EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997D0340

97/340/RIA: Rådets afgørelse af 26. maj 1997 om udveksling af oplysninger vedrørende bistand til tredjelandsstatsborgeres frivillige hjemrejse

OJ L 147, 5.6.1997, p. 3–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 003 P. 238 - 239
Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 003 P. 238 - 239
Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 003 P. 238 - 239
Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 003 P. 238 - 239
Special edition in Hungarian Chapter 05 Volume 003 P. 238 - 239
Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 003 P. 238 - 239
Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 003 P. 238 - 239
Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 003 P. 238 - 239
Special edition in Slovene: Chapter 05 Volume 003 P. 238 - 239
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 005 P. 9 - 10
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 005 P. 9 - 10
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 007 P. 236 - 237

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/340/oj

31997D0340

97/340/RIA: Rådets afgørelse af 26. maj 1997 om udveksling af oplysninger vedrørende bistand til tredjelandsstatsborgeres frivillige hjemrejse

EF-Tidende nr. L 147 af 05/06/1997 s. 0003 - 0004


RÅDETS AFGØRELSE af 26. maj 1997 om udveksling af oplysninger vedrørende bistand til tredjelandsstatsborgeres frivillige hjemrejse (97/340/RIA)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, navnlig artikel K.3, stk. 2, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

Ifølge traktatens artikel K.1, stk. 3, betragter medlemsstaterne indvandringspolitikken og politikken over for tredjelandsstatsborgere som spørgsmål af fælles interesse;

i punkt 111 i Kommissionens meddelelse af 23. februar 1994 om indvandrer- og asylpolitikken foreslås det, at medlemsstaterne tilnærmer deres respektive politik med hensyn til frivillig hjemrejse for tredjelandsstatsborgere;

en række medlemsstater har indført programmer for bistand til frivillig hjemrejse for såvel tredjelandsstatsborgere med lovligt ophold som tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold;

for så vidt angår tredjelandsstatsborgere med lovligt ophold, bør medlemsstaternes politik sigte mod at integrere disse i samfundet, og bistand til frivillig hjemrejse bør ikke fortolkes som udtryk for en politik, der aktivt tilskynder til hjemrejse, men har udelukkende til formål at lette hjemrejsen for dem, der af egen fri vilje har truffet en sådan beslutning;

bistand til frivillig hjemrejse for så vidt angår tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold er i overensstemmelse med Europas humanitære traditioner og kan bidrage til en værdig løsning på problemet med at begrænse antallet af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold i medlemsstaterne; det bør undgås, at en sådan bistand får uønskede tilskyndende virkninger;

denne afgørelse berører hverken bestemmelserne i konventionen af 4. november 1950 om beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder eller Genève-konventionen af 28. juli 1951 om flygtninges retsstilling, som ændret ved New York-protokollen af 31. januar 1967 -

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1 Udveksling af oplysninger

1. De medlemsstater, der har taget skridt til at indføre programmer for ydelse af bistand til tredjelandsstatsborgeres frivillige tilbagerejse til hjemlandet, aflægger én gang om året rapport herom til generalsekretariatet for Rådet. Generalsekretariatet giver alle medlemsstater og Kommissionen meddelelse herom.

2. Der gives især følgende oplysninger om disse nationale hjemrejseprogrammer:

- hvilke myndigheder der er ansvarlige for programmets gennemførelse, om det er ikke-statslige og/eller internationale organisationer

- programmets anvendelsesområde med hensyn til de omfattede personer

- hvilke betingelser den enkelte tredjelandsstatsborger, der vender hjem, eventuelt yderligere skal opfylde for at kunne komme i betragtning til bistand efter programmet

- hvilke betingelser hjemlandet eventuelt skal opfylde som led i programmet

- bistandens art og omfang (f.eks. rejseudgifter for den hjemrejsende og dennes familie, flytteudgifter, repatrieringstilskud)

- en vurdering af programmets virkninger, herunder bistandsmodtagernes antal, og eventuelle eksempler på, at bistanden har tilskyndende virkninger.

Artikel 2 Analyse

1. Generalsekretariatet for Rådet stiller hvert år et udkast til rapport til rådighed for medlemsstaterne og Kommissionen om de oplysninger, der er modtaget på grundlag af artikel 1. Rapporten skal være udtømmende og omfatte specifikke oplysninger om hvert af de i artikel 1, stk. 2, nævnte elementer.

2. De berørte medlemsstater og Kommissionen gennemgår det i stk. 1 omhandlede udkast til rapport og korrigerer det om nødvendigt.

Artikel 3 Koordinering

1. På grundlag af den i artikel 2, stk. 1, nævnte rapport udveksler de berørte medlemsstater og Kommissionen i Rådet deres synspunkter vedrørende de programmer, der er omhandlet i artikel 1. I den forbindelse sammenligner de navnlig hjemrejseprogrammernes rækkevidde, krav og virkninger med henblik på eventuelt at tilnærme dem til hinanden.

2. De berørte medlemsstater, der ikke har indført disse programmer, vurderer resultaterne og nytten heraf.

Artikel 4

1. Denne beslutning offentliggøres i Tidende.

2. De berørte medlemsstater forelægger første gang den i artikel 1 nævnte rapport senest seks måneder efter offentliggørelsen af denne beslutning i Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. maj 1997.

På Rådets vegne

W. SORGDRAGER

Formand

Top