Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997H0077

Kommissionens Henstilling af 8. januar 1997 om et koordineret program for offentlig kontrol med levnedsmidler for året 1997

OJ L 22, 24.1.1997, p. 27–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1997

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/1997/77/oj

31997H0077

Kommissionens Henstilling af 8. januar 1997 om et koordineret program for offentlig kontrol med levnedsmidler for året 1997

EF-Tidende nr. L 022 af 24/01/1997 s. 0027 - 0034


KOMMISSIONENS HENSTILLING af 8. januar 1997 om et koordineret program for offentlig kontrol med levnedsmidler for året 1997 (97/77/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER,

som henviser til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

som henviser til Rådets direktiv 89/397/EØF af 14. juni 1989 om offentlig kontrol med levnedsmidler (1), særlig artikel 14, stk. 3,

som har hørt Det Stående Udvalg for Levnedsmidler, og

som tager følgende i betragtning:

For at det indre marked kan fungere korrekt, er det nødvendigt at tilrettelægge koordinerede levnedsmiddelkontrolprogrammer på fællesskabsniveau;

disse programmer skal lægge vægt på overholdelse af fællesskabsretten, beskyttelse af befolkningens sundhed, forbrugerinteresser og loyal handelspraksis;

samtidig gennemførelse af nationale programmer og koordinerede programmer kan give oplysninger og erfaring, som kan danne grundlaget for fremtidige kontrolaktiviteter,

HENSTILLER:

at medlemsstaterne i 1997 tager prøver og foretager laboratorieanalyser af:

a) aflatoksiner i krydderier

b) forurening af levnedsmidler, der er beregnet til mennesker, der lider af fødevareallergi eller af overfølsomhed.

1. Prøvehyppigheden er endnu ikke blevet fastsat, men medlemsstaterne bør sikre, at der tages tilstrækkeligt mange prøver til, at der kan opnås et overblik over situationen i de enkelte medlemsstater. Der vil blive stillet forslag om analysemetoder.

2. Medlemsstaterne bør indsende de ønskede oplysninger under anvendelse af noteringsarkene i bilaget for at øge sammenligneligheden af resultaterne.

3. Aflatoksiner i krydderier

Krydderier, navnlig peber, chiliprodukter, muskatnød og paprikapulver, kan indeholde aflatoksiner i for store mængder på grund af fremstillings- og oplagringsforhold. Artikel 2 i Rådets forordning (EØF) nr. 315/93 (2) forbyder salg af levnedsmidler med for store mængder forurenende stoffer set ud fra hensynet til den offentlige sundhed, navnlig ud fra et toksikologisk synspunkt. De fleste medlemsstater har specifikke bestemmelser for aflatoksinindholdet i denne type produkter.

Formålet med denne del af programmet er at undersøge, i hvor høj grad aflatoksinniveauet i disse produkter overskrider de nationale grænseværdier. Undersøgelsen skal også identificere retsgrundlaget for kassering i de enkelte medlemsstater. Analysemetoderne skal kunne påvise aflatoksinniveauer i prøver ned til mindst et ìg/kg.

4. Forurening af levnedsmidler, der er beregnet til mennesker, der lider af fødevareallergi eller af overfølsomhed

Levnedsmidler, der ved mærkning eller i forbindelse med markedsføringer påberåber sig, at der ikke findes f.eks. visse proteiner deri, kan udgøre en sundhedsfare for mennesker, der lider af fødevareallergi eller overfølsomhed, hvis disse levnedsmidler forurenes med denne særlige ingrediens. Selv meget små mængder kan være fatale. Ved artikel 2 i Rådets direktiv 79/112/EØF (3) er det fastsat, at mærkning og reklame ikke må kunne vildlede køberen, navnlig hvad angår levnedsmidlets sammensætning. Hensigten med dette element i programmet er at undersøge medlemsstaternes håndhævelsesforanstaltninger, hvis der konstateres forurenede fødevarer på markedet.

Anvendelsesområde

Enhver type fødevarer, som påberåber sig, at de ikke indeholder en bestemt ingrediens. I betragtning af den type fødevarer af denne art, som oftest udbydes på markedet i medlemsstaterne, bør der kun tages prøver af fødevarer, der ikke indeholder mælk/mælkeprotein, laktose, æg eller gluten.

Projektrapport: Noteringsark

Antallet af forurenede fødevarer og producenter/importører heraf samt oplysninger om håndhævelsesaktioner bør anføres. Hvis den pågældende foranstaltning er betinget af mængden af det konstaterede forurenende stof, bør maksimumstærsklen oplyses.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. januar 1997.

På Kommissionens vegne

Martin BANGEMANN

Medlem af Kommissionen

(1) EFT nr. L 186 af 30. 6. 1989, s. 23.

(2) EFT nr. L 37 af 13. 2. 1993, s. 1.

(3) EFT nr. L 33 af 8. 2. 1979, s. 1.

BILAG

1. AFLATOKSINER I KRYDDERIER

>START GRAFIK>

Tabel 1.1

Peber

Medlemsstat: Samlet antal analyserede prøver:

Samlet antal kasserede prøver:

Antal prøver

Gennemsnit for positive prøver

(ìg/kg)

Median for positive prøver

(ìg/kg)

Maksimalværdi

(ìg/kg)

Grænseværdi eller vejledende værdi for kassering

(ìg/kg)

Aflatoksin ikke påvist < 2 ìg/kg 2 -< 10 ìg/kg 10 - 50 ìg/kg >50 ìg/kg

B1

B2

G1

G2

Retsgrundlag for kassering:

Analysemetode (reference: faglitteratur, skriftlig standard osv.; beskrivelse af proceduren i nøgleord; grænse for påvisning og bestemmelse) (hvis forskellig fra den foreslåede metode):

Andre enkeltheder, indikationer, vanskeligheder:

Kasserede stikprøvers oprindelse, hvis denne kendes:

>SLUT GRAFIK>

>START GRAFIK>

Tabel 1.2

Chili og chilipulver

Medlemsstat: Samlet antal analyserede prøver:

Samlet antal kasserede prøver:

Antal prøver

Gennemsnit for positive prøver

(ìg/kg)

Median for positive prøver

(ìg/kg)

Maksimalværdi

(ìg/kg)

Grænseværdi eller vejledende værdi for kassering

(ìg/kg)

Aflatoksin ikke påvist < 2 ìg/kg 2 - < 10 ìg/kg 10 - 50 ìg/kg >50 ìg/kg

B1

B2

G1

G2

Retsgrundlag for kassering:

Analysemetode (reference: faglitteratur, skriftlig standard osv.; beskrivelse af proceduren i nøgleord; grænse for påvisning og bestemmelse) (hvis forskellig fra den foreslåede metode):

Andre enkeltheder, indikationer, vanskeligheder:

Kasserede stikprøvers oprindelse, hvis denne kendes:

>SLUT GRAFIK>

>START GRAFIK>

Tabel 1.3

Muskatnød

Medlemsstat: Samlet antal analyserede prøver:

Samlet antal kasserede prøver:

Antal prøver

Gennemsnit for positive prøver

(ìg/kg)

Median for positive prøver

(ìg/kg)

Maksimalværdi

(ìg/kg)

Grænseværdi eller vejledende værdi for kassering

(ìg/kg)

Aflatoksin ikke påvist < 2 ìg/kg 2 - < 10 ìg/kg 10 - 50 ìg/kg > 50 ìg/kg

B1

B2

G1

G2

Retsgrundlag for kassering:

Analysemetode (reference: faglitteratur, skriftlig standard osv.; beskrivelse af proceduren i nøgleord; grænse for påvisning og bestemmelse) (hvis forskellig fra den foreslåede metode):

Andre enkeltheder, indikationer, vanskeligheder:

Kasserede stikprøvers oprindelse, hvis denne kendes:

>SLUT GRAFIK>

>START GRAFIK>

Tabel 1.4

Paprikapulver

Medlemsstat: Samlet antal analyserede prøver:

Samlet antal kasserede prøver:

Antal prøver

Gennemsnit for positive prøver

(ìg/kg)

Median for positive prøver

(ìg/kg)

Maksimalværdi

(ìg/kg)

Grænseværdi eller vejledende værdi for kassering

(ìg/kg)

Aflatoksin ikke påvist < 2 ìg/kg 2 - < 10 ìg/kg 10 - 50 ìg/kg >50 ìg/kg

B1

B2

G1

G2

Retsgrundlag for kassering:

Analysemetode (reference: faglitteratur, skriftlig standard osv.; beskrivelse af proceduren i nøgleord; grænse for påvisning og bestemmelse) (hvis forskellig fra den foreslåede metode):

Andre enkeltheder, indikationer, vanskeligheder:

Kasserede stikprøvers oprindelse, hvis denne kendes:

>SLUT GRAFIK>

2. FORURENING AF LEVNEDSMIDLER, DER ER BEREGNET TIL MENNESKER, DER LIDER AF FØDEVAREALLERGI ELLER AF OVERFØLSOMHED

>START GRAFIK>

Tabel 2.1

Undersøgelse af produkter, der påberåber sig ikke at indeholde en eller flere af følgende ingredienser eller bestanddele : mælk/mælkeproteiner, laktose, æg eller gluten

Medlemsstat: Samlet antal afprøvede produkter: Samlet antal involverede producenter/importører: Samlet antal produkter, hvor ovennævnte ingredienser blev konstateret: Samlet antal producenter/importører af produkter, hvor ovennævnte ingredienser blev konstateret:Sagsopfølgninger, hvor ovennævnte ingredienser blev konstateret

Antal produkter

Antal producenter/importører

Trufne foranstaltninger (*) Antal

afprøvet

overskridelse

kontrolleret

med produkter indeholdende disse ingredienser ingen mundtlig advarsel skriftlig advarsel bedre egenkontrol i firmaet påkrævet forbud mod salg administrativ straf retsforfølgning andet

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

uden mælk/

mælkeproteineruden laktose

uden æg

uden gluten

(*)Kommentarer til de trufne foranstaltninger, eventuelt angivelse af maksimumstærskel (mg/kg), hvis sanktioner er betinget af mængden af det konstaterede forurenende stof.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

>SLUT GRAFIK>

>START GRAFIK>

Tabel 2.2

Medlemsstat: Anvendte analysemetoder

Mælk/mælkeproteiner

Laktose

Æg

Gluten

Yderligere kommentarer:>SLUT GRAFIK>

Top