EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996R2469

Rådets Forordning (EF) nr. 2469/96 af 16. december 1996 om ændring af bilaget til forordning (EØF) nr. 3911/92 om udførsel af kulturgoder

OJ L 335, 24.12.1996, p. 9–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 007 P. 310 - 310
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 007 P. 310 - 310
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 007 P. 310 - 310
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 007 P. 310 - 310
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 007 P. 310 - 310
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 007 P. 310 - 310
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 007 P. 310 - 310
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 007 P. 310 - 310
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 007 P. 310 - 310
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 009 P. 42 - 42
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 009 P. 42 - 42

No longer in force, Date of end of validity: 02/03/2009; ophævet ved 32009R0116

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/2469/oj

31996R2469

Rådets Forordning (EF) nr. 2469/96 af 16. december 1996 om ændring af bilaget til forordning (EØF) nr. 3911/92 om udførsel af kulturgoder

EF-Tidende nr. L 335 af 24/12/1996 s. 0009 - 0009


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 2469/96 af 16. december 1996 om ændring af bilaget til forordning (EØF) nr. 3911/92 om udførsel af kulturgoder

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 113,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (2),

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg (3), og

ud fra følgende betragtninger:

Alt efter de kunstneriske traditioner i Fællesskabet betragtes akvareller, gouacher og pasteller som enten malerier eller tegninger; kategori 4 i bilaget til forordning (EØF) nr. 3911/92 (4) omfatter tegninger, der udelukkende er fremstillet som håndarbejde, uanset underlagets og materialernes art, medens kategori 3 omfatter malerier, der udelukkende er fremstillet som håndarbejde, uanset underlagets og materialernes art; værditærsklerne, som finder anvendelse på disse to kategorier, er forskellige; dette vil kunne føre til, at akvareller, gouacher og pasteller behandles meget forskelligt inden for det indre marked, alt efter hvilken medlemsstat de befinder sig i; det er nødvendigt med henblik på anvendelsen af nævnte forordning at træffe afgørelse om, hvilken kategori de skal henføres under for at sikre, at de anvendte værditærskler er de samme i hele Fællesskabet;

erfaringen har vist, at de priser, der opnås for akvareller, gouacher og pasteller, normalt er højere end priserne for tegninger, men væsentligt lavere end priserne for olie- og temperamalerier; det er derfor hensigtsmæssigt at oprette en ny særskilt kategori for akvareller, gouacher og pasteller med en tærskel på 30 000 ECU; hermed sikres et krav om udførselstilladelse for værker af større betydning, uden at dette medfører en urimelig administrativ byrde for udstedelsesmyndighederne -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilaget til forordning (EØF) nr. 3911/92 ændres således:

1) I rubrik A:

a) affattes punkt 3 således:

»3. Malerier og billeder, der ikke hører ind under kategori 3A eller 4, og som udelukkende er fremstillet som håndarbejde, uanset underlagets og materialernes art (1).«

b) indsættes følgende punkt:

»3A. Akvareller, gouacher og pasteller, der udelukkende er fremstillet som håndarbejde, uanset underlagets art (1).«

c) affattes punkt 4 således:

»4. Mosaikker, der ikke hører ind under kategori 1 eller 2, og som udelukkende er fremstillet som håndarbejde, og tegninger, der udelukkende er fremstillet som håndarbejde, uanset underlagets og materialernes art (1).«

2) I rubrik B:

indsættes følgende kategori:

»30 000

- 3A (akvareller, gouacher og pasteller)«.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Den anvendes fra udløbet af en frist på seks måneder efter offentliggørelsen.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. december 1996.

På Rådets vegne

D. HIGGINS

Formand

(1) EFT nr. C 6 af 11. 1. 1996, s. 14.

(2) EFT nr. C 166 af 10. 6. 1996, s. 39.

(3) EFT nr. C 97 af 1. 4. 1996, s. 28.

(4) EFT nr. L 395 af 31. 12. 1992, s. 1.

Top