Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31995R2869

Kommissionens forordning (EF) nr. 2869/95 af 13. december 1995 om de gebyrer, der skal betales til Harmoniseringskontoret for det indre marked (varemærker og mønstre)

OJ L 303, 15.12.1995, p. 33–38 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 09 Volume 001 P. 291 - 296
Special edition in Estonian: Chapter 09 Volume 001 P. 291 - 296
Special edition in Latvian: Chapter 09 Volume 001 P. 291 - 296
Special edition in Lithuanian: Chapter 09 Volume 001 P. 291 - 296
Special edition in Hungarian Chapter 09 Volume 001 P. 291 - 296
Special edition in Maltese: Chapter 09 Volume 001 P. 291 - 296
Special edition in Polish: Chapter 09 Volume 001 P. 291 - 296
Special edition in Slovak: Chapter 09 Volume 001 P. 291 - 296
Special edition in Slovene: Chapter 09 Volume 001 P. 291 - 296
Special edition in Bulgarian: Chapter 09 Volume 002 P. 13 - 18
Special edition in Romanian: Chapter 09 Volume 002 P. 13 - 18
Special edition in Croatian: Chapter 09 Volume 002 P. 46 - 51

No longer in force, Date of end of validity: 22/03/2016; ophævet og erstattet af 32015R2424

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/2869/oj

31995R2869

Kommissionens forordning (EF) nr. 2869/95 af 13. december 1995 om de gebyrer, der skal betales til Harmoniseringskontoret for det indre marked (varemærker og mønstre)

EF-Tidende nr. L 303 af 15/12/1995 s. 0033 - 0038


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2869/95 af 13. december 1995 om de gebyrer, der skal betales til Harmoniseringskontoret for det indre marked (varemærker og mønstre)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker (1), ændret ved forordning (EF) nr. 3288/94 (2),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 2868/95 af december 1995 om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 40/94 om EF-varemærker (3), og

ud fra følgende betragtninger:

Ifølge artikel 139, stk. 3, i forordning (EF) nr. 40/94, i det følgende benævnt forordningen, vedtages gebyrregulativet efter den procedure, der er fastsat i forordningens artikel 141;

ifølge forordningens artikel 139, stk. 1, skal især gebyrernes størrelse og opkrævning fastsættes i gebyrregulativet;

i henhold til forordningens artikel 139, stk. 2, skal gebyrernes størrelse fastsættes på et sådant niveau, at provenuet heraf i princippet sikrer, at budgettet for Harmoniseringskontoret for Det Indre Marked (varemærker og mønstre) (Kontoret) balancerer;

under Kontorets indkøringsfase kan der imidlertid kun opnås balance, hvis der ydes et tilskud fra De Europæiske Fællesskabers almindelige budget, jf. forordningens artikel 134, stk. 3;

grundgebyret for en ansøgning om registrering af et EF-varemærke skal omfatte det beløb, som Kontoret skal betale til hver af medlemsstaternes centrale myndighed for industriel ejendomsret for hver søgningsrapport, som fremsendes af vedkommende myndighed, jf. forordningens artikel 39, stk. 4;

for at sikre den fornødne fleksibilitet, bør Kontorets præsident (præsidenten) bemyndiges til på visse betingelser at fastsætte de beløb, der skal betales til Kontoret for dets tjenesteydelser, samt til at fastsætte prisen for adgang til Kontorets databank og for at få databankens indhold stillet til rådighed i maskinlæsbar form ligesom også priserne for salg af Kontorets publikationer,

for at lette betalingen af gebyrer og andre beløb bør præsidenten bemyndiges til at tillade andre betalingsmåder end dem, der udtrykkeligt er forudset i denne forordning;

det er hensigtsmæssigt, at de gebyrer og andre beløb, som skal betales til Kontoret, fastsættes i samme regningsenhed som den, der benyttes i Kontorets budget;

Kontorets budget fastsættes i ecu;

fastsættes disse beløb endvidere i ecu undgås afvigelser, der ville kunne opstå på grund af forskelle i omvekslingskurserne;

betaling i kontanter finder sted i den nationale valuta i den medlemsstat, hvor Kontoret har sit hjemsted;

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med den af det udvalg, der er nedsat ved forordningens artikel 141, afgivne udtalelse -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Almindelige bestemmelser

Denne forordning finder anvendelse på:

a) de gebyrer der skal indbetales til Kontoret, jf. forordning (EF) nr. 40/94 og forordning (EF) nr. 2868/95

b) de beløb, der fastsættes af præsidenten i henhold til artikel 3, stk. 1 og 2.

Artikel 2

Gebyrer, hvis opkrævning er hjemlet i forordningen og i forordning (EF) nr. . . . /95

Der skal indbetales følgende gebyrer til Kontoret, jf. artikel 1, litra a):

>TABELPOSITION>

Artikel 3

De af præsidenten fastsatte beløb

1. Præsidenten fastsætter størrelsen af de beløb, der skal betales for andre af Kontorets tjenesteydelser end dem, der er angivet i artikel 2.

2. Præsidenten fastsætter størrelsen af det beløb, der skal betales for Kontorets EF-varemærketidende og Kontorets Meddelelsesblad samt for andre publikationer, som Kontoret måtte udgive.

3. Beløbenes størrelse fastsættes i ecu

4. De af præsidenten fastsatte beløb, jf. stk. 1 og 2, offentliggøres i Kontorets Meddelelsesblad.

Artikel 4

Forfaldsdag

1. Gebyrer og andre beløb, hvis forfaldsdag ikke er angivet i forordningen eller i forordning (EF) nr. 2868/95, forfalder til betaling ved modtagelsen af anmodningen om udførelsen af den pågældende tjenesteydelse.

2. Præsidenten kan undlade at kræve forudbetaling af gebyrer eller beløb, der skal erlægges for udførelsen af de i stk. 1 nævnte tjenesteydelser.

Artikel 5

Betaling

1. Betaling af gebyrer og andre beløb til Kontoret sker ved

a) indbetaling eller overførsel til Kontorets bankkonto

b) indlevering eller fremsendelse af checks, der udstedes til Kontoret, eller

c) betaling i rede penge.

2. Præsidenten kan tillade andre betalingsmåder end dem, der er angivet i stk. 1, herunder navnlig deponering på en konto hos Kontoret.

3. Tillades andre betalingsmåder, jf. stk. 2, skal dette offentliggøres i Kontorets Meddelelsesblad.

Artikel 6

Betalingsvalutaer

1. Betaling finder sted i ecu ved indbetaling eller overførsel til en bankkonto, jf. artikel 5, stk. 1, litra a), eller ved indlevering eller fremsendelse af checks, jf. artikel 5, stk. 1, litra b), eller når der benyttes andre betalingsmåder, som præsidenten har givet tilladelse til i henhold til artikel 5, stk. 2.

2. Betalinger i rede penge, jf. artikel 5, stk. 1, litra c), finder sted i valutaen i den medlemsstat, hvor Kontoret har sit hjemsted. Præsidenten fastsætter ecuens modværdi i den pågældende valuta på grundlag af de omregningskurser, der dagligt fastsættes af Kommissionen og offentliggøres i De Europæiske Fællesskabers Tidende, jf. Rådets forordning nr. 3320/94 (4).

Artikel 7

Oplysninger, der skal meddeles i forbindelse med indbetalinger

1. Ved enhver indbetaling anføres navnet på den person, som foretager betalingen, samt de oplysninger, der er nødvendige, for at Kontoret let kan fastlægge betalingsformålet. Navnlig skal der meddeles følgende oplysninger:

a) Ved betaling af et ansøgningsgebyr anføres betalingsformålet, dvs. »ansøgningsgebyr«.

b) Ved betaling af et registreringsgebyr anføres journalnummeret på den ansøgning, der ligger til grund for registreringen samt betalingsformålet, dvs. »registreringsgebyr«.

c) Ved betaling af et indsigelsesgebyr anføres ansøgningens journalnummer og navnet på den EF-varemærkeansøger, mod hvem indsigelsen er rettet, samt betalingsformålet, dvs. »indsigelsesgebyr«.

d) Ved betaling af et fortabelses- eller ugyldighedsgebyr anføres registreringsnummeret og navnet på den EF-varemærkeindehaver, som begæring er rettet mod, samt betalingsformålet, dvs. »fortabelsesgebyr« henholdsvis »ugyldighedsgebyr«.

2. Hvis betalingsformålet ikke umiddelbart kan fastlægges, anmoder Kontoret den person, som har foretaget betalingen, om skriftligt at give meddelelse om betalingsformålet inden for en af Kontoret fastsat frist. Hvis denne opfordring ikke efterkommes rettidigt, anses betalingen for ikke at være sket. Det indbetalte beløb tilbagebetales.

Artikel 8

Betalingsdatoen

1. Ved indbetaling til Kontoret gælder som betalingsdato:

a) i de i artikel 5, stk. 1, litra a), nævnte tilfælde: den dato, det indbetalte eller overførte beløb krediteres Kontorets bankkonto

b) i det i artikel 5, stk. 1, litra b), nævnte tilfælde: den dato, Kontoret modtager checken, med forbehold af senere indløsning af den

c) i de i artikel 5, stk. 1, litra c), nævnte tilfælde: den dato, beløbet i rede penge modtages.

2. Tillader præsidenten med hjemmel i artikel 5, stk. 2, at gebyrer kan betales på andre måder end de i artikel 5, stk. 1, nævnte, fastsætter han samtidig den dato, hvor betalingen anses for modtaget.

3. Anses et gebyr først for betalt efter udløbet af betalingsfristen, jf. stk. 1 og 2, anses fristen dog for at være overholdt, når det over for Kontoret bevises, at den person, der foretog indbetalingen

a) inden for betalingsfristen i en medlemsstat

i) har betalt til et pengeinstitut

ii) har givet en forskriftsmæssig ordre til et pengeinstitut om overførsel af det skyldige beløb, eller

iii) til et postkontor eller på anden måde har indleveret et brev adresseret til Kontoret og indeholdende en check, jf. artikel 5, stk. 1, litra b), med forbehold af senere indløsning heraf, og

b) har betalt et ekstragebyr på 10 % af de(t) skyldige gebyr(er), idet beløbet dog ikke må overstige 200 ECU; der betales ikke ekstragebyr, hvis en af betingelserne under litra a) er blevet opfyldt senest ti dage før udløbet af betalingsfristen.

4. Kontoret kan anmode den person, der har foretaget en betaling, om at bevise, på hvilken dato en af betingelserne under stk. 3, litra a), var opfyldt, og i givet fald kræve betaling af et ekstragebyr, jf. stk. 3, litra b), inden for en af Kontoret fastsat frist. Efterkommes anmodningen ikke, eller er det fremlagte bevis utilstrækkeligt, eller betales det krævede ekstragebyr ikke rettidigt, anses betalingsfristen for overskredet.

Artikel 9

Utilstrækkelig betaling

1. En betalingsfrist anses principielt kun for overholdt, hvis hele gebyret er blevet betalt inden for den foreskrevne frist. Er gebyret ikke blevet betalt fuldt ud, tilbagebetales det allerede indbetalte beløb efter fristens udløb.

2. Kontoret kan dog give en person, som har indbetalt et utilstrækkeligt beløb, mulighed for senere at indbetale det resterende beløb, hvis dette kan ske inden betalingsfristens udløb, eller, hvor det skønnes rimeligt, se bort fra, at en ubetydelig del af gebyret mangler, uden at dette skader den pågældende persons rettigheder.

Artikel 10

Tilbagebetaling af ubetydelige beløb

1. Er der blevet indbetalt for stort et beløb til dækning af gebyrer eller andre beløb, skal det overskydende beløb ikke tilbagebetales, hvis det er ubetydeligt, og den pågældende part ikke udtrykkeligt har anmodet om tilbagebetaling. Kontorets præsident fastsætter, hvilke beløb der skal anses for ubetydelige.

2. Præsidentens afgørelse, jf. stk. 1, offentliggøres i Kontorets Meddelelsesblad.

Artikel 11

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. december 1995.

På Kommissionens vegne

Mario MONTI

Medlem af Kommissionen

(1) EFT nr. L 11 af 14. 1. 1994, s. 1.

(2) EFT nr. L 349 af 31. 12. 1994, s. 83.

(3) Se side 1 i denne Tidende.

(4) EFT nr. L 350 af 31. 12. 1994, s. 27.

Top