EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996R1168

Rådets forordning (EF) nr. 1168/96 af 25. juni 1996 om fastsættelse for 1996 af foranstaltninger til bevarelse og forvaltning af fiskeressourcer i konventionsområdet som defineret i konventionen om det fremtidige multilaterale samarbejde vedrørende fiskeriet i det nordøstlige Atlanterhav

OJ L 155, 28.6.1996, p. 3–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1996

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/1168/oj

31996R1168

Rådets forordning (EF) nr. 1168/96 af 25. juni 1996 om fastsættelse for 1996 af foranstaltninger til bevarelse og forvaltning af fiskeressourcer i konventionsområdet som defineret i konventionen om det fremtidige multilaterale samarbejde vedrørende fiskeriet i det nordøstlige Atlanterhav

EF-Tidende nr. L 155 af 28/06/1996 s. 0003 - 0004


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1168/96 af 25. juni 1996 om fastsættelse for 1996 af foranstaltninger til bevarelse og forvaltning af fiskeressourcer i konventionsområdet som defineret i konventionen om det fremtidige multilaterale samarbejde vedrørende fiskeriet i det nordøstlige Atlanterhav

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 3760/92 af 20. december 1992 om en fællesskabsordning for fiskeri og akvakultur (1), særlig artikel 8, stk. 4,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

Fællesskabet har undertegnet De Forenede Nationers havretskonvention, som indeholder principper og regler for bevarelse og forvaltning af de levende ressourcer både inden for kyststaternes eksklusive økonomiske zoner og i det åbne hav;

konventionen om det fremtidige multilaterale samarbejde vedrørende fiskeriet i det nordøstlige Atlanterhav, i det følgende benævnt »NEAFC-konventionen«, blev godkendt ved Rådets afgørelse 81/608/EØF af 13. juli 1981 (2) og trådte i kraft den 17. marts 1982;

NEAFC-konventionen giver en passende ramme for multilateralt samarbejde med henblik på rationel bevarelse og bedst mulig udnyttelse af fiskeressourcerne i konventionsområdet;

Kommissionen for Fiskeriet i det nordøstlige Atlanterhav vedtog den 21. marts 1996 en henstilling om begrænsning af fangsterne af rødfisk i konventionsområdet i 1996; henstillingen bør gennemføres af Fællesskabet;

i henhold til artikel 8 i forordning (EØF) nr. 3760/92 skal Rådet fastsætte den samlede tilladte fangstmængde (TAC) pr. fiskebestand og fordele den andel, der er til rådighed for Fællesskabet, mellem medlemsstaterne;

de fiskeriaktiviteter, der er omfattet af nærværende forordning, skal underkastes de kontrolforanstaltninger, der er fastsat i Rådets forordning (EØF) nr. 2847/93 af 12. oktober 1993 om indførelse af en kontrolordning under den fælles fiskeripolitik (3) -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I 1996 begrænses EF-fartøjernes fangster af rødfisk til de kvoter, der er anført i bilaget.

Alle EF-fartøjernes fangster af rødfisk, der er taget før vedtagelsen af denne forordning, modregnes i kvoterne i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Luxembourg, den 25. juni 1996.

På Rådets vegne

M. PINTO

Formand

(1) EFT nr. L 389 af 31. 12. 1992, s. 1. Forordningen er ændret ved tiltrædelsesakten af 1994.

(2) EFT nr. L 227 af 12. 8. 1981, s. 21.

(3) EFT nr. L 261 af 20. 10. 1993, s. 1. Forordningen er senest ændret ved forordning (EF) nr. 2870/95 (EFT nr. L 301 af 14. 12. 1995, s. 1).

BILAG

>TABELPOSITION>

Top