EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996G1104

Rådets Resolution af 17. januar 1995 om lovlig aflytning af telekommunikation

OJ C 329, 4.11.1996, p. 1–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

In force

31996G1104

Rådets Resolution af 17. januar 1995 om lovlig aflytning af telekommunikation

EF-Tidende nr. C 329 af 04/11/1996 s. 0001 - 0006


RÅDETS RESOLUTION af 17. januar 1995 om lovlig aflytning af telekommunikation (96/C 329/01)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION -

som henviser til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel K.1, nr. 9, og artikel K.2, stk. 2,

som på ny fremhæver nødvendigheden af, at det i forbindelse med foranstaltningerne til aflytning af telekommunikation skal sikres, at den ret til privatlivets fred for fysiske personer, som hjemles i de nationale, territorialt gældende lovgivninger, overholdes,

som er sig bevidst, at overholdelsen af denne ret er forbundet med særlige juridiske og tekniske problemer i betragtning af den teknologiske udvikling,

som er fast besluttet på at indkredse og løse disse problemer ved gennemførelsen af de i bilaget gengivne specifikationer under overholdelse af menneskerettighederne og principperne om beskyttelse af personoplysninger,

som tager i betragtning, at der i medlemsstaternes lovgivning åbnes mulighed for indgreb i meddelelseshemmeligheden, herunder for under visse omstændigheder at foretage aflytning af telekommunikation,

som tager i betragtning, at lovlig aflytning af telekommunikation er et vigtigt middel til beskyttelse af statens interesser, især statens sikkerhed og opklaring af alvorlige forbrydelser,

som tager i betragtning, at aflytning forudsætter, at der er truffet de nødvendige tekniske foranstaltninger,

som tager i betragtning, at der i henhold til TREVIministrenes afgørelse fra december 1991 skal gennemføres en undersøgelse af, hvordan den juridiske, tekniske og markedsmæssige udvikling på telekommunikationsområdet påvirker de forskellige aflytningsmuligheder samt af, hvilke foranstaltninger der skal træffes for at imødegå de problemer, der er opstået -

HAR VEDTAGET FØLGENDE RESOLUTION:

1. Rådet tager til efterretning, at de i bilaget til denne resolution anførte specifikationer, der må stilles fra medlemsstaternes side for at sætte dem i stand til at gennemføre lovlig aflytning af telekommunikation, udgør en vigtig sammenfatning af de kompetente myndigheders behov, for så vidt angår den tekniske gennemførelse af lovlige aflytningsforanstaltninger i moderne telekommunikationssystemer.

2. Rådet er af den opfattelse, at der bør tages hensyn til ovennævnte specifikationer ved afgrænsningen og gennemførelsen af foranstaltninger, der kan påvirke lovlig aflytning af telekommunikation, og anmoder medlemsstaterne om at opfordre ministrene med ansvar for telekommunikation til at støtte denne opfattelse og at samarbejde med ministrene med ansvar for retlige og indre anliggender med henblik på at gennemføre specifikationerne i relation til netoperatørerne og tjenesteudbyderne.

BILAG

SPECIFIKATIONER

I det følgende gøres der rede for de retshåndhævende myndigheders specifikationer med hensyn til lovlig aflytning af telekommunikation. Disse specifikationer er underlagt den nationale lovgivning og skal fortolkes i overensstemmelse med gældende nationale regler.

Definitioner, se vedlagte ordliste.

1. De retshåndhævende myndigheder bør have adgang til al telekommunikation, der overføres eller vil blive overført til og fra måltjenestens nummer eller anden ID, som den aflyttede person anvender. De retshåndhævende myndigheder bør endvidere have adgang til de data i forbindelse med kommunikationen, som denne giver anledning til.

1.1. De retshåndhævende myndigheder bør have adgang til alle aflyttede personer, der midlertidigt eller vedvarende opererer inden for et telekommunikationssystem.

1.2. De retshåndhævende myndigheder bør have adgang i de tilfælde, hvor den aflyttede person eventuelt anvender faciliteter til at omstyre kommunikationer til andre telekommunikationstjenester eller terminaludstyr, herunder også kommunikationer, der går igennem mere end et netværk, eller som behandles af mere end en netoperatør/tjenesteudbyder inden etableringen.

1.3. Telekommunikation til og fra en måltjeneste skal kunne udskilles fra al telekommunikation, der ikke falder ind under aflytningstilladelsen, og være tilgængelig for de retshåndhævende myndigheder.

1.4. De retshåndhævende myndigheder bør have adgang til følgende data i forbindelse med kommunikationen:

1.4.1. Status på klartonesignal.

1.4.2. Den opkaldte parts nummer ved udgående forbindelser, uanset om forbindelsen etableres.

1.4.3. Den opkaldende parts nummer ved indgående forbindelser, uanset om fobindelsen etableres.

1.4.4. Alle signaler, som målet har udsendt, herunder også signaler, som er blevet udsendt, efter at forbindelsen er blevet etableret, med henblik på at aktivere faciliteter som telefonmøde og overførsel af kommunikation.

1.4.5. Forbindelsens begyndelses- og afslutningstidspunkt samt varighed.

1.4.6. Faktisk bestemmelsesnummer og mellemliggende kaldenumre, hvis kommunikationen er blevet omstyret.

1.5. De retshåndhævende myndigheder bør have så nøjagtig oplysning som mulig om mobile abonnenters geografiske placering inden for nettet.

1.6. De retshåndhævende myndigheder bør have oplysning om særtjenester, som den aflyttede person måtte benytte, og om de tekniske parametre for den form for kommunikation.

2. De retshåndhævende myndigheder bør have mulighed for tidstro, fuldtids overvågning med henblik på aflytning af telekommunikationer. De bør også have stillet tidstro data i forbindelse med kommunikationen til rådighed. Hvis tidstro data i forbindelse med kommunikationen ikke kan stilles til rådighed, bør de retshåndhævende myndigheder have de pågældende data stillet til rådighed så hurtigt som muligt efter kommunikationens afslutning.

3. Netoperatørerne/tjenesteudbyderne bør stille en eller flere grænseflader til rådighed for de retshåndhævende myndigheder, hvorfra de aflyttede kommunikationer kan overføres til disses overvågningsfacilitet. Disse grænseflader skal aflytningsmyndighederne og netoperatørerne/tjenesteudbyderne nå til enighed om. Andre spørgsmål i forbindelse med disse grænseflader vil blive behandlet i overensstemmelse med gældende praksis i de enkelte lande.

3.1. Netoperatørerne/tjenesteudbyderne bør stille data i forbindelse med kommunikationen og kommunikationens indhold fra måltjenesten til rådighed for de retshåndhævende myndigheder, således at disse data kan bringes i nøje forbindelse med kommunikatonens indhold.

3.2. Formatet for transmission af aflyttet kommunikation til overvågningsfaciliteten skal være et gængs format, der er disponibelt for de retshåndhævende myndigheder. Den enkelte medlemsstat træffer selv afgørelse om dette format.

3.3. Hvis netoperatørerne/tjenesteudbyderne iværksætter kodning, kompression eller kryptering af telekommunikationen, bør netoperatørerne/tjenesteudbyderne levere de aflyttede meddelelser i klart sprog til de retshåndhævende myndigheder.

3.4. Netoperatørerne/tjenesteudbyderne skal kunne overføre de aflyttede meddelelser til de retshåndhævende myndigheders overvågningsfacilitet via faste eller koblede forbindelser.

3.5. Transmissionen af aflyttede meddelelser til overvågningsfaciliteten skal overholde gældende sikkerhedskrav.

4. Aflytningen bør foretages således, at hverken det aflyttede mål eller nogen anden uautoriseret person bliver klar over, at der er foretaget ændringer for at opfylde aflytningspålægget. Specielt må måltjenestens funktion ikke vise tegn på ændringer for den aflyttede person.

5. Aflytningen bør udformes og foretages således, at uautoriseret eller uretmæssig brug udelukkes, og de med aflytningen forbundne oplysninger beskyttes.

5.1. Netoperatørerne/tjenesteudbyderne bør beskytte oplysninger om, hvilke og hvor mange aflytninger der finder sted eller har fundet sted, og bør ikke afsløre, hvordan aflytningerne foretages.

5.2. Netoperatørerne/tjenesteudbyderne bør sikre, at de aflyttede meddelelser kun overføres til den overvågende myndighed, der er nævnt i aflytningstilladelsen.

5.3. I overensstemmelse med de nationale forskrifter kan netopratørerne/tjenesteudbyderne pålægges at føre ensartede og beskyttede lister over iværksatte aflytninger.

6. På grundlag af en lovlig efterforskning kræver de retshåndhævende myndigheder, inden aflytningen iværksættes, 1) den aflyttede persons identitet, nummer eller andet specielt ID, 2) oplysning om de tjenester og faciliteter i telekommunikationssystemet, som den aflyttede person benytter, og som netoperatørerne/tjenesteudbyderne har leveret, og 3) oplysning om de tekniske parametre i transmissionen til de retshåndhævende myndigheders overvågningsfacilitet.

7. Under aflytningen kan de retshåndhævende myndigheder fra netoperatørerne/tjenesteudbyderne kræve oplysning og/eller bistand med henblik på at sikre, at den kommunikation, der tilgår aflytningsgrænsefladen, er den kommunikation, der hører til måltjenesten. Den krævede type oplysning og/eller bistand varierer alt efter gældende praksis i de enkelte lande.

8. Netoperatørerne/tjenesteudbyderne bør skabe mulighed for at foretage en række samtidige aflytninger. Der kan kræves flere aflytninger af en enkelt måltjeneste, således at mere end én retshåndhævende myndighed kan foretage overvågning. I så fald skal netoperatørerne/tjenesteudbyderne træffe foranstaltninger til at beskytte de overvågende myndigheders identitet og sikre, at efterforskningen foregår fortroligt. Det højeste antal aflytninger, der kan foretages samtidig i en bestemt abonnentgruppe, skal være i overensstemmelse med de nationale krav.

9. Netoperatørerne/tjenesteudbyderne bør foretage aflytningerne så hurtigt som muligt (i hastetilfælde inden for få timer eller minutter). De retshåndhævende myndigheders krav om hurtig reaktion varierer alt efter land og arten af den aflyttede måltjeneste.

10. Under hele aflytningsperioden bør de tjenester, som aflytningen er afhængig af, være mindst lige så pålidelige som de måltjenester, den aflyttede person råder over. De aflyttede transmissioner, der sendes til overvågningsfaciliteten, skal have samme servicekvaliltet som netoperatørernes/tjenesteudbydernes normale ydelser.

ORDLISTE

>TABELPOSITION>

Top