EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996D0139

96/139/EF: Kommissionens beslutning af 24. januar 1996 om ændring af listen over nationale standardiseringsorganer i bilag II til Rådets direktiv 83/189/EØF

OJ L 32, 10.2.1996, p. 31–32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 09/08/1998

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1996/139/oj

31996D0139

96/139/EF: Kommissionens beslutning af 24. januar 1996 om ændring af listen over nationale standardiseringsorganer i bilag II til Rådets direktiv 83/189/EØF

EF-Tidende nr. L 032 af 10/02/1996 s. 0031 - 0032


KOMMISSIONENS BESLUTNING af 24. januar 1996 om ændring af listen over nationale standardiseringsorganer i bilag II til Rådets direktiv 83/189/EØF (96/139/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til akten vedrørende Østrigs, Finlands og Sveriges tiltrædelse,

under henvisning til Rådets direktiv 83/189/EØF af 28. marts 1983 om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter (1), senest ændret ved Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 94/10/EF (2), særlig artikel 2, stk. 4,

under henvisning til udtalelse fra det ved direktiv 83/189/EØF, artikel 5, oprettede stående udvalg, og

ud fra følgende betragtninger:

Kommissionens beslutning 92/400/EØF (3) ændrede listen over standardiseringsorganer i bilaget til direktiv 83/189/EØF, så den kom til at omfatte Det Europæiske Institut for Telekommunikationsstandarder ETSI som europæisk standardiseringsorgan;

Rådets resolution af 18. juni 1992 om europæisk standardiserings betydning for det europæiske erhvervsliv (4), erindrer om betydningen af en sammenhængende europæisk standardiseringsordning, der er tilrettelagt af og for de berørte parter, og som er baseret på gennemsigtighed, åbenhed, bred enighed, uafhængighed af særinteresser, effektivitet og beslutninger på grundlag af den nationale repræsentation;

den samme resolution giver udtryk for viljen til at fortsætte linjen fra den nye metode, således som den blev fastlagt i resolutionen af 7. maj 1985 (5), ved iværksættelsen af Fællesskabets politik for teknisk standardisering, på alle de områder, hvor det viser sig muligt, og understreger, at det er nødvendigt i højere grad at sørge for, at der i praksis er europæiske standarder til rådighed på nationalt plan i kraft af en systematisk og hurtig omskrivning heraf til nationale standarder;

Rådets resolution opfordrer medlemsstaterne til at træffe alle nødvendige foranstaltninger med henblik på, at de nationale standardiseringsorganer overholder de fælles regler fra de europæiske standardiseringsorganer, de er medlemmer af, og effektivt tager del i det europæiske standardiseringsarbejde;

der er på grund af ETSI behov for at udpege et eller flere anerkendte nationale standardiseringsorganer, som alene skal have ansvaret for at foretage det fornødne i forbindelse med stillen i bero, offentlig undersøgelse, afklaring af det nationale standpunkt ved afstemning og omsætning af ETSI-standarder til nationale standarder -

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Listen over nationale standardiseringsorganer i bilag II til direktiv 83/189/EØF erstattes af listen i bilaget til denne beslutning.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. januar 1996.

På Kommissionens vegne

Martin BANGEMANN

Medlem af Kommissionen

(1) EFT nr. L 109 af 26. 4. 1983, s. 8.

(2) EFT nr. L 100 af 19. 4. 1994, s. 30.

(3) EFT nr. L 221 af 6. 8. 1992, s. 55.

(4) EFT nr. C 173 af 9. 7. 1992, s. 1.

(5) EFT nr. C 136 af 4. 6. 1985, s. 1.

BILAG

»BILAG II

NATIONALE STANDARDISERINGSORGANER

1. BELGIEN

IBN/BIN

Institut belge de normalisation

Belgisch Instituut voor Normalisatie

CEB/BEC

Comité électrotechnique belge

Belgisch Elektrotechnisch Comité

2. DANMARK

DS

Dansk Standard

NTA

Telestyrelsen, National Telecom

Agency

3. TYSKLAND

DIN

Deutsches Institut für Normung e. V.

DKE

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE

4. GRÆKENLAND

ÅËÏÔ

Åëëçíéêüò Ïñãáíéóìüò

Ôõðïðïßçóçò

5. SPANIEN

AENOR

Asociación Española de Normalización y Certificación

6. FRANKRIG

AFNOR

Association française de normalisation

UTE

Union technique de l'électricité - Bureau de normalisation auprès de l'AFNOR

7. IRLAND

NSAI

National Standards Authority of Ireland

ETCI

Electrotechnical Council of Ireland

8. ITALEN

UNI (1)

Ente nazionale italiano di unificazione

CEI (1)

Comitato elettrotecnico italiano

9. LUXEMBOURG

ITM

Inspection du travail et des mines

SEE

Service de l'énergie de l'État

10. NEDERLANDENE

NNI

Nederlands Normalisatie-instituut

NEC

Nederlands Elektrotechnisch Comité

11. ØSTRIG

ON

Österreichisches Normungsinstitut

ÖVE

Österreichischer Verband für Elektrotechnik

12. PORTUGAL

IPQ

Instituto Português da Qualidade

13. DET FORENEDE KONGERIGE

BSI

British Standards Institution

BEC

British Electrotechnical Committee

14. FINLAND

SFS

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry

THK

Telehallintokeskus

SESKO

Suomen Sähköteknillinen

Standardisoimisyhdistys SESKO ry

15. SVERIGE

SIS

Standardiseringen i Sverige

SEK

Svenska elektriska kommissionen

ITS

Informationstekniska standardiseringen«

(1) UNI og CEI har i samarbejde med Istituto Superiore Poste e Telecomunicazioni og Ministero dell'Industria overladt arbejdet i ETSI til CONCIT, Comitato Nazionale di Coordinamento per le Tecnologie dell'Informazione.

Top