Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996R1314

Kommissionens forordning (EF) nr. 1314/96 af 8. juli 1996 om ændring af forordning (EF) nr. 441/96 om gennemførelsesbestemmelser for et toldkontingent for kartoffelstivelse indført fra Republikken Polen

OJ L 170, 9.7.1996, p. 18–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1996

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/1314/oj

31996R1314

Kommissionens forordning (EF) nr. 1314/96 af 8. juli 1996 om ændring af forordning (EF) nr. 441/96 om gennemførelsesbestemmelser for et toldkontingent for kartoffelstivelse indført fra Republikken Polen

EF-Tidende nr. L 170 af 09/07/1996 s. 0018 - 0019


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1314/96 af 8. juli 1996 om ændring af forordning (EF) nr. 441/96 om gennemførelsesbestemmelser for et toldkontingent for kartoffelstivelse indført fra Republikken Polen

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 3066/95 (1) af 22. december 1995 om visse indrømmelser i form af EF-toldkontingenter for en række landbrugsprodukter og om autonom og midlertidig tilpasning af visse landbrugsindrømmelser i Europaaftalerne for at tage hensyn til den landbrugsaftale, som er indgået under de multilaterale handelsforhandlinger i Uruguay-rundens regi, særlig artikel 8, ændret ved forordning (EF) nr. 1194/96 (2), og

ud fra følgende betragtninger:

Ved forordning (EF) nr. 1194/96 forlængedes gyldighedsperioden for forordning (EF) nr. 3066/95 indtil den 31. december 1996; derfor bør der foretages en tilpasning af Kommissionens forordning (EF) nr. 441/96 af 11. marts 1996 om gennemførelsesbestemmelser for et toldkontingent for kartoffelstivelse indført fra Republikken Polen og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 1995/92 (3);

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Korn -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 441/96 foretages følgende ændringer:

1) Artikel 1 affattes således:

»Artikel 1

Bestemmelserne i nærværende forordning gælder for indførsel til Fællesskabet i perioden fra den 1. juli 1996 til den 31. december 1996 af 3 750 tons produkter henhørende under KN-kode 1108 13 00 og med oprindelse i Polen som led i den ordning, der er fastsat i artikel 3 i forordning (EF) nr. 3066/95. For disse indførsler svarer den told, der skal anvendes, til 20 % af den told, der gælder ved mestbegunstigelsesbehandling.«

2) Artikel 3, litra c), affattes således:

»c) i rubrik 24 en af følgende angivelser:

- Derecho de aduana en el Arancel Aduanero Común reducido en un 80 % en aplicación del Reglamento (CE) n° 3066/95

- Told nedsat med 80 % FTT, jf. forordning (EF) nr. 3066/95

- Zollermäßigung um 80 % gemäß der Verordnung (EG) Nr. 3066/95

- Êáèïñéæüìåíç, óôï êïéíü äáóìïëüãéï åéóöïñÜ ìåéùìÝíç êáôÜ 80 % êáô' åöáñìïãÞ ôïõ êáíïíéóìïý (ÅÊ) áñéè. 3066/95

- Customs duty fixed by the Common Customs Tariff reduced by 80 % pursuant to Regulation (EC) No 3066/95

- Droit de douane fixé au tarif douanier commun réduit de 80 % en application du règlement (CE) n° 3066/95

- Riduzione del dazio dell'80 % a norma del regolamento (CE) n. 3066/95

- Het in het gemeenschappelijk douanetarief vastgesteld douanerecht is verlaagd met 80 % overeenkomstig Verordening (EG) nr. 3066/95

- Redução de 80 % do direito aduaneiro fixado na Pauta Aduaneira Comum em aplicação do Regulamento (CE) nº 3066/95

- Yhteisessä tullitariffissa vahvistetun tullin alentaminen 80 prosentilla asetuksen (EY) N:o 3066/95 mukaan

- Nedsatt tull med 80 % enligt Gemensamma tulltaxan med tillämpning av förordning (EG) nr 3066/95.«

3) Bilaget til forordning (EF) nr. 441/96 erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Den anvendes fra 1. juli 1996 til 31. december 1996.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. juli 1996.

På Kommissionens vegne

Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT nr. L 328 af 30. 12. 1995, s. 31.

(2) EFT nr. L 161 af 29. 6. 1996, s. 2.

(3) EFT nr. L 61 af 12. 3. 1996, s. 4.

BILAG

>TABELPOSITION>

Top