Help Print this page 

Document 31996R1404

Title and reference
Rådets forordning (EF) nr. 1404/96 af 15. juli 1996 om ændring af forordning (EØF) nr. 1973/92 om oprettelse af et finansielt instrument for miljøet (LIFE)
  • No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1999
OJ L 181, 20.7.1996, p. 1–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/1404/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
PDF pdf ES pdf DA pdf DE pdf EL pdf EN pdf FR pdf IT pdf NL pdf PT pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
Multilingual display
Text

31996R1404

Rådets forordning (EF) nr. 1404/96 af 15. juli 1996 om ændring af forordning (EØF) nr. 1973/92 om oprettelse af et finansielt instrument for miljøet (LIFE)

EF-Tidende nr. L 181 af 20/07/1996 s. 0001 - 0005


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1404/96 af 15. juli 1996 om ændring af forordning (EØF) nr. 1973/92 om oprettelse af et finansielt instrument for miljøet (LIFE)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 130 S, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg (2),

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget (3),

i overensstemmelse med proceduren i traktatens artikel 189 C (4), og

ud fra følgende betragtninger:

Det finansielle instrument for miljøet, LIFE, gennemføres i etaper; første etape udløber den 31. december 1995;

i artikel 14, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 1973/92 (5) hedder det, at Kommissionen fremsætter forslag til de eventuelle tilpasninger, der skal foretages med henblik på forbedringer i aktionens videreførelse efter første etape;

da LIFE har ydet et positivt bidrag til virkeliggørelsen af Fællesskabets miljøpolitiske målsætninger, bør der gennemføres en yderligere etape på fire år, frem til den 31. december 1999;

erfaringerne med LIFE i den første etape har vist, at indsatsen bør koncentreres ved klarere at specificere de aktionsområder, hvortil der kan ydes fællesskabsstøtte, og ved at forbedre forvaltningsprocedurerne og opstille klarere kriterier for udvælgelse og evaluering af disse aktioner;

gennemførelsesbestemmelserne for LIFE og procedurerne vedrørende underretning af offentligheden og potentielle modtagere bør derfor gøres mere effektive og gennemskuelige;

forberedende aktioner bør være til fremme af fælles transnationale aktioner, samarbejde og overførsel af knowhow mellem offentlige organer (lokale, regionale og nationale) og/eller ikke-offentlige organer og/eller socio/økonomiske beslutningstagere;

ifølge tillægsprotokoller til Europaaftalerne mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og visse lande i Central- og Østeuropa på den anden side kan disse lande deltage i fællesskabsprogrammer, bl.a. på miljøområdet;

disse lande i Central- og Østeuropa skal selv afholde udgifterne i forbindelse med deres deltagelse, men Fællesskabet kan eventuelt i enkelttilfælde og i overensstemmelse med bestemmelserne for De Europæiske Fællesskabers almindelige budget og de relevante associeringsaftaler beslutte at yde et supplement til det pågældende lands nationale bidrag;

tredjelande med Middelhavs- eller Østersøkyst, bortset fra de lande i Central- og Østeuropa, som har undertegnet associeringsaftaler med Fællesskabet, har behov for, at der gennemføres faglige bistandsaktiviteter og demonstrationsaktioner;

der anføres i denne forordning et finansielt referencegrundlag som omhandlet i punkt 2 i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionens erklæring af 6. marts 1995 for hele programmets varighed, uden at dette berører budgetmyndighedens beføjelser i henhold til traktaten -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Forordning (EØF) nr. 1973/92 ændres således:

1) Artikel 1 og 2 affattes således:

»Artikel 1

Der oprettes et finansielt instrument for miljøet, i det følgende benævnt »LIFE«.

Det generelle sigte med LIFE er at bidrage til udviklingen og, når det er relevant, gennemførelsen af Fællesskabets politik og retsforskrifter på miljøområdet.

Artikel 2

Der kan ydes finansiel støtte fra LIFE til følgende aktionsområder:

1) For Fællesskabets vedkommende:

a) Aktioner med sigte på naturbevaring:

De aktioner som defineret i artikel 1, litra a), i Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (*), der er nødvendige til gennemførelse af Rådets direktiv 79/409/EØF af 2. april 1979 om beskyttelse af vilde fugle (**), og direktiv 92/43/EØF samt navnlig det europæiske net Natura 2000.

b) Andre aktioner til gennemførelse af Fællesskabets miljøpolitik og -forskrifter:

i) Innovative aktioner og demonstrationsaktioner til fremme af bæredygtig udvikling på det industrielle område.

ii) Demonstrationsaktioner, tilskyndelsesaktioner og aktioner i form af faglig bistand til lokalsamfund med det formål at tilskynde til, at miljøhensyn integreres i udviklingen og planlægningen med hensyn til arealanvendelse med sigte på at fremme en bæredygtig udvikling.

iii) Forberedende aktioner, der tager sigte på at bidrage til gennemførelsen af Fællesskabets miljøpolitik og -forskrifter, i særdeleshed:

- beskyttelse og rationel forvaltning af kystområder, floder, der munder ud i kystområder, og eventuelle tilhørende vådområder samt bæredygtig forvaltning af disse områder og floder

- reduktion af affald, navnlig giftigt og farligt affald

- forvaltning og beskyttelse af vandressourcerne, herunder behandling af spildevand eller forurenet vand

- luftforurening, forsuring, troposfærisk ozon.

2) For så vidt angår tredjelande med Middelhavs- eller Østersøkyst, bortset fra de lande i Central- og Østeuropa, som har undertegnet associeringsaftaler med Det Europæiske Fællesskab:

a) Faglig bistand til etablering af de nødvendige administrative strukturer på miljøområdet og til udarbejdelse af miljøpolitikker og -handlingsprogrammer.

b) Bevarelse eller naturbeskyttende genopretning af vigtige levesteder for truede plante- og dyrearter.

c) Demonstrationsaktioner til fremme af bæredygtig udvikling.

3) Ledsageforanstaltninger med henblik på overvågning, evaluering eller fremme af de i nr. 1 og 2 omhandlede aktioner, der iværksættes under første etape, samt videreformidling af oplysninger om erfaringer og resultater opnået ved sådanne aktioner.

(*) EFT nr. L 206 af 22. 7. 1992, s. 7.

(**) EFT nr. L 103 af 25. 4. 1979, s. 1. Direktivet er senest ændret ved direktiv 94/24/EF (EFT nr. L 164 af 30. 6. 1994, s. 9).«

2) Artikel 3 udgår.

3) Artikel 7 og 8 affattes således:

»Artikel 7

1. LIFE gennemføres i etaper. Anden etape begynder den 1. januar 1996 og udløber den 31. december 1999.

Det finansielle referencegrundlag til gennemførelsen af anden etape er for perioden 1996/1999 på 450 mio. ECU.

De årlige bevillinger godkendes af budgetmyndigheden inden for rammerne af de finansielle overslag.

2. I de følgende perioder for gennemførelse af LIFE skal referencegrundlaget ligge inden for Fællesskabets gældende finansielle ramme.

3. På grundlag af en rapport, som Kommissionen aflægger inden den 30. september 1997, undersøger Rådet inden den 31. december 1997 referencegrundlaget med henblik på eventuelt at revidere det efter traktatens procedurer som led i de finansielle overslag og under hensyn til de modtagne ansøgninger.

Artikel 8

1. De midler, der kan tildeles til hvert af de i artikel 2 omhandlede aktionsområder andrager:

a) 46 % for de i artikel 2, nr. 1, litra a), omhandlede aktioner

b) 46 % for de i artikel 2, nr. 1, litra b), omhandlede aktioner, hvoraf højst 12 % kan tildeles de i artikel 2, nr. 1, litra b), punkt iii), omhandlede aktioner

c) 5 % for de i artikel 2, nr. 2, omhandlede aktioner

d) 3 % for de i artikel 2, nr. 3, omhandlede aktioner.

2. Satsen for fællesskabsstøtten til de i artikel 2, nr. 1, og nr. 2, litra b) og c), omhandlede aktioner udgør højst 50 % af de støtteberettigede omkostninger:

Undtagelsesvis skal denne sats være:

- højst 30 % af omkostningerne ved aktioner, der forventes at skabe betydelige indtægter. I så fald skal støttemodtagernes bidrag til finansieringen være mindst lige så stort som fællesskabsstøtten

- højst 75 % af omkostningerne ved aktioner, der gennemføres i Fællesskabet, og som vedrører prioriterede naturtyper eller prioriterede arter som defineret i direktiv 92/43/EØF eller de fuglearter i direktiv 79/409/EØF, som er udryddelsestruede.

3. Fællesskabets støtte til aktioner i form af faglig bistand, som omhandlet i artikel 2, nr. 2, litra a), og til ledsageforanstaltninger, som omhandlet i artikel 2, nr. 3, må højst udgøre 100 % af omkostningerne ved disse aktioner.«

4) Artikel 9 affattes således:

»Artikel 9

1. Medlemsstaterne sender Kommissionen forslag til aktioner, der skal finansieres. Når der er tale om aktioner, hvori flere medlemsstater er inddraget, fremsendes forslaget af den medlemsstat, hvor den myndighed eller det organ, der står for samordning af aktionen, har sæde.

Ansøgninger skal fremsendes til Kommissionen inden den 31. januar. Kommissionen træffer afgørelse om disse ansøgninger inden den 31. juli.

2. Kommissionen kan imidlertid ved offentliggørelse af en indkaldelse af interessetilkendegivelser i De Europæiske Fællesskabers Tidende anmode juridiske eller fysiske personer, der er etableret i Fællesskabet, om at indgive støtteansøgninger for aktioner af særlig interesse for Fællesskabet.

3. Ansøgninger fra tredjelande indgives til Kommissionen af de pågældende nationale myndighed.

4. Kommissionen tilsender medlemsstaterne en oversigt over hovedemnerne og indholdet i de forslag, den modtager som led i interessetilkendegivelser, samt ansøgninger fra tredjelande. Den giver efter anmodning medlemsstaterne mulighed for at konsultere de originale dokumenter.

5. De i artikel 2, nr. 1, litra a), omhandlede aktioner og ledsageforanstaltningerne til disse er omfattet af fremgangsmåden i artikel 21 i direktiv 92/43/EØF. Andre aktioner, der skal have støtte fra LIFE, godkendes efter fremgangsmåden i artikel 13 i nærværende forordning. Kommissionen underretter de udvalg, der er omhandlet i artikel 21 i direktiv 92/43/EØF og artikel 13 i nærværende forordning, om anvendelsen af kriterier og prioritering som defineret i artikel 9a.

Derefter:

- træffer Kommissionen for så vidt angår aktioner, der skal gennemføres i Fællesskabet, en rammebeslutning rettet til medlemsstaterne om de forslag, der er udvalgt, og individuelle beslutninger rettet til støttemodtagerne om de enkelte aktioner

- indgås der for så vidt angår aktioner, der skal gennemføres i tredjelande, en kontrakt eller aftale, som fastsætter parternes rettigheder og pligter, med de støttemodtagere, der skal gennemføre de pågældende aktioner.

6. Størrelsen af den finansielle støtte, de nærmere finansierings- og kontrolbestemmelser samt alle de tekniske vilkår for aktionens gennemførelse fastsættes under hensyntagen til aktionens art og form og anføres enten i Kommissionens beslutning eller i den kontrakt eller aftale, der indgås med modtagerne.«

5) Følgende artikler indsættes:

»Artikel 9a

1. De i artikel 2 nævnte aktioner, som foreslås, skal overholde bestemmelserne i traktaten og Fællesskabets forskrifter og skal opfylde følgende kriterier:

a) Generelle kriterier for aktioner i Fællesskabet:

- aktionerne skal være af betydning for Fællesskabet og bidrage mærkbart til gennemførelsen af Fællesskabets miljøpolitik og -forskrifter

- de skal gennemføres af deltagere, der er velfunderede i teknisk og finansiel henseende

- de skal være gennemførlige med hensyn til den foreslåede teknik, styring (tidsplan, budget) og sikre et rimeligt udbytte i forhold til omkostningerne

- bidrag til en tværnational løsning vil kunne være et yderligere kriterium, da en sådan løsning sandsynligvis vil opvise mere effektive resultater med hensyn til gennemførlighed, logisk sammenhæng og omkostninger end en løsning på det internationale plan.

b) Særlige kriterier for aktioner inden for Fællesskabet:

i) Aktioner til naturbevaring som defineret i artikel 2, nr. 1, litra a), skal tage sigte på:

- lokaliteter, der er foreslået af en medlemsstat i medfør af artikel 4 i direktiv 92/43/EØF, eller

- områder, der er beskyttet i medfør af artikel 4 i direktiv 79/409/EØF, eller

- arter, der er opført i direktiv 92/43/EØF, bilag II og IV, eller i direktiv 79/409/EØF, bilag I.

ii) Aktioner på det industrielle område skal opfylde de relevante kriterier blandt følgende:

- tilvejebringe løsninger med henblik på at løse et problem, som meget ofte opstår inden for Fællesskabet, eller som volder nogle af medlemsstaterne stor bekymring

- være teknisk innovative og betyde et fremskridt

- have eksemplarisk værdi og betyde et fremskridt i forhold til den nuværende situation

- kunne bidrage til større udbredelse og anvendelse af miljøvenlige fremgangsmåder og teknologier

- tage sigte på udvikling og overførsel af værdifuld knowhow, der kan udnyttes i identiske eller lignende situationer

- rumme mulighed for et tilfredsstillende costbenefitforhold set fra et miljømæssigt synspunkt.

iii) Aktioner til fordel for lokalsamfund skal opfylde de relevante kriterier blandt følgende:

- tilvejebringe løsninger med henblik på at løse et problem, som meget ofte opstår inden for Fællesskabet, eller som volder nogle af medlemsstaterne stor bekymring

- vise, at de påtænkte aktioner er innovative i kraft af den anvendte metodik

- have eksemplarisk værdi og betyde et fremskridt i forhold til den nuværende situation

- fremme samarbejde på miljøområdet.

iv) Forberedende aktioner skal være forberedende i forhold til aktioner af mere strukturel art.

c) Kriterier for aktioner, der skal iværksættes i tredjelande:

- være af interesse for Det Europæiske Fællesskab, navnlig ved at bidrage til iværksættelse af regionale og internationale planer og aftaler

- bidrage til etablering af løsninger, der fremmer en bæredygtig udvikling på internationalt, nationalt eller regionalt plan

- tilvejebringe løsninger på miljøproblemer, som er meget udbredte i regionen og inden for den pågældende sektor

- øge samarbejdet over landegrænser, på tværnationalt eller regionalt plan

- sikre gennemførlighed med hensyn til den foreslåede teknik, styring (tidsplan, budget) og et rimeligt udbytte i forhold til omkostningerne

- gennemføres af deltagere, der er velfunderede i teknisk og finansiel henseende.

2. Ansøgninger i henhold til artikel 2, nr. 1, litra b), punkt i) og ii), der ikke opfylder de relevante særlige kriterier i stk. 1, litra b), punkt ii) og iii), i nærværende artikel, vil ikke komme i betragtning ved tildeling af finansiel støtte fra LIFE.

Artikel 9b

Ansøgninger i forbindelse med aktioner omtalt i artikel 2, nr. 1, litra b), punkt i), ii) og iii), kan ikke medregne støtte til følgende omkostninger:

- omkostninger i forbindelse med undersøgelser, der ikke specifikt tager sigte på virkeliggørelsen af målet med de aktioner, hvortil der ydes støtte

- omkostninger, der vedrører investeringer i tunge infrastrukturer eller i ikke-innovative, strukturelle foranstaltninger

- omkostninger, der vedrører forskning og teknologisk udvikling

- aktiviteter, som allerede er afprøvet i industriel målestok.«

6) Artikel 10, stk. 1, affattes således:

»1. Med henblik på at sikre, at EF-støttemodtagernes aktioner kan gennemføres med et godt resultat, træffer Kommissionen de nødvendige foranstaltninger til:

- at kontrollere, at de nævnte aktioner, der er finansieret af Fællesskabet, er gennemført korrekt og i overensstemmelse med bestemmelserne i denne forordning

- at forebygge og forfølge uregelmæssigheder

- at kræve tilbagebetaling af midler, der uretmæssigt er oppebåret som følge af misbrug eller forsømmelighed.«

7) Artikel 11, stk. 1, affattes således:

»1. Kommissionen kan nedskære eller udskyde betalingen af den finansielle støtte, der er ydet til en aktion, eller kræve den tilbagebetalt, hvis der konstateres misbrug, herunder manglende overholdelse af bestemmelserne i denne forordning, eller hvis det viser sig, at der, uden at der er ansøgt om Kommissionens godkendelse, er foretaget en væsentlig ændring af aktionen, der strider mod dens art eller mod gennemførelsesbetingelserne.«

8) Artikel 12, stk. 1, affattes således:

»1. Kommissionen sørger for effektiv opfølgning af gennemførelsen af fællesskabsfinansierede aktioner, herunder opfølgning med hensyn til overholdelse af bestemmelserne i denne forordning. Denne opfølgning sker ved hjælp af rapporter, der udarbejdes efter procedurer, der aftales mellem Kommissionen og modtagerne, og ved hjælp af stikprøvekontroller.«

9) Følgende artikel indsættes:

»Artikel 13a

LIFE er åben for deltagelse fra de associerede central- og østeuropæiske lande (CØE-landene) i overensstemmelse med betingelserne i de tillægsprotokoller til associeringsaftalerne vedrørende deltagelse i fællesskabsprogrammer, (der skal indgås/der er indgået) med disse lande på grundlag af supplerende bevillinger.«

10) Artikel 14 affattes således:

»Artikel 14

Senest den 31. december 1998 forelægger Kommissionen en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet med status over anvendelsen af denne forordning samt om udnyttelsen af bevillingerne, og fremsætter forslag til de eventuelle tilpasninger, der skal foretages med henblik på aktionens videreførelse efter anden etape.

Rådet træffer i henhold til traktaten afgørelse om iværksættelsen af tredje etape fra 1. januar 2000.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. juli 1996.

På Rådets vegne

D. SPRING

Formand

(1) EFT nr. C 184 af 18. 7. 1995, s. 12.

(2) EFT nr. C 18 af 22. 2. 1996.

(3) EFT nr. C 100 af 2. 4. 1996.

(4) Europa-Parlamentets udtalelse af 17. november 1995 (EFT nr. C 323 af 4. 12. 1995), Rådets fælles holdning af 18. december 1995 (EFT nr. C 134 af 6. 5. 1996, s. 1) og Europa-Parlamentets afgørelse af 5. juni 1996 (EFT nr. C 181 af 24. 6. 1996).

(5) EFT nr. L 206 af 22. 7. 1992, s. 1.

Top