EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996D0391

96/391/EF: Rådets Beslutning af 28. marts 1996 om fastlæggelse af en række aktioner med henblik på at skabe gunstigere vilkår for udbygningen af transeuropæiske net på energiområdet

OJ L 161, 29.6.1996, p. 154–155 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 12 Volume 001 P. 303 - 304
Special edition in Estonian: Chapter 12 Volume 001 P. 303 - 304
Special edition in Latvian: Chapter 12 Volume 001 P. 303 - 304
Special edition in Lithuanian: Chapter 12 Volume 001 P. 303 - 304
Special edition in Hungarian Chapter 12 Volume 001 P. 303 - 304
Special edition in Maltese: Chapter 12 Volume 001 P. 303 - 304
Special edition in Polish: Chapter 12 Volume 001 P. 303 - 304
Special edition in Slovak: Chapter 12 Volume 001 P. 303 - 304
Special edition in Slovene: Chapter 12 Volume 001 P. 303 - 304

No longer in force, Date of end of validity: 11/10/2006; ophævet ved 32006D1364

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1996/391/oj

31996D0391

96/391/EF: Rådets Beslutning af 28. marts 1996 om fastlæggelse af en række aktioner med henblik på at skabe gunstigere vilkår for udbygningen af transeuropæiske net på energiområdet

EF-Tidende nr. L 161 af 29/06/1996 s. 0154 - 0155


RÅDETS BESLUTNING af 28. marts 1996 om fastlæggelse af en række aktioner med henblik på at skabe gunstigere vilkår for udbygningen af transeuropæiske net på energiområdet (96/391/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 129 D, stk. 3,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg (2),

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget (3),

i henhold til fremgangsmåden i traktatens artikel 189 C (4), og

ud fra følgende betragtninger:

Skabelsen af gunstigere vilkår for udbygningen af de transeuropæiske energinet indgår i hovedlinjerne i aktionerne efter traktatens artikel 129 C og er fastsat i Europa-Parlamentet og Rådets beslutning nr. 1254/96/EF af 5. juni 1996 om indførelse af et sæt retningslinjer for transeuropæiske net på energiområdet (5);

gennemførelsen af det indre energimarked kræver, at initiativerne indgår i en samlet strategi på energiområdet, som ikke blot fastlægger Fællesskabets hovedkriterier og -mål på dette område, men også definerer først og fremmest betingelserne for liberalisering af energimarkedet;

oprettelsen og udbygningen af transeuropæiske net på energiområdet skal medvirke til at reducere omkostningerne ved energiforsyningen og dermed også sætte gang i den økonomiske vækst, fremme beskæftigelsen og forbedre den europæiske økonomis konkurrenceevne;

skabelsen af disse gunstigere vilkår bør navnlig tage sigte på at stimulere det tekniske samarbejde mellem de enheder, der er ansvarlige for nettene, og at lette gennemførelsen af medlemsstaternes gældende procedurer for godkendelse af netprojekter, for at afkorte den tid, der medgår hertil;

for at fremskynde gennemførelsen af de projekter af fælles interesse, der er fastlagt ved beslutning nr. 1254/96/EF, er det nødvendigt at fastsætte, at Fællesskabet i overensstemmelse med Rådets forordning om generelle regler for Fællesskabets finansielle støtte inden for transeuropæiske net kan støtte den finansielle indsats til fordel for disse projekter;

de øvrige finansielle instrumenter, som Fællesskabet har til sin rådighed, såsom strukturfondene, Den Europæiske Investeringsfond og interventioner fra Den Europæiske Investeringsbank samt programmer til fordel for tredjelande, kan yde et vigtigt og i visse tilfælde afgørende bidrag til gennemførelsen af projekter af fælles interesse, som er fastlagt ved beslutning nr. 1254/96/EF -

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

I denne beslutning fastlægges de aktioner, der skal iværksættes for at skabe gunstigere vilkår for gennemførelsen af projekter af fælles interesse inden for transeuropæiske energinet og for disse nets interoperabilitet på fællesskabsplan.

Artikel 2

1. For at bidrage til at skabe gunstigere vilkår for udbygningen af de transeuropæiske energinet lægger Fællesskabet stor vægt på og vil, i den udstrækning det er nødvendigt, fremme følgende aktioner:

- gennemførelse af projekter vedrørende teknisk samarbejde mellem de enheder, der er ansvarlige for de transeuropæiske energinet, som er medvirkende til, at de europæiske sammenkoblinger, der er omhandlet i artikel 2 i beslutning nr. 1254/96/EF, kan fungere tilfredsstillende

- samarbejde mellem medlemsstaterne i form af gensidige konsultationer for at lette gennemførelsen af godkendelsesprocedurerne for projekter vedrørende transeuropæiske energinet for at afkorte den tid, der medgår hertil.

2. Kommissionen tager i nært samarbejde med de berørte medlemsstater alle de fornødne initiativer med henblik på at fremme samordningen af de aktiviteter, der er nævnt i stk. 1.

Artikel 3

For at bidrage til at skabe gunstigere finansielle vilkår for udbygningen af de transeuropæiske energinet:

1) kan Fællesskabet yde finansiel støtte i forbindelse med aktionen vedrørende transeuropæiske energinet. Disse foranstaltninger vedtages af Kommissionen i overensstemmelse med Rådets forordning om generelle regler for Fællesskabets finansielle støtte inden for transeuropæiske net

2) tager Fællesskabet ved interventionerne fra dets fonde, instrumenter og finansielle programmer, som gælder for disse net, under overholdelse af deres egne regler og deres egne mål, hensyn til projekter af fælles interesse, som er fastlagt ved beslutning nr. 1254/96/EF.

Artikel 4

Ved iværksættelsen af de aktioner, der er omhandlet i artikel 2, bistås Kommissionen af det udvalg, der er nedsat ved artikel 9, stk. 1, i beslutning nr. 1254/96/EF, efter proceduren i stk. 2 og 3 i samme artikel.

Artikel 5

Kommissionen udarbejder hvert andet år en beretning om gennemførelsen af denne beslutning, som den forelægger for Europa-Parlamentet, Rådet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget.

Artikel 6

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. marts 1996.

På Rådets vegne

A. CLO

Formand

(1) EFT nr. C 72 af 10. 3. 1994, s. 15.

(2) EFT nr. C 195 af 18. 7. 1994, s. 33.

(3) EFT nr. C 217 af 6. 8. 1994, s. 26.

(4) Europa-Parlamentets udtalelse af 18. maj 1995 (EFT nr. C 151 af 19. 6. 1995, s. 232), Rådets fælles holdning af 29. juni 1995 (EFT nr. C 216 af 21. 8. 1995, s. 38) og Europa-Parlamentets afgørelse af 26. oktober 1995 (endnu ikke offentliggjort i Tidende).

(5) Se side 147 i denne Tidende.

Top