Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997D0510

97/510/EF: Rådets beslutning af 24. juli 1997 om bemyndigelse af Irland til at anvende en foranstaltning, der fraviger artikel 21 i sjette direktiv 77/388/EØF om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter

OJ L 214, 6.8.1997, p. 37–38 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/510/oj

31997D0510

97/510/EF: Rådets beslutning af 24. juli 1997 om bemyndigelse af Irland til at anvende en foranstaltning, der fraviger artikel 21 i sjette direktiv 77/388/EØF om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter

EF-Tidende nr. L 214 af 06/08/1997 s. 0037 - 0038


RÅDETS BESLUTNING af 24. juli 1997 om bemyndigelse af Irland til at anvende en foranstaltning, der fraviger artikel 21 i sjette direktiv 77/388/EØF om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter (97/510/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter - det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag (1), særlig artikel 27,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

Efter artikel 27, stk. 1, i direktiv 77/388/EØF kan Rådet med enstemmighed på forslag af Kommissionen give en medlemsstat tilladelse til at indføre særlige foranstaltninger, der fraviger bestemmelserne i dette direktiv, for at forenkle afgiftsopkrævningen eller for at undgå visse former for svig eller unddragelse;

ved skrivelse til Kommissionen af 5. februar 1997 anmodede Irland om tilladelse til at indføre en foranstaltning, der fraviger artikel 21, stk. 1, i direktiv 77/388/EØF;

i overensstemmelse med artikel 27, stk. 3, i direktiv 77/388/EØF blev de øvrige medlemsstater den 4. marts 1997 underrettet om den irske anmodning;

Irland anvender et særligt system for moms på fast ejendom, som dels er baseret på den mulighed, der i henhold til artikel 5, stk. 3, i direktiv 77/388/EØF består for at anse levering af visse rettigheder (dvs. et lejemål på ti år eller mere) over fast ejendom som levering af goder, og dels på en fravigelse, der er tilladt efter artikel 27, stk. 5, og som indebærer, at en udlejers overdragelse af en sådan rettighed anses som en afhændelse af udlejerens fulde rettighed over ejendommen;

fællesskabsbestemmelserne giver medlemsstaterne ret stor mulighed for selv at fastlægge den momsbehandling, der skal gælde for fast ejendom, men gennemførelsen af disse bestemmelser har ført til store forskelle i de nationale lovgivninger på dette område;

der er opstået unddragelsesmetoder, baseret på tilbagegivelse, herunder opgivelse, af en lejeret eller overdragelse af en lejeret, som resulterer i unddragelse af moms, når den endelige erhverver af ejendommen ikke har ret til et fuldt momsfradrag;

det er endvidere nødvendigt at udvide fravigelsen til også at omfatte tilbagegivelse eller overdragelse af en lejeret til en afgiftspligtig person, der har fuld fradragsret, idet tilbagegivelse eller overdragelse af en lejeret ofte vil ske som følge af lejerens finansielle vanskeligheder;

den påtænkte foranstaltning er en fravigelse fra artikel 21, stk. 1, litra a), i direktiv 77/388/EØF, hvorefter den betalingspligtige person er den afgiftspligtige person, som foretager den afgiftspligtige transaktion;

det fastsættes i fravigelsen, at når en tilbagegivelse eller overdragelse af en lejeret er en afgiftspligtig levering af goder, er den person, der erhverver rettigheden, betalingspligtig, hvis den pågældende er en afgiftspligtig person eller en ikke-afgiftspligtig juridisk person;

denne fravigelse skal sikre, at Irlands nuværende ordning for moms på fast ejendom kommer til at fungere bedre;

som følge af fravigelsens begrænsede anvendelsesområde står den særlige foranstaltning i rimeligt forhold til det tilstræbte mål;

der er alvorlig risiko for en tiltagende anvendelse af nævnte momsunddragelsesmetoder i perioden mellem anmodningen om fravigelse og tilladelsen hertil; senest siden offentliggørelsen den 26. marts 1997 af forslaget til den lovgivning, der er grundlag for nærværende anmodning om fravigelse, har leverandører, udlejere og lejere af fast ejendom ikke længere nogen legitim forventning om, at den irske lovgivning, der gjaldt før nævnte dato, vil blive opretholdt; nævnte fravigelse bør derfor have virkning fra den 26. marts 1997;

Kommissionen vedtog den 10. juli 1996 et arbejdsprogram, som er baseret på en etapevis overgang til et nyt fælles momssystem;

den afgiftsmæssige behandling af fast ejendom er et vigtigt emne, der skal tages op i forbindelse med dette program;

den sidste pakke af forslag skal fremsættes i midten af 1999, og for at gøre det muligt at vurdere fravigelsens sammenhæng med den globale metode i det nye fælles momssystem, bør der derfor gives tilladelse indtil den 31. december 1999;

fravigelsen har ingen negativ indvirkning på De Europæiske Fællesskabers egne momsindtægter -

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Uanset artikel 21, stk. 1, litra a), i direktiv 77/388/EØF bemyndiges Irland for perioden 26. marts 1997 til 31. december 1999 til at fastsætte, at den person, til hvem leveringen foretages, er afgiftspligtig, når følgende to betingelser er opfyldt:

- en tilbagegivelse eller overdragelse af en lejeret anses som en levering af goder foretaget af en lejer

- den person, der erhverver lejeretten, er en afgiftspligtig person eller en ikke-afgiftspligtig juridisk person.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til Irland.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. juli 1997.

På Rådets vegne

M. FISCHBACH

Formand

(1) EFT nr. L 145 af 13. 6. 1977, s. 1. Direktivet er senest ændret ved direktiv 96/95/EF (EFT nr. L 338 af 28. 12. 1996, s. 89).

Top