EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996R1485

Kommissionens forordning (EF) nr. 1485/96 af 26. juli 1996 om fastsættelse af gennemførelsesbestemmelser til Rådets direktiv 92/109/EØF for så vidt angår aftagererklæringer om specifikke anvendelsesformål for en række stoffer, der benyttes ved ulovlig fremstilling af narkotika og psykotrope stoffer (Tekst af betydning for EØS)

OJ L 188, 27.7.1996, p. 28–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 003 P. 62 - 65
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 003 P. 62 - 65
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 003 P. 62 - 65
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 003 P. 62 - 65
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 003 P. 62 - 65
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 003 P. 62 - 65
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 003 P. 62 - 65
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 003 P. 62 - 65
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 003 P. 62 - 65

No longer in force, Date of end of validity: 17/08/2005; stiltiende ophævelse ved 32004R0273 : This act has been changed. Current consolidated version: 18/08/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/1485/oj

31996R1485

Kommissionens forordning (EF) nr. 1485/96 af 26. juli 1996 om fastsættelse af gennemførelsesbestemmelser til Rådets direktiv 92/109/EØF for så vidt angår aftagererklæringer om specifikke anvendelsesformål for en række stoffer, der benyttes ved ulovlig fremstilling af narkotika og psykotrope stoffer (Tekst af betydning for EØS)

EF-Tidende nr. L 188 af 27/07/1996 s. 0028 - 0031


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1485/96 af 26. juli 1996 om fastsættelse af gennemførelsesbestemmelser til Rådets direktiv 92/109/EØF for så vidt angår aftagererklæringer om specifikke anvendelsesformål for en række stoffer, der benyttes ved ulovlig fremstilling af narkotika og psykotrope stoffer (Tekst af betydning for EØS)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 92/109/EØF af 14. december 1992 om fremstilling og markedsføring af visse stoffer, der benyttes ved ulovlig fremstilling af narkotika og psykotrope stoffer (1), ændret ved Kommissionens direktiv 93/46/EØF (2), særlig artikel 2, nr. 1, litra b), og

ud fra følgende betragtninger:

Alle transaktioner, der fører til markedsføring af registrerede stoffer, jf. artikel 1, stk. 2, litra a), i direktiv 92/109/EØF, skal dokumenteres behørigt; denne dokumentation skal endvidere indeholde en erklæring fra aftageren om stoffets specifikke anvendelsesformål;

udarbejdelse af bestemmelser vedrørende aftageerklæringer vil gøre det lettere at sikre, at det i forbindelse med hver enkelttransaktion klart angives, hvorledes aftageren af et registreret stof agter at anvende dette; en sådan angivelse vil bidrage til at undgå, at registrerede stoffer afledes til ulovlig fremstilling af narkotika;

for at tage hensyn til regelmæssige transaktioner mellem samme leverandør og aftager bør det være muligt for aftageren at afgive en enkelt erklæring, der omfatter alle transaktioner vedrørende et stof henhørende under kategori 2 i løbet af et tidsrum på højst et år;

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er oprettet i henhold til artikel 10 i Rådets forordning (EØF) nr. 3677/90 (3), senest ændret ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 3769/92 (4) -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Erklæring til enkelttransaktioner

1. Fysiske eller juridiske personer, der er etableret i Fællesskabet, og som til en aftager leverer et registreret stof henhørende under kategori 1 eller 2 i bilag I til direktiv 92/109/EØF, og som er forpligtet til at dokumentere enhver enkelttransaktion i henhold til artikel 2 i nævnte direktiv, skal med forbehold af artikel 2 i nærværende forordning fra aftageren indhente en erklæring om den specifikke anvendelse eller de specifikke anvendelser af dette stof. Der skal udfærdiges en separat erklæring for hvert enkelt registreret stof.

2. Erklæringen skal indeholde oplysningerne i modellen i punkt 1 i bilaget. Når det drejer sig om juridiske personer, skal erklæringen udfærdiges på brevpapir med brevhoved.

Artikel 2

Erklæring for flere transaktioner med stoffer henhørende under kategori 2

1. Fysiske eller juridiske personer, der er etableret i Fællesskabet, og som regelmæssigt til en aftager leverer et registreret stof henhørende under kategori 2 i bilag I til direktiv 92/109/EØF, og som er forpligtet til at dokumentere transaktioner i henhold til artikel 2 i nævnte direktiv, kan acceptere, at erklæringen om enkelttransaktioner erstattes af én enkelt erklæring for flere transaktioner i løbet af et tidsrum på maksimalt et år, forudsat at leverandøren finder det godtgjort, at følgende kriterier er opfyldt:

- det drejer sig om en aftager, til hvem leverandøren har leveret stoffet mindst tre gange i de foregående tolv måneder

- leverandøren har ingen grund til at formode, at stoffet vil blive anvendt til ulovlig formål

- de bestilte mængder er ikke usædvanlige for denne aftager.

2. Erklæringen skal indeholde oplysningerne i modellen i punkt 2 i bilaget.

Artikel 3

Ikrafttrædelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. juli 1996.

På Kommissionens vegne

Martin BANGEMANN

Medlem af Kommissionen

(1) EFT nr. L 370 af 19. 12. 1992, s. 76.

(2) EFT nr. L 159 af 1. 7. 1993, s. 134.

(3) EFT nr. L 357 af 20. 12. 1990, s. 1.

(4) EFT nr. L 383 af 29. 12. 1992, s. 17.

BILAG

>START GRAFIK>

>SLUT GRAFIK>

Top