Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997D0188

97/188/EF: Rådets Beslutning af 17. marts 1997 om bemyndigelse af Forbundsrepublikken Tyskland til at indgå to overenskomster med Den Tjekkiske Republik indeholdende en række bestemmelser, der fraviger artikel 2 og 3 i sjette direktiv (77/388/EØF) om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter

OJ L 80, 21.3.1997, p. 18–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/188/oj

31997D0188

97/188/EF: Rådets Beslutning af 17. marts 1997 om bemyndigelse af Forbundsrepublikken Tyskland til at indgå to overenskomster med Den Tjekkiske Republik indeholdende en række bestemmelser, der fraviger artikel 2 og 3 i sjette direktiv (77/388/EØF) om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter

EF-Tidende nr. L 080 af 21/03/1997 s. 0018 - 0019


RÅDETS BESLUTNING af 17. marts 1997 om bemyndigelse af Forbundsrepublikken Tyskland til at indgå to overenskomster med Den Tjekkiske Republik indeholdende en række bestemmelser, der fraviger artikel 2 og 3 i sjette direktiv (77/388/EØF) om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter (97/188/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter - det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag (1), særlig artikel 30,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

I henhold til sjette direktivs artikel 30 kan Rådet med enstemmighed efter forslag fra Kommissionen give en medlemsstat tilladelse til med et tredjeland eller en international organisation at indgå aftaler, som kan indeholde afvigelser fra dette direktiv;

den tyske regering har ved skrivelser indgået til Kommissionens generalsekretariat den 22. august 1995 og den 26. marts 1996 anmodet om bemyndigelse til at indgå to overenskomster med Den Tjekkiske Republik, som indeholder en række bestemmelser, der fraviger sjette direktivs artikel 2 og 3 i forbindelse med anlæg, istandsættelse og vedligeholdelse af to grænsebroer mellem de kontraherende parter;

de øvrige medlemsstater er den 25. april 1996 blevet underrettet om Tysklands anmodning;

uden de påtænkte undtagelsesbestemmelser ville der skulle opkræves tysk moms af de anlægs-, istandsættelses- og vedligeholdelsesarbejder, der udføres på tysk område, mens de anlægsarbejder, der udføres på tjekkisk område, ikke ville være omfattet af det sjette direktiv, og desuden skulle der opkræves tysk moms af alle varer, der indføres i Tyskland fra Den Tjekkiske Republik til brug for anlæg, istandsættelse og vedligeholdelse af de nævnte grænsebroer;

formålet med undtagelsesbestemmelserne i de to overenskomster er at forenkle afgiftsreglerne for de virksomheder, der skal udføre de pågældende arbejder;

de pågældende undtagelsesbestemmelser vil kun få ubetydelig indvirkning på De Europæiske Fællesskabers egne momsindtægter -

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Forbundsrepublikken Tyskland gives hermed bemyndigelse til at indgå to overenskomster med Den Tjekkiske Republik, som indeholder bestemmelser, der fraviger sjette direktiv 77/388/EØF.

Den første overenskomst vedrører anlæg af en grænsebro over Rehlingbach ved Waidhaus og Rozvadov, som forbinder den tyske motorvej A6 fra Nürnberg i østgående retning med den tjekkiske motorvej D5 fra Pilsen i vestgående retning.

Den anden overenskomst vedrører anlæg af en grænsebro ved Schönberg og Vojtanov med henblik på forlængelse af motorvej E49.

Disse undtagelser fastsættes i artikel 2, 3 og 4 i nærværende beslutning.

Artikel 2

Uanset sjette direktivs artikel 3 betragtes byggepladsen for den grænsebro, der er nævnt i artikel 1, andet afsnit, i nærværende beslutning, og, efter grænsebroens færdiggørelse, grænsebroen selv, selv om den ligger på Den Tjekkiske Republiks område, som en del af Forbundsrepublikken Tysklands område, når der er tale om levering af varer og ydelser til brug for anlæg, istandsættelse og vedligeholdelse af denne grænsebro.

Artikel 3

Uanset sjette direktivs artikel 3 betragtes byggepladsen for den grænsebro, der er nævnt i artikel 1, tredje afsnit i nærværende beslutning, og, efter grænsebroens færdiggørelse, grænsebroen selv, selv om den ligger på Forbundsrepublikken Tysklands område, som en del af Den Tjekkiske Republiks område, når der er tale om levering af varer og ydelser til brug for anlæg, istandsættelse og vedligeholdelse af denne grænsebro.

Artikel 4

Uanset sjette direktivs artikel 2, stk. 2, opkræves der ikke moms af varer, der indføres i Tyskland fra Den Tjekkiske Republik til brug ved anlæg, istandsættelse og vedligeholdelse af en af de broer, der er omhandlet i artikel 1, andet og tredje afsnit i nærværende beslutning. Denne undtagelsesbestemmelse gælder dog ikke ved indførelse af varer til brug for den offentlige forvaltning.

Artikel 5

Denne beslutning er rettet til Forbundsrepublikken Tyskland.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. marts 1997.

På Rådets vegne

G. ZALM

Formand

(1) EFT nr. L 145 af 13. 6. 1977, s. 1. Direktivet er senest ændret ved direktiv 96/95/EF (EFT nr. L 338 af 20. 12. 1996, s. 89).

Top