EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997R0338

Rådets Forordning (EF) nr. 338/97 af 9. december 1996 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed

EFT L 61 af 3.3.1997, p. 1–69 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Dokumentet er offentliggjort i en specialudgave (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/05/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/338/oj

31997R0338

Rådets Forordning (EF) nr. 338/97 af 9. december 1996 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed

EF-Tidende nr. L 061 af 03/03/1997 s. 0001 - 0069


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 338/97 af 9. december 1996 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 130 S, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg (2),

i henhold til fremgangsmåden i traktatens artikel 189 C (3), og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter blev fra 1. januar 1984 gennemført i Fællesskabet i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 3626/82 (4); formålet med konventionen er at beskytte udryddelsestruede dyre- og plantearter ved at kontrollere den internationale handel med enheder af disse arter;

(2) forordning (EØF) nr. 3626/82 bør erstattes af en ny forordning, for at de af den internationale handel truede eller potentielt truede dyre- og plantearter kan beskyttes bedre gennem en forordning, som tager hensyn til de videnskabelige fremskridt, der er gjort siden dens vedtagelse, og til de nuværende handelsmønstre; gennemførelsen af det indre marked medførte, at kontrollen ved de indre grænser blev ophævet, hvorfor der bør indføres strengere foranstaltninger til kontrol af handelen ved Fællesskabets ydre grænser i form af kontrol af dokumenter og varer ved det grænsetoldsted, hvor indførslen finder sted;

(3) bestemmelserne i denne forordning er ikke til hinder for, at medlemsstaterne i overensstemmelse med traktaten træffer eller opretholder skærpede foranstaltninger, navnlig med hensyn til opbevaring af enheder af arter, som er omfattet af denne forordning;

(4) der bør opstilles objektive kriterier for, hvorledes arter af vilde dyr og planter optages i bilagene til denne forordning;

(5) ved gennemførelsen af forordningen bør der anvendes fælles vilkår for udstedelse, anvendelse og forelæggelse af dokumenter vedrørende tilladelse til indførsel i Fællesskabet og til eksport eller reeksport fra Fællesskabet af enheder af arter, som er omfattet af forordningen; der bør vedtages særlige bestemmelser for transit af enheder gennem Fællesskabet;

(6) et styrelsesråd i bestemmelsesmedlemsstaten, der bistås af medlemsstatens videnskabsråd, og i påkommende tilfælde på baggrund af en erklæring fra den videnskabelige undersøgelsesgruppe, bør træffe afgørelse om ansøgninger om indførsel af enheder i Fællesskabet;

(7) bestemmelserne om reeksport bør suppleres med en høringsprocedure for at mindske risikoen for overtrædelser;

(8) for at sikre effektiv beskyttelse af vilde dyr og planter bør der kunne indføres yderligere restriktioner for indførsel i og eksport fra Fællesskabet heraf; restriktionerne bør, for så vidt angår levende enheder, på fællesskabsplan kunne suppleres med restriktioner med hensyn til opbevaring eller transport af sådanne enheder inden for Fællesskabet;

(9) der bør vedtages særlige bestemmelser for dels enheder, der er født og opdrættet i fangenskab eller kunstigt opformeret, dels enheder, som er personlige effekter eller bohave, dels ikke-kommercielle lån, gaver og udvekslinger mellem registrerede videnskabsmænd og forskningsinstitutioner;

(10) for at sikre en mere fuldstændig beskyttelse af de arter, som er omfattet af denne forordning, bør der vedtages bestemmelser med henblik på kontrol i Fællesskabet af handel med, transport af og opbevaringsvilkår for enhederne; der bør med henblik på en bedre kontrol af disse aktiviteter være fælles regler for udstedelse, gyldighed og anvendelse af certifikater, der udstedes i henhold til denne forordning;

(11) der bør træffes foranstaltninger til, at levende dyr og planter påvirkes mindst muligt som følge af transport til, fra eller inden for Fællesskabet;

(12) for at sikre effektiv kontrol og lette toldprocedurerne bør der udpeges toldsteder med personale, der er uddannet til at udføre de nødvendige formaliteter og den fornødne kontrol i forbindelse med indførsel til Fællesskabet, således at der kan blive angivet en toldmæssig bestemmelse eller anvendelse i medfør af Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-kodeks (5), hvilket skal gælde tilsvarende i forbindelse med eksport eller reeksport fra Fællesskabet; der bør også være faciliteter til rådighed, som sikrer, at levende dyr og planter opbevares og passes korrekt;

(13) til gennemførelse af denne forordning bør medlemsstaterne endvidere udpege styrelsesråd og videnskabsråd;

(14) information og bevidstgørelse af offentligheden, navnlig ved grænseovergangene, om bestemmelserne i denne forordning vil fremme overholdelsen heraf;

(15) for at sikre, at forordningen håndhæves effektivt, bør medlemsstaterne nøje kontrollere, at forordningens bestemmelser overholdes og bør i dette øjemed samarbejde snævert indbyrdes og med Kommissionen; dette indebærer, at oplysninger om spørgsmål vedrørende gennemførelsen af forordningen videreformidles;

(16) overvågning af omfanget af handelen med de arter af vilde dyr og planter, der er omfattet af denne forordning, er af afgørende betydning for, at handelens indvirkning på arternes bevaringsstatus kan vurderes; der bør udarbejdes detaljerede årsrapporter i ensartet format;

(17) for at sikre, at denne forordning overholdes, bør medlemsstaterne i tilfælde af overtrædelser tage passende sanktioner i anvendelse svarende til overtrædelsens karakter og alvor;

(18) det er vigtigt at indføre en fællesskabsprocedure, hvorved de nødvendige gennemførelsesbestemmelser og ændringer i bilagene til denne forordning kan vedtages inden for en rimelig frist; der bør nedsættes et udvalg, som kan sørge for snævert og effektivt samarbejde på dette område mellem medlemsstaterne og Kommissionen;

(19) da en lang række biologiske og økologiske faktorer skal tages i betragtning ved gennemførelse af denne forordning, bør der nedsættes en videnskabelig undersøgelsesgruppe, hvis erklæringer Kommissionen videregiver til udvalget og til medlemsstaternes styrelsesråd, for at støtte dem i beslutningstagningen -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Formålet med denne forordning er at beskytte vilde dyr og planter herunder at sikre deres bevarelse, ved at kontrollere, at handel hermed sker i overensstemmelse med nedenstående artikler.

Denne forordning finder anvendelse under overholdelse af den i artikel 2 definerede konventions formål, principper og bestemmelser.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

a) »udvalget«: Udvalget for Handel med Vilde Dyr og Planter, nedsat i henhold til artikel 18

b) »konventionen«: konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter (CITES)

c) »oprindelsesland«: det land, hvor en enhed er indfanget eller indsamlet i naturen, opdrættet i fangenskab eller kunstigt opformeret

d) »importmeddelelse«: en meddelelse, som importøren, dennes agent eller repræsentant udarbejder på tidspunktet for indførsel i Fællesskabet af en enhed af en art, der er opført i bilag C eller D. Meddelelsen er anført på en formular foreskrevet af Kommissionen efter proceduren i artikel 18

e) »indførsel fra havet«: indførsel i Fællesskabet af en hvilken som helst enhed, som er indfanget eller indsamlet i og indføres direkte fra havområder, der ikke hører under nogen stats jurisdiktion, herunder luftrummet over havet og havbunden og undergrunden under havet

f) »udstedelse«: gennemførelse af de procedurer, der er nødvendige for udarbejdelse og godkendelse af en tilladelse eller et certifikat og udlevering heraf til ansøgeren

g) »styrelsesråd«: et nationalt styrelsesråd, der for medlemsstaternes vedkommende udpeges i henhold til artikel 13, stk. 1, litra a), og for et tredjeland, der er part i konventionen i henhold til konventionens artikel IX

h) »bestemmelsesmedlemsstat«: den bestemmelsesmedlemsstat, der er nævnt i det dokument, der anvendes ved eksport eller reeksport af en enhed; i forbindelse med indførsel fra havet, den medlemsstat som bestemmelsesstedet for en enhed hører under

i) »udbud til salg«: udbud til salg eller enhver handling, som med rimelighed kan fortolkes som sådan, herunder avertering eller foranstaltning af avertering til salg og opfordring til at forhandle

j) »personlige effekter eller bohave«: døde enheder og dele og produkter heraf, som tilhører en privatperson, og som udgør en del af eller er bestemt til at udgøre en del af vedkommendes normale ejendom og løsøre

k) »bestemmelsessted«: det sted, hvor det på tidspunktet for indførslen i Fællesskabet er meningen, at de pågældende enheder normalt skal opbevares; for levende enheder er det det første sted, hvor enhederne skal holdes efter en eventuel karantæneperiode eller anden isolering med henblik på sundhedskontrol

l) »population«: et biologisk eller geografisk afgrænset antal individer

m) »primært kommercielle formål«: alle formål, hvor de ikke-kommercielle aspekter ikke er klart fremherskende

n) »reeksport fra Fællesskabet«: eksport fra Fællesskabet af enhver enhed, som tidligere er indført

o) »genindførsel i Fællesskabet«: indførsel i Fællesskabet af en hvilken som helst enhed, som tidligere er eksporteret eller reeksporteret

p) »salg«: enhver form for salg. I denne forordning sidestilles udlejning, byttehandel eller udveksling med salg; beslægtede udtryk fortolkes i overensstemmelse hermed

q) »videnskabsråd«: et videnskabsråd udpeget af en medlemsstat i medfør af artikel 13, stk. 1, litra b), og for et tredjeland, der er part i konventionen, i medfør af konventionens artikel IX

r) »den videnskabelige undersøgelsesgruppe«: det rådgivende organ, der er nedsat i henhold til artikel 17

s) »art«: en art, underart eller en population heraf

t) »enhed«: ethvert dyr eller enhver plante, levende eller død, af de arter, der er opført i bilag A D, enhver del heraf eller ethvert produkt fremstillet på grundlag heraf, uanset om det indgår i andre varer, såvel som enhver anden vare, hvis det af et ledsagedokument, emballagen, et mærke, en etiket eller på anden måde fremgår, at der er tale om dele eller produkter af disse dyre- eller plantearter, medmindre disse dele eller produkter specielt er undtaget fra bestemmelserne i denne forordning eller bestemmelserne vedrørende det bilag, hvori de pågældende arter er opført, ved en angivelse herom i de pågældende bilag.

En enhed betragtes som en enhed af en art, der er opført i bilag A D, hvis den selv er, eller er en del af eller er et produkt af et dyr eller en plante, hvoraf mindst en af »forældrene« tilhører en af de pågældende arter. Hvis »forældrene« til et sådant dyr eller en sådan plante tilhører arter, der er opført i forskellige bilag, eller arter, hvoraf kun én er opført i et bilag, finder bestemmelserne i det mest restriktive bilag anvendelse. For enheder af hybride planter gælder det imidlertid, at hvis et af forældreindividerne tilhører en art i bilag A, finder bestemmelserne i det mest restriktive bilag kun anvendelse, hvis den pågældende art er forsynet med en bemærkning herom i bilaget

u) »handel«: indførsel i Fællesskabet, herunder indførsel fra havet, og eksport og reeksport derfra såvel som anvendelse og transport samt overdragelse i Fællesskabet, herunder inden for en medlemsstat, af enheder omfattet af bestemmelserne i denne forordning

v) »transit«: transport gennem Fællesskabets område mellem to steder uden for Fællesskabet af enheder, som forsendes til en navngiven modtager, og hvor eventuelle afbrydelser i transporten udelukkende skyldes de foranstaltninger, som denne form for transport indebærer

w) »forarbejdede enheder, som er anskaffet mere end 50 år tidligere«: enheder, som fra deres naturlige uforarbejdede tilstand er blevet omformet betydeligt til smykker, udsmykningsgenstande, kunst, brugsgenstande eller musikinstrumenter mere end 50 år inden forordningens ikrafttræden, og som styrelsesrådet i den pågældende medlemsstat anser for erhvervet i den udformning. Sådanne enheder anses kun for at være forarbejdede, hvis de klart tilhører en af de ovennævnte kategorier og ikke kræver yderligere udskæring eller forarbejdning for at opfylde deres formål

x) »kontrol ved indførsel, eksport, reeksport og transit«: kontrol af certifikater, tilladelser og meddelelser i henhold til forordningen og - i tilfælde, hvor det er fastsat i fællesskabsbestemmelserne, eller i andre tilfælde ved repræsentative stikprøver af forsendelserne - undersøgelse af enhederne, samt eventuelt prøveudtagning med henblik på en analyse eller en grundigere kontrol.

Artikel 3

Anvendelsesområde

1. Bilag A indeholder:

a) de i liste I til konventionen opførte arter, for hvilke medlemsstaterne ikke har taget forbehold

b) arter som:

i) er eller kan blive efterspurgt i Fællesskabet eller med henblik på international handel, og som enten er udryddelsestruede eller så sjældne, at enhver form for handel, også i minimalt omfang, vil sætte den pågældende arts overlevelse på spil, eller som

ii) tilhører en slægt, hvoraf de fleste arter, eller er en art, hvoraf de fleste underarter er opført i bilag A i overensstemmelse med kriterierne i litra a) eller b), nr. i), og hvor opførelse i bilaget er af afgørende betydning for en effektiv beskyttelse af de pågældende højere systematiske enheder.

2. Bilag B indeholder:

a) de i liste II til konventionen opførte arter, bortset fra de i bilag A opførte arter, for hvilke medlemsstaterne ikke har taget forbehold

b) de i liste I til konventionen opførte arter, for hvilke der er taget forbehold

c) enhver anden art, der ikke er opført i liste I eller II til konventionen:

i) og som er genstand for international handel i et omfang, som ikke tillader:

- at arten eller populationer af arten overlever i visse lande, eller

- at den samlede population kan opretholdes på et niveau, der er i overensstemmelse med den pågældende arts rolle i de økosystemer, hvor den forekommer, eller

ii) for hvilken opførelse i bilaget, på grund af ydre lighedspunkter med andre arter, der er opført i bilag A eller bilag B, er vigtig for at sikre effektiv kontrol med handelen med enheder af disse arter

d) arter, for hvilke det er fastslået, at: udsætning af levende enheder i naturen i Fællesskabet udgør en økologisk trussel mod arter af vilde dyr og planter, der er naturligt hjemmehørende i Fællesskabet.

3. Bilag C indeholder:

a) de i liste III til konventionen opførte arter, bortset fra de i bilag A eller B opførte arter, for hvilke medlemsstaterne ikke har taget forbehold

b) de i liste II til konventionen opførte arter, for hvilke der er taget forbehold.

4. Bilag D indeholder:

a) arter, som ikke er opført i bilag A, B og C, og som det på grund af omfanget af importen i Fællesskabet er berettiget at overvåge

b) de i liste III til konventionen opførte arter, for hvilke der er taget forbehold.

5. Hvor bevaringsstatus for arter omfattet af nærværende forordning nødvendiggør deres optagelse på en af listerne til konventionen, skal medlemsstaterne bidrage til de nødvendige ændringer.

Artikel 4

Indførsel i Fællesskabet

1. Indførsel i Fællesskabet af enheder af de i bilag A opførte arter er betinget af, at den nødvendige kontrol gennemføres, og af at der ved grænsetoldstedet, hvor indførslen sker, forud forelægges en importtilladelse udstedt af et styrelsesråd i bestemmelsesmedlemsstaten.

Importtilladelsen må kun udstedes, hvis de i stk. 6 omhandlede restriktioner er overholdt, og på følgende betingelser:

a) videnskabsrådet skal efter at have taget en eventuel erklæring fra Den Videnskabelige Undersøgelsesgruppe i betragtning være af den opfattelse, at indførsel i Fællesskabet

i) ikke vil forringe artens bevaringsstatus eller udstrækningen af det område, hvor populationen af den pågældende art er udbredt

ii) vil ske

- med et af de formål for øje, der er omhandlet i artikel 8, stk. 3, litra e), f) og g), eller

- med andre formål for øje, som ikke er til skade for den pågældende arts overlevelse

b) i) ansøgeren fremlægger dokumentation for, at enhederne er anskaffet i overensstemmelse med lovgivningen om beskyttelse af den pågældende art, hvilket i tilfælde af import fra et tredjeland af enheder af en art, der er opført i konventionens lister, skal være en eksporttilladelse eller et reeksportcertifikat eller kopi heraf, udstedt i overensstemmelse med konventionen af en kompetent myndighed i eksport- eller reeksportlandet

ii) til udstedelse af importtilladelser for arter opført i bilag A i overensstemmelse med artikel 3, stk. 1, litra a), kræves ikke et sådant bevis, men originalen til en sådan importtilladelse beholdes af myndigheden, så længe ansøgeren ikke har forelagt eksporttilladelsen eller reeksportcertifikatet

c) videnskabsrådet har sikret sig, at de påtænkte opbevaringsfaciliteter på bestemmelsesstedet for en levende enhed er passende udstyret til at kunne opbevare og behandle den omhyggeligt

d) styrelsesrådet har sikret sig, at enheden ikke primært skal anvendes til kommercielle formål

e) styrelsesrådet har efter høring af videnskabsrådet sikret sig, at der ikke er andre forhold af betydning for artens bevarelse, der taler mod udstedelse af importtilladelsen, og

f) i tilfælde af indførsel fra havet har styrelsesrådet sikret sig, at alle levende enheder vil blive behandlet og transporteret på en måde, som mindsker risikoen for overlast, sundhedsskade eller mishandling.

2. Indførsel i Fællesskabet af enheder af de i bilag B opførte arter er betinget af, at den nødvendige kontrol gennemføres, og af at der ved grænsetoldstedet, hvor indførslen sker, forud forelægges en importtilladelse udstedt af et styrelsesråd i bestemmelsesmedlemsstaten.

Importtilladelsen må kun udstedes, hvis de i stk. 6 omhandlede restriktioner er overholdt, og på følgende betingelser:

a) videnskabsrådet skal efter gennemgang af de tilgængelige oplysninger og efter at have taget en eventuel erklæring fra Den Videnskabelige Undersøgelsesgruppe i betragtning være af den opfattelse, at indførsel i Fællesskabet ikke vil forringe artens bevaringsstatus eller udstrækningen af det område, hvor populationen af den pågældende art er udbredt, idet der tages hensyn til det nuværende og det forventede omfang af handelen. Afgørelsen gælder efterfølgende indførsler, så længe de ovennævnte forhold ikke har ændret sig væsentligt

b) ansøgeren fremlægger dokumentation for, at det sted på bestemmelsesstedet, hvor den levende enhed skal opbevares, er udstyret til at kunne opbevare og behandle den omhyggeligt

c) betingelserne i stk. 1, litra b), nr. i), litra e) og f), er opfyldt.

3. Indførsel i Fællesskabet af enheder af de i bilag C opførte arter er betinget af, at den nødvendige kontrol gennemføres, og af at der ved grænsetoldstedet, hvor indførslen sker, forud forelægges en importmeddelelse, samt

a) at ansøgeren ved eksport fra et land, der er nævnt i forbindelse med den pågældende art i bilag C, med en eksporttilladelse udstedt af en kompetent myndighed i eksportlandet i overensstemmelse med konventionen, fremlægger dokumentation for, at enhederne er anskaffet i overensstemmelse med den nationale lovgivning om bevarelse af den pågældende art, eller

b) at ansøgeren ved eksport fra et land, der ikke er nævnt i forbindelse med den pågældende art i bilag C, eller ved reeksport fra et hvilket som helst land, forelægger en eksporttilladelse, et reeksportcertifikat eller et oprindelsescertifikat udstedt i overensstemmelse med konventionen af en kompetent myndighed i eksport- eller reeksportlandet.

4. Indførsel i Fællesskabet af enheder af de i bilag D opførte arter er betinget af, at den nødvendige kontrol gennemføres, og af at der ved grænsetoldstedet, hvor indførslen sker, forud forelægges en importmeddelelse.

5. Betingelserne for udstedelse af en importtilladelse som omhandlet i stk. 1, litra a) og d), og stk. 2, litra a), b) og c), gælder ikke for enheder, for hvilke ansøgeren fremlægger bevis for

a) at de tidligere er lovligt indført i eller anskaffet i Fællesskabet, og at de, uanset at det måtte ske i ændret tilstand, genindføres i Fællesskabet; eller

b) at de er forarbejdede enheder, som er anskaffet over 50 år tidligere.

6. Efter høring af de berørte oprindelseslande i henhold til proceduren i artikel 18 og efter at have taget en eventuel erklæring fra Den Videnskabelige Undersøgelsesgruppe i betragtning kan Kommissionen fastsætte generelle restriktioner eller restriktioner, der vedrører visse oprindelseslande, for indførsel i Fællesskabet:

a) af enheder af arter opført i bilag A, på de i stk. 1, litra a) nr. i), eller litra e), omhandlede betingelser

b) af enheder af arter opført i bilag B, på de i stk. 1, litra e), eller i stk. 2, litra a), omhandlede betingelser, og

c) af levende enheder af arter opført i bilag B, hvis dødelighed under forsendelse er høj, eller for hvilke det er fastslået, at de ikke kan forventes at ville overleve i fangenskab i en betydelig del af deres potentielle levetid, eller

d) af levende enheder af arter, for hvilke det er fastslået, at deres indførsel i naturen i Fællesskabet udgør en økologisk trussel for vilde dyr og planter, der er naturligt hjemmehørende i Fællesskabet.

Kommissionen offentliggør hvert kvartal en liste over sådanne restriktioner i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

7. I særlige tilfælde, hvor der omlastes til søs, benyttes fly- eller jernbanetransport i forbindelse med indførsel i Fællesskabet, kan der efter proceduren i artikel 18 gives tilladelse til undtagelser fra de i stk. 1 4 fastsatte bestemmelser om gennemførelse af kontrol og forelæggelse af importdokumenter ved grænsetoldstedet, således at den pågældende kontrol og forelæggelse af dokumenter kan ske ved et andet toldsted udpeget efter artikel 12, stk. 1.

Artikel 5

Eksport eller reeksport fra Fællesskabet

1. Eksport eller reeksport fra Fællesskabet af enheder af de i bilag A opførte arter er betinget af, at den nødvendige kontrol gennemføres, og af at der ved toldstedet, hvor eksportbehandlingen finder sted, forud forelægges en eksporttilladelse eller et reeksportcertifikat udstedt af et styrelsesråd i den medlemsstat, hvor enhederne befinder sig.

2. Eksporttilladelse til enheder af de i bilag A opførte arter må kun udstedes, hvis følgende betingelser er opfyldt:

a) videnskabsrådet skriftligt har erklæret, at indfangning eller indsamling i naturen eller eksport af enhederne ikke vil forringe artens bevaringsstatus eller udstrækningen af det område, hvor populationen af den pågældende art er udbredt

b) ansøgeren fremlægger dokumentation for, at enhederne er erhvervet i overensstemmelse med gældende lovgivning vedrørende beskyttelse af den pågældende art; hvis ansøgningen indgives til en anden medlemsstat end oprindelsesstaten, fremlægges dokumentationen i form af et certifikat, hvori det erklæres, at enheden er indfanget eller indsamlet i naturen i overensstemmelse med oprindelsesstatens gældende lovgivning

c) styrelsesrådet har sikret sig,

i) at levende enheder vil blive behandlet og transporteret på en måde, som mindsker risikoen for overlast, sundhedsskade eller mishandling, og

ii) - at enheder af arter, der ikke er opført i bilag I til konventionen, ikke primært skal anvendes til kommercielle formål, eller

- at der ved eksport til en stat, der har undertegnet konventionen, af enheder af de i denne forordnings artikel 3, stk. 1, litra a), omhandlede arter er udstedt importtilladelse, og

d) styrelsesrådet i medlemsstaten har efter høring af Videnskabsrådet sikret sig, at der ikke er andre forhold af betydning for artens bevarelse, der taler mod udstedelse af eksporttilladelsen.

3. Et reeksportcertifikat må kun udstedes, hvis de i stk. 2, litra c) og d), omhandlede betingelser er opfyldt, og hvis ansøgeren fremlægger skriftligt bevis for, at enhederne

a) er indført i Fællesskabet i overensstemmelse med denne forordning, eller

b) hvis de er indført i Fællesskabet inden nærværende forordnings ikrafttræden, blev indført i overensstemmelse med forordning (EØF) nr. 3626/82, eller

c) hvis de blev indført i Fællesskabet inden 1984, var genstand for international handel i overensstemmelse med konventionens bestemmelser, eller

d) lovligt blev indført i en medlemsstat, inden de pågældende enheder eller den pågældende medlemsstat blev omfattet af de under litra a) og b) omhandlede forordninger eller konventionens bestemmelser.

4. Eksport eller reeksport fra Fællesskabet af enheder af de i bilag B og C opførte arter er betinget af, at den nødvendige kontrol gennemføres, og af at der ved toldstedet, hvor eksportbehandlingen finder sted, forud forelægges en eksporttilladelse eller et reeksportcertifikat udstedt af et styrelsesråd i den medlemsstat, hvor enhederne befinder sig.

Eksporttilladelse må kun udstedes, hvis de i stk. 2, litra a), b), c), nr. i), og litra d), omhandlede betingelser er opfyldt.

Et reeksportcertifikat må kun udstedes, hvis de i stk. 2, litra c), nr. i), og litra d), og stk. 3, litra a) d) omhandlede betingelser er opfyldt.

5. Såfremt en ansøgning om reeksportcertifikat vedrører enheder, der er indført i Fællesskabet med en importtilladelse, der er udstedt af en anden medlemsstat, skal styrelsesrådet forinden høre det styrelsesråd, der har udstedt importtilladelsen. Procedurerne for høring og de tilfælde, hvor en sådan høring er nødvendig, fastsættes efter proceduren i artikel 18.

6. De i stk. 2, litra a), og litra c), nr. ii), omhandlede betingelser for udstedelse af en eksporttilladelse eller et reeksportcertifikat gælder ikke for:

i) forarbejdede enheder, som er anskaffet over 50 år tidligere, eller

ii) døde enheder og dele og produkter heraf, for hvilke ansøgeren fremlægger skriftligt bevis på, at de var anskaffet lovligt inden bestemmelserne i denne forordning eller forordning (EØF) nr. 3626/82 eller konventionen fandt anvendelse på dem.

7. a) Videnskabsrådet i hver medlemsstat kontrollerer eksporttilladelser, som er udstedt af den pågældende medlemsstat for enheder af arter opført i bilag B, og den faktiske eksport af disse enheder. Hvis videnskabsrådet afgør, at eksport af enheder af sådanne arter skal begrænses, for at arten i hele sit udbredelsesområde kan bevares på et niveau, der er i overensstemmelse med dens rolle i det økosystem, hvor den forekommer, og et godt stykke over det niveau, hvor arten bør optages i bilag A i overensstemmelse med artikel 3, stk. 1, litra a) eller b), nr. i), fremsætter videnskabsrådet skriftlig erklæring til det relevante styrelsesråd om, hvilke foranstaltninger der bør træffes for at begrænse udstedelsen af eksporttilladelser for enheder af den pågældende art.

b) Hvis et styrelsesråd får meddelelse om foranstaltninger som omhandlet i litra a), underretter det Kommissionen herom, herunder dets bemærkninger hertil, og Kommissionen anbefaler i påkommende tilfælde eksportrestriktioner for de pågældende arter efter proceduren i artikel 18.

Artikel 6

Afvisning af ansøgninger om de i artikel 4, 5 og 10 omhandlede tilladelser og certifikater

1. Hvis en medlemsstat afviser en ansøgning om tilladelse eller certifikat, og det drejer sig om et alvorligt tilfælde i henseende til denne forordnings formål, underretter den straks Kommissionen om afvisningen og om grundene herfor.

2. Kommissionen meddeler de andre medlemsstater de oplysninger, som den modtager i overensstemmelse med stk. 1, for at sikre ensartet anvendelse af denne forordning.

3. Hvis der indgives ansøgning om tilladelse eller certifikat for enheder, for hvilke en sådan ansøgning tidligere er blevet afvist, skal ansøgeren underrette det styrelsesråd, som ansøgningen forelægges, om den tidligere afvisning.

4. a) Medlemsstaterne anerkender afvisning af ansøgninger foretaget af de kompetente myndigheder i de andre medlemsstater, hvis afvisningen er begrundet i bestemmelserne i denne forordning.

b) Dette gælder dog ikke, hvis forholdene har ændret sig væsentligt, eller hvis der er fremkommet nyt materiale til støtte for en ansøgning. Hvis et styrelsesråd udsteder en tilladelse eller et certifikat i sådanne tilfælde, skal det underrette Kommissionen om udstedelsen og om grundene herfor.

Artikel 7

Undtagelsesbestemmelser

1. Enheder, der er født og opdrættet i fangenskab eller kunstigt opformeret

a) Bortset fra tilfælde, hvor bestemmelserne i artikel 8 finder anvendelse, skal enheder af arter opført i bilag A, som er født og opdrættet i fangenskab eller kunstigt opformeret, behandles i overensstemmelse med bestemmelserne for enheder af de i bilag B opførte arter.

b) For kunstigt opformerede planter kan bestemmelserne i artikel 4 og 5 fraviges i henhold til særlige betingelser fastsat af Kommissionen vedrørende:

i) anvendelse af plantesundhedscertifikater

ii) handel drevet af registrerede handelsdrivende og af de i stk. 4 omhandlede videnskabelige institutioner, og

iii) handel med hybrider.

c) Kriterierne for bestemmelse af, hvorvidt en enhed er født og opdrættet i fangenskab eller kunstigt opformeret, og hvorvidt det er sket i kommercielt øjemed, såvel som de i litra b) omhandlede særlige betingelser, fastlægges af Kommissionen efter proceduren i artikel 18.

2. Transit

a) Uanset artikel 4 kræves de deri foreskrevne tilladelser, certifikater og meddelelser ikke kontrolleret og forelagt på grænsetoldstedet, hvor indførslen finder sted, hvis der er tale om en enhed, som er i transit gennem Fællesskabet.

b) For arter opført i bilagene i overensstemmelse med artikel 3, stk. 1 og stk. 2, litra a) og b), gælder den i litra a) omhandlede dispensation kun, hvis de kompetente myndigheder i eksport- eller reeksporttredjelandet har udstedt et gyldigt eksport- eller reeksportdokument i henhold til konventionen, som svarer til de enheder, det ledsager, og hvori er angivet enhedens bestemmelsessted.

c) Hvis et sådant dokument ikke er udstedt inden den pågældende eksport eller reeksport, skal enheden holdes tilbage og kan i givet fald konfiskeres, medmindre dokumentet forelægges efterfølgende på de betingelser, der er fastsat af Kommissionen efter proceduren i artikel 18.

3. Personlige effekter og bohave

Uanset artikel 4 og 5 finder bestemmelserne deri ikke anvendelse på døde enheder, dele og produkter af de i bilag A D opførte arter, når der er tale om personlige effekter eller bohave, der indføres i Fællesskabet eller eksporteres eller reeksporteres derfra i overensstemmelse med bestemmelser, der fastlægges af Kommissionen efter proceduren i artikel 18.

4. Forskningsinstitutioner

Forelæggelse af de i artikel 4, 5, 8 og 9 omhandlede dokumenter kræves ikke, når der er tale om ikke-kommercielle lån, gaver, udveksling mellem videnskabsmænd eller forskningsinstitutioner, der er registreret af et styrelsesråd i deres hjemland, og om herbariemateriale og andre konserverede, tørrede eller indkapslede museumsgenstande, eller levende plantemateriale, når forsendelsen er forsynet med en etiket efter en model, der er fastlagt efter proceduren i artikel 18, eller med en tilsvarende etiket, som er udstedt eller godkendt af et styrelsesråd i et tredjeland.

Artikel 8

Bestemmelser vedrørende kontrol af handel

1. Køb, tilbud om køb, anskaffelse i kommercielt øjemed, udstilling i kommercielt øjemed, anvendelse med kommerciel gevinst for øje og salg, opbevaring med henblik på salg, udbud til salg eller transport med henblik på salg af enheder af de i bilag A opførte arter er forbudt.

2. Medlemsstaterne kan forbyde opbevaring af enheder af bl. a. levende dyr, som tilhører de i bilag A opførte arter.

3. Der kan under iagttagelse af bestemmelserne i anden fællesskabslovgivning om beskyttelse af vilde dyr og planter gives dispensation fra de i stk. 1 omhandlede forbud ved, at styrelsesrådet i den medlemsstat, hvor enhederne befinder sig, i hvert enkelt tilfælde udsteder et certifikat herom, hvis

a) enhederne var anskaffet eller indført, inden bestemmelserne for arter omfattet af konventionens liste I eller bilag C1 til forordning (EØF) 3626/82, eller bilag A fik virkning for vedkommende enheder, eller

b) enhederne er forarbejdede enheder, som er anskaffet over 50 år tidligere, eller

c) enhederne er indført i Fællesskabet i overensstemmelse med denne forordning og skal anvendes til formål, som ikke skader den pågældende arts overlevelse, eller

d) enhederne af en dyreart er født og opdrættet i fangenskab eller kunstigt opformerede enheder af en planteart eller er dele eller produkter af sådanne enheder, eller

e) enhederne under særlige omstændigheder kræves til videnskabelige eller vigtige biomedicinske formål, under overholdelse af Rådets direktiv 86/609/EØF af 24. november 1986 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om beskyttelse af dyr, der anvendes til forsøg og andre videnskabelige formål (6), hvor den pågældende art bevisligt er den eneste egnede til disse formål, og der ikke er enheder af denne art født og opdrættet i fangenskab til rådighed, eller

f) enhederne er bestemt til avls- eller opformeringsformål, som vil fremme bevarelsen af de pågældende arter, eller

g) enhederne er bestemt til forskning eller undervisning, der tager sigte på artens beskyttelse eller bevarelse, eller

h) enhederne stammer fra en medlemsstat og er indfanget eller indsamlet i naturen i overensstemmelse med lovgivningen i den pågældende medlemsstat.

4. Kommissionen kan efter proceduren i artikel 18 fastsætte generelle dispensationer fra forbuddene i stk. 1, baseret på betingelserne i stk. 3, såvel som generelle dispensationer for de i bilag A opførte arter, i overensstemmelse med artikel 3, stk. 1, litra b), nr. ii). Sådanne dispensationer skal opfylde bestemmelserne i anden fællesskabslovgivning om beskyttelse af vilde dyr og planter.

5. De i stk. 1 omhandlede forbud gælder også enheder af de i bilag B opførte arter, medmindre det over for den kompetente myndighed i den berørte medlemsstat kan dokumenteres, at disse enheder er anskaffet og, hvis de stammer fra tredjelande, indført i Fællesskabet i overensstemmelse med gældende lovgivning om beskyttelse af vilde dyr og planter.

6. Det står myndighederne i medlemsstaterne frit for at sælge enheder af de i bilag B, C og D opførte arter, som de har konfiskeret i henhold til denne forordning, hvis enhederne ikke derved returneres direkte til den fysiske eller juridiske person, hos hvilken de blev konfiskeret, eller som deltog i overtrædelsen. Sådanne enheder må derefter anvendes til ethvert formål, som om de var anskaffet lovligt.

Artikel 9

Transport af levende enheder

1. En transport i Fællesskabet af en levende enhed af en i bilag A opført art til eller fra det opholdssted, der er anført i importtilladelsen eller i eventuelle certifikater udstedt i overensstemmelse med denne forordning, skal forudgodkendes af et styrelsesråd i den medlemsstat, hvor enheden befinder sig. I andre tilfælde skal den ansvarlige for transporten af enheden i givet fald kunne dokumentere enhedens lovlige oprindelse.

2. En sådan godkendelse:

a) må kun meddeles, når videnskabsrådet i medlemsstaten eller, hvis enheden transporteres til en anden medlemsstat, videnskabsrådet i denne, har sikret, at det sted på bestemmelsesstedet, hvor den levende enhed skal opbevares, er udstyret til at kunne opbevare og behandle den omhyggeligt

b) skal bekræftes ved udstedelse af et certifikat, og

c) skal i påkommende tilfælde straks anmeldes til et styrelsesråd i den medlemsstat, hvortil enheden skal transporteres.

3. Der kræves dog ikke en sådan godkendelse, hvis et levende dyr skal transporteres med henblik på hastende dyrlægebehandling og direkte returneres til dets godkendte opholdssted.

4. Hvis en levende enhed af en i bilag B opført art transporteres inden for Fællesskabet, må indehaveren af enheden først afhænde den efter at have sikret, at den påtænkte modtager er tilstrækkeligt underrettet om, hvilken form for opbevaring, udstyr og fremgangsmåde, der kræves for at behandle enheden omhyggeligt.

5. Hvis levende enheder transporteres til, fra eller inden for Fællesskabet eller opbevares i en transit- eller omlastningsperiode, skal de klargøres, transporteres og behandles på en måde, som mindsker risikoen for overlast, sundhedsskade eller mishandling, og som, for dyrs vedkommende, er i overensstemmelse med Fællesskabets lovgivning om beskyttelse af dyr under transport.

6. Kommissionen kan efter proceduren i artikel 18 fastsætte restriktioner for opbevaring eller transport af levende enheder af arter, for hvilke der i overensstemmelse med artikel 4, stk. 6, er fastsat indførselsrestriktioner i Fællesskabet.

Artikel 10

Certifikater

Har et styrelsesråd i en medlemsstat fra en ansøger modtaget en ansøgning ledsaget af den fornødne dokumentation, kan det, hvis betingelserne for udstedelse af certifikat er opfyldt, udstede et certifikat til de formål, der er omhandlet i artikel 5, stk. 2, litra b), stk. 3 og 4, artikel 8, stk. 3, og artikel 9, stk. 2, litra b).

Artikel 11

Gyldighed og særlige betingelser for tilladelser og certifikater

1. Medmindre andet følger af strengere foranstaltninger, som medlemsstaterne måtte træffe eller opretholde, er tilladelser og certifikater, der udstedes af de kompetente myndigheder i medlemsstaterne i overensstemmelse med denne forordning, gyldige i hele Fællesskabet.

2. a) Sådanne tilladelser eller certifikater samt tilladelser eller certifikater, der er udstedt på grundlag heraf, anses dog for ugyldige, hvis en kompetent myndighed eller Kommissionen i samråd med den myndighed, der har udstedt tilladelsen eller certifikatet fastslår, at betingelserne for udstedelsen ikke var opfyldt.

b) Enheder, der befinder sig på en medlemsstats område, og som er omfattet af sådanne tilladelser eller certifikater, beslaglægges af de kompetente myndigheder i den pågældende medlemsstat og kan konfiskeres.

3. Tilladelser eller certifikater, der udstedes af en myndighed i overensstemmelse med denne forordning, kan indeholde betingelser og krav fastsat af den udstedende myndighed for at sikre, at bestemmelserne heri overholdes. Medlemsstaterne underretter Kommissionen, hvis sådanne betingelser eller krav skal indgå i udformningen af tilladelser og certifikater.

4. Importtilladelser, der udstedes på grundlag af en genpart af de tilsvarende eksporttilladelser eller reeksportcertifikater, er kun gyldige for indførsel af enheder i Fællesskabet, hvis de ledsages af de originale gyldige eksporttilladelser eller reeksportcertifikater.

5. Kommissionen fastsætter tidsfrister for udstedelse af tilladelser og certifikater efter proceduren i artikel 18.

Artikel 12

Indgangs- og udgangssteder

1. Medlemsstaterne udpeger toldsteder, der skal udføre kontrollen og formaliteterne for indførsel i Fællesskabet, således at der kan blive angivet en toldmæssig bestemmelse eller anvendelse i medfør af forordning (EØF) nr. 2913/92 og for eksport fra Fællesskabet af enheder af arter omfattet af denne forordning, idet det angives, hvilke toldsteder der er specielt beregnet til at behandle levende enheder.

2. Toldsteder, der udpeges efter stk. 1, bemandes med et tilstrækkeligt stort og tilstrækkeligt uddannet personale. Medlemsstaterne skal sikre, at opbevaringsfaciliteterne svarer til bestemmelserne i den relevante fællesskabslovgivning om transport og opbevaring af levende dyr, og at der, når der er behov for det, er truffet passende foranstaltninger til pasning af levende planter.

3. Toldsteder, der udpeges efter stk. 1, anmeldes til Kommissionen, som offentliggør en liste over dem i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

4. I særlige tilfælde, og i overensstemmelse med kriterier, der fastlægges efter proceduren i artikel 18, kan et styrelsesråd tillade indførsel i Fællesskabet eller eksport eller reeksport gennem et toldsted, der ikke er udpeget i overensstemmelse med stk. 1.

5. Medlemsstaterne sørger for, at offentligheden på grænseovergangsstederne bliver informeret om gennemførelsesbestemmelserne til denne forordning.

Artikel 13

Styrelses- og videnskabsråd samt andre kompetente myndigheder

1. a) Hver medlemsstat skal udpege et primært styrelsesråd, som har ansvaret for denne forordnings gennemførelse og for udveksling af oplysninger med Kommissionen.

b) Hver medlemsstat kan tillige udpege supplerende styrelsesråd og andre kompetente myndigheder, som skal medvirke ved gennemførelsen, idet det primære styrelsesråd skal give de supplerende myndigheder alle oplysninger, der kræves til korrekt anvendelse af forordningen.

2. Hver medlemsstat skal udpege et eller flere videnskabsråd, hvis personale har passende kvalifikationer, og som varetager andre opgaver end alle de udpegede styrelsesråd.

3. a) Medlemsstaterne sender senest tre måneder inden denne forordnings anvendelsesdato Kommissionen navne og adresser på styrelsesråd, andre myndigheder, der har beføjelse til at udstede tilladelser og certifikater, samt videnskabsråd, og disse oplysninger offentliggøres i De Europæiske Fællesskabers Tidende inden for en frist på en måned.

b) Hvert styrelsesråd som omhandlet i stk. 1, litra a), skal på Kommissionens anmodning inden to måneder meddele denne navnene på og faksimile af underskrifter fra de personer, der er godkendt til at underskrive tilladelser og certifikater, og faksimile af stempler, segl eller andre kendetegn, der anvendes til legalisering af tilladelser og certifikater.

c) Medlemsstaterne underretter Kommissionen om alle ændringer i allerede fremsendte oplysninger senest to måneder efter, at ændringen har fundet sted.

Artikel 14

Kontrol med overholdelse af bestemmelser og undersøgelse af overtrædelser

1. a) De kompetente myndigheder i medlemsstaterne kontrollerer, om bestemmelserne i denne forordning overholdes.

b) Har de kompetente myndigheder på et givet tidspunkt grund til at tro, at bestemmelserne overtrædes, træffer de de fornødne forholdsregler til, at nævnte bestemmelser overholdes, eller til at indlede retsforfølgning.

c) Medlemsstaterne underretter Kommissionen og konventionens sekretariat, for så vidt angår arter, der er opført på listerne i konventionen, om alle forholdsregler, der træffes af de kompetente myndigheder som følge af alvorlig overtrædelse af denne forordning, herunder beslaglæggelse og konfiskation.

2. Kommissionen gør, hvor den anser det for nødvendigt, at der gennemføres undersøgelser, de kompetente myndigheder i medlemsstaterne opmærksom på indsatsområder i henhold til denne forordning. Medlemsstaterne underretter Kommissionen og konventionens sekretariat for så vidt angår arter, der er opført på listerne i konventionen, om resultatet af alle påfølgende undersøgelser.

3. a) Der nedsættes en håndhævelsesgruppe bestående af repræsentanter for hver medlemsstats myndigheder med ansvar for at sikre, at bestemmelserne i denne forordning overholdes. En repræsentant for Kommissionen er formand for gruppen.

b) Håndhævelsesgruppen gennemgår tekniske spørgsmål i forbindelse med forordningens håndhævelse, som formanden tager op på eget initiativ eller efter anmodning fra medlemmer af gruppen eller udvalget.

c) Kommissionen underretter udvalget om de synspunkter, der er givet udtryk for i håndhævelsesgruppen.

Artikel 15

Meddelelse af oplysninger

1. Medlemsstaterne og Kommissionen meddeler hinanden de oplysninger, der er nødvendige for gennemførelsen af denne forordning.

Medlemsstaterne og Kommissionen sørger for, at der træffes alle de fornødne foranstaltninger til at bevidstgøre og informere offentligheden om bestemmelserne til gennemførelse af konventionen og denne tekst og gennemførelsesforanstaltningerne til denne forordning.

2. Kommissionen kommunikerer med konventionens sekretariat for at sikre, at konventionen gennemføres effektivt på hele det område, som denne forordning gælder for.

3. Kommissionen videregiver øjeblikkeligt alle erklæringer fra Den Videnskabelige Undersøgelsesgruppe til styrelsesrådene i de berørte medlemsstater.

4. a) Medlemsstaternes styrelsesråd meddeler inden den 15. juni hvert år Kommissionen alle oplysninger om det foregående år, der behøves til at udarbejde de rapporter, der omhandles i konventionens artikel VIII, stk. 7, litra a), og tilsvarende oplysninger om international handel med alle enheder af de i bilag A, B og C opførte arter og om indførsel i Fællesskabet af enheder af de i bilag D opførte arter. Hvilke oplysninger der skal meddeles, og hvorledes de skal forelægges, angives nærmere af Kommissionen efter proceduren i artikel 18.

b) På grundlag af de oplysninger, der er omhandlet i litra a), offentliggør Kommissionen årligt, inden den 31. oktober, en statistisk oversigt om indførsel i og eksport og reeksport fra Fællesskabet af enheder af de arter, denne forordning gælder for, og fremsender oplysninger om de arter, der er omfattet af konventionen, til konventionens sekretariat.

c) Medlemsstaternes styrelsesråd meddeler inden den 15. juni hvert andet år og første gang i 1999 Kommissionen alle oplysninger om de to foregående år, der er nødvendige til at udarbejde de rapporter, der omhandles i konventionens artikel VIII, stk. 7, litra b), og tilsvarende oplysninger om de bestemmelser i denne forordning, der falder uden for konventionens anvendelsesområde. Hvilke oplysninger der skal meddeles, og hvorledes de skal forelægges, fastlægges af Kommissionen efter proceduren i artikel 18, jf. dog artikel 20.

d) på grundlag af de oplysninger, der er omhandlet i litra c), offentliggør Kommissionen hvert andet år inden den 31. oktober og første gang i 1999 en beretning om gennemførelsen og håndhævelsen af denne forordning.

5. Med henblik på ændringer i bilagene sender de kompetente myndigheder i medlemsstaterne Kommissionen alle relevante oplysninger. Kommissionen angiver nærmere, hvilke oplysninger der skal meddeles, efter proceduren i artikel 18.

6. Uden at dette berører Rådets direktiv 90/313/EØF af 7. juni 1990 om fri adgang til miljøoplysninger (7), træffer Kommissionen passende forholdsregler for at hemmeligholde fortrolige oplysninger, den har modtaget i medfør af denne forordning.

Artikel 16

Sanktioner

1. Medlemsstaterne træffer de fornødne foranstaltninger til, at sanktioner tages i anvendelse for i hvert fald følgende overtrædelser af denne forordning:

a) indførsel i eller eksport eller reeksport fra Fællesskabet af enheder uden de fornødne tilladelser og certifikater eller med falske, forfalskede eller ugyldige tilladelser og certifikater eller tilladelser og certifikater, der er ændret uden godkendelse fra den udstedende myndighed

b) manglende overholdelse af de betingelser, der er anført i en tilladelse eller et certifikat, som er udstedt i overensstemmelse med denne forordning

c) afgivelse af falsk erklæring eller forsætlig meddelelse af falske oplysninger med henblik på at opnå tilladelse eller certifikat

d) anvendelse af falske, forfalskede eller ugyldige tilladelser og certifikater eller tilladelser og certifikater, der er ændret uden godkendelse, som grundlag for opnåelse af fællesskabstilladelser eller -certifikater eller til ethvert andet officielt formål i tilknytning til denne forordning

e) manglende afgivelse af importmeddelelse eller afgivelse af falsk importmeddelelse

f) forsendelse af levende enheder, hvor der ikke er truffet passende foranstaltninger til at mindske risikoen for overlast, sundhedsskade eller mishandling

g) anvendelse af enheder af de i bilag A opførte arter til andre formål end dem, der blev anført i godkendelsen på tidspunktet for udstedelsen af importtilladelsen eller senere

h) handel med kunstigt opformerede planter i strid med bestemmelser fastlagt i overensstemmelse med artikel 7, stk. 1, litra b)

i) forsendelse af enheder til, fra eller i transit gennem Fællesskabet uden fornøden tilladelse eller fornødent certifikat udstedt i overensstemmelse med denne forordning og, ved eksport eller reeksport fra et tredjeland, der er part i konventionen, i overensstemmelse med denne eller uden fyldestgørende bevis på, at en sådan tilladelse eller et sådant certifikat findes

j) køb, tilbud om køb, anskaffelse i kommercielt øjemed, anvendelse med kommerciel gevinst for øje, udstilling i kommercielt øjemed, salg, opbevaring med henblik på salg, udbud til salg eller transport med henblik på salg af enheder i strid med artikel 8

k) anvendelse af en tilladelse eller et certifikat for andre enheder end den, for hvilken tilladelsen eller certifikatet er udstedt

l) forfalskning eller ændring af tilladelser eller certifikater, der er udstedt i overensstemmelse med denne forordning

m) manglende tilkendegivelse af, at en ansøgning om indførsel i eller eksport eller reeksport fra Fællesskabet er blevet afslået, i overensstemmelse med artikel 6, stk. 3.

2. De i stk. 1 omhandlede foranstaltninger skal svare til overtrædelsens karakter og alvor og indeholde bestemmelser med hensyn til enhedens beslaglæggelse og i påkommende tilfælde konfiskation.

3. Når en enhed konfiskeres, overdrages den til en kompetent myndighed i den medlemsstat, hvor konfiskationen er sket, og myndigheden

a) skal efter høring af et videnskabsråd i den pågældende medlemsstat anbringe eller på anden måde afhænde enheden, på betingelser det finder det passende og overensstemmende med konventionens og denne forordnings mål og bestemmelser, og

b) kan, hvis der er tale om en levende enhed, der er indført i Fællesskabet, efter samråd med eksportlandet returnere enheden til dette land for den dømte persons regning.

4. Hvis en levende enhed af en i bilag B eller C opført art ankommer til et indgangssted uden gyldig tilladelse eller gyldigt certifikat, skal enheden beslaglægges og kan konfiskeres, eller, hvis modtageren nægter at anerkende enheden, kan de kompetente myndigheder i den medlemsstat, som indgangsstedet hører under, nægte at modtage forsendelsen og kræve, at fragtføreren returnerer enheden til dens afsendelsessted.

Artikel 17

Den Videnskabelige Undersøgelsesgruppe

1. Der nedsættes en videnskabelig undersøgelsesgruppe, som består af repræsentanter for et eller flere videnskabsråd i hver medlemsstat, og som har Kommissionens repræsentant som formand.

2. a) Den Videnskabelige Undersøgelsesgruppe behandler alle videnskabelige spørgsmål vedrørende anvendelsen af denne forordning, især spørgsmål vedrørende artikel 4, stk. 1, litra a), stk. 2, litra a), og stk. 6, som forelægges den af formanden på dennes eget initiativ eller på anmodning af medlemmerne af gruppen eller udvalget.

b) Kommissionen videregiver Den Videnskabelige Undersøgelsesgruppes erklæringer til udvalget.

Artikel 18

Udvalget

1. Kommissionen bistås af et udvalg, der består af repræsentanter fra medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand.

Kommissionens repræsentant forelægger udvalget et udkast til de foranstaltninger, der skal træffes. Udvalget afgiver en udtalelse om dette udkast inden for en frist, som formanden kan fastsætte under hensyntagen til, hvor meget det pågældende spørgsmål haster. Det udtaler sig med det flertal, der er fastsat i traktatens artikel 148, stk. 2, for vedtagelse af de afgørelser, som Rådet skal træffe på forslag af Kommissionen. Ved afstemninger i udvalget tillægges de stemmer, der afgives af repræsentanterne for medlemsstaterne, den vægt, der er fastlagt i nævnte artikel. Formanden deltager ikke i afstemningen.

Kommissionen vedtager de påtænkte foranstaltninger, når de er i overensstemmelse med udvalgets udtalelse.

Er de påtænkte foranstaltninger ikke i overensstemmelse med udvalgets udtalelse, eller er der ikke afgivet nogen udtalelse, forelægger Kommissionen straks Rådet et forslag om de foranstaltninger, der skal træffes. Rådet træffer afgørelse med kvalificeret flertal.

2. For så vidt angår udvalgets opgaver i henhold til artikel 19, stk. 1 og 2, vedtager Kommissionen de foreslåede foranstaltninger, såfremt Rådet ikke har vedtaget foranstaltninger inden udløbet af en frist på tre måneder regnet fra forslagets forelæggelse for Rådet.

3. For så vidt angår udvalgets opgaver i henhold til artikel 19, stk. 3 og 4, vedtager Kommissionen de foreslåede foranstaltninger, såfremt Rådet ikke har vedtaget foranstaltninger inden udløbet af en frist på tre måneder regnet fra forslagets forelæggelse for Rådet, medmindre Rådet med simpelt flertal har udtalt sig mod de pågældende foranstaltninger.

Artikel 19

Kommissionen skal efter proceduren i artikel 18:

1) fastlægge ensartede betingelser og kriterier for:

i) udstedelse, gyldighed og anvendelse af de dokumenter, der er omhandlet i artikel 4 og 5 samt i artikel 7, stk. 4, og artikel 10, og fastsætte disses udformning

ii) anvendelsen af plantesundhedscertifikater

iii) fastlæggelse af procedurer for mærkning af enheder, når det er nødvendigt for at lette deres identifikation og sikre håndhævelse af bestemmelserne

2) træffe de foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 4, stk. 6 og 7, artikel 5, stk. 5 og 7, litra b), artikel 7, stk. 1, litra c), artikel 7, stk. 2, litra c), artikel 7, stk. 3, artikel 8, stk. 4, artikel 9, stk. 6, artikel 11, stk. 5, artikel 15, stk. 4, litra a) og c), artikel 15, stk. 5, og artikel 21, stk. 3

3) foretage ændringer i bilag A D med undtagelse af ændringer i bilag A, som der ikke er truffet afgørelse om på konferencen mellem konventionens parter

4) træffe eventuelle supplerende foranstaltninger med henblik på gennemførelse af resolutioner fra konferencen mellem konventionens parter, afgørelser eller henstillinger fra konventionens stående udvalg og henstillinger fra konventionens sekretariat.

Artikel 20

Afsluttende bestemmelser

Hver medlemsstat underretter Kommissionen og konventionens sekretariat om de specifikke bestemmelser, den fastsætter med henblik på denne forordnings gennemførelse, og om alle retlige instrumenter, der anvendes, og foranstaltninger, der træffes for at gennemføre og håndhæve forordningen.

Kommissionen giver de øvrige medlemsstater meddelelse herom.

Artikel 21

1. Forordning (EØF) nr. 3626/82 ophæves.

2. Indtil foranstaltningerne i artikel 19, stk. 1 og 2, er vedtaget, kan medlemsstaterne opretholde eller fortsat anvende de foranstaltninger, der er vedtaget i henhold til forordning (EØF) nr. 3626/82 og Kommissionens forordning (EØF) nr. 3418/83 af 28. november 1983 om bestemmelser for ensartet udstedelse og anvendelse af dokumenter, nødvendiggjort af gennemførelsen i Fællesskabet af konventionen om international handel med udryddelsestruede dyr og planter (8).

3. Efter proceduren i artikel 18 og efter høring af den videnskabelige undersøgelsesgruppe skal Kommissionen to måneder inden gennemførelsen af denne forordning

a) kontrollere, at der ikke er noget, der taler for indskrænkninger i indførelsen i Fællesskabet af de arter i bilag C 1 til forordning (EØF) nr. 3626/82, der ikke er medtaget i bilag A til nærværende forordning

b) vedtage en forordning om ændring af bilag D til en repræsentativ liste over arter, der opfylder kriterierne i artikel 3, stk. 4, litra a).

Artikel 22

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 1997.

Dog anvendes artikel 12, 13, 14, stk. 3, 16, 17, 18, 19 og 21, stk. 3, fra ikrafttrædelsesdatoen.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. december 1996.

På Rådets vegne

B. HOWLIN

Formand

(1) EFT nr. C 26 af 3. 2. 1992, s. 1 og EFT nr. C 131 af 12. 5. 1994, s. 1.

(2) EFT nr. C 223 af 31. 8. 1992, s. 19.

(3) Europa-Parlamentets udtalelse af 15. december 1995 (EFT nr. C 17 af 22. 1. 1996, s. 430), Rådets fælles holdning af 26. februar 1996 (EFT nr. C 196 af 6. 7. 1996, s. 58) og Europa-Parlamentets afgørelse af 18. september 1996 (EFT nr. C 320 af 28. 10. 1996).

(4) EFT nr. L 384 af 31. 12. 1982, s. 1. Forordningen er senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 558/95 (EFT nr. L 57 af 15. 3. 1995, s. 1).

(5) EFT nr. L 302 af 19. 10. 1992, s. 1. Forordningen er senest ændret ved tiltrædelsesakten af 1994.

(6) EFT nr. L 358 af 18. 12. 1986, s. 1.

(7) EFT nr. L 158 af 23. 6. 1990, s. 56.

(8) EFT nr. L 344 af 7. 12. 1983, s. 1.

BILAG

Note vedrørende fortolkningen af bilag A, B, C og D

1. Arterne er opført i bilag A, B, C og D enten:

a) ved artens navn, eller

b) ved samtlige arter tilhørende en højere systematisk enhed eller en del heraf

2. Forkortelsen »spp.« angiver alle arter tilhørende en højere systematisk enhed.

3. Andre henvisninger til højere systematiske enheder end art tjener alene til orientering eller klassificering.

4. Arter, som er trykt med fed skrifttype i bilag A, er optaget dér på grund af deres beskyttelse i henhold til direktiv 79/409/EØF (1) (vilde fugle) eller direktiv 92/43/EØF (2) (naturtype).

5. Forkortelsen »p.e.« bruges til angivelse af arter, som muligvis allerede er uddøde.

6. En stjerne (*) ved navnet på en art eller højere systematisk enhed angiver, at én eller flere geografisk adskilte populationer, underarter eller arter af den pågældende art eller højere systematiske enhed er optaget i bilag A og udelukket fra bilag B.

7. To stjerner (**) ved navnet på en art eller højere systematisk enhed angiver, at én eller flere særlige geografisk adskilte populationer, underarter eller arter af den pågældende art eller højere systematiske enhed er optaget i bilag B og udelukket fra bilag A.

8. Tallene (I), (II) og (III) og tegnet × fulgt af et tal ved navnet på en art eller højere systematisk enhed henviser til de lister i konventionen, som de pågældende arter er optaget på, som angivet i punkt 9 12. Hvis ingen af disse tal eller tegn forekommer, betyder det, at de pågældende arter ikke er optaget på listerne i konventionen.

9. (I) ved navnet på en art eller højere systematisk enhed angiver, at den pågældende art eller højere systematiske enhed er optaget på liste I til konventionen.

10. (II) ved navnet på en art eller højere systematisk enhed angiver, at den pågældende art eller højere systematiske enhed er optaget på liste II til konventionen.

11. (III) ved navnet på en art eller højere systematisk enhed angiver, at den er optaget på liste III til konventionen. I disse tilfælde er det land, med hensyn til hvilket arten eller den højere systematiske enhed er optaget på liste III, også anført ved følgende koder på to bogstaver: BW (Botswana), CA (Canada), CO (Colombia), CR (Costa Rica), GH (Ghana), GT (Guatemala), HN (Honduras), IN (Indien), MY (Malaysia), MU (Mauritius), NP (Nepal), TN (Tunesien) og UY (Uruguay).

12. Tegnet × fulgt af et tal ved navnet på en art eller højere systematisk enhed i bilag A eller B angiver, at visse geografisk adskilte populationer, arter, grupper af arter eller familier af den pågældende art eller højere systematiske enhed er optaget på liste I, II eller III til konventionen som følger:

×701 Arten er optaget på liste II, men underarten Cercocebus galeritus galeritus er optaget på liste I

×702 Arten er optaget på liste II, men underarten kirkii (også benævnt colobus bodius kirkii) er optaget på liste I

×703 Alle arter er optaget på liste II undtagen Lipotes vexillifer, Platanista spp., Bernardius spp., Hyperoodon spp., Physeter catodon (herunder synonymet Physeter macrocephalus), Sotalia spp., Sousa spp., Neophacaena phocaenoides, Phocoena sinus, Eschrichtius robustus (herunder synonymet Eschrichtius glaucus), Balaenoptera spp., (undtagen populationen af Balaenoptera acutorostrata i Vestgrønland), Megaptera novaeangliae, Eubalaena spp. (tidligere opført under slægten Balaena) og Capera marginata, som er optaget på liste I. Enheder af arter, som er optaget på liste II til konventionen, herunder andre varer og afledte produkter end kødprodukter til kommercielt formål, som den grønlandske befolkning fanger under en af myndighederne udstedt licens, anses som henhørende under bilag B

×704 Populationer i Bhutan, Indien, Nepal og Pakistan er optaget på liste I, andre populationer er optaget på liste II

×705 Populationer i Bhutan, Kina, Mexico og Mongoliet samt underarten isabellinus er optaget på liste I, medens andre populationer og underarter er optaget på liste II

×706 Arten er optaget på liste I undtagen populationen i Australien, som er optaget på liste II

×707 Trichechus inunquis og Trichechus manatus er optaget på liste I. Trichechus senegalensis er optaget på liste II

×708 Arten er optaget på liste II men underarten Equus hemionus hemionus er optaget på liste I

×709 Haliaetus albicilla og H. leucocephalus er optaget på liste I, medens de øvrige arter er optaget på liste II

×710 Følgende arter er optaget på liste III: Crax daubentoni og Crax globulosa for Colombia og Crax rubra for Colombia, Costa Rica, Guatemala og Honduras, Ortalis vetula for Guatemala og Honduras

×711 Pauxi pauxi er optaget på liste III for Colombia.

×712 Arten er optaget på liste II, men underarterne Grus canadensis nesiotes og Grus canadensis pulla er optaget på liste I

×713 Mantella aurantiaca er optaget på liste II

13. Minustegnet ( ) fulgt af et tal ved navnet på en art eller højere systematisk enhed angiver, at særlige geografisk adskilte populationer, arter, grupper af arter eller familier af den pågældende art eller højere systematiske enhed er udelukket fra den pågældende liste som følger:

101 Populationerne i Spanien nord for Duero, de græske populationer nord for 39. breddegrad

102 Populationen i USA

103 - Chile: En del af populationen i Parinacota-provinsen Ia. Tarapacá-regionen

- Peru: Hele populationen

104 Populationerne i Afghanistan, Bhutan, Indien, Myanmar, Nepal og Pakistan

105 Cathartidae

106 Melopsittacus undulatus, Nymphicus hollandicus og Psittacula krameri

107 Populationen i Ecuador, omfattet af eksportkvoter på nul i 1995 og 1996 og derefter årlige eksportkvoter som godkendt af CITES-sekretariatet og »IUCN/SSC Crocodile Specialist Group«

108 Populationerne i Botswana, Ethiopien, Kenya, Malavi, Mocambique, Sydafrika, Tanzania, Zambia og Zimbabwe samt populationerne i følgende lande, som er omfattet af nedenstående årlige eksportkvoter:

>TABELPOSITION>

Ud over enheder opdrættet i fangenskab vil Tanzania højst tillade eksport af 1 100 vilde enheder (heriblandt 100 jagttrofæer) i 1995 og 1996 samt et antal, der først skal godkendes af CITES-sekretariatet og af IUCN/SSC Crocodile Specialist Group i 1997

109 Populationerne i Australien, Indonesien og Papua Ny Guinea

110 Populationen i Chile

111 Samtlige arter, der ikke er sukkulenter (saftplanter)

112 Aloe vera; også opført Aloe barbadensis.

14. Plustegnet (+) fulgt af et tal ved navnet på en art aller højere systematisk enhed angiver, at kun visse adskilte geografiske populationer, underarter eller arter af den pågældende art eller højere systematiske enhed er optaget af den pågældende liste som følger:

+201 Populationerne i Spanien nord for Duero, de græske populationer nord for 39. breddegrad

+202 Populationerne i Cameroun og Nigeria

+203 Populationen i Asien

+204 Populationerne i Mellem- og Nordamerika

+205 Populationerne i Bangladesh, Indien og Thailand

+206 Populationen i Indien

+207 - Chile: En del af populationen i Parinacota-provinsen Ia. Tarapacá-regionen

- Peru: Hele populationen

+208 Populationerne i Afghanistan, Bhutan, Indien, Myanmar, Nepal og Pakistan

+209 Populationen i Mexico

+210 Populationerne i Algeriet, Burkina Faso, Cameroun, Den Centralafrikanske Republik, Tchad, Mali, Mauretanien, Marokko, Niger, Nigeria, Senegal og Sudan

+211 Populationen på Seychellerne

+212 Populationen i Europa med undtagelse af det område, der tidligere udgjorde Unionen af Socialistiske Sovjetrepublikker

+213 Alle arter fra New Zealand

+214 Populationen i Chile

+215 Alle populationer af arter i Nord-, Syd- og Mellemamerika.

15. Lighedstegnet (=) fulgt af et tal ved navnet på en art eller højere systematisk enhed angiver, at betegnelsen for den pågældende art eller højere systematiske enhed skal fortolkes som følger:

=301 Også opført som Phalanger maculatus

=302 Også opført som Vampyrops lineatus

=303 Omfatter Tupaiidae-familien

=304 Tidligere opført under Lemuridae-familien

=305 Tidligere opført som underart af Callithrix jacchus

=306 Omfatter det generiske synonym Leontideus

=307 Tidligere opført under arten Saguinus oedipus

=308 Tidligere opført under Alouatta palliata (villosa)

=309 Omfatter synonymet Cercopithecus roloway

=310 Tidligere opført under Papio

=311 Omfatter det generiske synonym Simias

=312 Omfatter synonymet Colobus badius rufomitratus

=313 Omfatter det generiske synonym Rhinopithecus

=314 Også opført som Presbytis entellus

=315 Også opført som Presbytis geei og Semnopithecus geei

=316 Også opført som Presbytis pileata og Semnopithecus pileatus

=317 Tidligere opført som Tamandua tetradactyla (delvis)

=318 Omfatter synonymerne Bradypus boliviensis og Bradypus griseus

=319 Omfatter synonymet Cabassous gymnurus

=320 Omfatter synonymet Priodontes giganteus

=321 Omfatter det generiske synonym Coendou

=322 Omfatter det generiske synonym Cuniculus

=323 Tidligere opført under genus Dusicyon

=324 Omfatter synonymet Dusicyon fulvipes

=325 Omfatter det generiske synonym Fennecus

=326 Også opført som Selenarctos thibetanus

=327 Tidligere opført som Nasua nasua

=328 Også opført som Aonyx microdon eller Paraonyx microdon

=329 Omfatter synonymet Galictis allamandi

=330 Tidligere opført under genus Lutra

=331 Tidligere opført under genus Lutra; omfatter synonymerne Lutra annectens, Lutra enudris, Lutra incarum og Lutra platensis

=332 Omfatter det generiske synonym Viverra

=333 Omfatter synonymet Eupleres major

=334 Tidligere opført som Viverra megaspila

=335 Tidligere opført som Herpestes fuscus

=336 Tidligere opført som Herpestes auropunctatus

=337 Også opført som Hyaena brunnea

=338 Også opført som Felis caracal og Lynx caracal

=339 Tidligere opført under genus Felis

=340 Også opført som Felis pardina eller Felis lynx pardina

=341 Tidligere opført under genus Panthera

=342 Også opført som Equus asinus

=343 Tidligere opført under arten Equus hemionus

=344 Også opført som Equus caballus przewalskii

=345 Også opført som Choeropsis liberiensis

=346 Også opført som Cervus porcinus annamiticus

=347 Også opført som Cervus porcinus calamianensis

=348 Også opført som Cervus porcinus kuhlii

=349 Også opført som Cervus dama mesopotamicus

=350 Omfatter synonymet Bos frontalis

=351 Omfatter synonymet Bos grunniens

=352 Omfatter det generiske synonym Novibos

=353 Tidligere opført som Bubalus bubalis (som husdyr)

=354 Omfatter det generiske synonym Anoa

=355 Også opført som Damaliscus dorcas dorcas

=356 Tidligere opført under arten Naemorhedus goral

=357 Også opført som Capricornis sumatraensis

=358 Omfatter synonymet Oryx tao

=359 Omfatter synonymet Ovis aries ophion

=360 Også opført som Rupicapra rupicapra ornata

=361 Også opført som Boocercus eurycerus; omfatter det generiske synonym Taurotragus

=362 Også opført som Pterocnemia pennata

=363 Også opført som Sula abbotti

=364 Også opført som Ardeola ibis

=365 Også opført som Egretta alba

=366 Også opført som Ciconia ciconia boyciana

=367 Også opført som Hagedashia hagedash

=368 Også opført som Lampribis rara

=369 Omfatter synonymerne Anas chlorotis og Anas nesiotis

=370 Også opført som Spatula clypeata

=371 Også opført som Anas platyrhynchos laysanensis

=372 Formentlig en hybrid mellem Anas platyrhynchos og Anas superciliosa

=373 Også opført som Nyroca nyroca

=374 Omfatter synonymet Dendrocygna fulva

=375 Også opført som Cairina hartlaubii

=376 Også opført som Aquila heliaca adalberti

=377 Også opført som Chondrohierax wilsonii

=378 Også opført som Falco peregrinus babylonicus og Falco peregrinus pelegrinoides

=379 Også opført som Crax mitu mitu

=380 Tidligere opført under genus Crax

=381 Tidligere opført under genus Aburria

=382 Tidligere opført som Arborophila brunneopectus (delvis)

=383 Tidligere opført under arten Crossoptilon crossoptilon

=384 Tidligere opført under arten Polyplectron malacense

=385 Omfatter synonymet Rheinardia nigrescens

=386 Også opført som Tricholimnas sylvestris

=387 Også opført som Choriotis nigriceps

=388 Også opført som Houbaropsis bengalensis

=389 Også opført som Turturoena iriditorques; tidligere opført som Columba malherbii (delvis)

=390 Også opført som Nesoenas mayeri

=391 Tidligere opført som Treron australis (delvis)

=392 Også opført som Calopelia brehmeri; omfatter synonymet Calopelia puella

=393 Også opført som Tympanistria tympanistria

=394 Også opført som Amazona dufresniana rhodocorytha

=395 Ofte forhandlet under den ukorrekte betegnelse Ara caninde

=396 Også opført som Cyanoramphus novaezelandiae cookii

=397 Også opført som Opopsitta diophthalma coxeni

=398 Også opført som Pezoporus occidentalis

=399 Tidligere opført under arten Psephotus chrysopterygius

=400 Også opført som Psittacula krameri echo

=401 Tidligere opført under genus Gallirex; også opført som Tauraco porphyreolophus

=402 Også opført som Otus gurneyi

=403 Også opført som Ninox novaeseelandiae royana

=404 Også opført som Stix ulula

=405 Tidligere opført under genus Glaucis

=406 Omfatter det generiske synonym Ptilolaemus

=407 Tidligere opført under genus Rhinoplax

=408 Også opført som Pitta brachyura nympha

=409 Også opført som Musicapa ruecki eller Niltava ruecki

=410 Også opført som Dasyornis brachypterus longirostris

=411 Også opført som Tchitrea bourbonnensis

=412 Også opført som Meliphaga cassidix

=413 Tidligere opført under genus Spinus

=414 Tidligere opført som Serinus gularis (delvis)

=415 Også opført som Estrilda subflava eller Sporaeginthus subflavus

=416 Tidligere opført som Lagonosticta larvata (delvis)

=417 Omfatter det generiske synonym Spermestes

=418 Også opført som Euodice cantans; tidligere opført som Lonchura malabarica (delvis)

=419 Også opført som Hypargos nitidulus

=420 Tidligere opført som Parmoptila woodhousei (delvis)

=421 Omfatter synonymerne Pyrenestes frommi og Pyrenestes rothschildi

=422 Også opført som Estrilda bengala

=423 Også opført som Malimbus rubriceps eller Anaplectes melanotis

=424 Også opført som Coliuspasser ardens

=425 Tidligere opført som Euplectes orix (delvis)

=426 Også opført som Coliuspasser macrourus

=427 Også opført som Ploceus superciliosus

=428 Omfatter synonymet Ploceus nigriceps

=429 Også opført som Sitagra luteola

=430 Også opført som Sitagra melanocephala

=431 Tidligere opført som Ploceus velatus

=432 Også opført som Hypochera chalybeata; omfatter synonymerne Vidua amauropteryx, Vidua centralis, Vidua neumanni, Vidua okavangoensis og Vidua ultramarina

=433 Tidligere opført som Vidua paradisaea (delvis)

=434 Omfatter synonymet Cuora criskarannarum

=435 Tidligere opført som Kachuga tecta tecta

=436 Omfatter de generiske synonymer Nicoria og Geoemyda (delvis)

=437 Også opført som Chrysemys scripta elegans

=438 Også opført som Geochelone elephantopus; også opført under genus Testudo

=439 Også opført under genus Testudo

=440 Også opført under genus Aspideretes

=441 Tidligere opført under Podocnemis spp.

=442 Også opført som Pelusios subniger

=443 Omfatter Alligatoridae, Crocodylidae og Gavialidae

=444 Også opført som Crocodylus mindorensis

=445 Tidligere opført under Chamaeleo spp.

=446 Også opført som Constrictor constrictor occidentalis

=447 Omfatter synonymet Python molurus pimbura

=448 Omfatter synonymet Pseudoboa cloelia

=449 Også opført som Hydrodynastes gigas

=450 Også opført som Alsophis chamissonis

=451 Tidligere opført under genus Natrix

=452 Omfatter det generiske synonym Megalobatrachus

=453 Sensu D'Abrera

=454 Også opført som Conchodromus dromas

=455 Også opført under genera Dysnomia og Plagiola

=456 Omfatter det generiske synonym Proptera

=457 Også opført under genus Carunculina

=458 Også opført som Megalonaias nickliniana

=459 Også opført som Cyrtonaias tampicoensis tecomatensis og Lampsilis tampicoensis tecomatensis

=460 Omfatter det generiske synonym Micromya

=461 Omfatter det generiske synonym Papuina

=462 Omfatter kun slægten Helioporidae med én enkelt art, Heliopora coerulea

=463 Også opført som Podophyllum emodi og Sinopodophyllum hexandrum

=464 Også opført under genus Echinocactus

=465 Også opført som Lobeira macdougallii eller Nopalxochia macdougallii

=466 Også opført som Echinocereus lindsayi

=467 Også opført som Wilcoxia schmollii

=468 Også opført under genus Coryphantha

=469 Også opført som Solisia pectinata

=470 Også opført som Backebergia militaris

=471 Også opført under genus Toumeya

=472 Omfatter synonymet Ancistrocactus tobuschii

=473 Også opført under genus Neolloydia eller under genus Echinomastus

=474 Også opført under genus Toumeya eller under genus Pediocactus

=475 Også opført under genus Neolloydia

=476 Også opført som Saussurea lappa

=477 Omfatter Euphorbia cylindrifolia ssp. tuberifera

=478 Også opført som Euphorbia cap-saintemariensis var. tulearensis

=479 Også opført som Engelhardia pterocarpa

=480 Omfatter Aloe compressa var. rugosquamosa og Aloe compressa var. schistophila

=481 Omfatter Aloe haworthioides var. aurantiaca

=482 Omfatter Aloe laeta var. maniaensis

=483 Omfatter familierne Apostasiaceae og Cypripediaceae samt underfamilierne Apostasioideae og Cypripedioideae

=484 Også opført som Sarracenia rubra alabamensis

=485 Også opført som Sarracenia rubra jonesii

=486 Omfatter synonymet Stangeria paradoxa

=487 Også opført som Taxus baccata spp. wallichiana

=488 Omfatter synonymet Welwitschia bainesii

=489 Omfatter synonymet Vulpes vulpes leucopus.

16. Tegnet (°) fulgt af et tal ved navnet på en art eller højere systematisk enhed betyder følgende:

°501 Enheder af husdyrformer omfattes ikke af denne forordnings bestemmelser

°502 Der bevilges følgende årlige eksportkvoter for levende enheder og jagttrofæer:

Botswana: 5

Namibia: 150

Zimbabwe: 50

Handelen med sådanne enheder er undergivet bestemmelserne i forordningens artikel 4, stk. 1

°503 Udelukkende med det formål at tillade international handel med levende dyr til hensigtsmæssige og acceptable bestemmelsessteder samt med jagttrofæer

°504 Udelukkende med det formål at tillade international handel med tøj fremstillet af uld fra levende vikunjaer af de populationer, der er optaget i bilag B (jf. +207) og med det eksisterende lager i Peru på 3 249 kg uld samt tøj og andre genstande fremstillet heraf. På tøjets bagside skal findes den logo, der er vedtaget af de oprindelseslande, der er medlemmer af »Convenio para la conservación y manejo de la vicuña«, samt i kanterne enten ordene »VICUNANDES-CHILE« eller ordene »VICUNANDES-PERU«, alt afhængigt af, hvilket af landene det stammer fra

°505 Fossiler er ikke omfattet af forordningens bestemmelser

°506 Ingen eksport af fuldt udvoksede planter af arten Pachypodium brevicaule fra Madagaskar er tilladt, før det tiende møde i parternes konference

°507 In vitro-frøplantekulturer og -vævskulturer, i faste eller flydende medier, som transporteres i sterile beholdere, er ikke omfattet af forordningens bestemmelser.

17. I medfør af forordningens artikel 2, litra t), angiver tegnet »

« fulgt af et tal ved navnet på en art eller højere systematisk enhed, som er omfattet af bilag B, dele eller produkter, som er specificeret i forbindelse hermed af hensyn til forordningen, som følger:

1 Omfatter alle dele og afledte produkter undtagen:

a) frø, sporer og pollen (herunder pollinia), og

b) in vitro-frøplantekulturer og -vævskulturer, i faste eller flydende medier, som transporteres i sterile beholdere

2 Omfatter alle dele og afledte produkter undtagen:

a) frø og pollen

b) in vitro-frøplantekulturer og -vævskulturer, i faste eller flydende medier, som transporteres i sterile beholdere,

samt

c) afledte kemiske produkter

3 Omfatter rødder og let genkendelige dele heraf

4 Omfatter alle dele og afledte produkter undtagen:

a) frø og pollen

b) in vitro-frøplantekulturer og -vævskulturer, i faste eller flydende medier, som transporteres i sterile beholdere

c) frugter samt dele og afledte produkter heraf fra naturligt eller kunstigt opformerede planter, samt

d) enkelte stængelled (knæ) samt dele eller afledte produkter heraf fra naturligt eller kunstigt opformerede planter af genus Opuntia subgenus Opuntia spp

5 Omfatter kævler, opsavet træ samt finér

6 Omfatter hele stammer, flis samt uforarbejdede træstykker

7 Omfatter alle dele og afledte produkter undtagen:

a) frø og pollen (herunder pollinia)

b) in vitro-frøplantekulturer og -vævskulturer, i faste eller flydende medier, som transporteres i sterile beholdere

c) afskårne blomster af kunstigt opformerede planter, samt

d) frugter og dele samt afledte produkter heraf fra kunstigt opformerede planter af genus Vanilla.

8 Omfatter alle dele og afledte produkter undtagen:

a) frø og pollen

b) in vitro-frøplantekulturer og -vævskulturer, i faste eller flydende medier, som transporteres i sterile beholdere

c) færdigtforarbejdede lægemidler.

18. Da ingen af de arter eller højere systematiske enheder af »Flora«, der er optaget i bialg A, er forsynet med kommentarer, betyder dette, af hybrider heraf skal behandles i overensstemmelse med bestemmelserne i forordningens artikel 4, stk. 1, hvilket betyder, at hybrider, som er kunstigt opformerede frembringelser af én eller flere af disse arter eller højere systematiske enheder, kan gøres til genstand for handel med et certifikat for kunstig opformering, samt at frø og pollen (herunder pollinia), afskårne blomster, in vitro-frøplantekulturer og -vævskulturer af disse hybrider, i faste eller flydende medier, som transporteres i sterile beholdere, ikke er omfattet af forordningens bestemmelser.

>TABELPOSITION>

>TABELPOSITION>

(1) EFT nr. L 103 af 25. 4. 1979, s. 1. Direktivet er senest ændret ved direktiv 94/24/EF (EFT nr. L 164 af 30. 6. 1994, s. 9).

(2) EFT nr. L 206 af 22. 7. 1992, s. 7. Direktivet er senest ændret ved tiltrædelsesakten af 1994.

Top