Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996R1371

Kommissionens forordning (EF) nr. 1371/96 af 16. juli 1996 om udstedelse af importlicenser for bananer inden for toldkontingentet for tredje kvartal af 1996 (anden periode)

OJ L 178, 17.7.1996, p. 2–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/09/1996

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/1371/oj

31996R1371

Kommissionens forordning (EF) nr. 1371/96 af 16. juli 1996 om udstedelse af importlicenser for bananer inden for toldkontingentet for tredje kvartal af 1996 (anden periode)

EF-Tidende nr. L 178 af 17/07/1996 s. 0002 - 0003


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1371/96 af 16. juli 1996 om udstedelse af importlicenser for bananer inden for toldkontingentet for tredje kvartal af 1996 (anden periode)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 404/93 af 13. februar 1993 om den fælles markedsordning for bananer (1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 3290/94 (2),

under henvisning til Kommissionens forordning (EØF) nr. 1442/93 af 10. juni 1993 om gennemførelsesbestemmelser for EF's importordning for bananer (3), senest ændret ved forordning (EF) nr. 875/96 (4), særlig artikel 9, stk. 3,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 478/95 af 1. marts 1995 om supplerende gennemførelsesbestemmelser for anvendelsen af Rådets forordning (EØF) nr. 404/93, for så vidt angår ordningen vedrørende toldkontingentet for indførsel af bananer til Fællesskabet og om ændring af forordning (EØF) nr. 1442/93 (5), ændret ved forordning (EF) nr. 702/95 (6), særlig artikel 4, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

I artikel 2 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1111/96 af 20. juni 1996 om udstedelse af importlicenser for bananer inden for toldkontingentet for tredje kvartal af 1996 og om indgivelse af nye ansøgninger (7), fastsættes de mængder, der er til rådighed for nye ansøgninger om importlicens inden for toldkontingentet for tredje kvartal af 1996; i artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 478/95 er det fastsat, at der hurtigst muligt skal fastsættes de mængder, for hvilke der kan udstedes licenser vedrørende det eller de pågældende oprindelsessted(er);

i artikel 9, stk. 3, i forordning (EØF) nr. 1442/93 er det fastsat, at hvis de mængder, ansøgningen om importlicenser omfatter, vedrørende et kvartal eller et bestemt oprindelsessted, det være sig et land eller en gruppe af lande, jf. bilag I til forordning (EF) nr. 478/95, for en eller flere kategorier af erhvervsdrivende, overstiger de disponible mængder, anvendes der en nedsættelsesprocent for hver af de ansøgninger, hvorpå dette oprindelsessted er anført; denne bestemmelse gælder dog ikke for licensansøgninger af kategori C og licensansøgninger af kategori A og B, der vedrører en mængde på 150 tons eller derunder, for så vidt den samlede mængde, der dækkes af disse ansøgninger af kategori A og B, for en given oprindelse ikke overstiger 15 % af de samlede mængder, der er ansøgt om;

da de mængder, for hvilke der er ansøgt om licens for oprindelsesstederne Colombia, kategori B, og Venezuela, overstiger den endnu disponible mængde, bør der anvendes en nedsættelseskoefficient; der kan udstedes importlicenser for den mængde, der er angivet i alle de andre nye ansøgninger;

bestemmelserne i denne forordning bør få virkning straks, så licenserne kan udstedes så hurtigt som muligt -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

For så vidt angår nye ansøgninger som omhandlet i artikel 4, stk. 1, i forordning (EF) nr. 478/95, udstedes der importlicenser for tredje kvartal af 1996 inden for toldkontingentet for indførsel af bananer:

1) for den mængde, der er anført i licensansøgningen:

a) for oprindelsen Colombia justeret med nedsættelseskoefficienten 0,6673 for licensansøgninger af kategori B med undtagelse af licensansøgninger, der vedrører en mængde på 150 tons eller derunder

b) for oprindelsen Venezuela justeret med nedsættelseskoefficienten 0,7423 for licensansøgninger af kategori A og B, med undtagelse af licensansøgninger, der vedrører en mængde på 150 tons eller derunder.

2) for den mængde, der er anført i licensansøgningen, for en anden oprindelse end de i nr. 1 nævnte

3) for den mængde, der er anført i licensansøgningen, for licenser af kategori C.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. juli 1996.

På Kommissionens vegne

Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT nr. L 47 af 25. 2. 1993, s. 1.

(2) EFT nr. L 349 af 31. 12. 1994, s. 105.

(3) EFT nr. L 142 af 12. 6. 1993, s. 6.

(4) EFT nr. L 118 af 15. 5. 1996, s. 14.

(5) EFT nr. L 49 af 4. 3. 1995, s. 13.

(6) EFT nr. L 71 af 31. 3. 1995, s. 84.

(7) EFT nr. L 148 af 20. 6. 1996, s. 22.

Top