EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996R1548

Rådets forordning (Euratom, EKSF, EF) nr. 1548/96 af 26. juli 1996 om tilpasning af de justeringskoefficienter, der anvendes i Grækenland og Italien, med undtagelse af Varese, på vederlag og pensioner til tjenestemænd og øvrige ansatte ved De Europæiske Fællesskaber

OJ L 192, 2.8.1996, p. 1–1 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/1548/oj

31996R1548

Rådets forordning (Euratom, EKSF, EF) nr. 1548/96 af 26. juli 1996 om tilpasning af de justeringskoefficienter, der anvendes i Grækenland og Italien, med undtagelse af Varese, på vederlag og pensioner til tjenestemænd og øvrige ansatte ved De Europæiske Fællesskaber

EF-Tidende nr. L 192 af 02/08/1996 s. 0001 - 0001


RÅDETS FORORDNING (EURATOM, EKSF, EF) Nr. 1548/96 af 26. juli 1996 om tilpasning af de justeringskoefficienter, der anvendes i Grækenland og Italien, med undtagelse af Varese, på vederlag og pensioner til tjenestemænd og øvrige ansatte ved De Europæiske Fællesskaber

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om et fælles Råd og en fælles Kommission for De Europæiske Fællesskaber,

under henvisning til vedtægten for tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber og ordningen for øvrige ansatte ved Fællesskaberne, fastsat ved forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 259/68 (1), og senest ændret ved forordning (EF, Euratom, EKSF) nr. 2963/95 (2), navnlig artikel 63, 64, 65, 65a, 82 og bilag XI i omtalte vedtægt samt artikel 20, første afsnit, og artikel 64 i den pågældende ordning,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtning:

Der er sket en mærkbar stigning i leveomkostningerne i andet halvår af 1995 i Grækenland og Italien, hvor en række tjenestemænd og øvrige ansatte ved De Europæiske Fællesskaber gør tjeneste; derfor bør der med virkning fra 1. januar 1996 ske en tilpasning af justeringskoefficienterne for vederlag og pensioner til disse tjenestemænd og øvrige ansatte i henhold til forordning (EF, Euratom, EKSF) nr. 2963/95 -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1. Med virkning fra 1. januar 1996 fastsættes justeringskoefficienterne for vederlag til tjenestemænd og øvrige ansatte, der gør tjeneste i nedennævnte lande, således:

Grækenland: 81,7

Italien (med undtagelse af Varese): 83,7.

2. Justeringskoefficienterne for pensionen fastsættes i henhold til artikel 82, stk. 1, i vedtægten.

Artikel 3-10 i forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 2175/88 (3) gælder fortsat.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. juli 1996.

På Rådets vegne

D. SPRING

Formand

(1) EFT nr. L 56 af 4. 3. 1968, s. 1.

(2) EFT nr. L 310 af 22. 12. 1995, s. 1.

(3) EFT nr. L 191 af 22. 7. 1988, s. 1.

Top