EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997R0297

Kommissionens Forordning (EF) nr. 297/97 af 19. februar 1997 om fastsættelse af enhedsværdier til ansættelsen af toldværdien af visse letfordærvelige varer

OJ L 50, 20.2.1997, p. 8–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 07/03/1997

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/297/oj

31997R0297

Kommissionens Forordning (EF) nr. 297/97 af 19. februar 1997 om fastsættelse af enhedsværdier til ansættelsen af toldværdien af visse letfordærvelige varer

EF-Tidende nr. L 050 af 20/02/1997 s. 0008 - 0013


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 297/97 af 19. februar 1997 om fastsættelse af enhedsværdier til ansættelsen af toldværdien af visse letfordærvelige varer

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks (1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 82/97 (2),

under henvisning til Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 af 2. juli 1993 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF-toldkodeks (3), senest ændret ved forordning (EF) nr. 89/97 (4), særlig artikel 173, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

I henhold til artikel 173-177 i forordning (EØF) nr. 2454/93 skal Kommissionen fastsætte periodiske enhedsværdier for de varer, der er anført i grupperingen i forordningens bilag 26;

anvendelsen af de regler og kriterier, som er fastsat i ovennævnte artikler, på de oplysninger, der er blevet meddelt Kommissionen i overensstemmelse med artikel 173, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 2454/93, fører til fastsættelse af enhedsværdier for de pågældende varer som angivet i bilaget til denne forordning -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De enhedsværdier, der er nævnt i artikel 173, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2454/93, fastsættes som angivet i tabellen i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 21. februar 1997.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. februar 1997.

På Kommissionens vegne

Martin BANGEMANN

Medlem af Kommissionen

(1) EFT nr. L 302 af 19. 10. 1992, s. 1.

(2) EFT nr. L 17 af 21. 1. 1997, s. 1.

(3) EFT nr. L 253 af 11. 10. 1993, s. 1.

(4) EFT nr. L 17 af 21. 1. 1997, s. 28.

BILAG

>TABELPOSITION>

Top