herunder vedrørende databeskyttelse, i den medlemsstat, hvor disse myndigheder er hjemmehørende.

2. Ethvert afslag på anmodning om bistand skal begrundes.

Kommissionen underrettes hurtigst muligt om ethvert afslag på anmodning om bistand og de herfor anførte grunde.

Artikel 49

Medlemsstaterne meddeler Kommissionen de administrative beslutninger eller retsafgørelser eller væsentlige elementer heri vedrørende gennemførelsen af sanktioner for overtrædelse af told- eller landbrugsbestemmelserne for så vidt angår de tilfælde, der har været genstand for meddelelser i medfør af artikel 17 og 18, uden at Kommissionens ret til information i medfør af andre gældende forskrifter dog derved indskrænkes.

Artikel 50

Medlemsstaterne og Kommissionen giver afkald på ethvert krav om godtgørelse af omkostninger som følge af anvendelsen af denne forordning, bortset fra eventuelle vederlag udbetalt til sagkyndige og omkostninger i forbindelse med anvendelsen af toldinformationssystemet samt de i artikel 40 nævnte erstatningsbeløb.

Artikel 51

Denne forordning berører ikke medlemsstaternes anvendelse af reglerne for strafferetspleje og gensidig retslig bistand i straffesager, herunder reglerne om tavshedspligt i forbindelse med forundersøgelse.

Artikel 52

1. Forordning (EØF) nr. 1468/81 ophæves.

2. Henvisninger til den ophævede forordning skal betragtes som henvisninger til nærværende forordning.

Artikel 53

1. Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Den anvendes fra den 13. marts 1998.

2. Artikel 42 finder dog først anvendelse i Danmark, Irland, Det Forenede Kongerige og Sverige, når der er indført EF-regler om de data, der er omfattet af denne forordning.

Fra datoen for anvendelse af reglerne i første afsnit i alle medlemsstaterne ophæves artikel 42, og undtagelsen i første afsnit gælder ikke længere.

Hvis reglerne endnu ikke er taget i anvendelse efter fem år, udarbejder Kommissionen en rapport, eventuelt med forslag.

Medlemsstaterne og Kommissionen kan kræve, at den ikke-elektroniske behandling af de personoplysninger, som de skal sende til de i første afsnit nævnte fire medlemsstater, overholder databeskyttelsesregler, der svarer til dem, som de selv anvender for ikke-automatiseret behandling af sådanne oplysninger, så længe disse fire medlemsstater ikke anvender artikel 42.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. marts 1997.

På Rådets vegne

M. PATIJN

Formand

(1) EFT nr. L 94 af 28. 4. 1970, s. 13. Forordningen er senest ændret ved forordning (EØF) nr. 2048/88 (EFT nr. L 185 af 15. 7. 1988, s. 1).

(2) EFT nr. C 56 af 26. 2. 1993, s. 1, EFT nr. C 262 af 28. 9. 1993, s. 8, og EFT nr. C 80 af 17. 3. 1994, s. 12.

(3) EFT nr. C 20 af 24. 1. 1994, s. 85, og udtalelse af 16. januar 1997 (EFT nr. C 33 af 3. 2. 1997).

(4) EFT nr. C 161 af 14. 6. 1993, s. 15.

(5) EFT nr. L 144 af 2. 6. 1981, s. 1. Forordningen er ændret ved forordning (EØF) nr. 945/87 (EFT nr. L 90 af 2. 4. 1987, s. 3).

(6) Rådets forordning (EØF, Euratom) nr. 1552/89 af 29. maj 1989 om gennemførelse af afgørelse 88/376/EØF, Euratom om ordningen for Fællesskabernes egne indtægter (EFT nr. L 155 af 7. 6. 1989, s. 1). Forordningen er senest ændret ved forordning (EF, Euratom) nr. 2729/94 (EFT nr. L 293 af 12. 11. 1994, s. 5).

(7) Rådets forordning (EØF) nr. 595/91 af 4. marts 1991 om uregelmæssigheder og tilbagebetaling af beløb, der uberettiget er udbetalt inden for rammerne af finansieringen af den fælles landbrugspolitik samt om oprettelse af et informationssystem på dette område samt om ophævelse af forordning (EØF) nr. 283/72 (EFT nr. L 67 af 14. 3. 1991, s. 11).

(8) EFT nr. L 281 af 23. 11. 1995, s. 31.

BILAG

VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER (artikel 30, stk. 1)

1. Videregivelse til offentlige instanser

Oplysninger bør kun kunne videregives til offentlige instanser, såfremt der i det konkrete tilfælde:

a) foreligger en klar juridisk forpligtelse eller bemyndigelse eller en tilladelse fra tilsynsmyndigheden, eller såfremt

b) oplysningerne er en forudsætning for, at modtageren kan udøve sin egen lovlige virksomhed, og i øvrigt formålet med indhentningen af oplysningerne eller modtagerens behandling af dem ikke er uforeneligt med det oprindeligt fastsatte formål, og de juridiske forpligtelser, der påhviler den instans, der videregiver oplysningerne, ikke er til hinder for videregivelsen.

Der kan undtagelsesvis ske videregivelse, hvis det i det konkrete tilfælde forholder sig sådan:

a) at videregivelsen uden nogen tvivl er i den berørte persons interesse, og den berørte person har givet sit samtykke hertil, eller omstændighederne giver grund til sikker formodning om et sådant samtykke, eller såfremt

b) videregivelsen er nødvendig for at afværge en alvorlig og overhængende fare.

2. Videregivelse til privatpersoner

Oplysninger bør kun kunne videregives til privatpersoner, såfremt der i det konkrete tilfælde foreligger en klar juridisk forpligtelse eller bemyndigelse eller en tilladelse fra tilsynsmyndigheden.

Der kan undtagelsesvis ske videregivelse til privatpersoner, såfremt det i det konkrete tilfælde forholder sig sådan:

a) at videregivelsen uden nogen tvivl er i den berørte persons interesse, og den berørte person har givet sit samtykke hertil, eller omstændighederne giver grund til sikker formodning om et sådant samtykke eller såfremt

b) videregivelsen er nødvendig for at afværge en alvorlig og overhængende fare.

3. International videregivelse

Videregivelse af oplysninger til udenlandske myndigheder bør kun være tilladt:

a) såfremt der er en klar juridisk bestemmelse, der følger af den nationale ret eller folkeretten, eller

b) i mangel af en sådan bestemmelse, såfremt videregivelsen er nødvendig for at afværge en alvorlig og overhængende fare

og for så vidt det ikke medfører krænkelse af de nationale bestemmelser om beskyttelse af den berørte person.

4.1. Anmodning om videregivelse

Medmindre andet følger af særlige bestemmelser i den nationale lovgivning eller internationale aftaler, bør anmodningen om videregivelse af oplysninger indeholde oplysning om, hvilken instans eller person der fremsætter den, og om, hvad der er formålet med og begrundelsen for den.

4.2. Betingelser for videregivelse

Oplysningernes kvalitet bør så vidt muligt kontrolleres senest inden videregivelsen. Ved enhver videregivelse af oplysninger bør retslige afgørelser og afgørelser om undladelse af forfølgning så vidt muligt nævnes, og oplysninger baseret på personlige opfattelser eller vurderinger kontrolleres ved kilden, inden de videregives; deres grad af pålidelighed eller nøjagtighed bør anføres.

Viser det sig, at oplysningerne ikke længere er nøjagtige og ajourførte, bør de ikke videregives. Er der videregivet forældede eller unøjagtige oplysninger, bør den instans, der har videregivet dem, så vidt muligt underrette alle instanser, hvortil de er videregivet, herom.

4.3. Sikkerhed i forbindelse med videregivelsen

Oplysninger, der videregives til andre instanser, privatpersoner eller udenlandske myndigheder, bør kun bruges til de formål, der er anført i anmodningen om videregivelse.

Anvendelse til andre formål bør kun kunne ske efter samtykke fra den instans, der har videregivet oplysningerne, jf. dog bestemmelserne i punkt 1-4.2.

Top