EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997L0049

Kommissionens direktiv 97/49/EF af 29. juli 1997 om ændring af Rådets direktiv 79/409/EØF om beskyttelse af vilde fugle

OJ L 223, 13.8.1997, p. 9–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 003 P. 344 - 353
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 003 P. 344 - 353
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 003 P. 344 - 353
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 003 P. 344 - 353
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 003 P. 344 - 353
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 003 P. 344 - 353
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 003 P. 344 - 353
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 003 P. 344 - 353
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 003 P. 344 - 353

No longer in force, Date of end of validity: 14/02/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1997/49/oj

31997L0049

Kommissionens direktiv 97/49/EF af 29. juli 1997 om ændring af Rådets direktiv 79/409/EØF om beskyttelse af vilde fugle

EF-Tidende nr. L 223 af 13/08/1997 s. 0009 - 0017


KOMMISSIONENS DIREKTIV 97/49/EF af 29. juli 1997 om ændring af Rådets direktiv 79/409/EØF om beskyttelse af vilde fugle

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 79/409/EØF af 2. april 1979 om beskyttelse af vilde fugle (1), senest ændret ved akten vedrørende Østrigs, Finlands og Sveriges tiltrædelse, særlig artikel 15, og

ud fra følgende betragtninger:

Bilag I til direktiv 79/409/EØF bør ændres i anledning af de seneste oplysninger om situationen for fugleunderarten Phalacrocorax carbo sinensis, og især det faktum, at denne underart har opnået en gunstig bevaringsstatus;

de i dette direktiv fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg for tilpasning til den tekniske og videnskabelige udvikling, der er nedsat i henhold til direktiv 79/409/EØF -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Bilag I til direktiv 79/409/EØF erstattes af bilaget til dette direktiv.

Artikel 2

Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 30. september 1998. De underretter straks Kommissionen herom.

Når medlemsstaterne vedtager disse administrative bestemmelser, skal de indeholde en henvisning til dette direktiv, eller de skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for denne henvisning fastsættes af medlemsstaterne.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. juli 1997.

På Kommissionens vegne

Ritt BJERREGAARD

Medlem af Kommissionen

(1) EFT nr. L 103 af 25. 4. 1979, s. 1.

BILAG

»ANEXO I - BILAG I - ANHANG I - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ I - ANNEX I - ANNEXE I - ALLEGATO I - BIJLAGE I - ANEXO I - LIITE I - BILAGA I

>TABELPOSITION>

Top