EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996D0350

96/350/EF: Kommissionens beslutning af 24. maj 1996 om tilpasning af bilag IIA og IIB til Rådets direktiv 75/442/EØF om affald (Tekst af betydning for EØS)

OJ L 135, 6.6.1996, p. 32–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 003 P. 59 - 61
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 003 P. 59 - 61
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 003 P. 59 - 61
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 003 P. 59 - 61
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 003 P. 59 - 61
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 003 P. 59 - 61
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 003 P. 59 - 61
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 003 P. 59 - 61
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 003 P. 59 - 61

No longer in force, Date of end of validity: 16/05/2006; stiltiende ophævelse ved 32006L0012

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1996/350/oj

31996D0350

96/350/EF: Kommissionens beslutning af 24. maj 1996 om tilpasning af bilag IIA og IIB til Rådets direktiv 75/442/EØF om affald (Tekst af betydning for EØS)

EF-Tidende nr. L 135 af 06/06/1996 s. 0032 - 0034


KOMMISSIONENS BESLUTNING af 24. maj 1996 om tilpasning af bilag IIA og IIB til Rådets direktiv 75/442/EØF om affald (Tekst af betydning for EØS) (96/350/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 75/442/EØF af 15. juli 1975 om affald (1), ændret ved direktiv 91/692/EØF (2), særlig artikel 17,

og ud fra følgende betragtninger:

Førnævnte bestemmelse bemyndiger Kommissionen til at ændre bilag IIA og IIB til direktiv 75/442/EØF;

Kommissionen bistås hertil af det udvalg bestående af repræsentanter for medlemsstaterne og med Kommissionens repræsentant som formand, som er nedsat ved artikel 18 i direktiv 75/442/EØF;

de foreslåede foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra nævnte udvalg -

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Bilag IIA og IIB til direktiv 75/442/EØF erstattes med bilag IIA og IIB til nærværende beslutning.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. maj 1996.

På Kommissionens vegne

Ritt BJERREGAARD

Medlem af Kommissionen

(1) EFT nr. L 194 af 25. 7. 1975, s. 47.

(2) EFT nr. L 377 af 31. 12. 1991, s. 48.

BILAG IIA

BORTSKAFFELSESOPERATIONER

NB: I dette bilag angives de bortskaffelsesoperationer, som benyttes i praksis. I overensstemmelse med artikel 4 skal affaldet bortskaffes, uden at menneskets sundhed bringes i fare, og uden at der anvendes fremgangsmåder eller metoder, som kan skade miljøet.

D 1 Deponering på eller i jorden (f.eks. lossepladser)

D 2 Behandling i jordmiljø (f.eks. bionedbrydning af flydende affald eller slam i jordbunden)

D 3 Indsprøjtning i dybtliggende formationer (f.eks. indsprøjtning af flydende eller partikelformet affald i boringer, salthorste eller naturlige geologiske spalter)

D 4 Deponering i overfladevand (f.eks. udledning af flydende affald eller slam i boringer, småsøer eller laguner osv.)

D 5 Deponering på specielt indrettet losseplads (f.eks. placering i vandtætte, tildækkede rum, der er adskilt indbyrdes og isoleret fra det omgivende miljø)

D 6 Udledning i vandmiljøet, undtagen dumpning

D 7 Dumpning, herunder nedgravning i havbunden

D 8 Biologisk behandling, ikke andetsteds specificeret i dette bilag, som resulterer i forbindelser eller blandinger, som bortskaffes efter en af de i D 1-D 12 omhandlede metoder

D 9 Fysisk-kemisk behandling, ikke andetsteds specificeret i dette bilag, som resulterer i forbindelser eller blandinger, som bortskaffes efter en af de i D 1-D 12 omhandlede metoder (f.eks. fordampning, tørring, kalcinering osv.)

D 10 Forbrænding på landjorden

D 11 Forbrænding på havet

D 12 Permanent oplagring (f.eks. placering af beholdere i en mine osv.)

D 13 Blanding forud for en af de i D 1-D 12 omhandlede operationer

D 14 Rekonditionering forud for en af de i D 1-D 13 omhandlede operationer

D 15 Oplagring forud for en af de i D 1-D 14 omhandlede operationer (bortset fra midlertidig oplagring forud for indsamling på det anlæg, hvor affaldet er produceret)

BILAG IIB

NYTTIGGØRELSESOPERATIONER

NB: I dette bilag angives de nyttiggørelsesoperationer, som benyttes i praksis. I overensstemmelse med artikel 4 skal affaldet nyttiggøres, uden at menneskets sundhed bringes i fare, og uden at der anvendes fremgangsmåder eller metoder, som kan skade miljøet.

R 1 Hovedanvendelse som brændsel eller andre midler til energifremstilling

R 2 Genvinding eller regenerering af opløsningsmidler

R 3 Recirkulering eller genvinding af organiske stoffer, der ikke anvendes som opløsningsmidler (herunder kompostering eller andre former for biologisk omdannelse)

R 4 Recirkulering eller genvinding af metaller eller metalforbindelser

R 5 Recirkulering eller genvinding af andre uorganiske stoffer

R 6 Regenerering af syrer eller baser

R 7 Genvinding af produkter, der tjener til opfangning af forurenende stoffer

R 8 Genvinding af produkter fra katalysatorer

R 9 Regenerering eller andre genanvendelser af olie

R 10 Spredning på jorden med positive virkninger for landbrug eller økologi

R 11 Anvendelse af affald hidrørende fra en af operationerne R 1 til R 10

R 12 Udveksling af affald med henblik på at lade det gennemgå en af operationerne R 1 til R 11

R 13 Oplagring af affald forud for en af operationerne R 1 til R 12 (bortset fra midlertidig oplagring forud for indsamling på det anlæg, hvor det er produceret)

Top